Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học694999. TRẦN ĐÍNH SỬ
    Tuyển chọn Giảng văn chọn lọc Văn học Việt nam: Văn học dân gian văn học cận đại.- Hà Nội: Đại học Quốc gia, 2006.- 365tr; 27cm.
{Tuyển chọn; Văn học; Văn học hiện đại Việt nam; } |Tuyển chọn; Văn học; Văn học hiện đại Việt nam; | [Vai trò: Trần Đính Sử; ]
DDC: 895.922 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [DLAKBO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131878. Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh/ Đoàn Lê Giang (ch.b.), Trần Ích Nguyên, Đào Lê Na....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014.- 803tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 785-797
    ISBN: 9786045801642
    Tóm tắt: Gồm các vấn đề tổng quan về văn học Đông Á. Giới thiệu về văn học cận đại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam mà cụ thể là trình bày các vấn đề về thể loại ngôn ngữ, các tác gia, đồng thời so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa các nước
(Văn học cận đại; Nghiên cứu văn học; ) [Đông Á; ] [Vai trò: Đoàn Lê Giang--ch.b.; Trần Ích Nguyên; Hà Văn Lưỡng; Đào Lê Na; Đinh Phan Cẩm Vân; ]
DDC: 895 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.