Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 330.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121282. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
    Hỏi - Đáp về quyền công dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng/ Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn San Miên Nhuận, Phạm Trung Anh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 164tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721544
    Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi đáp về vấn đề tham nhũng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng cũng như quyền công dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng như: Quyền tố cáo tham nhũng; quyền được bảo vệ và khen thưởng về thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng; quyền khiếu nại việc xử lí tham nhũng...
(Phòng chống; Tham nhũng; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Trung Anh; Nguyễn San Miên Nhuận; ]
DDC: 345.5970232302638
KHXG: 345.02323/NTR945H /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121591. NGUYỄN TUẤN KHANH
    Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí/ Nguyễn Tuấn Khanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 216tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721896
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật hiện hành; xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nói chung và của chính quyền cơ sở nói riêng trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
(Lãng phí; Tham nhũng; Phòng chống; Tố cáo; Khiếu nại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99034. ĐINH VĂN MINH
    Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay/ Đinh Văn Minh, Phạm Thị Huệ.- H.: Tư pháp, 2016.- 255tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 242-252
    ISBN: 9786048109318
    Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư; thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam thời gian qua; dự báo tình hình tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam
(Khu vực tư nhân; Phòng chống; Tham nhũng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thị Huệ; ]
DDC: 364.132309597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121983. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng/ S.t., tuyển chọn: Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên.- H.: Hồng Đức, 2015.- 359tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678050
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trên các lĩnh vực: Chống nạn giấy tờ, bảo vệ tài sản công cộng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu...
(Phòng chống; Tham nhũng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Mạnh Cường--s.t., tuyển chọn; Đỗ Thị Quyên--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 364.1323 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19387. Luật Phòng, chống tham nhũng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 99tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045744598
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Phòng, chống tham nhũng với những quy định chung và quy định cụ thể về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng... cùng các điều khoàn thi hành
(Luật phòng chống tham nhũng; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 345.5970232302632 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68725. HÀ HỒNG HÀ
    Tham nhũng: Mưu mô và trừng phạt: Sách tham khảo/ Hà Hồng Hà.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 176tr.: ảnh; 21cm.
    Thư mục: tr. 168-173
    ISBN: 9786045727393
    Tóm tắt: Trình bày về vấn đề phòng, chống tham nhũng và những kinh nghiệm quý báu về phòng, chống tham nhũng của các nước và vùng lãnh thổ như: Xingapo, Đan Mạch, Na Uy, Hàn Quốc, Niu Dilân, Nhật Bản, Hồng Kông, Anh, Nga cùng một số bài học hữu ích với Việt Nam
(Tham nhũng; )
DDC: 364.1323 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98118. Phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Xuân Trường (ch.b.), Phạm Ngọc Hiền, Bùi Minh Thanh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 223tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 212-218
    ISBN: 9786045728826
    Tóm tắt: Nhận thức chung về tập đoàn kinh tế nhà nước và phòng chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước; tình hình tham nhũng và thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam...
(Phòng chống; Tập đoàn kinh tế; Tham nhũng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Xuân Trường--ch.b.; Nguyễn San Miên Thuận; Phạm Ngọc Hiền; Bùi Minh Thanh; Nguyễn Ngọc Minh; ]
DDC: 364.132309597 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453912. Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính/ Tuyển chọn, hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương.- H.: Hồng Đức, 2019.- 415 tr.; 27 cm.
    ISBN: 9786048953744
    Tóm tắt: Khái niệm, đặc điểm và các hành vi của tham nhũng. Những lĩnh vực thường xảy ra tham nhũng và tác hại của tham nhũng. Tư tưởng Hồ Chí MInh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng. Quan điểm của Đảng và nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. Kết quả thực hiện, nguyên nhân và nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. v.v...
(Phòng chống; Tham nhũng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tăng Bình--tuyển chọn, hệ thống; Ái Phương--tuyển chọn, hệ thống; ]
DDC: 364.1609597 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44328. Sổ tay công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.- H.: Lao động, 2018.- 399tr.: bảng; 28cm.
    Phụ lục trong chính văn
    ISBN: 9786045992470
    Tóm tắt: Khái quát chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; trình bày nội dung luật phòng, chống tham nhũng; luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định xử phạt về thực hành tiết kiệm, lãng phí, chống tham nhũng
(Phòng chống; Pháp luật; Thanh tra; Tham nhũng; ) [Việt Nam; ] {Lãng phí; } |Lãng phí; |
DDC: 345.5970232302638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442044. Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng/ Sưu tầm, tuyển chọn: Khánh Vân.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 359tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046407034
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trên các lĩnh vực: Chống nạn giấy tờ, bảo vệ tài sản công cộng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu...
(Phòng chống; Tham nhũng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Khánh Vân; ]
DDC: 364.1323 /Price: 126000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85878. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (1986-2016)/ B.s.: Nguyễn Bá Thanh, Phan Đình Trạc, Vũ Thị Mai....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 217tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Nội chính Trung ương
    Phụ lục: tr. 145-191. - Thư mục: tr. 192-212
    ISBN: 9786045717110
    Tóm tắt: Giới thiệu, đánh giá nhiệm vụ của ban Nội chính Trung ương về một số vấn đề lý luận, thực tiễn sau 30 năm đổi mới; cụ thể về hoàn thiện hệ thống tư pháp về phòng - chống tham nhũng, lãng phí cùng những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra
(Lãng phí; Tham nhũng; Phòng chống; 1986-2016; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Thanh--b.s.; Phan Đình Trạc--b.s.; Vũ Thị Mai--b.s.; Nguyễn Văn Thanh--b.s.; Tạ Văn Giang--b.s.; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118509. Đảng với cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí/ Trần Quang Đại, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Đình Phách... ; Tuyển chọn, b.s.: Lê Trung Kiên....- H.: Văn hoá dân tộc, 2015.- 382tr.; 27cm.
    ISBN: 9786047008582
    Tóm tắt: Tập hợp những công trình chuyên khảo về đề tài chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn tiêu cực xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Những văn bản của Đảng chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí...
(Phòng chống; Tham nhũng; ) [Vai trò: Phạm Anh Tuấn; Trần Quang Đại; Nguyễn Hoà--tuyển chọn, b.s.; Tiến Đạt--tuyển chọn, b.s.; Lê Trung Kiên--tuyển chọn, b.s.; Cao Văn Thông; Nguyễn Đình Phách; Ngô Mạnh Hùng; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học27593. Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự.- H.: Lao động, 2019.- 383tr.: bảng; 28cm.
    Phụ lục: tr. 340-379
    ISBN: 9786045984512
    Tóm tắt: Tìm hiểu các tội phạm về chức vụ, bao gồm các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ. So sánh các tội phạm về chức vụ cũng như các tội phạm về tham nhũng trong Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 cùng các văn bản ban hành giai đoạn 2016-2018 hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự
(Pháp luật; Bộ luật hình sự; Tham nhũng; Lạm dụng chức vụ; Tội phạm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 345.5970232302638 /Price: 380000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441475. Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng/ Biên soạn: Nguyễn Đăng Dung (ch.b),...[và những người khác].- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 305tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 304-305
    ISBN: 9786049344466
    Tóm tắt: Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học và nhận thức về tham nhũng. Các vấn đề về pháp luật và kinh nghiệm quốc tế về phòng chống tham nhũng. Vấn đề phòng chống tham nhũng trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng. Hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng chống tham nhũng. Vấn đề phòng ngừa, phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản tham nhũng. Hợp tác quốc tế trong phòng chống tham nhũng. Vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và xã hội trong phòng chống tham nhũng...
(Lí luận; Pháp luật; Phòng chống; Tham nhũng; ) [Vai trò: Nguyễn Quốc Văn; Nguyễn Đăng Dung; Nguyễn Đăng Dung; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao; Vũ Trọng Hách; ]
DDC: 345.59702323 /Price: 144000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75221. PHAN NGỌC HUYỀN
    Quan chế và phòng chống quan lại tham nhũng thời Hậu Lê - Một số vấn đề nghiên cứu/ Phan Ngọc Huyền.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 223tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 205-209. - Phụ lục: tr. 210-223
    ISBN: 9786047356164
    Tóm tắt: Khảo cứu về một số cơ quan, chức quan thời Hậu Lê và chính sách phòng chống quan lại tham nhũng giai đoạn Lê Sơ và Lê Trung Hưng
(Tham nhũng; Phòng chống; Nhà Lê; ) [Việt Nam; ]
DDC: 364.132309597 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450971. Luật thanh tra - Luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn mới nhất/ Hữu Đại tuyển chọn và hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2016.- 415 tr: bảng; 28 cm.
    ISBN: 9786048692858
    Tóm tắt: Giới thiệu văn bản luật thanh tra, luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành
(Luật phòng chống tham nhũng; Luật thanh tra; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hữu Đại--tuyển chọn và hệ thống; ]
DDC: 342.597066702632 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89103. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Luật phòng, chống tham nhũng và công tác bình xét thi đua khen thưởng dành cho các cơ quan, đơn vị.- H.: Lao động, 2016.- 403tr.; 28cm.
    ISBN: 9786045959909
    Tóm tắt: Giới thiệu luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; luật phòng chống tham nhũng; luật thi đua, khen thưởng và công tác tổ chức hoạt động bình xét thi đua; hoạt động phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm của lãnh đạo khi xảy ra tham nhũng...
(Pháp luật; Tiết kiệm; Luật thi đua khen thưởng; Luật phòng chống tham nhũng; Chống lãng phí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.597002632 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học157836. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 263tr.: bảng; 19cm.
    ISBN: 9786045700907
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và các quy định liên quan đến việc phòng chống tham nhũng: phòng ngừa và phát hiện tham nhũng, xử lí hành vi tham nhũng; tổ chức, trách nhiệm và hoạt động phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền trong việc chống tham nhũng cũng như vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng; hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng cùng các điều khoản thi hành
(Luật phòng chống tham nhũng; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 345.597 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95190. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 162tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045705582
    Tóm tắt: Trình bày các quy định liên quan đến phòng chống tham nhũng bao gồm: Những quy định chung; phòng ngừa và phát hiện tham nhũng; phát hiện tham nhũng; xử lí hành vi tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác; vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng và điều khoản thi hành
(Pháp luật; Luật phòng chống tham nhũng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 345.5970232302632 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87994. QUÁCH DƯƠNG
    Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Quách Dương.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Tư pháp, 2016.- 350tr.: bảng; 19cm.
    ISBN: 9786048108472
    Tóm tắt: Giới thiệu các quy định chung và cụ thể của luật phòng, chống tham nhũng về minh bạch tài sản, thu nhập, các qui định về phòng, chống tham nhũng trong quản lý kinh doanh, vai trò của báo chí, doanh nghiệp và các ngành nghề, giám sát cán bộ và các qui định về xử lý trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng...
(Pháp luật; Luật phòng chống tham nhũng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 345.5970232302632 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.