Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1160.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121297. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý người chưa thành niên trong thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 195tr.: bảng; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 159-192
    ISBN: 9786046522829
    Tóm tắt: Khái quát chung về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên; công tác giáo dục người chưa thành niên tại xã, phường, thị trấn; trình tự, thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên. Giới thiệu một số biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên
(Vi phạm pháp luật; Trẻ em; Pháp luật; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708772 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488796. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên. T.9/ Biên soạn: Nguyễn Ninh Hải.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 174tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr.166-174
    ISBN: 8935075924703
    Tóm tắt: Giới thiệu 3 yếu tố lớn đối với sức khoẻ con người. Đó là các nguyên tố đối với sức khoẻ; môi trường đối với sức khoẻ; các loại thực phẩm đối với sức khoẻ.
(Môi trường; Thực phẩm; Sức khoẻ; Nguyên tố; ) [Vai trò: Nguyễn Ninh Hải; ]
DDC: 613 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học156084. Hỏi - Đáp luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và luật thanh niên.- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 166tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Hỏi đáp pháp luật)
    ISBN: 8935075930841
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và giải đáp những quy định trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và luật thanh niên về các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quyền và nghĩa vụ của thanh niên, trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên, trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, bồi dưỡng thanh niên từ đủ mười sau tuổi đến dưới mười tám tuổi, tổ chức thanh niên
(Pháp luật; Bảo vệ; Thanh niên; Trẻ em; Giáo dục; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66868. Tội phạm vị thành niên và những phân tích xã hội học/ Đặng Cảnh Khanh (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Đỗ Đình Hoà....- H.: Dân trí, 2017.- 351tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 346-351
    ISBN: 9786048834746
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu vị thành niên và tội phạm vị thành niên; phân tích thực trạng tội phạm vị thành niên ở nước ta hiện nay; hiện trạng công tác đấu tranh phòng chống và định hướng chính sách phòng chống tội phạm; giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm vị thành niên trong quản lý phát triển xã hội ở nước ta
(Tội phạm; Tuổi vị thành niên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Đức; Trần Đức Châm; Đặng Minh Châu; Đặng Cảnh Khanh--ch.b.; Đỗ Đình Hoà; ]
DDC: 364.3609597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121123. NGUYỄN VĂN ĐỆ
    Thanh niên xung phong phục vụ giao thông vận tải thời chống Mỹ/ Nguyễn Văn Đệ.- H.: Giao thông Vận tải, 2015.- 255tr.: ảnh, bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 205-255
    ISBN: 9786047606757
    Tóm tắt: Nguyên nhân, diễn biến tình hình chiến cuộc dẫn đến quyết định thành lập lực lượng thanh niên xung phong; tái hiện nhiều sự kiện tiêu biểu về các cá nhân, cuộc sống, nhiệm vụ chiến đấu, lao động sản xuất của lực lượng thanh niên xung phong phục vụ giao thông vận tải thời chống Mỹ
(Giao thông vận tải; Thanh niên xung phong; Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7043 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học439935. Cẩm nang giáo dục kỹ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên/ Biên soạn: Lê Văn Cầu (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Thanh niên, 2016.- 118tr.: hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: tr. 117-118
    ISBN: 9786046434863
    Tóm tắt: Trang bị cho cán bộ thanh niên, tuyên truyền viên thanh niên phương pháp vận dụng kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên và kỹ năng sống để tổ chức giáo dục, hướng dẫn vị thành niên ứng xử, giải quyết những khó khăn thường gặp trong cuộc sống về sức khỏe sinh sản.
(Sức khỏe sinh sản; Kĩ năng sống; Giáo dục; Vị thành niên; ) [Vai trò: Ngô Khang Cường; Đặng Thị Huệ; Đỗ Thị Minh Châu; Nguyễn Bá Bình; Lê Văn Cầu; ]
DDC: 613.9071 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học511252. LÂM QUỐC TUẤN
    Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay/ Lâm Quốc Tuấn, Phạm Tất Thắng đồng chủ biên.- H.: Chính trị quốc gia, 2011.- 191tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 181-187
    ISBN: 132906
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về Đảng lãnh đạo công tác thanh niên; thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm lãnh đạo công tác thanh niên và một số giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên
(Lãnh đạo; Thanh niên; Đảng Cộng sản Việt Nam; ) [Vai trò: Phạm Tất Thắng--đồng chủ biên; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62596. HOÀNG MINH KHÔI
    Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật: Sách chuyên khảo/ Hoàng Minh Khôi.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 207tr.: bảng; 23cm.
    Thư mục: tr. 189-207
    ISBN: 9786045859582
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Vấn đề hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật
(Pháp luật; Vi phạm pháp luật; Tuổi vị thành niên; Phạt hành chính; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708772 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98395. TẠ VĂN HẠ
    Giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay/ Tạ Văn Hạ ch.b..- H.: Thanh niên, 2016.- 175tr.: bảng, biểu đồ; 19cm.
    Phụ lục: tr. 120-172Thư mục: tr. 173-174
    ISBN: 9786046461807
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển lực lượng thanh niên xung phong; thực trạng tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong; giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay
(Thanh niên xung phong; Giải pháp; Phát triển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 369.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64818. Luật thanh niên năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.- H.: Hồng Đức, 2017.- 131tr.: bảng; 19cm.
    ISBN: 9786049511059
    Tóm tắt: Giới thiệu các điều khoản quy định trong Luật thanh niên năm 2005 về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của nhà nước, gia đình, xã hội đối với thanh niên cũng như trong việc bảo vệ, bồi dưỡng thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi... kèm theo văn bản hướng dẫn thi hành
(Pháp luật; Thanh niên; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597013502632 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98301. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    Đời sống văn hoá thanh niên đô thị nước ta hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn/ Ch.b.: Nguyễn Thị Hương, Vũ Thị Phương Hậu.- H.: Thanh niên, 2016.- 218tr.: bảng, biểu đồ; 19cm.
    Thư mục: tr. 207- 217
    ISBN: 9786046461838
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về đời sống văn hoá thanh niên đô thị; nhận diện thực trạng đời sống văn hoá thanh niên đô thị nước ta; dự báo xu hướng vận động và giải pháp phát triển đời sống văn hoá thanh niên đô thị giai đoạn tới
(Thực tiễn; Đời sống văn hoá; Thanh niên; Đô thị; Lí luận; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thị Phương Hậu--ch.b.; ]
DDC: 306.09597091732 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học43165. Thổ dân hoang tưởng - Thanh niên hiện đại ngại gì FA!: Truyện tranh/ Nguyễn Minh Tú.- H.: Kim Đồng, 2018.- 157tr.: tranh màu; 19cm.
    Dành cho lứa tuổi 16+
    ISBN: 9786042094115
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Tú; ]
DDC: 895.9223 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học448964. Tìm hiểu Luật Thanh niên - Giải đáp điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc dành cho Bí thư đoàn/ Hệ thống: Hữu Đại.- Hà Nội: Lao động, 2020.- 398tr.: minh họa; 28cm.
    ISBN: 9786043011647
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Thanh niên; nêu lên một số nội dung mới của Luật Thanh niên (sửa đổi) so với năm 2005. Giải đáp các vấn đề về điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm: Các vấn đề chung về đoàn viên; nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn; cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; về tổ chức cơ sở đoàn.... Hướng dẫn hoạt động cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên giai đoạn 2018-2022 về nghiệp vụ công tác Đoàn, quy chế thi đua khen thưởng...
(Luật thanh niên; Điều lệ đoàn; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hữu Đại; ]
DDC: 346.597013502632 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492268. Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, mẫu soạn thảo văn bản thường dùng dành cho Bí thư Đoàn Thanh niên/ Sưu tầm, hệ thống hoá: Thuỳ Linh, Việt Trinh.- Hà Nội: Hồng Đức, 2015.- 406tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786048641818
    Tóm tắt: Giới thiệu thể thức trình bày văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mẫu văn bản dùng trong công tác Đoàn. Mẫu diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc Bí thư Đoàn thanh niên, cán bộ Đoàn các cấp thường dùng. Hỏi đáp về điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,...
(Diễn văn bế mạc; Soạn thảo văn bản; Bí thư; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] {Bí thư Đoàn; Diễn văn khai mạc; } |Bí thư Đoàn; Diễn văn khai mạc; | [Vai trò: Thuỳ Linh; Việt Trinh; ]
DDC: 324.09597 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học173974. PHÓ ĐỨC NHUẬN
    Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên/ Phó Đức Nhuận.- H.: Phụ nữ, 2011.- 151tr.: hình vẽ; 19cm.
    ISBN: 9786045600757
    Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về tuổi vị thành niên và sức khoẻ sinh sản. Những điều nên biết về hoạt động tình dục và sinh sản. Giải đáp một số thắc mắc về sức khoẻ sinh sản và tình dục
(Tình dục; Tâm sinh lí; Tuổi vị thành niên; ) {Sức khoẻ sinh sản; } |Sức khoẻ sinh sản; |
DDC: 613.9 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học696447. Kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong việc phát triển lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay: sách chuyên khảo/ Đặng Thị Phương Duyên, Dương Thị Thanh Xuân; 21 cm.
    ISBN: 9786048682071

/Nguồn thư mục: [KGICTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545987. Giáo dục toàn diện cho thanh niên, học sinh - những giải pháp quan trọng, hữu ích và cần thiết/ Kim Nam sưu tầm và hệ thống.- H.: Thanh niên, 2015.- 395 tr; 28 cm.
    ISBN: 9786046427384
    Tóm tắt: Nêu lên thực trạng và giải pháp cho các vẫn đề ở trẻ vị thành niên: bạo hành ở trẻ vị thành niên, một số mặt chưa tốt trong ứng xử và việc mang thai ở trẻ vị thành niên. Sự cần thiết phải giáo dục pháp luật, đạo đức và giới tính cho học sinh. Các kinh nghiệm ứng xử trong môi trường giáo dục. Khám phá và tìm hiểu về giáo dục ở nước ngoài.
(Giáo dục; Học sinh; Kĩ năng sống; Thanh niên; ) [Vai trò: Kim Nam--sưu tầm và hệ thống; ]
DDC: 370.9597 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học72443. Phúc lợi xã hội: Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ thanh niên công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Đức Lộc (ch.b.), Nguyễn Quang Huy, Trần Thị Thanh Lan....- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 325tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 317-325
    ISBN: 9786047354917
    Tóm tắt: Giới thiệu những tiền đề lí thuyết và tổng quan đặc điểm thanh niên công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh. Hiện trạng đời sống công nhân nhập cư đang làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Những chiến lược tập hợp và hỗ trợ phúc lợi xã hội cho thanh niên công nhân nhập cư của các tổ chức chính trị-xã hội...
(Phúc lợi xã hội; Công nhân; Thanh niên; Nhập cư; ) [Tp. Hồ Chí Minh; ] [Vai trò: Nguyễn Đức Lộc--ch.b.; Lê Anh Vũ; Nguyễn Quang Huy; Trần Thị Thanh Lan; Phan Thị Kim Liên; ]
DDC: 361.959779 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học233856. DƯƠNG TỰ ĐAM
    Thanh niên với việc làm hướng nghiệp và phát triển tài năng/ Dương Tự Đam.- H.: Thanh niên, 2008.- 187tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 180-183
    ISBN: 8936077090038
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số hoạt động, công tác thanh niên với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, lao động, việc làm, nghề nghiệp và phát triển tài năng. Giới thiệu những chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục, đào tạo nghề, về phát triển tài năng cho thanh niên
(Lao động; Tài năng; Phát triển; Giáo dục; Thanh niên; )
DDC: 331.7020835 /Price: 27000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học273772. LENIN, VLADIMIR ILICH
    Bàn về thanh niên/ V.I. Lênin ; Lê Hùng tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2004.- 366tr.; 20cm.
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói của Lê-nin về thanh niên từ năm 1915 - 1922 như: Tình cảm của thanh niên dưới chế độ tư bản; Phong trào cách mạng của thanh niên, sinh viên ở nước Nga Sa hoàng; Sự tham gia của thanh niên và vai trò của đoàn thanh niên trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
(Thanh niên; ) [Vai trò: Lê Hùng--tuyển chọn; ]
DDC: 305.23 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.