Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450719. Hỏi - đáp về quyền con người: Sách hỏi đáp/ B.s.: Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng....- Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 327 tr: minh họa; 21 cm.
    ĐTTS ghi:Đại học Quốc gia Hà Nội.Khoa luật
    Phụ lục tr. : 238 - 324 .- Thư mục : tr.325 - 327
    ISBN: 9786046207580
    Tóm tắt: Bao gồm 93 câu hỏi khái lược về quyền con người; Luật Nhân quyền và cơ chế của Liên Hợp Quốc về bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền; nội dung khái quát của một số quyền con người cơ bản theo pháp luật quốc tế và Việt Nam; khái quát về lịch sử, quan điểm và chính sách về nhân quyền ở Việt Nam
(Pháp luật; Quyền con người; ) [Vai trò: Nguyễn Minh Tâm--b.s.; Nguyễn Anh Đức--b.s.; Lã Khánh Tùng--b.s.; Nguyễn Thùy Dương--b.s.; Vũ Công Giao--b.s.; Nguyễn Đăng Dung--b.s.; Phạm Hồng Thái--b.s.; ]
DDC: 342.08 /Price: 96000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.