Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3624.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63893. LÊ QUANG THƯỞNG
    Từ điển tổ chức và công tác tổ chức/ Lê Quang Thưởng.- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 1380tr.; 27cm.
    ISBN: 9786045727638
    Tóm tắt: Bao gồm 2745 mục từ về tổ chức, công tác tổ chức, các tổ chức của hệ thống chính trị ở Việt Nam đương đại
(Tổ chức; Công tác tổ chức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 068.59703 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494931. NGUYỄN HỮU GIỚI
    Xã hội hóa và đa dạng hóa tổ chức và hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở khu vực đồng bằng sông Hồng/ Nguyễn Hữu Giới.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2012.- 183tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 175-181
    ISBN: 8935077128857
    Tóm tắt: Trình bày chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề Xã hội hoá, đa dạng hoá tổ chức và hoạt động thư viện. Thực trạng công tác xã hội hoá và đa dạng hoá tổ chức và hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở khu vực đồng bằng sông Hồng (2001 - 2010). Định hướng phát triển và các giải pháp
(Hoạt động; Xã hội hoá; Tủ sách; Tổ chức; Thư viện; ) [Đồng bằng sông Hồng; ]
DDC: 027.6 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120609. PHẠM LAN OANH
    Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở/ Phạm Lan Oanh, Nguyễn Hoàng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 207tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 127-203. - Thư mục: tr. 204-205
    ISBN: 9786045707500
    Tóm tắt: Cung cấp tư liệu, kiến thức chung về lễ hội truyền thống ở Việt Nam từ loại hình, giá trị lễ hội và thực trạng quản lý, tổ chức lễ hội hiện nay; nguyên tắc, quy trình quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống và một số văn bản quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống
(Lễ hội truyền thống; Quản lí; Tổ chức; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hoàng; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học177937. VŨ KIM YẾN
    Hướng dẫn tổ chức trò chơi dân gian trong nhà trường/ Vũ Kim Yến b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2011.- 243tr.: tranh vẽ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 222-238. - Thư mục: tr. 239
    ISBN: 8935075924130
    Tóm tắt: Giới thiệu tầm quan trọng và ý nghĩa giáo dục của việc tổ chức trò chơi dân gian trong trường học. Đặc điểm trò chơi dân gian Việt Nam và một số trò chơi dân gian tiêu biểu, đồng thời hướng dẫn tổ chức các trò chơi dân gian với các hoạt động giáo dục
(Trò chơi dân gian; Trường học; Tổ chức; )
DDC: 394.071 /Price: 61000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78105. TRẦN TUẤN ANH
    Văn hoá tổ chức đời sống của người Mạ/ Trần Tuấn Anh.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 198tr.: ảnh, bản đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 165-176. - Phụ lục: tr. 177-191
    ISBN: 9786047867493
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan về địa bàn nghiên cứu. Tìm hiểu cách thức tổ chức cư trú, tổ chức hoạt động mưu sinh và đặc trưng văn hoá tổ chức đời sống cộng đồng người Mạ; tín ngưỡng, phong tục, tập quán, văn hoá giao tiếp, nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật thanh sắc, hình khối và đặc trưng của văn hoá tổ chức đời sống cá nhân của người Mạ
(Văn hoá truyền thống; Đời sống; Dân tộc Mạ; ) [Lâm Đồng; ]
DDC: 305.89593059769 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98061. Tìm hiểu quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở cấp xã/ Nguyễn Hải Long (ch.b.), Phạm Thị Thuỳ Giang, Phạm Thị Bảo Hà, Vũ Bá Vương.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 148tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045728666
    Tóm tắt: Gồm 181 câu hỏi và trả lời về những quy định của pháp luật về tổ chức của chính quyền địa phương ở cấp xã: nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở cấp xã; tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương; quy định về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã
(Pháp luật; Cấp xã; Chính quyền địa phương; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thị Bảo Hà; Nguyễn Hải Long--ch.b.; Phạm Thị Thuỳ Giang; Vũ Bá Vương; ]
DDC: 342.5970902638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36726. NGUYỄN TỪ CHI
    Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ: Nghiên cứu/ Nguyễn Từ Chi.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 227tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 201-222
    ISBN: 9786049838606
    Tóm tắt: Nghiên cứu cơ cấu tổ chức làng xã cổ truyền ở Bắc Bộ. Ảnh hưởng của cơ cấu đó trong sự hình thành, phát triển nền kinh tế tiểu nông nghiệp, sự ra đời của phường hội, chế độ công điền, công thổ và sự phân hoá giai cấp ở nông thôn Bắc Bộ Việt Nam trong lịch sử
(Làng xã; Cơ cấu tổ chức; Lịch sử; ) [Bắc Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 959.71 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100063. Sổ tay bồi dưỡng nghiệp vụ nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội của tổ chức công đoàn Việt Nam.- H.: Lao động, 2016.- 199tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Tuyên giáo
    Thư mục: tr. 198
    ISBN: 9786045971437
    Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; kỹ năng nắm bắt dư luận và xử lý tình huống, điểm nóng ở cơ sở và một số văn bản của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội
(Công đoàn; Bồi dưỡng nghiệp vụ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.8709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75595. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ Đào Trí Úc, Trương Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Việt Hương... ; Trương Thị Hồng Hà ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 332tr.: sơ đồ; 24cm.
    Thư mục: tr. 319-325
    ISBN: 9786045737163
    Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về chính quyền địa phương, quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương từ năm 1945 đến nay. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam
(Tổ chức; Hoạt động; Chính quyền địa phương; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hoàng Anh; Đào Trí Úc; Trương Thị Hồng Hà--tác giả, ch.b.; Nguyễn Hảỉ Long; Nguyễn Thị Việt Hương; ]
DDC: 352.1409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121102. VŨ TRỌNG LỢI
    Quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội và dịch vụ thể dục thể thao/ Vũ Trọng Lợi.- H.: Thể dục Thể thao, 2015.- 180tr.; 19cm.
    ISBN: 9786048504533
    Tóm tắt: Nêu một số vấn đề quản lí nhà nước đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ về thể dục thể thao
(Dịch vụ; Tổ chức xã hội; Thể dục thể thao; Quản lí nhà nước; )
DDC: 353.7809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685637. Luật tổ chức tòa án nhân dân.- H.: Chính trị quốc gia, 2003.- 41tr.; 19 cm.
    ISBN: 9786045712245
    Tóm tắt: Luật tổ chức toà án nhân dân tối cao, toà án nhân dân địa phương, toà án quân sự, nhiệm vụ và quyền hạn của thẩm phán và hội thẩm và hoạt động của toà án
(Pháp luật; Tòa án nhân dân; ) [V; ]
DDC: 347.597 /Price: 3700đ /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113025. Luật tổ chức Chính phủ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 51tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045717912
    Tóm tắt: Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cũng như chế độ làm việc Chính phủ và các điều khoản thi hành
(Luật tổ chức chính phủ; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970402632 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545536. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Tổ chức bộ máy nhà nước theo hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013/ Nguyễn Minh Đoan.- H.: Hồng Đức, 2015.- 571tr; 21cm.
    Phụ lục : tr. 437 - 568
    ISBN: 9786048678074
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và bộ máy nhà nước của Việt Nam, quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước ở nước ta
(Hiến pháp; Tổ chức; Bộ máy nhà nước; ) [Việt Nam; ]
DDC: 321.009597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120002. NGUYỄN HỒNG QUÂN
    Tổ chức, xây dựng lực lượng Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc: Sách tham khảo/ Nguyễn Hồng Quân ch.b..- H.: Quân đội nhân dân, 2015.- 190tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 137-188
    ISBN: 9786045117163
    Tóm tắt: Nêu một số yếu tố tác động đến tổ chức, xây dựng lực lượng của Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả những vấn đề trên trong tình hình mới
(Quân đội; Tham gia; ) [UN; Việt Nam; ] {Gìn giữ hoà bình; } |Gìn giữ hoà bình; |
DDC: 355.357 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83924. Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương/ Trần Hồng Hà, Nguyễn Quang Dương (ch.b.), Nguyễn Khắc Tiến....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 249tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045720813
    Tóm tắt: Phân tích thực trạng chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương từ đó đưa ra mục tiêu cùng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
(Cơ quan trung ương; Doanh nghiệp; Đảng bộ cơ sở; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Quang Dương--ch.b.; Nguyễn Văn Hoán; Nguyễn Khắc Tiến; Trần Hồng Hà--ch.b.; Đỗ Việt Hà; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64843. Luật tổ chức Quốc hội.- H.: Hồng Đức, 2017.- 91tr.; 19cm.
    ISBN: 9786049511080
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật tổ chức Quốc hội gồm các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; đại biểu Quốc hội; uỷ ban thường vụ và Chủ tịch Quốc hội; hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội và kinh phí hoạt động của Quốc hội cùng các điều khoản thi hành
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật tổ chức Quốc hội; } |Luật tổ chức Quốc hội; |
DDC: 342.59705702632 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64720. Luật tổ chức Toà án nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 100tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045712245
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật tổ chức Toà án nhân dân bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về toà án nhân dân tối cao; toà án nhân dân cấp cao; toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; toà án quân sự; thẩm phán; hội thẩm; thư kí toà soạn, thẩm tra viên; bảo đảm hoạt động của toà án nhân dân và điều khoản thi hành
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật tổ chức Toà án; } |Luật tổ chức Toà án; |
DDC: 347.5970102632 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87629. Tổ chức và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802-1885/ Lưu Trang, Phan Thanh Hải, Nguyễn Quang Trung Tiến... ; Đỗ Bang ch.b..- Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2016.- 414tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế
    Thư mục: tr. 393-414
    ISBN: 9786049035975
    Tóm tắt: Tổng quan về biển đảo Việt Nam và biển đảo Việt Nam dưới thời Nguyễn. Xây dựng các công trình phòng thủ vùng duyên hải, cảng biển. Tổ chức thuỷ quân và việc thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa dưới thời Nguyễn. Bảo vệ an ninh, quốc phòng và nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Phương hướng tiến hành và bài học kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa của triều Nguyễn
(Bảo vệ chủ quyền; Lịch sử; Biển; Đảo; Triều Nguyễn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Bang--tác giả, ch.b.; Lê Thị Hải Hà; Lưu Trang; Phan Thanh Hải; Nguyễn Quang Trung Tiến; ]
DDC: 959.7029 /Price: 147000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108383. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 110tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045712252
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân gồm những quy định chung và quy định cụ thể về các công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát nhân dân; tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của viện kiểm sát nhân dân; đảm bảo hoạt động của viện kiểm sát nhân dân và các điều khoản thi hành
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật tổ chức viện kiểm sát; } |Luật tổ chức viện kiểm sát; |
DDC: 347.597002632 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học687591. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2004.- 46tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045712252
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân gồm những quy định chung và quy định cụ thể về các công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát nhân dân; tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của viện kiểm sát nhân dân; đảm bảo hoạt động của viện kiểm sát nhân dân và điều khoản thi hành.
(Pháp luật; Viện kiểm sát; Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân; ) [Việt Nam; ]
DDC: 347.597 /Price: 4000đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.