Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 217.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994293. TRIỀU NGUYÊN
    Tìm hiểu sự vận động của một số thể loại văn học dân gian người Việt/ Triều Nguyên.- H.: Văn hóa dân tộc, 2016.- 731tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 709-720
    ISBN: 9786047014316
    Tóm tắt: Trình bày vấn đề chung về sự vận động của văn học dân gian người Việt. Sự vận động của một số tác phẩm, thể loại thuộc văn vần, bài đồng dao, thể loại đồng dao, ca dao, thể loại ca dao, thể loại thuộc văn xuôi... của văn học dân gian người Việt
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950249. NGUYỄN ĐỨC MẬU
    Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học Việt Nam/ Nguyễn Đức Mậu.- Vinh: Đại học Vinh, 2018.- 399tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 239-366. - Thư mục: tr. 378-395
    ISBN: 9786049234248
    Tóm tắt: Trình bày sự ra đời của hát nói như một thể loại văn học, tiến trình phát triển của hát nói. Phân tích hát nói như một hiện tượng nghệ thuật độc đáo của thơ ca dân tộc, mối quan hệ giữa hát nói và thơ mới. Đồng thời, giới thiệu một số tác giả, tác phẩm hát nói tiêu biểu
(Hát nói; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991394. LÊ HỒNG KHÁNH
    Dân ca người Việt (Kinh) sưu tầm ở Quảng Ngãi: Xếp theo thể loại/ Lê Hồng Khánh.- H.: Sân khấu, 2016.- 475tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 467-469
    ISBN: 9786049070730
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924488. VÂN THANH
    Văn học thiếu nhi Việt Nam - Một số vấn đề về tác phẩm và thể loại/ Vân Thanh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 634tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049680359
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan và thể loại văn học thiếu nhi. Nghiên cứu, phân tích một số tác giả và tác phẩm: Nguyễn Như Tưởng, Tô Hoài, Võ Quảng... Nêu hồi ức và kỷ niệm về chặng đường nghiên cứu văn học thiếu nhi của nhà văn Vân Thanh
(Nghiên cứu văn học; Thể loại; Tác phẩm; Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016844. VŨ ANH TUẤN
    Truyện thơ Tày, nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp thể loại/ Vũ Anh Tuấn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 622tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 319-610. - Thư mục: tr. 611-617
    ISBN: 9786049029134
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung 3 vấn đề chính của truyện thơ Tày: Nguồn gốc, quá trình hình thành - phát triển và thi pháp thể loại của truyện thơ Tày
(Dân tộc Tày; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1020225. TRẦN MINH THƯƠNG
    Ca dao Tây Nam Bộ dưới góc nhìn thể loại/ Trần Minh Thương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 335tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027413
    Tóm tắt: Nghiên cứu đặc trưng của ca dao Tây Nam Bộ qua giọng điệu, thể thơ, một số biện pháp tu từ vựng...
(Ca dao; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927631. Truyện thơ Tày: Nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp thể loại.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 679tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 668-674
    ISBN: 9786049874017
    Tóm tắt: Lý giải nguồn gốc thể loại truyện thơ Tày: Cơ sở hiện thực xã hội, nguồn gốc nội sinh và nguồn gốc ngoại sinh. Các dấu hiệu lịch sử về đời sống kinh tế - xã hội Tày trải suốt thời kỳ trung đại. Mối quan hệ văn hoá Choang -Tày, sự xuất hiện chữ Nôm Tày, các nhóm lượn và các hình thức lượn
(Dân tộc Tày; Nghiên cứu văn học; Truyện thơ; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1448423. Giáo trình lí luận văn học: Tác phẩm và thể loại văn học/ Trần Đình Sử chủ biên, Phan Huy Dũng, La Khắc Hòa, Phùng Ngọc Kiếm....- In lần thứ 4.- H.: Đại học Sư phạm, 2015.- 232tr; 24cm.
    ISBN: 9786045406946
    Tóm tắt: Trình bày văn bản, tác phẩm văn học, ngôn từ văn học, sự kiện, cốt truyện và trần thuật, nhân vật văn học, kết cấu văn bản văn học, nội dung ý nghĩa tác phẩm văn học, thể loại văn học thơ ca, tiểu thuyết, kí văn học và một số thể loại văn học trung đại
(Lí luận văn học; Thể loại; Tác phẩm; ) [Vai trò: La Khắc Hòa; Lê Lưu Oanh; Phan Huy Dũng; Phùng Ngọc Kiếm; Trần Đình Sử; ]
DDC: 801 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1544804. VŨ ANH TUẤN
    Truyện thơ Tày: Nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp thể loại/ Vũ Anh Tuấn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 622tr; 20cm.
    Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049029134
    Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn gốc, quá trình phát triển và những đặc điểm thi pháp của thể loại truyện thơ Tày
{Dân tộc Tày; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học dân gian; Phê bình văn học dân gian; Truyện thơ; Văn học dân gian Việt Nam; } |Dân tộc Tày; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học dân gian; Phê bình văn học dân gian; Truyện thơ; Văn học dân gian Việt Nam; |
DDC: 398.2095971 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973127. TRẦN THỊ AN
    Đặc trưng thể loại và việc văn bản truyền thuyết dân gian Việt Nam: Nghiên cứu và giới thiệu/ Trần Thị An.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 775tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 737-770. - Phụ lục: tr. 491-736
    ISBN: 9786045395868
    Tóm tắt: Nghiên cứu truyền thuyết với tư cách là một thể loại văn học dân gian và việc văn bản hoá truyền thuyết dân gian trong sử, thần tích và trong văn xuôi trung đại
(Thể loại; Truyền thuyết; Văn bản hoá; Văn học dân gian; Đặc trưng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1546933. Đặc trưng thể loại và việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian Việt Nam/ Trần Thị An nghiên cứu và giới thiệu.- H.: Hội nhà văn, 2017.- 775tr; 20cm.
    Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395868
    Tóm tắt: Tìm hiểu các thể loại, đặc trưng thi pháp và vấn đề văn bản hóa truyền thuyết dân gian trong sử, thần tích, văn xuôi trung đại
{Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Truyền thuyết; Văn học dân gian Việt Nam; } |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Truyền thuyết; Văn học dân gian Việt Nam; | [Vai trò: Trần Thị An; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học894357. NGUYỄN PHÚC AN
    Văn học trung đại Việt Nam nhìn từ thể loại tiểu thuyết truyền kỳ chữ Hán/ Nguyễn Phúc An.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 399tr.: bảng; 23cm.
    Phụ lục: tr. 373-378. - Thư mục: tr. 385-394
    ISBN: 9786045835432
    Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình hình thành và phát triển, một số thi pháp, đặc sắc và giá trị nghệ thuật của thể loại tiểu thuyết truyền kì chữ Hán trong hệ thống thể loại văn học trung đại Việt Nam; từ đó góp phần khẳng định giá trị và vị trí quan trọng của nền văn học chữ Hán Việt Nam trong văn học trung đại ở các nước cùng sử dụng và ảnh hưởng văn hoá chữ Hán
(Chữ Hán; Nghiên cứu văn học; Tiểu thuyết truyền kì; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223109 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học984637. HOÀNG THÁI DƯƠNG
    Tuyển tập những bài luận tiếng Anh= Collection of English essays : Đa dạng về đề tài và thể loại/ Hoàng Thái Dương tuyển chọn, b.s..- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 330tr.: bảng; 24cm.
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
    ISBN: 9786046242574
    Tóm tắt: Gồm 150 bài luận tiếng Anh thông dụng (có kèm bản tiếng Việt) về các đề tài như gia đình, học đường, nơi làm việc và trong đời sống xã hội
(Bài văn; Tiếng Anh; )
DDC: 428 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học873509. MINDEN, CECILIA
    Cao thủ viết lách - Chinh phục thể loại du kí: Dành cho lứa tuổi tiểu học/ Cecilia Minden, Kate Roth ; Quỳnh Liên dịch.- H.: Kim Đồng, 2021.- 22tr.: tranh màu; 22cm.
    ISBN: 9786042227360
    Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết và phương pháp chuẩn bị, sắp xếp những ý tưởng để tập viết thể loại du kí
(Du kí; Kĩ năng viết; Tu từ học; ) [Vai trò: Quỳnh Liên; Roth, Kate; ]
DDC: 808.06691 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học974209. Thống trị Peptit bằng kỹ thuật "tam phân - gộp chuỗi - trung bình": Cơ sở khoa học rõ ràng, Dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng học sinh. Các thể loại bài tập phù hợp với hình thức thi hiện nay/ Nguyễn Văn Thương, Đoàn Thị Dung.- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2017.- 24tr.: bảng; 24cm.
    ISBN: 9786045262153
(Bài tập; Hoá hữu cơ; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Thương; Đoàn Thị Dung; ]
DDC: 547.00712 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1012568. Vượt thác: Thể loại: Thơ, văn/ Nguyễn Thái Tự (ch.b.), Lê Thị Bích An, Hoàng Xuân Bổng....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 342tr., 17tr. ảnh màu; 21cm.
    ISBN: 9786045337769
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Nguyễn Thái Tự, 1935- , Nhà khoa học, Việt Nam; } |Nguyễn Thái Tự, 1935- , Nhà khoa học, Việt Nam; | [Vai trò: Hoàng Xuân Bổng; Lê Thị Bích An; Nguyễn Thái Tự; Nguyễn Đăng Cảnh; Trần Quang Chiểu; ]
DDC: 895.9228008 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1606446. TRẦN THỊ AN
    Đặc trưng thể loại và việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian Việt Nam: Nghiên cứu và giới thiệu/ Trần Thị An.- Hà Nội: Hội nhà văn, 2016.- 775 tr.; 21 cm..
    ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395868
|Thể loại; Truyền thuyết; Việt Nam; Văn hóa bản; Văn học dân gian; |
DDC: 398.209597 /Price: 0 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1747117. ĐINH, THỊ KHANG
    Văn học trung đại Việt Nam thể loại, con người, ngôn ngữ/ Đinh Thị Khang.- Hà Nội: Đại học Quốc gia, 2017.- 367 tr.; 24 cm.
    Phụ lục tr. : 366 - 367
    Tài liệu tham khảo cuối mỗi bài
    ISBN: 9786046268260
    Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm văn học trung đại Việt Nam, sự phân kì và đặc trưng văn học trung đại, đề cập đến hai thể loại quan trọng bậc nhất của văn học tiếng Việt thời trung đại là truyện Nôm, Ngâm khúc, nghiên cứu các đề tài về thiên nhiên, người phụ nữ, quan niệm của con người trong truyện nôm
(Nghiên cứu văn học; ) |ăn học trung đại; Việt Nam; |
DDC: 895.92209001 /Price: 140000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học839578. Luyện kỹ năng đọc hiểu theo đặc trưng thể loại Ngữ văn 6: Văn bản nghị luận và văn bản thông tin. Q.2/ Nguyễn Thị Hậu (ch.b.), Trần Thanh Hà, Đào Phương Huệ....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.- 131 tr.: bảng, ảnh; 27 cm.
    ISBN: 9786043694000
(Luyện tập; Lớp 6; Ngữ văn; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Hậu; Trần Thanh Hà; Trần Thị Kim Liên; Trần Thị Thành; Đào Phương Huệ; ]
DDC: 807.12 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016356. Tinh thần yêu nước qua các thể loại văn học dân gian người Việt/ Vũ Tố Hảo (ch.b.), Kiều Thu Hoạch, Nguyễn Xuân Kính....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 463tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 451-458
    ISBN: 97860490297956
    Tóm tắt: Nghiên cứu tinh thần yêu nước trong tục ngữ, ca dao. Tìm hiểu các thể loại ngụ ngôn và sự vận dụng của các nhà văn, thơ, cận hiện đại trong việc thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm cùng một số câu vè lịch sử với chủ đề yêu nuớc...
(Chủ nghĩa yêu nước; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Kiều Thu Hoạch; Nguyễn Xuân Kính; Phạm Minh Hạnh; Vũ Tố Hảo; Vũ Tố Hảo; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.