Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 24.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95454. Văn hoá biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá/ Hà Đình Thành (ch.b.), Trương Minh Dục, Nguyễn Minh Đức....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 451tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
    Phụ lục: tr. 297-440. - Thư mục: tr. 441-451
    ISBN: 9786049447327
    Tóm tắt: Khái quát về cư dân ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Giới thiệu một số vấn đề lý luận về văn hoá biển và giá trị văn hoá biển; nhận diện giá trị và biến đổi văn hoá biển trong đời sống văn hoá vật chất, xã hội và tinh thần của cư dân ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ; quan điểm, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá biển của cư dân ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
(Ven biển; Cư dân; Văn hoá dân tộc; ) [Nam Trung Bộ; ] [Vai trò: Hà Đình Thành--ch.b.; Đinh Như Hoài; Trương Minh Dục; Nguyễn Minh Đức; Ngô Thị Thu Hương; ]
DDC: 306.0959775 /Price: 112000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88815. PHẠM ĐI
    Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay: Nghiên cứu vùng duyên hải Nam Trung Bộ/ Phạm Đi.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 339tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 309-311. - Phụ lục: tr. 312-334
    ISBN: 9786045722855
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận - thực tiễn về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Quan điểm định hướng và những giải pháp chủ yếu về xây dựng nông thôn mới
(Nông thôn; Vùng duyên hải; Xây dựng; ) [Nam Trung Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 307.72095975 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học335173. NGUYỄN QUANG THUẬT
    Sản xuất và tiêu thụ lương thực ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ/ Nguyễn Quang Thuật.- H.: Nông nghiệp, 1999.- 148tr; 21cm.
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận về sản xuất và tiêu thụ lương thực trong nền kinh tế thị trường trên thế giới và Việt Nam; Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ trong nền kinh tế thị trường
{Nam Trung Bộ; Lương thực; Sản xuất; Kinh tế nông nghiệp; Tiêu thụ; } |Nam Trung Bộ; Lương thực; Sản xuất; Kinh tế nông nghiệp; Tiêu thụ; |
DDC: 630 /Price: 8.600đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học445690. Khám phá Việt Nam - Vùng duyên hải Bắc bộ/ Biên soạn: Lê Khôi.- Hà Nội: Hồng Đức, 2019.- 191tr.; 21cm.
    ISBN: 97860464702
    Tóm tắt: Khái quát vài nét về vùng duyên hải Bắc bộ. Văn hóa đặc trưng vùng miền, văn hóa ẩm thực, cảnh đẹp thiên nhiên...
(Con người; Địa lí; ) [Việt Nam; Bắc Bộ; ] [Vai trò: Lê Khôi; ]
DDC: 915.597 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502644. LÊ HÙNG ANH
    Đa dạng sinh học vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam/ Lê Hùng Anh chủ biên; Nguyễn Thế Cường...[ et.al.].- Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2018.- 315 tr.; 27 cm..
{Việt Nam; Vùng duyên hải Bắc Bộ; Đa dạng sinh học; } |Việt Nam; Vùng duyên hải Bắc Bộ; Đa dạng sinh học; |
DDC: 333.95 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học527471. TRẦN VĂN ĐAN
    Kỹ thuật nuôi cá, cua vùng duyên hải/ Trần Văn Đan, Đỗ Đoàn Hiệp.- H.: Lao động xã hội, 2006.- 64tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật nuôi cá trên biển ở Việt Nam như : cá lồng, cá giò, cá vược và nuôi cua biển, sản xuất giống cua xanh nhân tạo
(Kỹ thuật; Nuôi cua; Nuôi cá; Thuỷ sản; ) [Vai trò: Đỗ Đoàn Hiệp--Tác giả; ]
DDC: 639.3 /Price: 8000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học445715. Khám phá Việt Nam - Vùng duyên hải Nam Trung Bộ/ Biên soạn: Lê Khôi.- Hà Nội: Hồng Đức, 2019.- 207tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048964689
    Tóm tắt: Khái quát vài nét về vùng duyên hải Nam Trung bộ. Mảnh đất, con người, di sản văn hóa, di sản âm nhạc, ẩm thực...
(Con người; Địa lí; ) [Nam Trung bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Khôi; ]
DDC: 915.975 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học497629. Khám phá Việt Nam vùng duyên hải Nam Trung Bộ/ Lê Khôi b.s..- H.: Hồng Đức, 2019.- 207tr.; 21cm.
{Du hành; Địa lí; Việt Nam; Duyên hải Nam Trung Bộ; } |Du hành; Địa lí; Việt Nam; Duyên hải Nam Trung Bộ; |
DDC: 915.975 /Price: 59000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học562972. Kết quả điều tra cơ bản lao động và một số vấn đề xã hội vùng duyên hải miền Trung năm 1995.- H.: Bộ Lao động Thương binh và xã hội, 1996.- 299tr.; 27cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động thương binh và xã hội. Viện khoa học lao động và các vấn đề xã hội
    Tóm tắt: Giới thiệu những khảo sát về tình hình kinh tế, lao động và xã hội của hộ gia đình, điều tra khả năng thu hút lao động của các doanh nghiệp, khảo sát về các đối tượng xã hội
{Lao động; miền Trung; } |Lao động; miền Trung; |
/Price: 50.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học5734. Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ: Sách chuyên khảo/ Hoàng Hồng Điệp (ch.b.), Hồ Quang Đệ, Phạm Đi....- H.: Khoa học xã hội, 2020.- 298tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
    Phụ lục: tr. 275-277. - Thư mục: tr. 278-298
    ISBN: 9786049569364
    Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về thu nhập của cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ; thực trạng kinh tế - xã hội và những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ; quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ
(Vùng duyên hải; Đánh bắt xa bờ; Ngư dân; Thu nhập; Kinh tế ngư nghiệp; ) [Việt Nam; Nam Trung Bộ; ] [Vai trò: Vũ Thái Hạnh; Phạm Thị Hạnh; Phạm Đi; Hoàng Hồng Điệp--ch.b.; Hồ Quang Đệ; ]
DDC: 338.37270959775 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học509382. LÊ KHÔI
    Khám phá Việt Nam vùng Duyên hải Bắc Bộ/ Lê Khôi b.s.- H.: Hồng Đức, 2019.- 191tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về dân số, du lịch, y tế, giao thông, văn hoá đặc trưng, ẩm thực vùng Duyên hải Bắc Bộ
(Hải Phòng; Duyên hải Bắc Bộ; Nam Định; Ẩm thực; Văn hoá; )
DDC: 915.973 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học448470. TRẦN VĂN PHƯƠNG
    Các tỉnh, thành ủy ở vùng duyên hải miền Trung lãnh đạo phát triển nhân lực khoa học - công nghệ giai đoạn hiện nay: LATS Khoa học Chính trị: 62.31.02.03/ Trần Văn Phương.- Hà Nội, 2017.- 170tr.: bảng; 30cm.
    Thư mục: tr. 159-170. - Phụ lục cuối chính văn
    Tóm tắt: Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển nhân lực khoa học công nghệ và thực trạng lãnh đạo phát triển nhân lực khoa học công nghệ của các tỉnh, thành uỷ ở vùng duyên hải miền Trung từ năm 2001 đến nay. Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh, thành uỷ ở vùng duyên hải miền Trung đối với phát triển nhân lực khoa học công nghệ đến năm 2025
(Khoa học công nghệ; Nguồn nhân lực; Phát triển; Duyên hải; ) [Miền Trung; Việt Nam; ]
DDC: 331.11909597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học448480. HỒ MINH MỘNG HÙNG
    Nghiên cứu hiệu quả một số nội dung Võ cổ truyền Việt Nam nhằm phát triển thể chất cho sinh viên các trường đại học vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: LATS Khoa học Giáo dục: 62.14.01.03/ Hồ Minh Mộng Hùng.- Hà Nội, 2017.- 151tr.: hình vẽ, bảng; 30cm.
    Thư mục, phụ lục cuối chính văn
    Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện môn Võ cổ truyền Việt Nam trong giờ học thể thao tự chọn của sinh viên các trường đại học vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Xác định nội dung quyền thuật tay không tập luyện chính khoá môn Võ cổ truyền Việt Nam. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả nội dung quyền thuật tay không tập luyện chính khó môn Võ cổ truyền Việt Nam cho sinh viên các trường đại học vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
(Giáo dục thể chất; Sinh viên; Võ cổ truyền; ) [Việt Nam; ]
DDC: 796.81507115975 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học447819. NGUYỄN HỮU HÙNG
    Nghiên cứu xác định nguồn vật liệu chịu mặn phục vụ công tác chọn tạo giống ngô cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long: LATS Nông nghiệp: 62.62.01.11/ Nguyễn Hữu Hùng.- Hà Nội, 2017.- XVIII, 177tr.: minh hoạ; 30cm.
    Thư mục: tr. 162-177. - Phụ lục cuối chính văn
    Tóm tắt: Nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của ngô; xác định nguồn vật liệu (dòng thuần) chịu mặn phục vụ cho công tác chọn tạo giống ngô lai; tạo giống ngô lai chịu mặn cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long
(Chịu mặn; Vùng duyên hải; Tạo giống; Ngô; Kĩ thuật trồng trọt; ) [Việt Nam; Đồng bằng Sông Cửu Long; ] {Nam Trung Bộ; } |Nam Trung Bộ; |
DDC: 633.1523 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77772. Đa dạng sinh học vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam/ Lê Hùng Anh (ch.b.), Nguyễn Thế Cường, Phạm Thế Cường....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017.- 315tr.: minh hoạ; 27cm.- (Bộ sách chuyên khảo về biển, đảo Việt Nam)
    Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 139-155. Phụ lục: tr. 157-315
    ISBN: 9786049136467
    Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về đa dạng sinh học và mô hình bảo tồn ven biển ở Việt Nam; điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội vùng duyên hải Bắc Bộ; đa dạng sinh học, giá trị dịch vụ sinh thái và bảo tồn vùng duyên hải Bắc Bộ
(Vùng duyên hải; Đa dạng sinh học; ) [Việt Nam; Bắc Bộ; ] [Vai trò: Phạm Thị Nhị; Trần Đức Lương; Phạm Thế Cường; Nguyễn Thế Anh; Lê Hùng Anh--ch.b.; ]
DDC: 333.95095973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546735. TRẦN DU LỊCH
    Đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến du lịch của vùng duyên hải miền Trung/ Trần Du Lịch.- Bình Định: Tạp chí Văn hóa Bình Định, 2015.- tr. 69-71: ảnh; 30 cm.
    Tóm tắt: Đánh giá tiềm năng du lịch và một số giải pháp cụ thể để đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến du lịch của vùng duyên hải miền Trung.
(Phát triển; Du lịch; Kinh tế du lịch; ) [Bình Định; Qui Nhơn; ] {Duyên hải miền Trung; } |Duyên hải miền Trung; |
DDC: 338.40959754 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học596091. Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng duyên hải Nam Trung Bộ: Giai đoạn 2011-2020/ Bùi Đức Hùng, Nguyễn Kế Tuấn, Lê Thị Hồng Dương....- H.: Từ điển Bách khoa, 2012.- 287tr.: minh họa; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày lí luận thực tiễn, thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững cấp vùng trong quá trình đô thị hóa
(Phát triển vùng; Phát triển bền vững; Nam Trung Bộ; Việt Nam; Vùng ven biển; ) [Vai trò: Bùi Đức Hùng; Châu Ngọc Hòe; Lê Thị Hồng Dương; Lê Thị Nguyệt Nga; Nguyễn Kế Tuấn; Đinh Như Hoài; ]
DDC: 307.1095975 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học22284. Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay: Nghiên cứu vùng duyên hải Nam Trung Bộ/ B.s.: Phạm Đi, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Minh Đức.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2019.- 173tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786048035587
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về công tác xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay, kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương của Việt Nam và một số nước trên thế giới; hiện trạng thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và một số định hướng, giải pháp chủ yếu về xây dựng nông thôn mới
(Giải pháp; Nông thôn; ) [Việt Nam; ] {Nam Trung Bộ; } |Nam Trung Bộ; | [Vai trò: Trương Minh Đức; Nguyễn Thị Phương Thảo; Phạm Đi; Nguyễn Văn Minh; ]
DDC: 307.72095975 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học32026. Nghiên cứu lâm sinh phục hồi rừng ven biển Việt Nam: Hướng dẫn kỹ thuật trong dự án được hỗ trợ bởi IKI: "Thích ứng dựa vào Hệ sinh thái ở vùng duyên hải Bắc Trung Bộ của Việt Nam: Phục vụ và đồng quản lý cồn cát và rừng ngập mặn bị suy thoái"/ Nicolas Wittmann, Hồ Đắc Thái Hoàng, Lê Thái Hùng....- Huế: Đại học Huế, 2019.- 60tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 36-36. - Phụ lục: tr. 37
    ISBN: 9786049742378
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cùng đất cát, vùng rừng ngập mặn, phục hồi rừng ở vùng cát, phục hồi rừng ở vùng mặn. Thu hái và bảo quản hạt giống, tiếp cận vườn ươm, thiết kế trồng rừng vùng cát, hoạt động trồng rừng, xử lí rừng sau trồng, thay đổi biện pháp lâm sinh và thiết kế thử nghiệm...
(Lâm sinh học; Rừng ven biển; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Pistorius, Till; Roth, Maximilian; Hồ Đắc Thái Hoàng; Wittmann, Nicolas; Lê Thái Hùng; ]
DDC: 634.9209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học46484. Tập bản đồ địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam - Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ/ Lê Thông, Thành Ngọc Linh, Trịnh Minh Hùng.- H.: Giáo dục, 2018.- 47tr.: minh hoạ; 30cm.
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786040110596
(Vùng duyên hải; Thành phố; Tỉnh; Địa lí; ) [Việt Nam; Nam Trung Bộ; ] [Vai trò: Thành Ngọc Linh; Lê Thông; Trịnh Minh Hùng; ]
DDC: 912.5975 /Price: 49000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.