Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 54.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120491. Cẩm nang pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh/ Nguyễn Minh Đức (ch.b.), Khiếu Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Đạo....- H.: Chính trị Quốc gia ; Công an nhân dân, 2015.- 139tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720097
    Tóm tắt: Những tín hiệu giao thông học sinh cần biết khi đi trên đường nhằm bảo đảm an toàn, đặc biệt khi tham gia giao thông đường bộ và giới thiệu các nhóm hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ thường gặp đối với học sinh
(Giao thông đường bộ; Học sinh; Vi phạm pháp luật; Phòng chống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Đạo; Nguyễn Thị Mỹ Lệ; Nguyễn Xuân Hữu; Nguyễn Minh Đức--ch.b.; Khiếu Mạnh Hùng; ]
DDC: 343.59709402638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62596. HOÀNG MINH KHÔI
    Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật: Sách chuyên khảo/ Hoàng Minh Khôi.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 207tr.: bảng; 23cm.
    Thư mục: tr. 189-207
    ISBN: 9786045859582
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Vấn đề hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật
(Pháp luật; Vi phạm pháp luật; Tuổi vị thành niên; Phạt hành chính; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708772 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453977. Cẩm nang phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học - Biện pháp phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên/ Tuyển chọn và hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương.- H.: Hồng Đức, 2019.- 400 tr.; 27 cm.
    ISBN: 9786048924393
    Tóm tắt: Trình bày các biện pháp xử lý vi phạm đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi xâm hại trẻ em và xử lý vi phạm các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm. Biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường và xử lý đối tượng có hành vi vi phạm. Biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trong học đường và xử lý đối tượng có hành vi vi phạm. Biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu bia trong trường học. Phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Một số quy định của pháp luật lao động đối với người chưa thành niên. Nội dung quy tắc ứng xử và nhiệm vụ, quyền hạn của người học trong các cơ sở giáo dục
(Giáo dục; Trường phổ thông; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tăng Bình--tuyển chọn và hệ thống; Ái Phương--tuyển chọn và hệ thống; ]
DDC: 349.597 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học173814. Phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong học đường/ Nguyễn Minh Đức (ch.b.), Trần Cảnh Hưng, Nguyễn Trường Giang....- H.: Công an nhân dân, 2011.- 143tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Cảnh sát nhân dân. Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
    Thư mục: tr. 136-139
    Tóm tắt: Trình bày những kiến thức chung về vi phạm pháp luật trong các trường phổ thông. Giới thiệu các dạng vi phạm pháp luật thường gặp trong các trường phổ thông và một số biện pháp phòng tránh
(Phạm pháp; Trường phổ thông; Tội phạm; Phòng chống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Hải; Đỗ Hải Yến; Nguyễn Trường Giang; Nguyễn Minh Đức--ch.b.; Trần Cảnh Hưng; ]
DDC: 364.36 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học231153. Quy định xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.- H.: Tư pháp, 2008.- 242tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản pháp luật của Chính phủ và Bộ Tài chính quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
(Phạm pháp; Pháp luật; Luật thuế; Phạt hành chính; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59704 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học401352. VETRỐP, N.I.
    Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh niên/ N.I. Vetrốp ; Người dịch: Nguyễn Tất Viễn.- H.: Pháp lý, 1986.- 227tr; 19cm.
    Tóm tắt: Công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh niên. Những tiền đề bảo đảm cho công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh niên có hiệu quả. Phương pháp phòng ngừa vi phạm chủ yếu, hành vi trái pháp luật và vấn đề quản lý các hoạt động giáo dục, phòng ngừa đối với thanh, thiếu niên
{pháp luật; tệ nạn xã hội; việt nam; thanh niên; giáo dục; phạm pháp; } |pháp luật; tệ nạn xã hội; việt nam; thanh niên; giáo dục; phạm pháp; | [Vai trò: Nguyễn Tất Viễn; ]
DDC: 361.109597 /Price: 8đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413426. COBETS, N.G.
    Phòng ngừa vi phạm pháp luật ở tập thể sản xuất: Các vấn đề ly luận và thực tiễn/ N.G. Cobets ; Dịch: Trần Thịnh, Lê Nam.- H.: Pháp lý, 1985.- 261tr; 19cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Nga
    Tóm tắt: Tính xã hội của việc phòng ngừa các vi phạm pháp luật trong điều kiện CNXH phát triển; Cơ chế phòng ngừa có tính xã hội các vi phạm luật pháp trong tập thể lao động
{lý luận; tập thể sản xuất; thực tiễn; vi phạm pháp luật; Pháp luật; } |lý luận; tập thể sản xuất; thực tiễn; vi phạm pháp luật; Pháp luật; | [Vai trò: Trần Thịnh; Lê Nam; ]
DDC: 340 /Price: 15đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học544635. NGUYỄN MINH ĐỨC
    Nguyên nhân, điều kiện người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự và giải pháp phòng ngừa: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Minh Đức.- H.: Tư pháp, 2014.- 251tr: biểu đồ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 241 - 249
    ISBN: 9786048102920
    Tóm tắt: Làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự, từ đó đưa ra những giải pháp và khuyến nghị phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam đạt hiệu quả cao nhất
(Trẻ vị thành niên; Phòng chống; Pháp luật; Vi phạm pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 364.3609597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học109288. NGUYỄN MINH ĐỨC
    Nguyên nhân, điều kiện người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự và giải pháp phòng ngừa: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Minh Đức.- Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý, bổ sung.- H.: Tư pháp, 2015.- 251tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 241-249
    ISBN: 9786048106492
    Tóm tắt: Công trình nghiên cứu chuyên sâu về tình hình, nhân thân và nguyên nhân, điều kiện người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự; quan điểm về các giải pháp, khuyến nghị phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội trong xã hội hiện nay
(Vi phạm; Tuổi vị thành niên; Luật hình sự; Phòng chống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 364.3609597 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học623801. VÕ HẢI LONG
    Hỏi đáp về trách nhiệm hành chính, hình sự, dân sự đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật/ Võ Hải Long, Hồ Ngọc Hiển, Lê Văn Minh.- H.: Chính trị quốc gia, 2004.- 124tr.; 19cm.
[Vai trò: Hồ Ngọc Hiển; Lê Văn Minh; ]
DDC: 342.597 /Price: 10.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học193210. Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 207tr.: bảng; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin pháp luật về xử lí, xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
(Vi phạm pháp luật; Pháp luật; Bảo vệ môi trường; Xử phạt; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59704 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học468856. VÕ HẢI LONG
    Hỏi - đáp về trách nhiệm hành chính, hình sự, dân sự đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật/ Võ Hải Long, Hồ Ngọc Hiển, Lê Văn Minh.- Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004.- 125tr.; 19cm.
    Tủ sách pháp luật xã, phường
    Tóm tắt: Một số vấn đề chung về trách nhiệm pháp lý đối với người chưa thành niên, phòng chống vi phạm pháp luật ở người chưa thành niên,...
[Việt Nam; ] {Dân sự; Hành chính; Sách hỏi đáp; Pháp luật; Hình sự; } |Dân sự; Hành chính; Sách hỏi đáp; Pháp luật; Hình sự; | [Vai trò: Lê Văn Minh; Võ Hải Long; Hồ Ngọc Hiển; ]
DDC: 349.597 /Price: 10.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697309. TS. BÙI VĂN THÀNH
    Cẩm nang pháp luật: Về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh/ Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn.- 1.- Cty TNHH MTV in Báo Nhân Dân TP. Hồ Chí : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2020.- 167tr: Sách in; 12.5 x 20.5 cm.
    Việt Nam
    ISBN: 978-604-57-6208-0

/Price: 8935279126910 /Nguồn thư mục: [KGICTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học704953. Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông: Thực hiện đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2014-2016".- Khánh Hòa: K.nxb., 2011.- 291tr.; 14,5cm.
    Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và an toàn giao thông đường thủy nội địa được quy định trong luật giao thông
(Pháp luật; An toàn giao thông; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.597 /Nguồn thư mục: [KHOCLA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697088. LÊ THỊ KIM CHUNG
    Vi phạm pháp luật trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự: Sách chuyên khảo/ Lê Thị Kim Chung.- H.: Tư pháp, 2006

DDC: 345.597 /Price: 26500đ /Nguồn thư mục: [KGICTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học271715. Xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động: Gồm Bộ luật Lao động (trích).- In lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 76tr.; 21cm.- (Tìm hiểu Bộ luật Lao động)
    Tóm tắt: Vấn đề thanh tra nhà nước về lao động, xử phạt vi phạm pháp luật lao động theo Bộ luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002. Nội dung của nghị định 113/2004 của chính phủ về quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động: quy định chung, hành vi vi phạm hành chính về pháp luật lao động và hình thức xử phạt...
(Xử phạt hành chính; Luật lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59701 /Price: 7500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450219. Cẩm nang pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh/ Chủ biên: Bùi Văn Thành.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2020.- 168tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045762080
    Tóm tắt: Giới thiệu những tín hiệu giao thông học sinh cần biết khi đi trên đường nhằm bảo đảm an toàn, đặc biệt khi tham gia giao thông đường bộ và giới thiệu các nhóm hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ thường gặp đối với học sinh
(Vi phạm pháp luật; Phòng chống; Học sinh; Giao thông đường bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Văn Thành; ]
DDC: 343.59709402638 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học445635. Cẩm nang phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học: Biện pháp ngăn ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên/ Sưu tầm: Tăng Bình, Ái Phương.- Hà Nội: Hồng Đức, 2019.- 400tr.: bảng; 27cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu 9 chuyên đề hướng dẫn một số kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết để tổ chức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường như: các biện pháp xử lý vi phạm đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật, hành vi xâm hại trẻ em và xử lý vi phạm các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường và xử lý đối tượng có hành vi vi phạm...
(Giáo dục; Trường học; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Ái Phương; Tăng Bình; ]
DDC: 340.07 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học601042. Sổ tay tra cứu những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở & những quy định mới về quyền sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư/ S.t., hệ thống hóa: Thu Huyền, Ái Phương.- H.: Tài chính, 2015.- 431tr.; 28cm.
    Tóm tắt: Sổ tay tra cứu những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở và những quy định mới về quyền sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư
(Luật đất đai; Bồi thường; Pháp luật; Việt Nam; Tái định cư; ) [Vai trò: Ái Phương; Thu Huyền; ]
DDC: 346.59704302632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492184. 1050 hành vi vi phạm pháp luật trong các tổ chức, doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính/ Biên soạn, hệ thống hoá: Thuỳ Linh, Việt Trinh.- Hà Nội: Lao động, 2014.- 447tr.; 28cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định pháp luật về mức phạt đối với 1050 hành vi bị xử lí vi phạm hành chính trên các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội...
(Pháp luật; Hành vi; Phạm pháp; Phạt hành chính; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thuỳ Linh; Việt Trinh; ]
DDC: 342.597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.