Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 218.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120888. Văn hoá gia đình Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay/ Phạm Ngọc Trung (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, Bùi Như Ngọc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 139tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721575
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá gia đình. Thực trạng và giải pháp xây dựng văn hoá gia đình ở nước ta hiện nay
(Văn hoá; Gia đình; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Quế Hằng; Nguyễn Mỹ Linh; Bùi Như Ngọc; Phạm Ngọc Trung--ch.b.; Nguyễn Thị Hồng; ]
DDC: 306.8509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113004. Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu: Sách chuyên khảo/ Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hưởng (ch.b.), Nguyễn Văn Nam....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 411tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 398-406
    ISBN: 9786045717455
    Tóm tắt: Cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm của một số nước về phát triển bền vững; đề xuất quan điểm, nội hàm và tiêu chí đánh giá phát triển bền vững của Việt Nam; thực trạng phát triển bền vững của Việt Nam thời gian qua và những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu giải quyết; định hướng và các giải pháp đột phá phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu
(Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Vân Hoa; Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Văn Nam; Vũ Thành Hưởng--ch.b.; Ngô Thắng Lợi--ch.b.; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45741. THIAGARAJAN, MAYA
    Dạy con thành công hơn cả Mẹ Hổ: Phương pháp dạy con Đông Tây kết hợp trong kỷ nguyên toàn cầu hoá/ Maya Thiagarajan ; Dịch: Huyền Trang, Thuỷ Tiên.- H.: Phụ nữ, 2018.- 330tr.: bảng, tranh vẽ; 24cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Beyond the Tiger Mom
    Thư mục: tr. 319-330
    ISBN: 9786045649206
    Tóm tắt: Cung cấp các phương pháp, bí quyết, kỹ năng giúp cha mẹ nuôi dạy con theo phương pháp Đông Tây kết hợp trong kỷ nguyên toàn cầu hoá bằng cách hoà trộn những mặt tốt nhất của phương Đông và phương Tây: giúp con đạt được tiềm năng học tập tối đa, cách rèn luyện cải thiện sự tập trung cho con, tìm sự cân bằng giữa học tập và vui chơi, giúp con nhìn nhận thất bại như là một kinh nghiệm học hỏi, học cách dạy con sử dụng công nghệ hợp lý
(Con cái; Cha mẹ; Quan hệ gia đình; Dạy con; ) [Vai trò: Thuỷ Tiên--dịch; Huyền Trang--dịch; ]
DDC: 306.874 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74994. PHẠM THANH TÂM
    Quản lý hoạt động văn hoá cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá/ Phạm Thanh Tâm.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 274tr.: ảnh, sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 271-274
    ISBN: 9786046298274
    Tóm tắt: Giới thiệu lý luận cơ bản, các hoạt động và thực hiện quản lý văn hoá cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá
(Quản lí; Văn hoá cơ sở; Toàn cầu hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 353.709597 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74915. PHẠM THANH TÂM
    Văn hoá doanh nhân trong bối cảnh toàn cầu hoá/ Phạm Thanh Tâm.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 235tr.: ảnh, sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 234-235
    ISBN: 9786046275282
    Tóm tắt: Nhận thức về văn hoá doanh nhân trong bối cảnh toàn cầu hoá, văn hoá doanh nhân dưới góc nhìn hành vi - lối ứng xử trong điều hành doanh nghiệp và xây dựng văn hoá doanh nhân hiện nay
{Văn hoá doanh nhân; } |Văn hoá doanh nhân; |
DDC: 338.092 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440272. Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hoá. T.2: Tộc người - Văn hoá tộc người - Hôn nhân gia đình - Kinh tế - Du lịch - Tôn giáo - Nghi lễ/ Vương Xuân Tình,...[và những người khác].- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia, 2016.- xix, 894tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786047340316
    Tóm tắt: Gồm 44 tham luận của các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, đề cập đến hầu hết các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam
(Tôn giáo; Toàn cầu hoá; Kinh tế; Văn hoá; Du lịch; ) [Đông Nam Á; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Tiệp; Buôn Krông Tuyết Nhung; Trần Thị Thảo; Đàng Năng Hoà; Vương Xuân Tình; Vũ Đình Mười; ]
DDC: 327.109597 /Price: 320000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84428. VICTORIA QUỲNH GIANG
    9 chiến lược học tiếng Anh thành công cho người Việt: Vì sự thành công của người Việt trong môi trường toàn cầu hoá/ Victoria Quỳnh Giang.- H.: Phụ nữ, 2016.- 203tr.: bảng, sơ đồ; 23cm.
    Phụ lục: tr. 197-201
    ISBN: 9786045631713
    Tóm tắt: Giới thiệu 9 chiến lược học tiếng Anh ưu việt cho người Việt nhằm đạt tới những tố chất tốt để thực sự thành công trong việc học ngoại ngữ
(Tiếng Anh; Phương pháp học tập; Bí quyết thành công; )
DDC: 428 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441204. Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. T.1: Chủ đề: Lịch sử, ngôn ngữ, giáo dục, khu vực học, đô thị, di dân, môi trường, sức khỏe/ Nhiều tác giả.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia, 2016.- 692tr.: minh họa; 24cm.
    ISBN: 9786047915163
(Lịch sử; Sức khỏe cộng đồng; Ngôn ngữ học; Giáo dục; ) [Đông Nam Á; Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Thị Hồng Xuân; Ngô Văn Lệ; Huỳnh Ngọc Thu; Phạm Thanh Duy; ]
DDC: 915.9 /Price: 270000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450800. Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa= Vietnamese and Japanene literature in the globalization context: Kỷ yếu hội thảo quốc tế/ Đoàn Lê Giang, Trần Thị Phương Phương (tuyển chọn), Bùi Thanh Truyền....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- XIII, 801tr: bảng; 24 cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Văn học và Ngôn ngữ
    ISBN: 9786047338283
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu, tham luận về những vấn đề của văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh khu vực Đông Á tiền hiện đại; trong bối cảnh toàn cầu hoá thời hiện đại cũng như những lý thuyết nghiên cứu và văn học dịch
(Hội thảo quốc tế; Phê bình văn học; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; Nhật Bản; ] [Vai trò: Cao Hồng; Bùi Thanh Truyền; Trần Thị Phương Phương--tuyển chọn; Đào Ngọc Chương; Đoàn Lê Giang--tuyển chọn; Đào Lê Na; ]
DDC: 895.92209 /Price: 300000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học29740. LÊ KIM BÌNH
    Văn hoá dân tộc vùng cao với chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia Việt Nam trong thế giới toàn cầu hoá/ Lê Kim Bình.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 167tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 159-164
    ISBN: 9786045749364
    Tóm tắt: Nhận thức chung về văn hoá dân tộc vùng cao và chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phân tích tác động của toàn cầu và văn hoá tộc người vùng cao đến chủ quyền và an ninh quốc gia; văn hoá tộc người vùng cao với chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá
(An ninh quốc gia; Toàn cầu hoá; Chủ quyền; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] {Dân tộc vùng cao; } |Dân tộc vùng cao; |
DDC: 305.8009597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120144. Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá= Vietnamese and Japanene literature in the globalization context : Kỷ yếu hội thảo quốc tế/ Đoàn Lê Giang, Trần Thị Phương Phương (tuyển chọn), Bùi Thanh Truyền....- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- XIII, 801tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Văn học và Ngôn ngữ
    ISBN: 9786047338283
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu, tham luận về những vấn đề của văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh khu vực Đông Á tiền hiện đại; trong bối cảnh toàn cầu hoá thời hiện đại cũng như những lý thuyết nghiên cứu và văn học dịch
(Hội thảo quốc tế; Phê bình văn học; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; Nhật Bản; ] [Vai trò: Cao Hồng; Đào Lê Na; Đoàn Lê Giang--tác giả, tuyển chọn; Trần Thị Phương Phương--tác giả, tuyển chọn; Bùi Thanh Truyền; ]
DDC: 895.92209 /Price: 300000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học515806. LÊ DOÃN DIÊN
    Công nghệ sau thu hoạch thuộc ngành nông nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. T.1/ Lê Doãn Diên.- H.: Nông nghiệp, 2002.- 297 tr.: hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: Tr. 279-288
(Kinh tế; Công nghệ; Chế biến; Nông sản; Nông nghiệp; )
DDC: 631.5 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học43570. PHAN HỮU DẬT
    Dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá/ Phan Hữu Dật.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 407tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 403-407
    ISBN: 9786046217817
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề dân tộc trong quốc gia Việt Nam đa dân tộc. Nhận diện tình hình các dân tộc nước ta: Sự ra đời, quá trình phát triển, các đặc điểm đặc trưng dân tộc. Vấn đề dân tộc trong xu thế toàn cầu hoá, nguy cơ tiềm ẩn đe doạ sự ổn định ở các vùng dân tộc và phương hướng giải quyết vấn đề này ở nước ta hiện nay
(Dân tộc học; Nhân học; Toàn cầu hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100152. Đảm bảo an ninh con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ Đặng Xuân Thanh, Đào Thị Minh Hương (ch.b.), Nguyễn Cao Đức....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 427tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 405-427
    ISBN: 9786049560101
    Tóm tắt: Nghiên cứu mối quan hệ giữa an ninh con người, quyền con người và phát triển con người, làm rõ các thách thức đối với an ninh con người trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế; đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng chính sách và hệ giải pháp bảo đảm an ninh con người Việt Nam đến năm 2025
(Hội nhập quốc tế; Toàn cầu hoá; Con người; An ninh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Cao Đức; Đào Thị Minh Hương--ch.b.; Đặng Xuân Thanh--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Đình Tuấn; ]
DDC: 323.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67269. GARTEN, JEFFREY E.
    Từ tơ lụa đến silicon: Câu chuyện về toàn cầu hoá thông qua mười cuộc đời lạ thường/ Jeffrey E. Garten ; Nguyễn Tuấn Việt dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017.- 399tr.: bản đồ; 23cm.
    Tên sách tiếng Anh: From silk to silicon
    ISBN: 9786041097964
    Tóm tắt: Phác hoạ chân dung sống động của 10 nhân vật kiệt xuất có tầm nhìn kết nối toàn cầu như: Thành Cát Tư Hãn, Hoàng tử Henry, Robert Clive, Mayer Amschel Rothschild, Cyrus Field, John D. Rockefeller, Jean Monnet, Margaret Thatcher, Andrew Grove, Đặng Tiểu Bình và những người giỏi nhất chưa xuất hiện
(Lịch sử; Toàn cầu hoá; Thương mại quốc tế; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Nguyễn Tuấn Việt--dịch; ]
DDC: 337.109 /Price: 153000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học266821. LÊ DOÃN DIÊN
    Công nghệ sau thu hoạch thuộc ngành nông nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá= Post-harvest technologies in Vietnam agriculture in the trend of integration and globalization. T.2/ Lê Doãn Diên.- H.: Nông nghiệp, 2004.- 292tr.: hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: tr. 270
    Tóm tắt: Trình bày các nguyên nhân gây tổn thất sau thu hoạch các loại nông sản, lương thực, thực phẩm. Các vấn đề về công nghệ bảo quản sau thu hoạch, các chất mycotoxin và ảnh hưởng của chúng đối với người, gia súc cũng như việc áp dụng công nghệ phân lập bằng màng, vai trò của các sắc tố, hương thơm trong công nghệ chế biến lương thực, thực phẩm
(Thực phẩm; Bảo quản; Công nghệ sinh học; Thu hoạch; Nông nghiệp; )
DDC: 631.5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480169. JOSEPH E. STIGLITZ
    Toàn cầu hoá và những mặt trái/ Joseph E. Stiglitz ; Nguyễn Ngọc Toàn dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2008.- 366tr.; 21cm.
    Globalization and its discontents
    Tóm tắt: Quan điểm về chính sách kinh tế phát triển, chỉ dẫn cho mọi người về sự quản lí yếu kém trong quá trình toàn cầu hoá
(Kinh tế Mĩ; Toàn cầu hoá; Kinh tế học; ) [; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Toàn; ]
DDC: 337 /Price: 64000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học297626. TRẦN XUÂN TRƯỜNG
    Nền quốc phòng toàn dân trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế hiện nay/ Trần Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Ngọc Hồi...- H.: Quân đội nhân dân, 2002.- 315tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
    Tóm tắt: Những đặc điểm chính và ảnh hưởng của toàn cầu hoá kinh tế đến sự nghiệp củng cố quốc phòng ở nước ta hiện nay. Yêu cầu, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng bảo vệ đất nước
{Toàn cầu hoá; Kinh tế; Việt Nam; Quốc phòng; } |Toàn cầu hoá; Kinh tế; Việt Nam; Quốc phòng; | [Vai trò: Dương Văn Lượng; Nguyễn Vĩnh Thắng; Nguyễn Tuấn Dũng; Nguyễn Ngọc Hồi; ]
DDC: 355.009597 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học532006. LA CÔN
    Toàn cầu hoá bắt đầu một chu kỳ mới: Sách tham khảo/ La Côn.- H.: Chính trị quốc gia, 2008.- 262tr; 21cm.
    Tóm tắt: Phân tích về các vấn đề liên quan tới toàn cầu hoá với quy luật vận động của lịch sử, những vấn đề mà thế giới đang phải đương đầu trong tiến trình hội nhập, những giải pháp khắc phục tình trạng bất ổn tài chính quốc tế và giải quyết những tình huống khó khăn có liên quan trong chu kỳ mới
(Kinh tế; Kinh tế thế giới; Quan hệ; Toàn cầu hóa; )
DDC: 337 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480555. WOLTON, DOMINIQUE
    Toàn cầu hoá văn hoá/ Dominique Wolton ; Dịch: Đinh Thuỳ Anh, Ngô Hữu Long.- Hà Nội: Thế giới, 2006.- 310tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày những nghiên cứu sâu sắc về các điều kiện, giá trị của toàn cầu hoá thông tin và truyền thông; sự xuất hiện của tam giác nóng bản sắc - văn hoá - truyền thông; sự chung sống giữa các nền văn hoá; những cơ hội, thử thách và ưu tiên trong mối liên hệ không gian chính trị - văn hoá mới trên thế giới
(Tính dân tộc; Thông tin; Bản sắc văn hoá; Tính hiện đại; Toàn cầu hoá; ) [Vai trò: Ngô Hữu Long; Đinh Thuỳ Anh; ]
DDC: 306 /Price: 40000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.