Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1113.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927983. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá/ Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thị Khương (ch.b.), Vũ Thị Thuỷ, Phạm Thị Huyền.- Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2019.- 199tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 196-199
    ISBN: 9786049158988
    Tóm tắt: Gồm những vấn đề chung về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá. Trình bày nội dung, nguyên tắc và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá
(Giáo dục; Thanh niên; Đạo đức cách mạng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Toàn; Nguyễn Thị Khương; Phạm Thị Huyền; Vũ Thị Thuỷ; ]
DDC: 172.1071 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học939885. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ/ Lê Văn Lợi, Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn Thị Kim Dung....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 512tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
    ISBN: 9786045738283
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Tập hợp các bài viết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cũng như việc vận dụng tư tưởng của Người trong giai đoạn hiện nay như: Tư tưởng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát triển nguồn nhân lực cán bộ chất lượng cao; nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hiện nay...
(Cán bộ; Công tác cán bộ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Đình Phong; Lê Văn Lợi; Nguyễn Thế Thắng; Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Văn Công; ]
DDC: 352.609597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học959558. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường/ Bùi Văn Dũng, Đỗ Trọng Hưng (ch.b.), Nguyễn Hoài Sanh....- Nghệ An: Đại học Vinh, 2017.- 431tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049232732
    Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường. Vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh để bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
(Bảo vệ môi trường; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Văn Dũng; Dương Văn Mạnh; Mai Thị Quý; Nguyễn Hoài Sanh; Đỗ Trọng Hưng; ]
DDC: 363.7 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học920326. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay/ Lê Khả Phiêu (ch.b.), Nguyễn Văn Thành, Vũ Trọng Lâm....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 367tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 358-363
    ISBN: 9786045750285
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; nhiệm vụ và giải pháp vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Đạo đức; ) [Vai trò: Lê Khả Phiêu; Lê Văn Thắng; Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Văn Tuân; Vũ Trọng Lâm; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970107. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ Phạm Ngọc Anh, Trương Văn Bắc, Bùi Hồng Cẩn... ; Lý Việt Quang ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 303tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
    Thư mục: tr. 291-300
    ISBN: 9786045735282
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - những nội dung cơ bản; vấn đề đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay và yêu cầu phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
(Giáo dục; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Hồng Cẩn; Lý Việt Quang; Nguyễn Thị Kim Dung; Phạm Hồng Chương; Phạm Ngọc Anh; Trương Văn Bắc; ]
DDC: 370.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994317. TÔ LÂM
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh/ Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 260tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 249-254
    ISBN: 9786045727775
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tư tưởng của Người trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay
(An ninh quốc gia; Bảo vệ Tổ quốc; Nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Vai trò; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Việt Hùng; ]
DDC: 355.0330597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1006941. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp/ Hồ Sĩ Vịnh, Lê Ngọc Thắng, Phạm Hồng Chương....- H.: Nxb. Hà Nội, 2015.- 335tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ
    ISBN: 9786045513606
    Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện
(Thủ đô; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Hồ Sĩ Vịnh; Lê Ngọc Thắng; Lê Thị Bích Hồng; Phạm Hồng Chương; Trịnh Thị Hồng Hạnh; ]
DDC: 959.731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040093. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Giao thông Vận tải, 2014.- 267tr.; 21cm.
    ĐTTS: Bộ Giao thông Vận tải
    ISBN: 9786047601738
    Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành giao thông vận tải, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành giao thông vận tải
(Giao thông vận tải; Tư tưởng Hồ Chí Minh; )
DDC: 388 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học874034. PHẠM VĂN MINH
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự: Sách chuyên khảo/ Phạm Văn Minh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 251tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 241-249
    ISBN: 9786045173534
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự. Giá trị và định hướng vận dụng tư tưởng trên về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay
(Con người; Hoạt động; Quân sự; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Vũ khí; )
DDC: 355.4 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969264. VĂN MINH
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo Việt Nam/ Văn Minh b.s..- H.: Dân trí, 2017.- 118tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786048839277
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, thư gửi, bài phát biểu, bài nói chuyện, thư khen... của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân, địa phương vùng biển đảo, các đơn vị, lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảo Tổ Quốc; thể hiện sự quan tâm của Người về vấn đề biển đảo, xây dựng biên giới lãnh hải hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng để đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; )
DDC: 335.4346 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học971692. Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh/ Vũ Văn Hiền, Vũ Văn Phúc, Nguyễn Văn Oánh... ; B.s.: Trương Giang Long (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 543tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Học viện Chính trị Công an nhân dân
    ISBN: 9786045736432
    Tóm tắt: Các bài viết tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên...
(Cán bộ; Giáo dục tư tưởng; Đảng viên; ) [Vai trò: Bùi Quảng Bạ; Nguyễn Trọng Phúc; Nguyễn Vĩnh Thắng; Nguyễn Văn Oánh; Trương Giang Long; Vũ Văn Hiền; Vũ Văn Phúc; Đinh Ngọc Hoa; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học966034. TRẦN ĐÌNH HUỲNH
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước/ Trần Đình Huỳnh, Lê Thị Thanh.- H.: Nxb. Hà Nội, 2017.- 354tr.: ảnh; 24cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)
    Thư mục: tr. 344-348
    ISBN: 9786045523506
    Tóm tắt: Trình bày khái lược tư tưởng về nhà nước, pháp luật của một số học giả từ phương Đông đến phương Tây, học thuyết Mác - Lênin, thực tiễn ở Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp thống trị và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước
(Hành chính nhà nước; Nhà nước; Pháp luật; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Lê Thị Thanh; ]
DDC: 320.109597 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học965826. PHẠM NGỌC ANH
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng: Sách chuyên khảo/ Ch.b.: Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Trung.- H.: Công an nhân dân, 2017.- 327tr.; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)
    Phụ lục: tr. 196-316. - Thư mục: tr. 317-325
    ISBN: 9786047223343
    Tóm tắt: Trình bày bối cảnh hình thành và quá trình phát triển và những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay
(Tín ngưỡng; Tôn giáo; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn Xuân Trung; ]
DDC: 200.9597 /Price: 92000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018811. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng/ S.t., tuyển chọn: Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên.- H.: Hồng Đức, 2015.- 359tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678050
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trên các lĩnh vực: Chống nạn giấy tờ, bảo vệ tài sản công cộng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu...
(Phòng chống; Tham nhũng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Mạnh Cường; Đỗ Thị Quyên; ]
DDC: 364.1323 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1461921. NGUYỄN VĂN CHUNG
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Chung.- H.: Quân đội nhân dân, 2010.- 154tr: sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 150-153
    ISBN: ,
    Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, điều kiện hình thành tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ chí Minh; hệ thống tư tưởng giáo dục cơ bản của Chủ tịch Hồ chí Minh; vận dụng tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ chí Minh trong đổi mới giáo dục-đào tạo ở Việt Nam,...
(Giáo dục; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 370.597 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1004371. NGUYỄN NHƯ Ý
    Sống - học tập - làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Như Ý, Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 391tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045710265
    Tóm tắt: Giới thiệu những lời dạy sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề cốt lõi của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; tính chất tiên phong của Đảng và tư cách người đảng viên; bản chất của Nhà nước dân chủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tự phê bình và phê bình...
(Học tập; Làm việc; Sống; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn An Tiêm; Nguyễn Nguyên; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434748. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc/ B.s.: Bùi Chí Trung (ch.b.), Vũ Đăng Minh, Nguyễn Văn Thân....- H.: Quân đội nhân dân, 2017.- 456 tr.: ảnh; 26 cm.
    ĐTTS ghi: Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng
    Phụ lục: tr. 349-439
    ISBN: 9786045135389
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, về chiến tranh và hào bình, về khởi nghĩa vũ trang, về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về xây dựng căn cứ địa và hậu phương chiến lược...
(Quân sự; Quốc phòng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Chí Trung; Hoàng Thị Hồng Nga; Nguyễn Văn Thân; Trần Bách Hiếu; Vũ Đăng Minh; ]
DDC: 355.0330597 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018810. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo/ S.t., tuyển chọn: Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên.- H.: Hồng Đức, 2015.- 455tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678043
    Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ chức chính quyền trong sạch, vững mạnh
(Giải quyết; Khiếu nại; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tố cáo; ) [Vai trò: Bùi Mạnh Cường; Đỗ Thị Quyên; ]
DDC: 352 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học968224. LÊ HỮU NGHĨA
    Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam/ Lê Hữu Nghĩa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 883tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045733387
    Tóm tắt: Gồm 50 bài viết đề cập đến cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới, về thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, đồng thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng
(Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Vận dụng; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 335.434 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1009531. Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn lịch sử ở trường phổ thông/ Nghiêm Đình Vỳ (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thị Bích....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 335tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 330-331
    ISBN: 9786045716991
    Tóm tắt: Trình bày nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, tích hợp nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy bộ môn lịch sử; một số bài giảng cụ thể về tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy bộ môn lịch sử ở trường phổ thông
(Giảng dạy; Trường phổ thông; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Lê Đình Năm; Nghiêm Đình Vỳ; Nguyễn Thị Bích; Nguyễn Thị Thế Bình; Trần Viết Lưu; ]
DDC: 335.4346 /Price: 87000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.