Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 27.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học354933. HOÀNG DƯƠNG CHƯƠNG
    Lược khảo tác gia văn học Nam Định/ Hoàng Dương Chương, Phương Thuỷ, Trần Bá Giao, Trần Mỹ Giống.- H.: Văn học, 1997.- 331tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 323-330
    Tóm tắt: Giới thiệu năm sinh, năm mất, học vị, tước vị, quê quán và tác phẩm của các tác giả Hán Nôm và tác giả hiện đại của Nam Định.
{nam định; nghiên cứu văn học; tác giả; } |nam định; nghiên cứu văn học; tác giả; | [Vai trò: Phương Thuỷ; Trần Bá Giao; Trần Mỹ Giống; ]
DDC: 809 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học566129. NGUYÊN AN
    Kể chuyện tác gia văn học nước ngoài/ Nguyên An.- Tái bản, bổ sung.- H.: Văn học, 1999.- 223tr.; 21cm..- (Tủ sách văn học mọi nhà)
{Nhà văn; Thế giới; Văn học; } |Nhà văn; Thế giới; Văn học; | [Vai trò: Nguyên An--Tác giả; ]
DDC: 809 /Price: 17.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411306. Từ điển tác gia văn học và sân khấu nước ngoài: Có thêm triết gia quan trọng/ Hữu Ngọc (ch.b.), Hoàng Oanh, Nguyễn Đức Đàn....- H.: Văn hoá, 1982.- 551tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu khoảng 2000 tác giả văn học và sân khấu tiêu biểu của các quốc gia trên thế giới cùng năm sinh, năm mất cũng như cuộc đời, khuynh hướng sáng tác, thể loại sáng tác, tên tác phẩm
(Văn học; Tác giả; Sân khấu; Tác phẩm; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Nguyễn Đức Đàn; Trần Văn Tấn; Hoàng Oanh; Nguyễn Đình Nam; Hữu Ngọc; ]
DDC: 803 /Price: 30,0đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học604702. TRẦN NGỌC VƯƠNG
    Loại hình học tác giả văn học. Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam/ Trần Ngọc Vương.- H.: Giáo dục, 1995.- 392tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Nhà nho văn học Việt Nam
(Nghiên cứu văn học; Việt Nam; Nhà nho; )
DDC: 895.92209001 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học477854. Tác giả văn học thiếu nhi Việt Nam/ Biên soạn: Vân Thanh.- Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2006.- 902tr.; 24cm.
(Nhân vật; Tiểu sử; Văn học thiếu nhi; Tác giả văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vân Thanh; ]
DDC: 895.92209 /Price: 51000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học291876. TRẦN MẠNH THƯỜNG
    Từ điển tác gia Văn học Việt Nam thế kỷ XX/ Trần Mạnh Thường b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2003.- 1365tr.: ảnh chân dung; 24cm.
    Phụ lục: tr. 1329-1356. - Thư mục: tr. 1357-1358
    Tóm tắt: Phác thảo chân dung, sự nghiệp sáng tạo của gần 750 nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình, nhà dịch thuật văn học của cả thế kỷ XX
(Văn học; Tác giả; Thế kỉ 20; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92203 /Price: 170000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học474931. HỒ TÔN TRINH
    Tác giả văn học Việt Nam và thế giới/ Hồ Tôn Trinh.- Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2006.- 322tr.; 21cm.
(Tác giả; Tác phẩm; Văn học; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 809 /Price: 32500đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học566154. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. T.1: Nguyễn Tuân/ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 177 tr; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
Nguyễn Tuân; {Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; } |Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh--Tác giả; ]
DDC: 895.922334 /Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học569768. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. T.2: Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyên Hồng/ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 284 tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
Nam Cao; Nguyên Hồng; Vũ Trọng Phụng; {Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; } |Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh--Tác giả; ]
DDC: 895.922090032 /Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học569769. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. T.3: Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu.../ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 174 tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
Hồ Chí Minh; Tố Hữu; Xuân Diệu; {Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; } |Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh--Tác giả; ]
DDC: 895.922090034 /Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học569926. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam/ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 3 tập; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
{Việt Nam; Văn học; văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; } |Việt Nam; Văn học; văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh--Tác giả; ]
/Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học690691. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học Việt Nam hiện đại/ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Đại học sư phạm, 2005.- 615tr.; 24cm.
(Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tác gia; )
DDC: 808 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học683861. TÔ HOÀI
    Tác giả văn học Thăng Long - Hà Nội: Từ thế ky XI đến giữa thế kỷ XX/ Tô Hoài, Nguyễn Vinh Phúc, Hoàng Ngọc Hà.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 1998.- 492tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử, các tác phẩm của các tác gia Hà Nội từ thế kỉ 11 cho đến giữa thế kỷ 20
{nhà văn; Nghiên cứu văn học; Hà Nội; nhà thơ; } |nhà văn; Nghiên cứu văn học; Hà Nội; nhà thơ; | [Vai trò: Hoàng Ngọc Hà; Ngô Văn Phú; Phan Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Vinh Phúc; ]
DDC: 895.92201 /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học54377. NGUYỄN THỊ THANH CHUNG
    Khảo luận hồ sơ tác giả văn học Hán Nôm Việt Nam/ Nguyễn Thị Thanh Chung.- H.: Đại học Sư phạm, 2018.- 396tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 253-276. - Phụ lục: tr. 277-395
    ISBN: 9786045434857
    Tóm tắt: Trình bày dẫn luận về tác giả văn học Hán Nôm Việt Nam; hệ thống phương pháp nghiên cứu và tư liệu khảo luận hồ sơ về cuộc đời, sự nghiệp của các tác giả và vấn đề biên dịch tác phẩm văn học, định hướng khảo luận hồ sơ các tác giả trong lĩnh vực văn học này ở nước ta
(Nghiên cứu văn học; Văn học Hán Nôm; Tác giả; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442466. TRẦN NGỌC VƯƠNG
    Loại hình học tác giả văn học - Nhà nho tài tử và văn học/ Trần Ngọc Vương.- Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2018.- 399tr; 21cm.
    ISBN: 9786048024895
    Tóm tắt: Trình bày hai loại hình nhà nho chính thống và hai khuynh hướng song song trong văn chương Nho giáo chính thống. Sự hình thành và phát triển của loại hình nhà nho tài tử trong xã hội phi cổ truyền. Nhà nho tài tử và sự phát triển của văn học Việt Nam trong các thế kỷ 18-19...
(Lịch sử văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học cận đại; Tác phẩm; Thơ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92208 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học275379. LÊ ĐÌNH CÚC
    Tác gia văn học Mỹ thế kỷ XVIII-XX/ Lê Đình Cúc.- H.: Khoa học xã hội, 2004.- 752tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
    Thư mục: tr. 747-752
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, những tác phẩm và con đường sự nghiệp của 31 nhà văn Mỹ suốt 2 thế kỷ từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20 của lịch sử văn học Mỹ
(Tiểu sử; Nhà văn; Văn học cận đại; Nghiên cứu văn học; Sự nghiệp; ) [Mỹ; ]
DDC: 810 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học642244. Tác gia văn học Thăng Long - Hà Nội: Từ thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX. T.1/ Tô Hoài, Nguyễn Vinh Phúc, Hoàng Ngọc Hà,....- H.: Hội nhà văn, 1998.- 492tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của các tác giả là người Hà Nội và những tác giả xây dựng sự nghiệp sáng tác ở Hà Nội và những tác phẩm chính của họ
Bùi Huy Bích; Chu Văn An; Nguyễn Trãi; Đoàn Thị Điểm; (Nghiên cứu văn học; Tác gia; Văn học trung đại; ) [Hà Nội; Việt Nam; ] {Thăng Long; } |Thăng Long; | [Vai trò: Tô Hoài; Hoàng Ngọc Hà; Nguyễn Vinh Phúc; Ngô Văn Phú; Phan Thị Thanh Nhàn; ]
DDC: 895.92201001 /Price: 42000d /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học362983. TÔ HOÀI
    Tác giả văn học Thăng Long - Hà Nội (Từ thế ky XI đến giữa thế kỷ XX)/ Tô Hoài, Nguyễn Vinh Phúc, Hoàng Ngọc Hà.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 1998.- 492tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử, các tác phẩm của các tác gia Hà Nội từ thế kỉ 11 cho đến giữa thế kỷ 20
{nhà văn; Nghiên cứu văn học; Hà Nội; nhà thơ; } |nhà văn; Nghiên cứu văn học; Hà Nội; nhà thơ; | [Vai trò: Hoàng Ngọc Hà; Ngô Văn Phú; Phan Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Vinh Phúc; ]
/Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học653296. TRẦN NGỌC VƯƠNG
    Loại hình học tác giả văn học: Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam/ Trần Ngọc Vương.- H.: Giáo dục, 1995.- 393tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Hai loại hình nhà nho chính thống và hai khuynh hướng song song trong văn chương Nho giáo chính thống. Sự hình thành và phát triển của loại hình nhà nho tài tử. Văn học Việt Nam thế kỷ XVIII- XIX
Trần Ngọc Vương; (Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Văn học Việt Nam; ) {Nhà nho tài tử; } |Nhà nho tài tử; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học382913. TRẦN NGỌC VƯƠNG
    Loại hình học tác giả văn học: Nhà Nho tài tử và văn học Việt Nam/ Trần Ngọc Vương.- H.: Giáo dục, 1995.- 392tr; 19cm.
    Tóm tắt: Sự hình thành và phát triển của loại hình nhà Nho và sự phát triển của văn học Việt Nam trong các thế kỷ 18 - 19. Một số tác phẩm văn chương tiêu biểu: Nguyễn Du, Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Công Trứ...
{tác giả; lịch sử Nho giáo; tác phẩm; Nho giáo; loại hình học; nhà Nho; Việt Nam; Nghiên cứu văn học; } |tác giả; lịch sử Nho giáo; tác phẩm; Nho giáo; loại hình học; nhà Nho; Việt Nam; Nghiên cứu văn học; |
DDC: 895.92208 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.