Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 20.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học639357. ĐINH GIA KHÁNH
    Lịch sử văn học Việt Nam. Văn học dân gian. T.1/ Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1972.- 367tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Sơ lược lịch sử văn học dân gian Việt Nam; Văn học dân gian Việt Nam và công tác nghiên cứu văn học dân gian; Những đặc trưng của văn học dân gian, việc sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam
(Lịch sử văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chu Xuân Diên; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học499686. TÔN THẢO MIÊN
    Văn học Việt Nam. Dấu ấn - Giao lưu - Tác động: Tiểu luận - Phê bình/ Tôn Thảo Miên.- H.: Văn học, 2016.- 527tr.; 21cm.
    Thư mục: tr.493-508
    Tóm tắt: Nghiên cứu, lí luận, phê bình văn học Việt Nam: Nhận diện, khuynh hướng chủ đạo của hoạt động lí luận, phê bình văn học Việt Nam; Đặc trưng tư duy, phong cách, vị trí, vai trò và ảnh hưởng của lí luận, phê bình trong tương quan với thời đại, chủ thể sáng tạo và quá trình tiếp nhận văn học...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 126000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học626762. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam. Văn học dân gian và Văn học cổ cận đại/ Trần Đình Sử tuyển chọn.- Tái bản có sửa chữa.- H.: Đại học Quốc gia, 2006.- 306tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Gồm những tác phẩm có trong chương trình PTTH, những định hướng ra đề thi cuối cấp và vào Đại học , Trung học chuyên nghiệp
(Chọn lọc; Văn học dân gian; Văn học cổ đại; Giảng văn; Phổ thông trung học; )
/Price: 30.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học626761. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam. Văn học hiện đại/ Trần Đình Sử tuyển chọn.- Tái bản có sửa chữa.- H.: Đại học Quốc gia, 2006.- 355tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Gồm những tác phẩm có trong chương trình PTTH hiện nay,những định hướng ra đề thi cuối cấp và thi vào Đại học, Trung học chuyên nghiệp
(Chọn lọc; Giảng văn; Phổ thông trung học; Việt Nam; Văn học hiện đại; )
/Price: 35.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học577584. BÙI MẠNH NHỊ
    Văn học Việt Nam. Văn học dân gian. Những tác phẩm chọn lọc/ Bùi Mạnh Nhị (ch.b), Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Diệp.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2001.- 491tr.; 24cm.
(Truyện cổ tích; Truyện cười; Truyền thuyết; Ca dao; Truyện ngụ ngôn; ) [Vai trò: Hồ Quốc Hùng; Nguyễn Thị Ngọc Diệp; ]
/Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học647886. THẾ PHONG
    Lược sử văn học Việt nam. Nhà văn tiền chiến 1930-1945: Nhận định văn học/ Thế Phong.- Sài gòn: Vàng son, 1974.- 476tr; 20cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về lịch trình diễn tiến bình diện văn học Việt nam từ 1865-1950, các nhà văn và tác phẩm giai đoạn 1930-1945
(Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Văn học sử; ) [Vai trò: Thế Phong; ]
/Price: 1.200đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học420272. ĐINH GIA KHÁNH
    Lịch sử văn học Việt Nam. Văn học dân gian. T.2/ Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1973.- 455tr; 19cm.
    Tóm tắt: Phân tích tục ngữ và câu đố của nhân dân; Phân tích các thể loại tự sự dân gian: thần thoại, cổ tích, ngụ ngôn, vè, truyện cười; Các thể loại trữ tình dân gian: ca hát, ca dao... và sân khấu dân gian: chèo sân đình.
{nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Việt Nam; } |nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Việt Nam; | [Vai trò: Chu Xuân Diên; ]
DDC: 807 /Price: 1,4đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học229781. Văn học Việt Nam. Văn học dân gian. Những tác phẩm chọn lọc/ B.s: Bùi Mạnh Nhị (ch.b), Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Diệp.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Giáo dục, 2008.- 491tr.: ảnh; 24cm.- (Bộ sách Văn học Việt Nam)
    Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm văn học dân gian chọn lọc gồm nhiều thể loại như: thần thoại, truyền thuyết, sử thi, truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười, tục ngữ...
(Văn học dân gian; Tác phẩm chọn lọc; Nghiên cứu văn học; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Ngọc Diệp--b.s.; Hồ Quốc Hùng--b.s.; Bùi Mạnh Nhị--ch.b.; ]
DDC: 398.209597 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học286366. BÙI MẠNH NHỊ
    Văn học Việt Nam. Văn học dân gian: Những công trình nghiên cứu/ B.s: Bùi Mạnh Nhị (ch.b), Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Điệp.- Tái bản lần thứ 4.- H.: Giáo dục, 2003.- 402tr; 24cm.
    Thư mục: tr. 396-402
    Tóm tắt: Tập hợp một số công trình nghiên cứu về những vấn đề lí luận chung và những vấn đề cụ thể của từng thể loại, đề tài, tác phẩm, nhân vật và cách tiếp cận văn học dân gian Việt Nam.
{Việt Nam; Công trình nghiên cứu; Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; } |Việt Nam; Công trình nghiên cứu; Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Nguyễn Thị Ngọc Điệp--Tác giả; Hồ Quốc Hùng--Tác giả; ]
/Price: 26200đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học304375. BÙI MẠNH NHỊ
    Văn học Việt Nam. Văn học dân gian những công trình nghiên cứu/ B.s: Bùi Mạnh Nhị (ch.b), Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Điệp.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Giáo dục, 2002.- 403t; 24cm.
    Thư mục: tr. 396-402
    Tóm tắt: Giới thiệu một số những tác phẩm văn học dân gian chọn lọc bao gồm nhiều thể loại như: Thần thoại, truyền thuyết sử thi, truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười, tục ngữ, ca dao-dân ca, chèo sân đình, tuồng cổ
{Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Tác phẩm văn học; } |Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Tác phẩm văn học; | [Vai trò: Nguyễn Thị Ngọc Điệp; Hồ Quốc Hùng; ]
/Price: 26200đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học303519. BÙI MẠNH NHỊ
    Văn học Việt Nam. Văn học dân gian. Những tác phẩm chọn lọc/ B.s: Bùi Mạnh Nhị (ch.b), Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Diệp.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Giáo dục, 2002.- 491tr : ảnh; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu một số những tác phẩm văn học dân gian chọn lọc bao gồm nhiều thể loại như: Thần thoại, truyền thuyết, sử thi, truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười, tục ngữ, ca dao-dân ca, chèo sân đình, tuồng cổ
{Tác phẩm chọn lọc; Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; } |Tác phẩm chọn lọc; Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Hồ Quốc Hùng; Nguyễn Thị Ngọc Diệp; ]
/Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học299204. LÊ THU YẾN
    Văn học Việt Nam. Văn học trung đại những công trình nghiên cứu/ Lê Thu Yến (ch.b), Đoàn Thị Thu Vân, Lê Văn Lực.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2002.- 387tr; 24cm.
    Thư mục: tr. 381-386
    Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của các nhà nghiên cứu phê bình văn học về các tác giả, tác phẩm thời kỳ văn học trung đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX
{Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; } |Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; | [Vai trò: Lê Văn Lực; Phạm Văn Nhu; Đoàn Thị Thu Vân; ]
/Price: 33800đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học326278. BÙI MẠNH NHỊ
    Văn học Việt Nam. Văn học dân gian: Những công trình nghiên cứu/ Bùi Mạnh Nhị (ch.b), Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Điệp.- Tái bản lần thứ 1, có bổ sung.- H.: Giáo dục, 2000.- 403tr; 24cm.
    Thư mục: tr. 396-402
    Tóm tắt: Những công trình nghiên cứu về những vấn đề lí luận chung cũng như những vấn đề cụ thể của từng đề tài, thể loại, tác phẩm, nhân vật, cách tiếp cận văn học dân gian Việt Nam
{Việt Nam; Công trình nghiên cứu; Tài liệu tham khảo; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; } |Việt Nam; Công trình nghiên cứu; Tài liệu tham khảo; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; | [Vai trò: Hồ Quốc Hùng; Nguyễn Thị Ngọc Điệp; ]
/Price: 26.200đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học335896. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
    Văn 11: Phần văn học Việt Nam. Sách giáo viên/ B.s: Nguyễn Đình Chú (chủ biên), Nguyễn Hoành Khung, Đặng Thanh Lê...- Tái bản lần thứ 4.- H.: Giáo dục, 1999.- 166tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
{Văn học; Sách giáo viên; Lớp 11; } |Văn học; Sách giáo viên; Lớp 11; | [Vai trò: Nguyễn Hoành Khung; Nguyễn Đăng Mạnh; Đặng Thanh Lê; ]
/Price: 5000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học335504. BÙI MẠNH NHỊ
    Văn học Việt Nam. Văn học dân gian: Những công trình nghiên cứu/ Bùi Mạnh Nhị (ch.b), Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Điệp.- H.: Giáo dục, 1999.- 376tr; 24cm.
    Tóm tắt: Những công trình nghiên cứu về những vấn đề lí luận chung cũng như những vấn đề cụ thể của từng đề tài, thể loại, tác phẩm, nhân vật, cách tiấp cận văn học dân gian Việt Nam
{Văn học dân gian; Công trình nghiên cứu; Tài liệu tham khảo; Nghiên cứu văn học; Việt Nam; } |Văn học dân gian; Công trình nghiên cứu; Tài liệu tham khảo; Nghiên cứu văn học; Việt Nam; | [Vai trò: Hồ Quốc Hùng; Nguyễn Thị Ngọc Điệp; ]
/Price: 25.500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học381749. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
    Văn 10: Phần văn học Việt Nam. Sách giáo viên/ Nguyễn Đình Chú chủ biên.- In lần 3.- H.: Giáo dục, 1994.- 156tr; 21cm.
    Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
[Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh; Trần Gia Linh; Đặng Thanh Lê; ]
/Price: 3100đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học379665. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Văn 12: Phần Văn học Việt Nam. Sách giáo viên/ Nguyễn Đăng Mạnh chủ biên....- In lần thứ 2.- H.: Giáo dục, 1994.- 164tr; 21cm.
    Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
[Vai trò: Nguyễn Văn Long; ]
/Price: 3200đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học400148. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
    Văn 10: Phần văn học Việt Nam. Sách giáo viên/ Nguyễn Đình Chú (chủ biên), Đặng Thanh Lê, Trần Gia Lĩnh, Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Giáo dục, 1990.- 168tr; 19cm.
{Văn học; sách giáo viên; lớp 10; } |Văn học; sách giáo viên; lớp 10; | [Vai trò: Trần Gia Linh; Đặng Thanh Lê; Nguyễn Đăng Mạnh; ]
/Price: 3000c /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học421729. ĐINH GIA KHÁNH
    Lịch sử văn học Việt Nam. Văn học dân gian. T, 1/ Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977.- 370tr; 19cm.
    Tóm tắt: Sơ lược lịch sử văn học dân gian Việt Nam; Văn học dân gian Việt Nam và công tác nghiên cứu văn học dân gian; Những đặc trưng của văn học dân gian, việc sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam
{nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; lịch sử văn học; Việt nam; } |nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; lịch sử văn học; Việt nam; | [Vai trò: Chu Xuân Diên; ]
/Price: 1,35đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học421730. ĐINH GIA KHÁNH
    Lịch sử văn học Việt Nam. Văn học dân gian. T.2/ Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên.- In lần 2.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977.- 455tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các thể loại văn học dân gian Việt Nam: lời ăn tiếng nói của nhân dân (ca dao, tục ngữ); Tự sự dân gian; Trữ tình dân gian; Sân khấu dân gian, chèo sân đình; Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam dựa trên thể loại và tính chất của văn học dân gian
{văn học dân gian; lịch sử văn học; Việt Nam; thể loại; } |văn học dân gian; lịch sử văn học; Việt Nam; thể loại; | [Vai trò: Chu Xuân Diên; ]
/Price: 1,65đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.