Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 7444.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94618. Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam/ Trương Tấn Sang, Nguyễn Hồng Vinh, Lê Thanh Phong....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 951tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương
    ISBN: 9786045726167
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về văn học nghệ thuật cùng những bài nghiên cứu về chủ đề văn học và các loại hình nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người
(Đạo đức; Người Việt Nam; Nhân cách; ) [Vai trò: Nguyễn Hồng Vinh; Lê Thanh Phong; Đinh Xuân Dũng; Trương Tấn Sang; Lê Khả Phiêu; ]
DDC: 170 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121303. "Đôi mắt" trong sáng tạo và phê bình văn học - nghệ thuật/ Nguyễn Văn Dân, Trần Hoàng Sơn, Nguyễn Hữu....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 168tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721902
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết từ chuyên mục Bình luận - phê phán trên báo Nhân dân nêu ra một số mặt hạn chế, yếu kém và những vấn đề cần khắc phục của một số loại hình văn học - nghệ thuật hiện nay nhằm thúc đẩy sáng tạo nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao
(Nghệ thuật; Văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu; Nguyễn Hoà; Trần Hoàng Sơn; Nguyễn Văn Dân; Tiến Mạnh; ]
DDC: 709.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92565. ĐẶNG THỊ OANH
    Biểu tượng nước từ văn hoá đến văn học dân gian Thái/ Đặng Thị Oanh.- H.: Sân khấu, 2016.- 630tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 341-358. - Phụ lục: tr. 359-624
    ISBN: 9786049070686
    Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của nước trên các phương diện đời sống vật chất, tinh thần của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc, đặc trưng, chức năng, thành phần... của biểu tượng nước trong văn hoá, văn học gian gian Thái. Giải mã biểu tượng nước trong văn học dân gian của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam
(Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Dân tộc Thái; ) [Việt Nam; ] {Biểu tượng nước; } |Biểu tượng nước; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học80989. Văn học dân gian An Giang: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Q.3/ Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái....- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 487tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047012169
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn học dân gian An Giang qua các hình thức ca dao dân ca, vè
(Văn học dân gian; ) [An Giang; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Quang--ch.b.; Lê Thị Thanh Vy; Phan Xuân Viện; Nguyễn Hữu Ái; La Mai Thi Gia; ]
DDC: 398.80959791 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học143107. PHƯƠNG LỰU
    Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam: Lý luận phê bình/ Phương Lựu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 451tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Bùi Văn Ba
    ISBN: 9786045326787
    Tóm tắt: Gồm những bài lý luận phê bình của tác giả về hệ thống các quan niệm văn học cơ bản, các chỉnh thể của văn học và mối liên hệ lịch sử của hệ thống văn học
(Phê bình văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98488. TRIỀU NGUYÊN
    Tìm hiểu sự vận động của một số thể loại văn học dân gian người Việt/ Triều Nguyên.- H.: Văn hóa dân tộc, 2016.- 731tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 709-720
    ISBN: 9786047014316
    Tóm tắt: Trình bày vấn đề chung về sự vận động của văn học dân gian người Việt. Sự vận động của một số tác phẩm, thể loại thuộc văn vần, bài đồng dao, thể loại đồng dao, ca dao, thể loại ca dao, thể loại thuộc văn xuôi... của văn học dân gian người Việt
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99476. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn học dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai/ Nghiên cứu, giới thiệu: Vàng Thung Chúng, Vàng Thị Nga.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 414tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 227-230. - Phụ lục: tr. 233-403
    ISBN: 9786045370605
    Tóm tắt: Khái quát chung về kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Nội dung và nghệ thuật các thể loại văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Vài nhận xét về các giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín
(Văn học dân gian; Dân tộc Nùng; ) [Lào Cai; ] [Vai trò: Vàng Thị Nga--nghiên cứu, giới thiệu; ]
DDC: 398.209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99645. TRẦN THỊ TRÂM
    Văn học dân gian trong xã hội hiện đại/ Trần Thị Trâm chuyên luận, s.t., tuyển chọn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 312tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 299-304
    ISBN: 9786045366837
    Tóm tắt: Khái quát về văn học dân gian trong xã hội hiện đại. Tìm hiểu đặc điểm phát triển và sự hoá thân của văn học dân gian trong các hình thức văn hoá dân tộc. Giới thiệu một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam hiện đại chọn lọc
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90945. Văn hoá - Văn học dân gian xứ Huế/ Trần Hoàng ghi chép, luận giải.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 351tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047011209
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về văn hoá - văn học dân gian xứ Huế: Tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tết ở các làng quê, lễ hội, ca Huế, hò Huế, gia tộc, giá trị văn hoá các làng nghề, giá trị của văn hoá Huế, văn học dân gian, dấu ấn lịch sử....
(Văn hoá dân gian; Văn học dân gian; ) [Thừa Thiên-Huế; ] [Vai trò: Trần Hoàng--ghi chép, luận giải; ]
DDC: 390.0959749 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81017. Văn học dân gian An Giang: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Q.1/ Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái....- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 798tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047012145
(Văn học dân gian; ) [An Giang; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Quang--ch.b.; Lê Thị Thanh Vy; Phan Xuân Viện; Nguyễn Hữu Ái; La Mai Thi Gia; ]
DDC: 398.20959791 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học116276. TRẦN XUÂN TOÀN
    Ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương/ Trần Xuân Toàn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 167tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 127-140. - Phụ lục: tr. 141-162
    ISBN: 9786049028236
    Tóm tắt: Trình bày về một số vấn đề chung về văn học viết với văn học dân gian nói chung và trong thời đại Hồ Xuân Hương nói riêng. Ngôn ngữ văn học dân gian, các hình thức vận dụng ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương
(Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Thơ; ) [Việt Nam; ] {Ngôn ngữ văn học; } |Ngôn ngữ văn học; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117853. NGUYỄN ANH ĐỘNG
    Sưu tầm văn học dân gian vùng sông Hậu/ Nguyễn Anh Động b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 305tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049440403
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá dân gian vùng sông Hậu: Phương ngôn, thành ngữ, văn vần, câu đối, liễng đối, ca dao, hò, vè, chuyện vui
(Văn học dân gian; ) [Sông Hậu; Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122466. Văn học dân gian Bến Tre: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã/ Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 839tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027567
    Tóm tắt: Sưu tầm một số tục ngữ, câu đố, ca dao, dân ca, vè, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện kể dân gian của Bến Tre
(Văn học dân gian; ) [Bến Tre; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Ái; Lê Thị Thanh Vy; Nguyễn Ngọc Quang--ch.b.; Phan Xuân Viện; La Mai Thi Gia; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119023. Văn học dân gian dân tộc Cơ Tu/ Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., chuyển ngữ, b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 478tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: 373-470. - Thư mục: tr. 471-472
    ISBN: 9786049029080
(Dân tộc Cơ Tu; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Nguyễn Khánh Phong--s.t., chuyển ngữ, b.s.; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118961. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế/ Trần Nguyễn Khánh Phong b.s., s.t..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 431tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 425-426
    ISBN: 9786049029172
    Tóm tắt: Sơ lược vài nét về vùng văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Giới thiệu các thể loại văn học dân gian đặc sắc của vùng: Ca dao, câu đố, dân ca, đồng dao...
(Văn học dân gian; ) [Thừa Thiên-Huế; ]
DDC: 398.20959749 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98613. HÀ MINH ĐỨC
    Tác phẩm văn nghệ và giá trị bền vững: Tiểu luận văn học/ Hà Minh Đức.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 270tr.; 24cm.
    ISBN: 9786046266365
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu tìm hiểu những giá trị bền vững về văn hoá văn nghệ của thời kỳ hiện đại
(Nghiên cứu văn học; Văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35605. HUỲNH VŨ LAM
    Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam Bộ dưới góc nhìn bối cảnh: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Huỳnh Vũ Lam.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 435tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 323-347. - Phụ lục: tr. 348-428
    ISBN: 9786049842115
    Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về truyện dân gian, nghiên cứu không gian văn hoá tộc người và những vấn đề về truyện dân gian Khmer Nam Bộ, xây dựng các công cụ ghi nhận truyện dân gian Khmer trong bối cảnh, kiến giải truyện dân gian Khmer dưới góc nhìn bối cảnh
(Văn học dân gian; Dân tộc Khmer; Truyện dân gian; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; Nam Bộ; ]
DDC: 398.2095977 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33281. NGUYỄN XUÂN KÍNH
    Trên đường tìm hiểu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 811tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047025640
    Tóm tắt: Trình bày về văn hoá, văn học dân gian các dân tộc thiểu số trong mối quan hệ với văn hoá, văn học dân gian người Việt. Một số thể loại văn học dân gian các dân tộc thiểu số. Một số tác giả viết về văn học dân gian các dân tộc thiểu số
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học50882. Mấy suy nghĩ về nền văn học các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc/ Hoàng Như Mai, Nông Quốc Chấn, Phúc Tước....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 227tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721090
    Tóm tắt: Giới thiệu những cảm nhận, đánh giá về một số tác giả, tác phẩm thơ, truyện ngắn của các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc
(Thơ; Bình luận văn học; Nghiên cứu văn học; Truyện ngắn; Dân tộc thiểu số; ) [Việt Nam; Miền Bắc; ] [Vai trò: Khái Vinh; Hoàng Như Mai; Phúc Tước; Trang Nghị; Nông Quốc Chấn; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57419. VÕ QUANG NHƠN
    Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu/ Võ Quang Nhơn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 631tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 613-628
    ISBN: 9786049721403
    Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm xã hội - văn hoá, quá trình lịch sử của ngành nghiên cứu văn hoá dân gian của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Giới thiệu, nghiên cứu về các loại hình văn học dân gian như thần thoại, truyện cổ tích, thơ ca dân gian, sử thi anh hùng, truyện thơ
(Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.