Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 26.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học52826. Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Vũ Thư, Vũ Thu Hạnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 351tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 348-350
    ISBN: 9786045739914
    Tóm tắt: Phân tích quyền lực nhà nước và cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; xây dựng Nhà pháp quyền với việc tổ chức thực hiện và kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam; các cơ quan nhà nước, nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội khác trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện hiện nay
(Cơ chế; Kiểm soát; Pháp luật; Quyền lực nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thư; Tô Văn Hoà; Hoàng Minh Hiếu; Vũ Thu Hạnh; Nguyễn Minh Đoan--ch.b.; ]
DDC: 342.59704 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113483. Hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam trong cơ chế giám sát quyền lực nhà nước: Sách chuyên khảo/ Trương Thị Hồng Hà (ch.b.), Đào Trí Úc, Trịnh Đức Thảo....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 470tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045713686
    Tóm tắt: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế giám sát quyền lực nhà nước, thực trạng hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam, những giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội trong cơ chế giám sát quyền lực nhà nưởc ở Việt Nam hiện nay
(Nhà nước; Quyền lực; Hoạt động giám sát; Quốc hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trương Thị Hồng Hà--ch.b.; Nguyễn Văn Mạnh; Đào Trí Úc; Trịnh Đức Thảo; Nguyễn Cảnh Quý; ]
DDC: 328.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65730. Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam/ Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức, Vũ Thu Hạnh....- H.: Hồng Đức, 2017.- 335tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049511806
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay
(Quyền lực nhà nước; Cơ quan nhà nước; Kiểm soát; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thu Hạnh; Hoàng Minh Hiếu; Tô Văn Hoà; Nguyễn Minh Đức; Nguyễn Minh Đoan; ]
DDC: 320.4597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75318. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp - Cơ sở lý luận và thực tiễn/ B.s.: Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (ch.b.), Phan Xuân Sơn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 446tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 430-441
    ISBN: 9786045735657
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp
(Nhà nước; Nhân dân; Dân chủ; ) [Vai trò: Phan Trung Lý--ch.b.; Phan Xuân Sơn--b.s.; Nguyễn Thị Việt Hương--b.s.; Đặng Xuân Phương--ch.b.; Tường Duy Kiên--b.s.; ]
DDC: 320.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67589. NGUYỄN LONG HẢI
    Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Sách tham khảo/ Nguyễn Long Hải.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 211tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 202-208
    ISBN: 9786045732755
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước. Giới thiệu thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở một số nước trên thế giới và trong lịch sử lập hiến Việt Nam. Thực trạng, thực tiễn áp dụng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
(Pháp luật; Nhà nước; Quyền lực; Kiểm soát; Thể chế pháp lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59704 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62547. NGUYỄN ĐĂNG DUNG
    Kiểm soát quyền lực nhà nước: Sách tham khảo/ Nguyễn Đăng Dung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 570tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa luật
    Thư mục: tr. 559-564
    ISBN: 9786045725054
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của sự kiếm soát quyền lực nhà nước. Giới thiệu nội dung, hình thức và công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước của Việt Nam
(Nhà nước; Quyền lực; Kiểm soát; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59704 /Price: 142000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93244. Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo/ Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Vũ Thu Hạnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 227tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 225-227
    ISBN: 9786045719374
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay
(Kiểm soát; Pháp luật; Quyền lực nhà nước; Cơ chế pháp lí; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tô Văn Hoà; Vũ Thu Hạnh; Nguyễn Minh Đức; Nguyễn Minh Đoan--ch.b.; Hoàng Minh Hiếu; ]
DDC: 342.59704 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141768. NGUYỄN ĐĂNG DUNG
    Sự hạn chế quyền lực nhà nước/ Nguyễn Đăng Dung.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.- 545tr.: minh hoạ; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
    Thư mục: tr. 541-545
    ISBN: 9786049344466
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và nội dung của sự hạn chế quyền lực nhà nước: sự cần thiết phải giới hạn quyền lực của nhà nước; hiến pháp - phương thức quan trọng nhất của hạn chế quyền lực nhà nước; nhà nước pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - sự thể hiện tập trung lý thuyết về giới hạn quyền lực nhà nước...
(Quyền lực; Nhà nước; )
DDC: 321 /Price: 144000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học7430. VŨ THỊ MỸ HẰNG
    Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay/ Vũ Thị Mỹ Hằng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2020.- 287tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 268-285
    ISBN: 9786045755235
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và pháp lý về thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam; thực trạng hoạt động giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam; một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam
(Quốc hội; Nhà nước; Quyền lực; Giám sát; ) [Việt Nam; ]
DDC: 328.59707456 /Price: 104000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35068. Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Vũ Thư (ch.b.), Nguyễn Đức Minh, Phạm Hồng Thái....- H.: Khoa học xã hội, 2019.- 314tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
    Thư mục: tr. 308-314
    ISBN: 9786049568626
    Tóm tắt: Khái quát về tổ chức, thực tiễn tổ chức, đổi mới và hoàn thiện tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn hiện nay
(Quản lí nhà nước; Chính quyền địa phương; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Đoan; Phạm Hồng Thái; Nguyễn Thị Việt Hương; Nguyễn Đức Minh; Vũ Thư; ]
DDC: 352.1409597 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học220228. Một số vấn đề về tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước: Sách tham khảo/ Nguyễn Minh Đoan, Bùi Thị Đào, Trần Ngọc Định....- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 250tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và nội dung của việc nắm giữ, tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước cũng như về các nguy cơ, tệ nạn trong quá trình cầm quyền
(Quyền lực; Nhà nước; Tổ chức; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Thị Đào; Nguyễn Minh Đoan; Trần Ngọc Định; Lê Vương Long; Trần Thị Hiền; ]
DDC: 320.4597 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học531901. TRỊNH THỊ XUYẾN
    Kiểm soát quyền lực nhà nước - một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay: sách chuyên khảo/ Trịnh Thị Xuyến.- H.: Chính trị quốc gia, 2008.- 266tr.; 21cm..
    Thư mục: tr. 257-266
    Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ ra những mâu thuẫn, bất cập của kiểm soát quyền lực nhà nước trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay và những giải pháp khắc phục
(Nhà nước; Quyền lực; Kiểm soát; ) [Việt Nam; ] {Chính trị học; } |Chính trị học; |
DDC: 320.9597 /Price: 38000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học376043. VÕ CHÍ CÔNG
    Tăng cường quyền lực nhà nước của nhân dân đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới/ Võ Chí Công.- H.: Sự thật, 1992.- 172tr : chân dung; 19cm.
{Nhà nước; Quyền lực; } |Nhà nước; Quyền lực; |
DDC: 321.597 /Price: 5.500d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học675928. TRỊNH THỊ XUYẾN
    Kiểm soát quyền lực nhà nước một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nm hiện nay: Sách tham khảo/ Trịnh Thị Xuyến.- H.: Chính Trị Quốc Gia, 2008.- 266 tr.; 21 cm..
{Pháp luật; Kiểm soát--Nhà nước; Luật Hành chính; Sách tham khảo; Việt Nam; } |Pháp luật; Kiểm soát--Nhà nước; Luật Hành chính; Sách tham khảo; Việt Nam; |
DDC: 342.597 /Price: 38.000đ.- 660b. /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học447987. Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam/ Đặng Minh Tuấn (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2020.- 597tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 597
    ISBN: 9786045753699
    Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về một số vấn đề lý luận cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước, cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
(Pháp luật; Kiểm soát; Cơ chế pháp lí; Quyền lực nhà nước; ) [Việt Nam; Thế giới; ] [Vai trò: Vũ Công Giao; Lê Thị Nga; Đoàn Đức Lương; Đặng Minh Tuấn; Đào Trí Úc; ]
DDC: 342.59704 /Price: 190000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học647698. TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ
    Hoạt động giám sát của quốc hội trong cơ chế giám sát quyền lực nhà nước: Sách chuyên khảo/ Trương Thị Hồng Hà.- H.: Chính trị quốc gia, 2015.- 470tr.; 24cm.
    Thư mục tham khảo tr.: 456-465
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận của giám sát quyền lực nhà nước, các mô hình giám sát, thực trạng hoạt động giám sát của quốc hội, những thuận lợi , khó khăn và giải pháp tăng cường hoạt động giám sát
(Pháp luật; Quyền lực; Quốc hội; ) {Cơ chế giám sát; } |Cơ chế giám sát; |
DDC: 342.597 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học596663. NGUYỄN MẠNH BÌNH
    Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo/ Nguyễn Mạnh Bình.- H.: Chính trị Quốc gia, 2012.- 273tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam, từ đó tiến hành đề xuất các giải pháp
(Giám sát; Việt Nam; Quyền lực; Pháp luật; Nhà nước; )
DDC: 342.597 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học540755. NGUYỄN MẠNH BÌNH
    Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hện nay: Sách tham khảo/ Nguyễn Mạnh Bình.- H.: Chính trị quốc gia, 2012.- 274tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 266-272
    Tóm tắt: Phân tích sự hình thành và phát triển cơ chế giám sát xã hội, thực trạng các bộ phận cấu thành của cơ chế pháp lý, tính cấp thiết việc hoàn thiện cơ chế giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước; một số đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế giám sát xã hội với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
(Pháp luật; Quyền lực; Nhà nước; ) [Việt Nam; ] {Giám sát xã hội; } |Giám sát xã hội; |
DDC: 342.597 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học634462. TRỊNH THỊ XUYẾN
    Kiểm soát quyền lực Nhà nước. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ Trịnh Thị Xuyến.- H.: Chính trị quốc gia, 2008.- 266tr.; 21cm.
(Kiểm soát; Lý luận; Nhà nước; Quyền lực; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.9597 /Price: 38.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học525503. NGUYỄN THỊ HỒI
    Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước/ Nguyễn Thị Hồi.- H.: Tư pháp, 2005.- 299tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 290 - 297
    Tóm tắt: Trình bày có hệ thống về lịch sử ra đời và phát triển của tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước; sự thể hiện và áp dụng tư tưởng phân quyền trong thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước trên thế giới; hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam và sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
(Bộ máy nhà nước; Pháp luật; Phân chia; Quyền lực; Tư tưởng; )
/Price: 27000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.