Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 21054.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học189438. Lịch sử Xứ uỷ Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam (1954-1975)/ Nguyễn Quý (ch.b.), Trình Mưu, Trần Trọng Thơ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 595tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
    Thư mục: tr. 579-592
    ISBN: 9786045716380
    Tóm tắt: Trình bày quá trình xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức của Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam, các liên tỉnh uỷ, khu uỷ, các cơ quan chuyên môn giúp việc. Vai trò chỉ đạo, sự sáng tạo của Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng qua các thời kỳ
(Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử hiện đại; ) [Miền Nam; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Quý--ch.b.; Trần Trọng Thơ; Vũ Nhai; Trần Bích Hải; Trình Mưu; ]
DDC: 959.704332 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96974. BÙI HUY VỌNG
    Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá dân gian Mường/ Bùi Huy Vọng.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 342tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục trong chính văn
    ISBN: 9786047843800
    Tóm tắt: Khái quát về đời sống tín ngưỡng, phong tục và hệ thống biểu tượng trong văn hoá Mường. Tìm hiểu một số biểu tượng tượng trưng cho sự sống, số mệnh, đời sống tâm linh của người Mường như cây si, cây mía, lửa, nước, cặp biểu tượng hươu - cá - chim, cồng chiêng, cây nêu...
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Mường; Biểu tượng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96205. KIỀU THU HOẠCH
    Những phạm trù nghệ thuật dân gian người Việt thời trung đại/ Kiều Thu Hoạch.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 811tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047846771
    Tóm tắt: Giới thiệu những phạm trù nghệ thuật dân gian tiêu biểu của người Việt thời trung đại bao gồm nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật biểu diễn như: nghệ thuật kiến trúc Phật giáo, điêu khắc đình làng, tranh dân gian, nghệ thuật gốm sứ châu thổ sông Hồng, ca trù, hát văn, chèo sân đình, tuồng đồ và múa rối nước
(Nghệ thuật tạo hình; Nghệ thuật dân gian; Thời trung đại; Nghệ thuật biểu diễn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 700.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113135. Thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc - Những điều chỉnh chính sách với Mỹ và các tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Sách tham khảo nội bộ/ Nguyễn Thái Yên Hương (ch.b.), Trần Thọ Quang, Vũ Duy Thành....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 350tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 335-336. - Thư mục: tr. 337-346
    ISBN: 9786045716571
    Tóm tắt: Đánh giá, phân tích về các nhân tố quốc tế, trong nước tác động tới chính sách đối với Mỹ; đưa ra một số dự báo về chính sách của Trung Quốc với Mỹ và quan hệ Trung - Mỹ trong thời gian tới, một số tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương...
(Chính sách đối ngoại; Quan hệ quốc tế; ) [Mỹ; Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thái Yên Hương--ch.b.; Trần Huy Hùng; Trần Thọ Quang; Vũ Duy Thành; Đỗ Thành Trung; ]
DDC: 327.51073 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490839. LÊ QUỐC SỬ
    Trần Phú - Một lòng trung thành vô hạn với tổ quốc Việt Nam/ Lê Quốc Sử, Phạm Đức Dương.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2014.- 99tr.: hình vẽ; 21cm.
    ISBN: 8935075933200
    Tóm tắt: Giới thiệu sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trần Phú; (Hoạt động cách mạng; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Đức Dương; ]
DDC: 959.703092 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114761. ĐẶNG THỊ OANH
    Ứng xử với rừng trong văn hoá truyền thống của người Thái ở Điện Biên/ Đặng Thị Oanh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thuỷ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 342tr.: sơ đồ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 303-327. - Thư mục: tr. 329-332
    ISBN: 9786049028281
    Tóm tắt: Vài nét khái quát về vai trò của rừng trong đời sống của người Thái. Trình bày các tri thức dân gian liên quan đến săn bắt thú rừng, chim chóc, hái lượm rau, củ, quả và các loại côn trùng trong rừng; một số tri thức dân gian (khác) khi vào rừng và vấn đề rừng với các tri thức liên quan đến việc làm nương rẫy và chăn nuôi trâu trên rừng; tín ngưỡng về rừng của người Thái; rừng với tri thức liên quan tới các phong tục tập quán vòng đời của người Thái
(Văn hoá truyền thống; Người Thái; Rừng; ) [Điện Biên; ] [Vai trò: Đặng Thị Ngọc Lan; Nguyễn Văn Thuỷ; ]
DDC: 398.309597177 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114438. LÊ VĂN KỲ
    Văn hoá biển miền Trung Việt Nam/ Lê Văn Kỳ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 567tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 557-559
    ISBN: 9786049027901
    Tóm tắt: Sơ lược về biển Việt Nam. Trình bày về văn học dân gian, tục thờ phụng thần biển, lễ hội, phong tục, dân ca, các nghề biển truyền thống, văn hoá - du lịch biển miền Trung Việt Nam
(Văn hoá dân tộc; Biển; Phong tục; ) [Miền Trung; Việt Nam; ]
DDC: 390.095974 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104551. VÕ VĂN HOÈ
    Văn hoá dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ: Qua cứ liệu văn hoá dân gian miền Trung. Q.1/ Võ Văn Hoè, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 639tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027277
    Tóm tắt: Trình bày về sự giao thoa, tiếp biến văn hoá dân gian Việt - Chăm, Chăm - Việt trong đặc điểm lịch sử - văn hoá, giao lưu văn hoá dân gian, lời ăn, tiếng nói, tín ngưỡng, lễ hội, văn học, âm nhạc, nghệ thuật múa dân gian tại miền Trung Việt Nam
(Dân tộc Chăm; Quan hệ văn hoá; Dân tộc Kinh; Văn hoá dân gian; ) [Miền Trung; Việt Nam; ] [Vai trò: Hồ Tấn Tuấn; Trần Hồng; ]
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114252. BÙI QUANG THANH
    Truyền thuyết Hai Bà Trưng một số giá trị văn hoá - nhân sinh: Chuyên luận/ Bùi Quang Thanh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 230tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr .153-168. - Thư mục: tr. 169-226
    ISBN: 9786049440731
    Tóm tắt: Khái quát về lịch sử và truyền thuyết dân gian về khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Giá trị văn học và nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật anh hùng
(Văn học dân gian; Truyền thuyết; Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441818. TRẦN MINH THƯƠNG
    Đặc trưng bánh dân gian Nam Bộ/ Trần Minh Thương, Trần Phỏng Diều.- Hà Nội: Mỹ thuật, 2016.- 176tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 169-170
    ISBN: 9786047849376
    Tóm tắt: Khái quát về bánh dân gian Nam Bộ. Đặc điểm, chức năng của bánh dân gian
(Bánh; Văn hóa ẩm thực; ) [Nam Bộ; ] [Vai trò: Trần Phỏng Diều; ]
DDC: 394.12095977 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99128. HẢI LIÊN
    Đặc trưng văn hoá nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai nam và bắc tỉnh Ninh Thuận/ Hải Liên nghiên cứu, giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 565tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369494
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá phi vật thể cơ bản ở hai nhánh Raglai nam và bắc tỉnh Ninh Thuận. Tìm hiểu loại hình hát - kể truyện cổ và hát - kể truyện sử thi Raglai cùng những nét đặc trưng của văn hoá nghệ thuật dân gian Raglai ở hai nhánh bắc và nam tỉnh Ninh Thuận
(Dân tộc Raglai; Nghệ thuật; Văn hoá dân gian; ) [Ninh Thuận; ]
DDC: 390.0959758 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100306. NGÔ VĂN BAN
    Tìm hiểu về vè các lái và vè các lái trên con đường giao thương ven biển ở các tỉnh Nam Trung Bộ/ Ngô Văn Ban s.t., tìm hiểu, giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 295tr.: bản đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục và phụ lục trong chính văn
    ISBN: 9786045371787
    Tóm tắt: Tìm hiểu về sự ra đời, tác giả, giá trị, văn bản và các địa danh trong bài vè các lái. Giới thiệu một số bài vè các lái trên đường giao thương ngang qua vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; Nam Trung Bộ; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104783. LÊ TRUNG HOA
    Từ điển địa danh Trung Bộ. Q.2/ Lê Trung Hoa.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 565tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028779
    Tóm tắt: Giới thiệu tương đối đầy đủ những địa danh tiêu biểu tại Trung Bộ Việt Nam, có giải thích nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của những địa danh này
(Địa danh; ) [Việt Nam; Trung Bộ; ]
DDC: 915.974003 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104544. VÕ VĂN HOÈ
    Văn hoá dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ: Qua cứ liệu văn hoá dân gian miền Trung. Q.2/ Võ Văn Hoè, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 471tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 413-443. - Thư mục: tr. 445-464
    ISBN: 9786049027284
    Tóm tắt: Trình bày về sự giao thoa, tiếp biến Việt - Chăm, Chăm - Việt trong kiến trúc nhà ở và điêu khắc dân gian, trong lĩnh vực nghề truyền thống, ẩm thực dân gian, y phục dân gian
(Dân tộc Chăm; Dân tộc Kinh; Quan hệ văn hoá; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hồ Tấn Tuấn; Trần Hồng; ]
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học152808. SỞ THỤ LONG
    Chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc: Sách tham khảo nội bộ/ Ch.b.: Sở Thụ Long, Kim Uy ; Dịch: Hoàng Như Lý....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 622tr.; 24cm.
    ISBN: 8935211126572
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về cơ sở và căn cứ của nền ngoại giao Trung Quốc. Truyền thống văn hoá, triết học và ngoại giao Trung Quốc. Cơ sở lý luận về tư tưởng chính trị của ngoại giao Trung Quốc. Chiến lược ngoại giao Trung Quốc. Chiến lược và chính sách của Trung Quốc đối với các nước và khu vực. Ngoại giao đa phương và lập trường chính sách của Trung Quốc về các vấn đề quốc tế
(Chiến lược; Chính sách đối ngoại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Hoàng Như Lý--dịch; Kim Uy--ch.b.; Nguyễn Hoà Khánh--dịch; Nguyễn Trí Hiệp--dịch; ]
DDC: 327.51 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75634. HÀ BỈNH MẠNH
    Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc/ Hà Bỉnh Mạnh ch.b. ; Lê Văn Toan dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 291tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Trung: 理论热点: 百家争鸣11题
    ISBN: 9786045734759
    Tóm tắt: Làm nổi bật những vấn đề nóng đang diễn ra trong đời sống tư tưởng lý luận, kinh tế, xã hội, chính trị Trung Quốc: Quan điểm và ý kiến của giới lý luận tư tưởng Trung Quốc hiện nay đối với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác; tranh luận lý luận về quan hệ giữa chủ nghĩa Mác với "chủ nghĩa Mác phương Tây"; những cách nhìn khác nhau về cơ cấu giai cấp, giai tầng xã hội Trung Quốc đương đại...
(Kinh tế; Lí luận; Xã hội; Chính trị; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Lê Văn Toan--dịch; ]
DDC: 300.951 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93400. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM
    Văn hoá cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo: Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc/ Nguyễn Thị Phương Châm.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 464tr.: ảnh, bản đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 351-440. - Thư mục: tr. 441-454
    ISBN: 9786047010622
    Tóm tắt: Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm du lịch và dân cư, hoạt động kinh tế của Kinh Đảo (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc). Giới thiệu những sự thể hiện văn hoá vật chất, văn hoá xã hội và tinh thần của cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo; văn hoá của cộng đồng tộc người này trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay
(Người Kinh; Văn hoá; ) [Trung Quốc; ]
DDC: 305.89592205128 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108235. Những người con sắt đá, kiên trung của miền Nam anh hùng/ Ba Minh, Minh Khuê, Nhị Nam....- H.: Quân đội nhân dân, 2015.- 208tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân
    ISBN: 9786045110669
    Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện có thật về những người con sắt đá, kiên trung của miền Nam anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ, những con người bình dị mà ngời sáng lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu như: Nguyễn Thị Út, Nguyễn Trung Thành, Phạm Văn Hai, bà lão du kích Bến Tre...
(Kháng chiến chống Mỹ; Nhân vật lịch sử; ) [Miền Nam; Việt Nam; ] [Vai trò: Ba Minh; Vũ Hồ; Minh Khuê; Nhị Nam; Vũ Điệp; ]
DDC: 959.70430922 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104280. LÊ TRUNG HOA
    Từ điển địa danh Trung Bộ. Q.1/ Lê Trung Hoa.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 535tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028762
    Tóm tắt: Giới thiệu tương đối đầy đủ những địa danh tiêu biểu tại Trung Bộ Việt Nam, có giải thích nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của những địa danh này
(Địa danh; ) [Trung Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 915.974003 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96833. TRẦN SĨ HUỆ
    Văn hoá ẩm thực thôn quê thức ăn uống từ cây rừng/ Trần Sĩ Huệ.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 200tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 191-192
    ISBN: 9786047848836
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số đồ ăn thức uống lấy từ cây rừng. Miêu tả đời sống thực vật, khai thác và chế biến cũng như hương vị thức ăn uống của những cây rừng
(Cây rừng; Văn hoá ẩm thực; )
DDC: 394.1209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.