Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 626.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học986634. NGUYỄN THỊ THU TRANG
    Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên/ Nguyễn Thị Thu Trang.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 166tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 107-160. - Thư mục: tr. 161-162
    ISBN: 9786047010806
    Tóm tắt: Khái quát về sử thi Tây Nguyên. Phân tích vẻ đẹp và vai trò của người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên
(Nghiên cứu văn học; Phụ nữ; Sử thi; Văn học dân gian; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 398.2095976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991815. LÊ THỊ THUỲ LY
    Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại/ Lê Thị Thuỳ Ly.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 312tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 239-283. - Phụ lục: tr. 285-306
    ISBN: 9786047846276
    Tóm tắt: Vài nét về tộc người và tình hình nghiên cứu sử thi Ba Na. Nội dung, hình thức của và vai trò xã hội của sử thi. Sử thi trong quá khứ đến hiện tại và phương thức bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản sử thi Ba Na
(Bảo tồn; Dân tộc Ba Na; Khai thác; Sử thi; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996262. TRẦN KIÊM HOÀNG
    Văn hoá mẫu hệ trong sử thi Raglai ở Khánh Hoà/ Trần Kiêm Hoàng nghiên cứu, s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 263tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 119-121. - Phụ lục: tr. 123-260
    ISBN: 9786045371749
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá mẫu hệ trong đời sống tộc người Raglai ở Khánh Hoà. Tìm hiểu văn hoá mẫu hệ qua hệ thống đề tài sử thi và hệ thống nữ nhân vật trong sử thi
(Dân tộc Raglai; Mẫu hệ; Sử thi; Văn hóa; ) [Khánh Hoà; ]
DDC: 305.89922 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học957216. HÀ GIAO
    Sử thi Bahnar Kriêm. T.1/ Hà Giao ch.b..- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 383tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047023530
(Dân tộc Ba Na; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học957217. HÀ GIAO
    Sử thi Bahnar Kriêm. T.2/ Hà Giao ch.b..- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 887tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047023547
(Dân tộc Ba Na; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011017. ĐỖ HỒNG KỲ
    Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của kho tàng sử thi Mơ Nông, Ê Đê/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 499tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049029141
(Dân tộc Mnông; Dân tộc Ê Đê; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1043150. VŨ ANH TUẤN
    Sử thi Ra Glai. Q.2/ B.s.: Vũ Anh Tuấn (ch.b.), Vũ Quang Dũng.- H.: Khoa học xã hội, 2014.- 451tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Raglai
    ISBN: 9786049023354
(Dân tộc Raglai; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Quang Dũng; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011024. TRƯƠNG BI
    Lêng chết Khit Lêng: Sử thi M'nông/ Hát kể: Điểu Klưt ; Trương Bi s.t. ; Điểu Kâu biên dịch.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 289tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Mnông - Việt
    ISBN: 9786049028717
(Dân tộc Mnông; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Điểu Klưt; Điểu Kâu; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học920178. NGUYỄN TIẾN DŨNG
    Giông pươm po - Giông đội lốt xấu xí: Sử thi Bahnar/ Nguyễn Tiến Dũng s.t., b.s. ; Diễn sướng: A Lưu ; Phiên âm, dịch nghĩa: A Jar.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 563tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Bahnar
    ISBN: 9786047025725
(Dân tộc Ba Na; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: A Jar; A Lưu; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1059332. Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài/ Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 667tr., 14tr. ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
    ISBN: 9786045703632
    Tóm tắt: Hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc thể hiện tư tưởng quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, khởi nghĩa vũ trang toàn dân, chiến tranh nhân dân, tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, khoa học và nghệ thuật quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân...
Hồ Chí Minh; (Chiến lược; Cách mạng dân tộc; Quân sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Minh Thảo; Phùng Quang Thanh; Phạm Văn Đồng; Trường Chinh; Võ Nguyên Giáp; ]
DDC: 355.009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học978999. A LƯU
    Bok Set phát rừng đá của yang= Bok Set muih tơmo brông kông yang rong : Sử thi song ngữ Bahnar - Việt : Sưu tầm, giới thiệu. Q.1/ A Lưu, A Jar, Nguyễn Quang Tuệ.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 679tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Bahnar
    ISBN: 9786045395684
    Tóm tắt: Giới thiệu trọn bộ nội dung sử thi Bok Set phát rừng đá của yang, có chú thích cụ thể
(Dân tộc Ba Na; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: A Jar; Nguyễn Quang Tuệ; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học979380. A LƯU
    Bok Set phát rừng đá của yang= Bok Set muih tơmo brông kông yang rong : Sử thi song ngữ Bahnar - Việt : Sưu tầm, giới thiệu. Q.2/ A Lưu, A Jar, Nguyễn Quang Tuệ.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 371tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395691
    Tóm tắt: Giới thiệu trọn bộ nội dung sử thi Bok Set phá rừng đá của yang, có kèm chú thích cụ thể
(Dân tộc Ba Na; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: A Jar; Nguyễn Quang Tuệ; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1007300. THÍCH TRÚC THÔNG QUẢNG
    Bồ Đề Đạt Ma - Đại thủ sư Thiền tông/ Thích Trúc Thông Quảng b.s..- H.: Thời đại, 2015.- 94tr.: tranh vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786048711122
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử Bồ Đề Đạt Ma - đại thủ sư Thiền tông Ấn Hoa, một người có trí tuệ siêu phàm. Con đường xuất gia học đạo và quá trình hoằng hoá của người tại Ấn Độ và Trung Quốc cũng như ý nghĩa hình tượng vị Tổ Sư này trong đạo Phật
(Thiền phái; Đạo Phật; )
DDC: 294.3927 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016285. Thần Rủa Yang Con Rung Brah Thô Yang Kon Rung: Sử thi M'Nông/ Hát kể: Điểu KLứt ; Trương Bi s.t. ; Điểu Kâu biên dịch.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 327tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049440151
(Dân tộc Mnông; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trương Bi; Điểu KLứt; Điểu Kâu; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1067677. PHẠM THIÊN THƯ
    Hát ru Việt sử thi/ Phạm Thiên Thư.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 271tr.; 21cm.
    Tên thật của tác giả: Phạm Kim Long
    ISBN: 9786045804285
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học928173. LÊ THỊ QUỲNH HẢO
    Vị thế và vai trò của phụ nữ Ê-Đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục): Giới thiệu văn hoá dân gian/ Lê Thị Quỳnh Hảo.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 443tr.: bảng, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 328-357. - Phụ lục: tr. 358-398
    ISBN: 9786049779930
    Tóm tắt: Nghiên cứu về vị thế và vai trò của người phụ nữ Ê-Đê và Mnông qua khảo sát sử thi và luật tục; vị thế, vai trò của người phụ nữ Ê-Đê, Mnông từ góc nhìn so sánh và phát huy vị thế, vai trò của họ trong bối cảnh hiện nay
(Dân tộc Mnông; Dân tộc Ê Đê; Phụ nữ; Vai trò; Vị thế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.48895930597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1572873. THÍCH TRÚC THÔNG QUẢNG
    Bồ Đề Đạt Ma đại thủ sư Thiền Tông/ Thích Trúc Thông Quảng.- Hà Nội: Nhà xuất bản Thời đại, 2015.- 94 tr.; 21cm..
    ISBN: 9786048711122
{Phật giáo; Tôn giáo; } |Phật giáo; Tôn giáo; |
DDC: 294.3 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1523345. QUÁN VI MIÊN
    Sử thi Thái Nghệ An: sưu tầm, biên dịch/ Quán Vi Miên.- H.: Hội nhà văn, 2017.- 659tr.; 21cm.- (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam)
    ISBN: 9786049600548
{Nghệ An; Sử thi; Việt nam; Văn học dân gian; } |Nghệ An; Sử thi; Việt nam; Văn học dân gian; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1079554. Sử thi ÊĐê: KĐăm ĐRoăl. Y' Khỉng Jủ - H'Bia Jủ Yâo/ S.t., b.s.: Nguyễn Kim Hoa (ch.b.), Lê Mô YNgao, Trương Hoàng Thạch... ; Hát kể: HPhêa Mí Lắc....- H.: Văn hoá dân tộc, 2012.- 527tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047001910
(Dân tộc Ê Đê; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: HPhêa Mí Lắc; Kso YLôi; Lê Mô YNgao; Nay YBan; Nguyễn Kim Hoa; Trương Hoàng Thạch; Tuôn Râm; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925610. PARK YOUNG DOO
    Sự thinh lặng: Tiểu thuyết trinh thám/ Park Young Doo ; Lê Bảo Quỳnh Thơ dịch.- H.: Văn học ; Công ty Đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh, 2019.- 247tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049829284
(Văn học hiện đại; ) [Hàn Quốc; ] [Vai trò: Lê Bảo Quỳnh Thơ; ]
DDC: 895.735 /Price: 88000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.