Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 158.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học54901. BÙI VĂN NGHIÊM
    Các tỉnh uỷ ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay/ Bùi Văn Nghiêm, Dương Trung Ý.- H.: Lý luận Chính trị, 2018.- 258tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 198-212. - Phụ lục: tr. 213-255
    ISBN: 9786049622076
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2025
(Lãnh đạo; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tỉnh ủy; Kinh tế nông nghiệp; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Trung Ý; ]
DDC: 338.1095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413448. TRẦN BẠCH ĐẰNG
    Một ngày của bí thư tỉnh uỷ: truyện ngắn và ký/ Trần Bạch Đằng.- HCửu Long: Nxb. Cửu Long, 1985.- 150tr; 19cm.
{Văn học hiện đại; truyện ngắn; ; Việt Nam; } |Văn học hiện đại; truyện ngắn; ; Việt Nam; |
DDC: 895.922334 /Price: 20đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học448344. NGUYỄN THÁI HỌC
    Các tỉnh uỷ ở Nam Trung Bộ lãnh đạo ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý giai đoạn hiện nay: LATS Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 62.31.02.03/ Nguyễn Thái Học.- Hà Nội, 2018.- 202tr.: bảng; 30cm.
    Thư mục: tr. 166-181. - Phụ lục: tr. 182-202
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, khảo sát thực trạng, rút ra kết luận và đề xuất giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh uỷ Nam Trung Bộ đối với ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đến năm 2030
(Cán bộ; Đạo đức; Tư tưởng chính trị; Thường vụ tỉnh uỷ; Lối sống; ) [Việt Nam; Nam Trung Bộ; ]
DDC: 324.2597075095975 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441786. VÂN THẢO
    Bí thư tỉnh ủy: Từ cuộc đời "Cha để khoán bộ" Kim Ngọc/ Vân Thảo.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017.- 676tr.; 23cm.
Kim Ngọc; (Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92234 /Price: 190000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học503538. VÂN THẢO
    Bí thư tỉnh ủy: Từ cuộc đời "cha đẻ khoán hộ" Kim Ngọc/ Vân Thảo.- Tp. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ, 2017.- 676 tr.; 24 cm..
{Tiểu thuyết; Văn học Việt Nam; } |Tiểu thuyết; Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.9223 /Price: 190000đ /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học662337. Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020.- Thanh Hóa: K.Nxb., 2014.- 24tr.; 21cm..
(Ban Thường vụ tỉnh ủy; 2020; Chính trị; Đổi mới; Tư tưởng; )
DDC: 324.2597070959741 /Price: KG /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học662108. Các nghị quyết, chỉ thị và một số văn bản của tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa từ năm 2001 đến nay.- Thanh Hóa: K. Nxb, 2013.- 923tr.; 27cm..
    ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Thanh Hóa
    Tóm tắt: Bao gồm các nghị quyết, chỉ thị và một số văn bản của tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa từ năm 2001 đến nay
(Nghị quyết; Thanh Hóa; Tỉnh ủy; Văn bản; )
DDC: 324.259707159741 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học155427. NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN
    Các tỉnh uỷ vùng Đồng bằng sông Hồng lãnh đạo đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Thị Tố Uyên.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 255tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 237-250
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về lãnh đạo đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn của các tỉnh uỷ vùng Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay. Phân tích thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm của các tỉnh cũng như phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn của các tỉnh uỷ vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020
(Tỉnh uỷ; Lãnh đạo; Nông nghiệp; Nông thôn; ) [Đồng bằng Sông Hồng; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học540206. THÂN MINH QUẾ
    Công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn hiện nay/ Thân Minh Quế.- H.: Chính trị Quốc gia, 2012.- 243tr; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, đánh giá thực trạng công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay, đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu, khả thi để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ trong thời gian từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
(Cán bộ; Công tác; Miền núi; Qui hoạch; ) [Việt Nam; ]
DDC: 352.13095971 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học534830. VÂN THẢO
    Bí thư tỉnh uỷ: Từ cuộc đời "Cha đẻ khoán hộ" Kim Ngọc: Tiểu thuyết/ Vân Thảo.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010.- 676tr; 24cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học574827. VÂN THẢO
    Bí thư Tỉnh ủy: Tiểu thuyết/ Vân Thảo.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010.- 676tr.; 23cm.
(Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; Việt Nam; )
DDC: 895.9223 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học636668. VÂN THẢO
    Bí thư Tỉnh ủy: Từ cuộc đời "Cha đẻ khoán hộ" Kim Ngọc/ Vân Thảo.- Hà Nội: Nxb. Trẻ, 2010.- 676tr.; 23cm.
(Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; )
DDC: 895.9223 /Price: 125.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học658542. VÂN THẢO
    Bí thư tỉnh uỷ: từ cuộc đời "cha đẻ khoán hộ" Kim Ngọc: Tiểu thuyết/ Vân Thảo.- Tái bản lần 1.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2010.- 676tr.; 23cm..
    Tóm tắt: Văn học
(Tiểu thuyết; Tiểu thuyết Việt Nam; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; )
DDC: 895.922334 /Price: 125000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học538313. Nhớ Xuân Diệu: Phát biểu của bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Hội thảo thơ Xuân Diệu, ngày 14/12/2007.- Bình Định: Tạp chí Văn hóa Bình Định, 2008.- tr. 16-19: hình ảnh; 30cm.- (Kỷ niệm 90 năm ngày sinh Xuân Diệu (1917-2007))
    Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp nhà thơ Xuân Diệu (2.2.1917 - 18.12.1985) đã để lại cho đời gần 50 tác phẩm, trong đó có 15 tập thơ, 1 tập truyện ngắn, 1 tập trường ca văn xuôi,....
(Cuộc đời; Lịch sử; Nhà thơ; Sự nghiệp; ) [Bình Định; ]
DDC: 895.92213409 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học527191. Văn phòng tỉnh ủy Bình Định 75 năm trưởng thành cùng Đảng bộ tỉnh (1930-2005)/ Nguyễn Xuân Dương và những người khác.- Bình Định: Văn phòng tỉnh ủy Bình Định, 2005.- 193tr; 21cm.
    Tóm tắt: Tóm lược lịch sử 75 năm trưởng thành của Văn phòng tỉnh ủy Bình Định (1930 - 2005) và các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo của Tỉnh uỷ, lãnh đạo Văn phòng và cán bộ công tác tại văn phòng Tỉnh uỷ qua các thời kì ở Bình Định
(Lịch sử; Tỉnh uỷ; Văn phòng; Đảng bộ; ) [Bình Định; ] [Vai trò: Nguyễn Xuân Dương--Tác giả; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học517809. 30 năm tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Định (1970-2000).- Quy Nhơn: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Định, 2003.- 182tr; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày quá trình hoạt động kiểm tra Đảng trước khi hình thành tổ chức chuyên trách (1930-1969); tổ chức và hoạt động của ban kiểm tra tỉnh ủy (1970-1975); tổ chức và hoạt kiểm tra đảng thời kỳ xây dựng xã hội (1975-2000); kinh nghiệm hoạt động và danh sách cán bộ, nhân viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
(Thanh tra; Tỉnh ủy; ) [Bình Định; ]
/Price: đ. /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học285464. LỤC THIÊN MINH
    Bí thư tỉnh uỷ: Ký sự tỉnh K/ Lục Thiên Minh ; Thái Nguyễn Bạch Liên dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2003.- 357tr; 20cm.
{Kí sự; Trung quốc; Văn học hiện đại; } |Kí sự; Trung quốc; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Thái Nguyễn Bạch Liên--Dịch; ]
DDC: 895.13 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học518728. Một số văn bản quan trọng của tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy khóa XVI. T.1: Năm 2001-2002.- Bình Đinh: Tỉnh ủy Bình Định, 2002.- 124tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh Ủy Bình Định
    Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy khóa XVI từ năm 2001 đến năm 2002
(Nghị quyết; Văn bản hành chính; )
DDC: 324.5970750959754 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học518735. Một số văn bản quan trọng của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI. T.2: Năm 2001-2002.- Bình Định: Tỉnh ủy Bình Định, 2002.- 307tr; 19cm.
    Phụ lục: tr. 303-307
    Tóm tắt: Trình bày một số văn bản quan trọng thực hiện trong năm 2001-2002: Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15/4//2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về tăng cường công tác thanh niên trong tình hình mới; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 04/6/2002 về việc tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng đất đai;...
(Văn bản; ) [Bình Định; ] {Ban Thường vụ; Tỉnh ủy; } |Ban Thường vụ; Tỉnh ủy; |
DDC: 324.25970750959754 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học518733. Một số văn bản quan trọng của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI. T.3: Năm 2003-2004.- Bình Định: Tỉnh ủy Bình Định, 2002.- 154tr; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày một số văn bản quan trọng thực hiện trong năm 2003-2004: Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 05/03/2003 thực hiện quy hoạch cán bộ chủ chốt của tỉnh; Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/05/2003 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo;...
(Văn bản; ) [Bình Định; ] {Ban Thường vụ; Tỉnh ủy; } |Ban Thường vụ; Tỉnh ủy; |
DDC: 324.25970750959754 /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.