Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học424815. Những qui định về tiêu chuẩn kĩ thuật ngành trồng trọt.- Vĩnh Phú: Uy ban nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú, 1973.- 42tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Tài liệu khoa học kĩ thuật nông nghiệp
    Tóm tắt: Những quy địh chung ngành trồng trọt; Những qui định về trồng lúa, ngô, khoai, lúa mì, đậu, mạch hoa, mía, thuốc lá, lạc,... Qui định về khâu làm đất bằng cơ giới để gieo trồng một số cây chính vùng đồi núi: chè, sơn, sở, dứa, đồi cỏ chăn nuôi
{tiêu chuẩn; Qui định; trồng trọt; } |tiêu chuẩn; Qui định; trồng trọt; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.