Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 455.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951405. PHAN THỊ HOA LÝ
    Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam: Khảo luận văn hoá/ Phan Thị Hoa Lý.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 667tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: 503-618. - Thư mục: tr. 619-660
    ISBN: 9786049724022
    Tóm tắt: Trình bày về tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam; quá trình hình thành, phát triển và lan toả của tín ngưỡng thờ Thiên Hậu; tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Huế, Phố Hiến, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác ở Nam Bộ; giao lưu, tiếp biến và hội nnhập văn hoá trong tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Việt Nam; ] {Thờ Thiên Hậu; } |Thờ Thiên Hậu; |
DDC: 398.4109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013441. CHU QUANG TRỨ
    Di sản văn hoá dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam/ Chu Quang Trứ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 135tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028120
    Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị tinh thần của tôn giáo. Vai trò của lễ hội với văn hoá tâm linh người Việt. Kiến trúc và nghệ thuật tạo hình tôn giáo tại Việt Nam
(Di sản văn hoá; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 200.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011653. NGUYỄN THANH LỢI
    Tín ngưỡng thờ thuỷ thần ở Nam Bộ/ Nguyễn Thanh Lợi.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 198tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 187-188
    ISBN: 9786049027833
    Tóm tắt: Tìm hiểu về tục thờ thuỷ thần của người Nam Bộ như: tục thờ cá Ông ở ven biển Tây Nam Bộ; tín ngưỡng thờ Đại Càn ở Nam Bộ; thờ Bà Cậu; bà Phi Yến ở Côn Đảo và tục thờ bà Thuỷ Long ở Tây Nam Bộ
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ] {Thờ cúng thuỷ thần; } |Thờ cúng thuỷ thần; |
DDC: 398.41095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1114252. PHẠM LAN OANH
    Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở vùng châu thổ sông Hồng/ Phạm Lan Oanh.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- 390tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 251-268. - Phụ lục: tr. 269-386
    ISBN: 9786049020124
    Tóm tắt: Tổng quan tình hình sưu tầm, nghiên cứu về Hai Bà Trưng và vùng châu thổ sông Hồng. Hai Bà Trưng trong thư tịch và tâm thức dân gian người Việt. Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở 4 làng Hạ Lôi, Hát Môn, Đồng Nhân, Phụng Công và vùng lan toả. Bản chất và con đường chuyển hoá của tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở châu thổ sông Hồng
Trưng Trắc; (Tín ngưỡng; Văn hoá dân gian; Đồng bằng sông Hồng; ) {Trưng Nhị, ? - 43, Thủ lĩnh khởi nghĩa, Việt Nam; } |Trưng Nhị, ? - 43, Thủ lĩnh khởi nghĩa, Việt Nam; |
DDC: 398.095973 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951508. TRƯƠNG THÔNG TUẦN
    Văn hoá tín ngưỡng và tục thờ cúng thần linh của dân tộc Mnông/ Trương Thông Tuần.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 189tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 181-185
    ISBN: 9786047023769
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá tín ngưỡng của người Mnông qua các khía cạnh: ngồn gốc lịch sử tộc người; đặc điểm văn hoá, tiềm năng và giá trị văn nghệ dân gian; tín ngưỡng, tôn giáo, giải pháp phát huy giá trị tín ngưỡng, tôn giáo và nâng cao nhận thức về việc thờ cúng. Trình bày cụ thể các tục thờ cúng thần linh liên quan đến vòng đời người, liên quan đến hoạt động sản xuất và liên quan đến các hoạt động khác của người Mnông
(Dân tộc Mnông; Thần linh; Thờ cúng; Tín ngưỡng dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.4108995930597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015169. CHAMALIAQ RIYA TỈENQ
    Tín ngưỡng người Raglai ở Khánh Hoà/ Chamaliaq Riya Tỉenq, Trần Kiêm Hoàng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 175tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 165-168. - Thư mục: tr. 169
    ISBN: 9786049028106
    Tóm tắt: Tìm hiểu về tộc người Raglai trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng và một số nghi lễ chính của người Raglai ở Khánh Hoà. Vijơu - một hình thức Shaman của người Raglai ở Khánh Hoà. Lời cầu cúng trong một số nghi lễ của người Raglai
(Nghi lễ; Người Raglai; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Khánh Hoà; ] [Vai trò: Trần Kiêm Hoàng; ]
DDC: 390.0959756 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013806. BÙI HUY VỌNG
    Đền Băng và các nghi lễ tín ngưỡng dân gian/ Bùi Huy Vọng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 263tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 257
    ISBN: 9786049027703
    Tóm tắt: Khái quát về miền đất và con người Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Đền Băng và các sinh hoạt tín ngưỡng, văn hoá dân gian diễn ra quanh nó
(Nghi lễ; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Hoà Bình; ] {Đền Băng; } |Đền Băng; |
DDC: 390.0959719 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1091546. PHẠM VĂN TÚ
    Tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau/ Phạm Văn Tú.- H.: Khoa học xã hội, 2011.- 147tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 137-146
    ISBN: 9786049020605
    Tóm tắt: Tìm hiểu sự thâm nhập tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu vào Nam Bộ. Giới thiệu nguồn gốc tín ngưỡng, hoạt động thờ tự và việc tổ chức thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau cũng như đặc điểm và vai trò tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu tại đây
(Thờ cúng; Tín ngưỡng dân gian; ) [Cà Mau; ] {Thờ Bà Thiên Hậu; } |Thờ Bà Thiên Hậu; |
DDC: 394.0959796 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973861. PHẠM TẤN THIÊN
    Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn của cư dân ven biển Quảng Ngãi dưới góc nhìn văn hoá/ Phạm Tấn Thiên.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 198tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 181-194
    ISBN: 9786047867615
    Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu cơ sở lý luận, thực tiễn và đặc điểm tín ngưỡng thờ cúng âm hồn của cư dân ven biển Quảng Ngãi; những giá trị văn hoá trong tín ngưỡng thờ cúng âm hồn của cư dân. Từ đó đưa ra những giải pháp về mặt quản lý, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của tín ngưỡng này
(Thờ cúng; Tín ngưỡng dân gian; Vùng ven biển; Văn hoá dân gian; ) [Quảng Ngãi; ] {Âm hồn; } |Âm hồn; |
DDC: 398.410959753 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973904. MAI THỊ MINH THUY
    Tín ngưỡng thờ Ông Địa - Ông Tà của người Việt ở An Giang/ Mai Thị Minh Thuy.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 275tr.: ảnh màu, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 255-264. - Thư mục: tr. 265-270
    ISBN: 9786047867646
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá, vùng đất An Giang. Nghiên cứu đặc điểm tín ngưỡng thờ thần nói chung và thờ ông Địa - ông Tà nói riêng của người Việt ở An Giang. Ảnh hưởng của tín ngưỡng đó trong đời sống tâm linh của người Việt ở An Giang, và những biến đổi trong tín ngưỡng thờ cúng ông Địa - ông Tà trong gia đoạn hiện nay
(Thờ thần; Tín ngưỡng dân gian; ) [An Giang; ]
DDC: 398.410959791 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973870. TRƯƠNG THU TRANG
    Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian cư dân ven biển Bạc Liêu/ Trương Thu Trang.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 274tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 243-261. - Phụ lục: tr. 263-270
    ISBN: 9786047868247
    Tóm tắt: Trình bày đôi nét về Bạc Liêu và vùng ven biển Bạc Liêu; nhận diện tôn giáo, tín ngưỡng và đặc điểm, chức năng của tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu, sự giao lưu và tiếp biến văn hoá qua tôn giáo, tín ngưỡng tại đây
(Tín ngưỡng dân gian; Tôn giáo; Văn hoá dân gian; ) [Bạc Liêu; ]
DDC: 398.410959797 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994300. NGUYỄN THỊ NGUYỆT
    Văn hoá tín ngưỡng dân gian người Hoa Đồng Nai/ Nguyễn Thị Nguyệt.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 489tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 465-470. - Phụ lục: tr. 471-480
    ISBN: 9786047849239
    Tóm tắt: Trình bày những tiền đề lý luận và khái quát về người Hoa ở Đồng Nai; các hình thức và sinh hoạt tín ngưỡng dân gian, lễ hội dân gian người Hoa; ảnh hưởng tín ngưỡng dân gian trong đời sống người Hoa và biến đổi tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Đồng Nai hiện nay
(Người Hoa; Tín ngưỡng dân gian; ) [Đồng Nai; ]
DDC: 398.41089951059775 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1094030. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Tín ngưỡng lúa nước vùng đất Tổ/ Nguyễn Khắc Xương.- H.: Thời đại, 2011.- 200tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 171-195
    ISBN: 9786049167096
    Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách trọng nông của nhà nước phong kiến Việt Nam, nguồn gốc tín ngưỡng lúa nước, tín ngưỡng phồn thực với nông nghiệp trồng lúa. Trình bày các nghi lễ cơ bản của tín ngưỡng lúa, trò chơi vui khoẻ và tín ngưỡng lúa, một số lễ tục trong tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp...
(Lúa nước; Tín ngưỡng; Văn hoá dân gian; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 390.0959721 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924528. Tín ngưỡng, phong tục Thái Thanh - Nghệ/ Lê Hải Đăng (ch.b.), Vi Văn An, Lê Duy Đại....- H.: Khoa học xã hội, 2019.- 471tr.: sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 448-471
    ISBN: 9786049568039
    Tóm tắt: Nghiên cứu một số hình thức tín ngưỡng nguyên thuỷ của người Thái ở Thanh - Nghệ; nghi lễ tín ngưỡng mang tính cộng đồng; nghi lễ gia đình; biến đổi trong đời sống nghi lễ, tín ngưỡng; đời sống nghi lễ, tín ngưỡng của người Thái vùng biên giới Việt - Lào và vấn đề quan hệ dân tộc khu vực này
(Dân tộc Thái; Phong tục; Tín ngưỡng; ) [Nghệ An; Thanh Hoá; ] [Vai trò: Lê Duy Đại; Lê Hải Đăng; Nguyễn Văn Minh; Phạm Quang Linh; Vi Văn An; ]
DDC: 390.089959105974 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994135. NGUYỄN QUANG KHẢI
    Một số nghi lễ, hội thi, trò diễn dân gian và phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng ở Bắc Ninh/ Nguyễn Quang Khải.- H.: Sân khấu, 2016.- 431tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 313-314. - Phụ lục: tr. 315-426
    ISBN: 9786049070884
    Tóm tắt: Sơ lược về tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh. Một số nghi lễ phục vụ cho tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại một số làng ở Bắc Ninh. Mô tả một số trò diễn, trò chơi có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh...
(Thành hoàng; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Bắc Ninh; ]
DDC: 398.410959727 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994808. ĐẶNG ĐÌNH THUẬN
    Tín ngưỡng thờ cúng ở Phú Thọ - Nền tảng văn hoá gia đình vùng đất Tổ/ Đặng Đình Thuận.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 223tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047010608
    Tóm tắt: Giới thiệu từ tín ngưỡng nguyên thuỷ đến tín ngưỡng thờ cúng ông bà, tổ tiên và các Vua Hùng ở Phú Thọ; văn hoá gia đình - một số nét đặc trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; các tập tục truyền thống của văn hoá gia đình ở Phú Thọ; ảnh hưởng của lễ giáo đến văn hoá ứng xử trong gia đình của người Việt ở Phú Thọ
(Thờ cúng tổ tiên; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá cổ truyền; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 390.0959721 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994134. NGUYỄN THỊ THANH XUYÊN
    Tín ngưỡng thờ nữ thần của cư dân ven biển tỉnh Khánh Hoà/ Nguyễn Thị Thanh Xuyên.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 494tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 329-344. - Phụ lục: tr. 345-489
    ISBN: 9786047848805
    Tóm tắt: Trình bày về truyền thống và biến đổi của tín ngưỡng thờ nữ thần của cư dân ven biển Khánh Hoà cùng vai trò của tín ngường thờ nữ thần nơi đây; một số vấn đề bảo tồn văn hoá tín ngưỡng
(Cư dân; Thờ thần; Tín ngưỡng dân gian; Ven biển; ) [Khánh Hoà; ] {Thờ Nữ thần; } |Thờ Nữ thần; |
DDC: 398.410959756 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011786. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Tín ngưỡng dân gian đồng bằng sông Cửu Long/ Trần Phỏng Diều.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 239tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 217-221. - Phụ lục: tr. 223-233
    ISBN: 9786049028854
    Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở hình thành, đặc điểm và vai trò của tín ngưỡng dân gian đồng bằng sông Cửu Long. Một số tín ngưỡng dân gian phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long như: tín ngưỡng dân gian người Việt, tín ngưỡng dân gian người Khơme, tín ngưỡng dân gian người Hoa
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Việt Nam; Đồng bằng Sông Cửu Long; ]
DDC: 398.41095978 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1003106. LƯỜNG SONG TOÀN
    Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Q.2/ Lường Song Toàn.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 846tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047010592
    Tóm tắt: Nghiên cứu về địa lý, không gian văn hoá của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình; nhận thức về tín ngưỡng dân gian của tộc người này; những nghi thức kết thúc vòng đời; tín ngưỡng thờ tổ nghề dạy làm ông mo, ông mùn; thờ thành hoàng và thổ công
(Dân tộc Thái; Văn hoá dân gian; ) [Hoà Bình; Mai Châu; ]
DDC: 398.4108995911059719 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994093. NGUYỄN THỊ THANH XUYÊN
    Tín ngưỡng thờ cúng thần Lúa của người Hrê tại xã An Vinh huyện An Lão, tỉnh Bình Định/ Nguyễn Thị Thanh Xuyên.- H.: Mỹ Thuật, 2016.- 179tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 154-162. - Phụ lục: tr. 163-173
    ISBN: 9786047846740
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết, đặc điểm văn hoá - xã hội của người Hrê ở Bình Định; tín ngưỡng thờ thần Lúa truyền thống và những biến đổi trong tín ngưỡng thờ thần Lúa của người Hrê trong thời kỳ đổi mới
(Dân tộc Hrê; Thờ cúng; Tín ngưỡng dân gian; ) [An Vinh; An Lão; Bình Định; ] {Thần Lúa; } |Thần Lúa; |
DDC: 398.410899593059754 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.