Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3688.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học153399. Về tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân/ Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Quang, Chu Ngọc Lan....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 183tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045700594
    Tóm tắt: Đề cập đến đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên và chỉ rõ khuyết điểm, thiếu sót đồng thời thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, đưa ra những biện pháp cụ thể, toàn diện, nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu, nâng cao đạo đức cách mạng
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa cá nhân; Đạo đức cách mạng; ) [Vai trò: Hồ Chí Minh; ]
DDC: 172 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112229. ĐỖ HỒNG KỲ
    Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của kho tàng sử thi Mơ Nông, Ê Đê/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 499tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049029141
(Dân tộc Mnông; Văn học dân gian; Dân tộc Ê Đê; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99578. HOÀNG TRIỀU ÂN
    Truyện thơ Nôm Tày - Hai tác phẩm Bioóc Lả và Thị Đan/ Hoàng Triều Ân s.t., khảo cứu và dịch.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 206tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369326
(Dân tộc Tày; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98613. HÀ MINH ĐỨC
    Tác phẩm văn nghệ và giá trị bền vững: Tiểu luận văn học/ Hà Minh Đức.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 270tr.; 24cm.
    ISBN: 9786046266365
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu tìm hiểu những giá trị bền vững về văn hoá văn nghệ của thời kỳ hiện đại
(Nghiên cứu văn học; Văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57802. BÙI TUYẾT MAI
    Cuộc đời và tác phẩm nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ: Chân dung nghệ sĩ/ Bùi Tuyết Mai.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 499tr.: ảnh; 21x22cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049726408
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ
Nguyễn Tài Tuệ; (Cuộc đời; Tác phẩm; Sự nghiệp; )
DDC: 780.92 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98991. 50 tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển hay nhất/ Daniel Defoe, Jonathan Swift, Alekxandr Pushkin... ; B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh....- H.: Văn học, 2016.- 303tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hoá các dân tộc
    Thư mục: tr. 294-301
    ISBN: 9786046991212
(Văn học thiếu nhi; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Pushkin, Alekxandr Sergeevich; Swift, Jonathan; Defoe, Daniel; Vân Hường--b.s.; Dương Gia--b.s.; Nguyễn Ngọc Thanh--b.s.; Carroll, Lewis; Verne, Jules; ]
DDC: 808.83 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87657. NGUYỄN HIẾU
    Tác phẩm chọn lọc/ Nguyễn Hiếu.- H.: Sân khấu, 2016.- 779tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049070426
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92224 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66902. ĐỖ CHU
    Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh/ Đỗ Chu, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh.- H.: Văn học, 2017.- 991tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046998266
(Giải thưởng Hồ Chí Minh; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Tiến Duật; Hữu Thỉnh; ]
DDC: 895.922080034 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453112. ĐỖ QUANG TIẾN
    Tác phẩm chọn lọc: Tuyển tập văn xuôi. Q.2/ Đỗ Quang Tiến.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 615 tr.; 21 cm..
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721243
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học59876. NÔNG QUỐC CHẤN
    Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc. T.2: Thơ - Phê bình - Tiểu luận - Hồi ký.- H.: Văn học, 2017.- 1147tr.; Trọn bộ 2 tập. - 21cm.
    ISBN: 9786046996941
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết ngắn gọn, chọn lọc về thơ, phê bình, tiểu luận, hồi ký của nhà thơ Nông Quốc Chấn với các vấn đề thời sự trong đời sống văn hoá, văn học, nghệ thuật các dân tộc ở nước ta: chặng đường mới; dân tộc và văn hoá; cách mạng - kháng chiến và thi ca; hàng trang sang thế kỷ XXI...
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922134 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học255108. Hồ Xuân Hương - về tác gia và tác phẩm/ Nguyễn Lộc, Đào Thái Tôn, Nguyễn Văn Hanh... ; Tuyển chọn, giới thiệu: Nguyễn Hữu Sơn, Vũ Thanh.- Tái bản lần thứ 3, có bổ sung.- H.: Giáo dục, 2007.- 679tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 655-675
    ISBN: 8934980753354
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tiểu sử nhà thơ Hồ Xuân Hương và các tác phẩm thơ của bà, cùng những bài viết nghiên cứu phân tích nét độc đáo trong thơ của bà.
Hồ Xuân Hương; (Văn học cân đại; Nghiên cứu văn học; Nhà thơ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Sơn--tuyển chọn, giới thiệu; Trương Tửu; Hoa Bằng; Nguyễn Văn Hanh; Đào Thái Tôn; Vũ Thanh--tuyển chọn, giới thiệu; Nguyễn Lộc; ]
DDC: 895.9221 /Price: 151000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học9791. HOÀNG CHÍ BẢO
    5 tác phẩm tiểu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật Quốc gia/ Hoàng Chí Bảo, Trần Thị Minh Tuyết.- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2020.- 312tr; 21cm.- (Bộ sách " Học và làm theo Bác")
    ISBN: 9786045561133
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát 5 tác phẩm bảo vật quốc gia của Hồ Chí Minh gồm " Đường Kách mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, Di chúc" và nêu giá trị, ý nghĩa cũng như vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua các tác phẩm
Hồ Chí Minh; (Tác phẩm; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Trần Thị Minh Tuyết; ]
DDC: 335.4346 /Price: 126000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70748. 70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia/ Lê Quốc Lý, Thào Xuân Sùng, Nguyễn Văn Hùng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 656tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
    ISBN: 9786045733745
    Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về hoàn cảnh ra đời, nội dung của tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác phẩm đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay
(Đô thị; Nông thôn; Đời sống mới; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quốc Lý; Lê Thị Thu Hồng; Thào Xuân Sùng; Nguyễn Văn Hùng; Đào Tuấn Anh; ]
DDC: 307.709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442316. ĐOÀN THỊ ĐIỂM
    Một Điểm tinh hoa - Thơ văn Hồng Hà nữ sĩ: Bản dịch chú và phiên âm đầy đủ nhất các tác phẩm của Đoàn Thị Điểm/ Đoàn Thị Điểm ; Sưu tầm, giới thiệu: Trần Thị Băng Thanh.- Hà Nội: Phụ nữ, 2017.- 639tr.: ảnh; 24cm.- (Phụ nữ tùng thư. Tủ sách Giới và Phát triển)
    Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 631-635
    ISBN: 9786045647196
    Tóm tắt: Sơ lược về tiểu sử, cuộc đời của nữ sĩ tài hoa Đoàn Thị Điểm; giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu cùng bản dịch chú và phiên âm đầy đủ nhất của bà
Đoàn Thị Điểm; (Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Trần Thị Băng Thanh; ]
DDC: 895.92211 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62564. LÊ CHÍ DŨNG
    Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc: Qua những tác phẩm văn chương bằng tiếng Pháp/ Lê Chí Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 178tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045860915
    Tóm tắt: Tập hợp hai tiểu luận ngắn nghiên cứu về cuộc đời và những sáng tác văn chương của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh; (Tác phẩm văn học; Tiếng Pháp; Cuộc đời; )
DDC: 959.704092 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65837. VŨ DƯƠNG THUÝ NGÀ
    Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986): Thư mục và tác phẩm chọn lọc/ B.s.: Vũ Dương Thuý Ngà (ch.b.), Vũ Thuý Hậu, Nguyễn Thị Nga.- H.: Văn hoá dân tộc, 2017.- 535tr.: ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 505-535
    ISBN: 9786047017195
    Tóm tắt: Giới thiệu thư mục nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp cũng như các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Lê Duẩn; (Tác phẩm; Cuộc đời; Thư mục chuyên đề; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thuý Hậu--b.s.; Nguyễn Thị Nga--b.s.; ]
DDC: 016.959704092 /Price: 289000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học690181. Nhiếp ảnh Nông Tú Cường - Các tác phẩm chọn lọc.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 121tr.; 21cm..- (Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam)
    ISBN: 9786049729256
(Nhiếp ảnh; Chụp ánh; Tác phẩm; Tranh ảnh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 770.9597 /Price: 50000 /Nguồn thư mục: [LDODRO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học59875. NÔNG QUỐC CHẤN
    Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc. T.1: Thơ - Phê bình - Tiểu luận.- H.: Văn học, 2017.- 1139tr.; Trọn bộ 2 tập. - 21cm.
    ISBN: 9786046996934
    Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp và phê bình, nghiên cứu một số tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ dân tộc Tày Nông Quốc Chấn
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922134 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67089. ĐỖ QUANG TIẾN
    Đỗ Quang Tiến - Tác phẩm chọn lọc: Làng tề. Nhất tội nhì nợ và những tác phẩm khác.- H.: Văn học, 2017.- 1250tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046996958
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học449580. LƯƠNG DUY CƯỜNG
    Cho dân một phần miếng bánh: Tuyển 99 tác phẩm bình luận thời sự/ Lương Duy Cường.- Hà Nội: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 241tr.; 20cm.
    ISBN: 9786049894732
    Tóm tắt: Tập hợp 99 tác phẩm được công bố trên mục "Câu chuyện hôm nay" của nhật báo Người Lao Động từ năm 2005 - 2017. Những bài viết đều gắn với những sự kiện thờ sự chấn động dư luận hoặc là những kỷ niệm trong quá trinh làm báo của tác giả...
(Văn học hiện đại; Thời sự; Xã luận; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92284 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.