Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 745.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923918. ĐẶNG VĂN TIN
    Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay/ Đặng Văn Tin, Trần Khắc Việt.- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 245tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 227-240
    ISBN: 9786049624162
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; những yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu đề cao trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân về những quyết định của mình đến năm 2030
(Nhân dân; Trách nhiệm; ) [Vai trò: Trần Khắc Việt; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học873976. Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ B.s.: Phan Trung Lý, Nguyễn Trung Thành (ch.b.), Nguyễn Đức Bách....- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 591tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Khoa học Môi trường và Xã hội
    Thư mục: tr. 579-591
    ISBN: 9786045769393
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực trạng thực thi pháp luật; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước hiện nay. Giới thiệu những quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình
(Công khai; Cơ quan; Hành chính nhà nước; Minh bạch; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Trung Thành; Nguyễn Trí Tuệ; Nguyễn Văn Thanh; Nguyễn Đức Bách; Phan Trung Lý; ]
DDC: 351.597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học900353. Xây dựng người thanh niên công an bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ/ Tô Lâm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Xuân Mười... ; B.s.: Đồng Đức Vũ, Đỗ Hương Cúc.- H.: Công an nhân dân, 2020.- 487tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047247929
    Tóm tắt: Gồm các bài viết định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thanh niên, qua đó xây dựng thế hệ thanh niên Công an nhân dân bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì dân phục vụ
(Công an; Thanh niên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Văn Đệ; Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Xuân Mười; Trần Vi Dân; Tô Lâm; Đỗ Hương Cúc; Đồng Đức Vũ; ]
DDC: 363.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969234. Hãy đặt trách nhiệm lên vai: Bài học sâu sắc về tinh thần trách nhiệm/ S.t.: Mai Hương, Kim Dung.- H.: Dân trí, 2017.- 197tr.; 21cm.- (Tủ sách Đạo đức)
    ISBN: 9786048839352
    Tóm tắt: Những câu chuyện kể về tinh thần trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn đối với tất cả mọi người, với gia đình, tập thể, với xã hội, với Tổ quốc... là cơ sở để trẻ hoàn thiện nhân cách và kích thích trẻ phát triển năng lực
(Trách nhiệm; Tâm lí học ứng dụng; ) [Vai trò: Kim Dung; Mai Hương; ]
DDC: 158.1 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học960551. SUN YU MEI
    Mẹ các nước dạy con trưởng thành - Mẹ Nhật dạy con trách nhiệm/ Sun Yu Mei ; Thái Tâm Giao dịch.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Kim Đồng, 2017.- 263tr.; 21cm.- (Tủ sách Làm cha mẹ)
    ISBN: 9786042081467
    Tóm tắt: Chia sẻ cho các bậc phụ huynh 45 bí quyết nuôi dạy con kiểu Nhật, dạy con biết chịu trách nhiệm, biết sáng tạo và hợp tác
(Giáo dục gia đình; Nuôi dạy con; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Thái Tâm Giao; ]
DDC: 649.10952 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học913166. NELSEN, JANE
    Kỷ luật tích cực trong lớp học: Xây dựng sự tôn trọng, tinh thần hợp tác và trách nhiệm trong lớp học/ Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn ; Bình Max dịch.- In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ ; Sakura Montessori International School, 2019.- 252tr.: tranh vẽ; 24cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Positive discipline in the classroom: Developing mutual respect, cooperation, and responsibility in your classroom
    ISBN: 9786045654422
    Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp kỷ luật lớp học đơn giản, hiệu quả thông qua các hình thức như: mô hình khích lệ trẻ, mô hình chuyển đổi, phong cách lãnh đạo, tại sao con người hành động như vậy, kết nối trước khi điều chỉnh, kỹ năng giao tiếp một cách tôn trọng... nhằm hình thành và phát triển sự hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần tôn trọng lẫn nhau giữa các học sinh
(Kỉ luật trường học; Lớp học; Quản lí; ) [Vai trò: Bình Max; Glenn, H. Stephen; Lott, Lynn; ]
DDC: 371.53 /Price: 82000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1544785. HOÀNG PHONG
    Trách nhiệm với con người/ Hoàng Phong.- H.: Nxb.Thanh niên, 2015.- 258tr; 19cm.
    ISBN: 9786046433415
    Tóm tắt: Tập hợp các ghi chép về tinh thần, ý chí nghị lực của thanh niên Việt Nam tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
{Khoa học xã hội; Thanh niên; Việt Nam; Điển hình tiên tiến; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; } |Khoa học xã hội; Thanh niên; Việt Nam; Điển hình tiên tiến; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; |
DDC: 305.23509597 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1446110. LÔ CẦN
    Ý thức và trách nhiệm/ Lô Cần; biên dịch : Dương Vũ, Nguyễn Thanh Hằng.- H.: Thanh niên, 2015.- 251 tr; 21 cm.- (Giáo dục trong gia đình)
    ISBN: 9786046421573
    Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giáo dục con trẻ thời hiện đại thông qua những câu chuyện, bài học sâu sắc
(Dạy con; Giáo dục gia đình; ) [Vai trò: Dương Vũ; Nguyễn Thanh Hằng; ]
DDC: 649.6 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học915488. Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh tiểu học: Chủ đề: Trách nhiệm/ Vũ Đình Bảy, Đặng Xuân Điều, Trần Thị Hằng Mơ.- H.: Giáo dục, 2019.- 51tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786040160119
(Học sinh tiểu học; Phẩm chất; Rèn luyện; Trách nhiệm; Đạo đức; ) [Vai trò: Trần Thị Hằng Mơ; Vũ Đình Bảy; Đặng Xuân Điều; ]
DDC: 372.83 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học947957. Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên & thực hiện Nghị quyết trung ương 8 khoá XII.- H.: Thế giới, 2018.- 367tr.; 27cm.
    ISBN: 9786047752737
    Tóm tắt: Trình bày các văn kiện của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; quy định trách nghiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...
(Cán bộ; Trách nhiệm; Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng viên; )
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học965307. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 107tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045733332
    Tóm tắt: Giới thiệu Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với những qui định chung và những qui định cụ thể về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thiệt hại được bồi thường; kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả và điều khoản thi hành
(Bồi thường thiệt hại; Nhà nước; Pháp luật; Trách nhiệm pháp lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 347.59707702632 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1089794. NGUYỄN VŨ TIẾN
    Hỏi đáp về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh/ Nguyễn Vũ Tiến, Đỗ Đức Hồng Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hoa.- H.: Tư pháp, 2011.- 63tr.; 19cm.
    ISBN: 129326
    Tóm tắt: Những câu hỏi đáp các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
(Quân nhân; Tội phạm; Tội phạm chiến tranh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Đỗ Đức Hồng Hà; ]
DDC: 364.1 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học989851. COLOROSO, BARBARA
    4 món quà tặng con: Tự giác, nhân ái, kiên định và có trách nhiệm/ Barbara Coloroso ; Phương Anh dịch.- H.: Phụ nữ, 2016.- 421tr.; 21cm.- (Tủ sách Người mẹ tốt)
    Tên sách tiếng Anh: Kids are worth it! Giving your child the Gift of Inner Discipline
    ISBN: 9786045632383
    Tóm tắt: Phân tích cho cha mẹ các vấn đề cơ bản trong việc giáo dục con cái để giúp con có được tính tự giác, lòng nhân ái và sống có trách nhiệm
(Giáo dục gia đình; Trẻ em; Tính cách; Đạo đức; ) [Vai trò: Phương Anh; ]
DDC: 649.7 /Price: 109000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1542158. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.- H.: Lao động xã hội, 2014.- 61tr; 19cm.
    ISBN: 9786046513902
    Tóm tắt: Tìm hiểu những nội dung cơ bản trong luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Việt Nam
{Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật pháp; Pháp luật; Việt Nam; } |Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật pháp; Pháp luật; Việt Nam; |
DDC: 347.597 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924885. Tinh thần trách nhiệm - Vào ngày tuyết rơi: Truyện tranh/ Jeong Ho Kim ; Hoạ sĩ: So Jeong Ok ; Vũ Kim Ngân dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019.- 31tr.: tranh vẽ; 26cm.- (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí)
    Tên sách tiếng Anh: On a snowy day; Tên sách tiếng Hàn: 눈 오는 날에는
    ISBN: 9786041151253
(Văn học thiếu nhi; ) [Hàn Quốc; ] [Vai trò: Jeong Ho Kim; So Jeong Ok; Vũ Kim Ngân; ]
DDC: 895.73 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học922583. MUNIVE, ALEX
    Tớ là chàng trai có trách nhiệm: 11-21 tuổi/ Alex Munive, Lucero Quiroga, Abby Bawalda ; Nguyễn Hương Linh b.s..- H.: Phụ nữ, 2019.- 82tr.: tranh màu; 21cm.- (Cẩm nang bạn trai. Thủ lĩnh của sự thay đổi)
    ISBN: 9786045661796
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho bạn trai trong độ tuổi vị thành niên, giúp các em biết cách chăm sóc bản thân, tìm hiểu về giới tính, tình dục an toàn
(Bạn trai; Kĩ năng sống; Trách nhiệm; ) [Vai trò: Bawalda, Abby; Nguyễn Hương Linh; Quiroga, Lucero; ]
DDC: 646.708351 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học947309. NELSEN, JANE
    Kỷ luật tích cực trong lớp học: Xây dựng sự tôn trọng, tinh thần hợp tác và trách nhiệm trong lớp học/ Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn ; Bình Max dịch.- H.: Phụ nữ, 2018.- 252tr.: tranh vẽ; 24cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Positive discipline in the classroom: Developing mutual respect, cooperation, and responsibility in your classroom
    ISBN: 9786045654422
    Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp kỷ luật lớp học đơn giản, hiệu quả thông qua các hình thức như: mô hình khích lệ trẻ, mô hình chuyển đổi, phong cách lãnh đạo, tại sao con người hành động như vậy, kết nối trước khi điều chỉnh, kỹ năng giao tiếp một cách tôn trọng... nhằm hình thành và phát triển sự hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần tôn trọng lẫn nhau giữa các học sinh
(Kỉ luật trường học; Lớp học; Quản lí; ) [Vai trò: Bình Max; Glenn, H. Stephen; Lott, Lynn; ]
DDC: 371.53 /Price: 82000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học941359. Tuần của bé - Bé trách nhiệm: Biên soạn theo nội dung chương trình GDMN do Bộ GD & ĐT ban hành/ Dương Hà Ngân b.s. ; Minh hoạ: Minh Tâm.- H.: Văn học ; Công ty Đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh, 2018.- 23tr.: tranh màu; 23cm.- (Dành cho bé 3 - 6 tuổi)
    ISBN: 9786049690952
    Tóm tắt: Giúp bé khám phá về các ngày đặc biệt, thế giới xung quanh, những câu chuyện cổ tích... giúp bé gắn kết yêu thương, phát triển trí thông minh và hoàn thiện kỹ năng sống
(Giáo dục mẫu giáo; Kĩ năng sống; ) [Vai trò: Minh Tâm; Dương Hà Ngân; ]
DDC: 372.21 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học960835. Quy trình kiểm toán nhà nước và trình tự, nội dung, công việc, trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra, kiến nghị kiểm toán dành cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp.- H.: Tài chính, 2017.- 431tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786047915514
    Tóm tắt: Giới thiệu quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước; trình tự, nội dung, công việc, trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch, kiểm tra, kiến nghị kiểm toán; công tác chuẩn bị kiểm toán của các cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý ngân sách nhà nước...
(Cơ quan hành chính sự nghiệp; Kiểm toán nhà nước; )
DDC: 657.45 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học963435. TRẦN NGHỊ
    Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước/ Trần Nghị.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 235tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 226-230
    ISBN: 9786045727669
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm, nội dung cơ bản về trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ. Thực trạng và giải pháp nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam
(Công chức; Công vụ; Thực hiện; Trách nhiệm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 352.609597 /Price: 51000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.