Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1778965. Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh/ Đoàn Lê Giang chủ biên... [và những người khác].- TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011.- 803 tr.; 24 cm.
    ISBN: 9786045801642
    Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề tổng quát của văn học cận đại Đông Á, các chương tiếp được sắp theo thứ tự của quá trình hiện đại hóa văn học Đông Á – nhìn một cách tổng thể: khởi đầu ở Nhật Bản, sau đó là Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Trong mỗi chương, các vấn đề tổng quát được xếp trước, các vấn đề về thể loại, ngôn ngữ, các tác gia cụ thể được sắp tiếp theo và sau cùng là những bài viết có tính so sánh
(Văn học; ) |Nghiên cứu văn học; Cận đại; Đông Á; | [Vai trò: Trần, Ích Nguyên; Đinh, Phan Cẩm vân; Đoàn, Lê Giang; Đào, Lê Na; ]
DDC: 895 /Price: 350000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1537416. Biểu nhất lãm văn học cận đại/ Thanh Lãng.- Sài gòn: Nxb Tự do, 1958.- 180tr.; 24cm.

DDC: 800 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1029860. Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh/ Đoàn Lê Giang (ch.b.), Trần Ích Nguyên, Đào Lê Na....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014.- 803tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 785-797
    ISBN: 9786045801642
    Tóm tắt: Gồm các vấn đề tổng quan về văn học Đông Á. Giới thiệu về văn học cận đại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam mà cụ thể là trình bày các vấn đề về thể loại ngôn ngữ, các tác gia, đồng thời so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa các nước
(Nghiên cứu văn học; Văn học cận đại; ) [Đông Á; ] [Vai trò: Hà Văn Lưỡng; Trần Ích Nguyên; Đinh Phan Cẩm Vân; Đoàn Lê Giang; Đào Lê Na; ]
DDC: 895 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.