Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 726.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013441. CHU QUANG TRỨ
    Di sản văn hoá dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam/ Chu Quang Trứ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 135tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028120
    Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị tinh thần của tôn giáo. Vai trò của lễ hội với văn hoá tâm linh người Việt. Kiến trúc và nghệ thuật tạo hình tôn giáo tại Việt Nam
(Di sản văn hoá; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 200.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973870. TRƯƠNG THU TRANG
    Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian cư dân ven biển Bạc Liêu/ Trương Thu Trang.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 274tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 243-261. - Phụ lục: tr. 263-270
    ISBN: 9786047868247
    Tóm tắt: Trình bày đôi nét về Bạc Liêu và vùng ven biển Bạc Liêu; nhận diện tôn giáo, tín ngưỡng và đặc điểm, chức năng của tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu, sự giao lưu và tiếp biến văn hoá qua tôn giáo, tín ngưỡng tại đây
(Tín ngưỡng dân gian; Tôn giáo; Văn hoá dân gian; ) [Bạc Liêu; ]
DDC: 398.410959797 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học965826. PHẠM NGỌC ANH
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng: Sách chuyên khảo/ Ch.b.: Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Trung.- H.: Công an nhân dân, 2017.- 327tr.; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)
    Phụ lục: tr. 196-316. - Thư mục: tr. 317-325
    ISBN: 9786047223343
    Tóm tắt: Trình bày bối cảnh hình thành và quá trình phát triển và những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay
(Tín ngưỡng; Tôn giáo; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn Xuân Trung; ]
DDC: 200.9597 /Price: 92000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017519. PHẠM MINH THẢO
    Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan/ Phạm Minh Thảo, Phạm Lan Oanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 148tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045721087
    Tóm tắt: Giới thiệu, phân tích những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể ở nước ta; đề xuất một số biện pháp để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo...
(Mê tín dị đoan; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Lan Oanh; ]
DDC: 200.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học889563. NGUYỄN THỊ KIM VÂN
    Tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc Bahnar, Jrai/ Nguyễn Thị Kim Vân.- H.: Văn hoá dân tộc, 2020.- 228tr.: ảnh; 24cm.
    Thư mục: tr. 222-226
    ISBN: 9786047027545
    Tóm tắt: Trình bày điều kiện môi sinh và truyền thống văn hoá dân tộc Bahnar, Jrai ở tỉnh Gia Lai; tín ngưỡng cổ truyền và sự chuyển biến của các yếu tố trong tín ngưỡng cổ truyền từ nửa cuối thế kỉ XIX đến nay; các tôn giáo mới du nhập, các chuyển biến văn hoá - xã hội vùng đồng bào Bahnar, Jrai dưới tác động của các tôn giáo mới du nhập
(Dân tộc Ba Na; Dân tộc Gia Rai; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Gia Lai; ]
DDC: 398.410959762 /Price: 219000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học993103. ĐỖ QUANG HƯNG
    Sự kiện tôn giáo: Sách tham khảo/ Đỗ Quang Hưng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 230tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045726693
    Tóm tắt: Trình bày một số sự kiện tôn giáo với những khía cạnh, vấn đề tôn giáo nói chung hoặc những vấn đề tôn giáo mới đặt ra cụ thể như: Cách mạng và tôn giáo, toàn cầu hoá tôn giáo, hiện tượng tôn giáo mới, Tin lành Mỹ...
(Sự kiện; Tôn giáo; )
DDC: 200 /Price: 51000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015092. LÊ MINH PHÚC
    Tín đồ không tôn giáo: Tiểu thuyết/ Lê Minh Phúc.- H.: Văn học, 2015.- 279tr.; 19cm.
    ISBN: 9786046960041
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học963550. TRƯƠNG SỸ HÙNG
    Bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á: Sách tham khảo/ Trương Sỹ Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 244tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045731413
    Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình xâm nhập, phương thức tồn tại và tình hình phát triển hiện nay của Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo ở Đông Nam Á; phân tích mối quan hệ giữa hiện tượng truyền giáo và bản chất thế tục hoá trong môi trường văn hoá của bốn tôn giáo ở Đông Nam Á trên một số lĩnh vực tiêu biểu như ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật...
(Tôn giáo; ) [Đông Nam Á; ]
DDC: 200.959 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học958581. TRƯƠNG SỸ HÙNG
    Tôn giáo và văn hoá Đông Nam Á: Sách tham khảo/ Trương Sỹ Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 235tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045729038
    Tóm tắt: Trình bày vai trò của bốn tôn giáo lớn với việc phổ biến chữ viết ở Đông Nam Á; vai trò của tôn giáo trong sáng tác văn học Đông Nam Á; nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc tôn giáo trong đời sống văn hoá Đông Nam Á. Tôn giáo hoà nhập với lễ hội dân gian trong đời sống văn hoá Đông Nam Á
(Tôn giáo; Văn hoá; ) [Đông Nam Á; ]
DDC: 201.70959 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1075556. TRỊNH TÂY
    Dân tộc và tôn giáo Trung Quốc/ Trịnh Tây ; Đặng Thuý Thuý dịch ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh ; Bắc Kinh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Nxb. Truyền bá Ngũ Châu, 2012.- 159tr.: minh hoạ; 23cm.
    Tên sách bằng tiếng Trung: 中国民族与宗教
    ISBN: 9786045802779
    Tóm tắt: Giới thiệu cục diện đa nguyên nhất thể của dân tộc Trung Hoa, toàn cảnh dân tộc thiểu số Trung Quốc, chế độ tự trị khu vực dân tộc, văn hoá dân tộc thiểu số cùng sự bảo tồn và phát triển của nó, vấn đề phát triển kinh tế, tín ngưỡng tôn giáo của người Trung Quốc
(Dân tộc; Tôn giáo; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng; Đặng Thuý Thuý; ]
DDC: 200.951 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học968343. Luật tín ngưỡng, tôn giáo: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018/ Minh Ngọc s.t., giới thiệu.- H.: Lao động, 2017.- 71tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045987445
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật tín ngưỡng, tôn giáo với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo; hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo... và các điều khoản thi hành
(Pháp luật; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Minh Ngọc; ]
DDC: 344.59709602632 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1090941. HOÀNG TÂM XUYÊN
    10 tôn giáo lớn trên thế giới/ Hoàng Tâm Xuyên (ch.b.) ; Dịch: Dương Thu Ái, Phùng Thị Huệ ; H.đ.: Nguyễn Tài Thư, Bùi Phương Dung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 644tr.; 24cm.
    ISBN: 129512
    Tóm tắt: Giới thiệu nguyên lý, nguồn gốc, niềm tin, biểu tượng, kinh sách... của các tôn giáo lớn trên thế giới như: tôn giáo Ai Cập cổ đại, tôn giáo Babilon cổ đại, đạo Zoroastre, đạo Mani, Bàlamôn, đạo Ấn Độ, Giaina, đạo Phật, đạo Xích, Thần Đạo giáo, đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc, đạo Ixlam
(Tôn giáo; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Bùi Phương Dung; Dương Thu Ái; Nguyễn Tài Như; Phùng Thị Huệ; ]
DDC: 200 /Price: 130000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học898134. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo - Quy định hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo - Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo/ Thu Phương hệ thống.- H.: Lao động, 2020.- 391tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786049957673
    Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và quy định chi tiết thi hành. Giới thiệu các văn bản hướng dẫn thực hiện đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; các quy định định về bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; quy định về cơ cấu, tổ chức của các quan quản lý nhà nước về tôn giáo; hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo...
(Pháp luật; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thu Phương; ]
DDC: 344.59709602632 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học937153. Sổ tay pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo - Quy định chi tiết thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2018.- 367tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786047435029
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và hệ thống các văn bản quy định kế hoạch triển khai thi hành luật, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, quy định về cơ cấu, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo và những thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng biểu mẫu trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt
(Pháp luật; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59709602638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học983306. ELIADE, MIRCEA
    Thiêng và phàm: Bản chất của tôn giáo/ Mircea Eliade ; Huyền Giang dịch.- H.: Tri thức ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2016.- 225tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Đức: Das heilige und das profane
    Thư mục: tr. 221-225
    ISBN: 9786049433610
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về lịch sử các tôn giáo. Phân tích và lý giải sự đối lập giữa "thiêng" và "phàm" được biểu hiện trong không gian thiêng và sự thiêng hoá thế giới; thời gian thiêng và các huyền thoại; tính thiêng của tự nhiên và tôn giáo vũ trụ; sự tồn tại của con người và sự sống được thánh hoá
(Thần học; Tôn giáo; ) [Vai trò: Huyền Giang; ]
DDC: 201 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1058967. Tín ngưỡng tôn giáo và thực hiện chính sách tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay/ B.s.: Nguyễn Minh Khải (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Quang Tạo....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 315tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 308-311
    ISBN: 9786045702758
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình, đặc điểm các tín ngưỡng tôn giáo và một số tôn giáo lớn ở Việt Nam. Quan điểm, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả công tác tôn giáo ở Việt nam. Những giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
(Chính sách; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Đại Nghĩa; Nguyễn Minh Khải; Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Văn Tuyên; Vũ Quang Tạo; ]
DDC: 200.9597 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1645193. NGUYỄN, THỊ MAI LIÊN
    Tư tưởng tôn giáo - triết học trong văn học Ấn Độ thời kì Cổ - Trung đại/ Nguyễn Thị Mai Liên.- Hà Nội: Nxb. Đại học Sư phạm, 2014.- 240 tr.; 24 cm.
    ISBN: 9786045414743
    Tóm tắt: Nội dung sách: lịch sử nghiên cứu tư tưởng tôn giáo-triết học; tư tưởng tôn giáo-triết học trong thần thoại Ấn Độ; triết học trong sử thi Ấn Độ; Triết học trong thời kỳ sùng tín; triết học trong văn học phật giáo.
(Indian philosophy; Philosophy, oriental; Triết học Ấn Độ; Triết học phương đông; ) |Thời kỳ Trung đại; Triết học Ấn Độ; |
DDC: 181.4 /Price: 59000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434212. Tôn giáo mới nhận thức và thực tế/ Trương Văn Chung chủ biên, Đỗ Quang Hưng, Nguyễn Hồng Dương....- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 701 tr; 24 cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đại học khoa học xã hội và nhân văn
    Thư mục : tr. 681 - 701
    ISBN: 9786047341931
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tôn giáo mới, các hình thức tôn giáo mới trên thế giơi và tôn giáo mới ở Việt Nam
(Tôn giáo; ) [Vai trò: Nguyễn Công Lý; Nguyễn Hồng Dương; Trương Văn Chung; Trần Hoàng Hảo; Trần Thị Dung; Đỗ Quang Hưng; ]
DDC: 209 /Price: 325000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1446594. ĐỖ QUANG HƯNG
    Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền= Religious policy and rule of law state/ Đỗ Quang Hưng.- H.: Đại học Quốc gia, 2014.- 567 tr: minh họa; 24 cm.- (Tủ sách Khoa học)
    Phụ lục: tr. 481-52
    Thư mục tham khảo: tr.549 - 563
    ISBN: 9786049349188
    Tóm tắt: Lí luận về chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền. Những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Đổi mới và sự chuyển biến của chính sách tôn giáo
(Chính sách tôn giáo; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 200.9597 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969578. TRƯƠNG VĂN CHUNG
    Chuyển đổi tôn giáo - Một số vấn đề lý thuyết và lịch sử/ Trương Văn Chung.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 315tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
    Thư mục: tr. 305-315
    ISBN: 9786047355167
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về chuyển đổi tôn giáo và lịch sử của chuyển đổi tôn giáo
(Chuyển đổi; Lí thuyết; Lịch sử; Tôn giáo; )
DDC: 200 /Price: 130000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.