Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học948398. Tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam/ Trần Thị Minh Ngọc (ch.b.), Phan Tiến Ngọc, Nguyễn Văn Kiều....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 463tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 441-460
    ISBN: 9786049564727
    Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong thúc đẩy trung lưu hoá xã hội và phát huy vai trò của tầng lớp trung lưu; tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới; quan điểm định hướng và giải pháp thúc đẩy trung lưu hoá và phát huy vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay
(Phát triển; Tầng lớp trung lưu; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Mai Ngọc Cường; Nguyễn Văn Kiều; Phan Tiến Ngọc; Trần Thị Minh Ngọc; ]
DDC: 305.5509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969407. Nhận diện tầng lớp trung lưu ở Việt Nam: Đo lường và động thái phát triển/ Lê Kim Sa (ch.b.), Vũ Hoàng Đạt, Vũ Vân Ngọc, Phạm Minh Thái.- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 226tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trung tâm Phân tích và Dự báo
    Thư mục: tr. 215-226
    ISBN: 9786049560118
    Tóm tắt: Giới thiệu sự đa dạng trong quan điểm tiếp cận và đo lường tầng lớp trung lưu, vai trò và sự phát triển của tầng lớp trung lưu trên thế giới, nhận diện và đo lường, động thái và xu hướng phát triển của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam
(Phát triển; Tầng lớp trung lưu; ) [Thế giới; Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Kim Sa; Phạm Minh Thái; Vũ Hoàng Đạt; Vũ Vân Ngọc; ]
DDC: 305.5509597 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học852760. Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Lê Kim Sa (ch.b.), Vũ Hoàng Đạt, Phạm Minh Thái, Nguyễn Thị Vân Hà.- H.: Khoa học xã hội, 2022.- 230 tr.: minh hoạ; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trung tâm Phân tích và Dự báo
    Thư mục: tr. 203-223. - Phụ lục: tr. 224-230
    ISBN: 9786043089585
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý thuyết và khung phân tích về vai trò của tầng lớp trung lưu với tăng trưởng kinh tế; bối cảnh kinh tế xã hội thế giới và sự gia tăng tầng lớp trung lưu toàn cầu; đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
(Tầng lớp trung lưu; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Kim Sa; Nguyễn Thị Vân Hà; Phạm Minh Thái; Vũ Hoàng Đạt; ]
DDC: 305.5509597 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.