Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 8.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học426275. Bài ca xây dựng: Tập thơ của thanh niên công nhân sáng tác trong chống Mỹ cứu nước và trong xây dựng CNXH.- H.: Thanh niên, 1974.- 164tr; 19cm.
{Văn học hiện đại; Việt Nam; thơ; } |Văn học hiện đại; Việt Nam; thơ; |
/Price: 0,70đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học550379. Cách mạng khoa học kỹ thuật và công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam/ Nguyễn Trọng Chuẩn dịch.- M.: Tiến bộ, 1986.- 586tr.; 17cm..
    Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề của cách mạng khoa học kỹ thuật và những nét đặc thù của sự kết hợp tiến bộ xã hội và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều kiện kinh tế lạc hậu và lực lượng sản xuất kém, khả năng thực tế và phương hướng triển khai tiến bộ khoa học kỹ thuật ở Việt Nam...
{Cách mạng; Xã hội; Việt Nam; Khoa học kỹ thuật; } |Cách mạng; Xã hội; Việt Nam; Khoa học kỹ thuật; | [Vai trò: Nguyễn Trọng Chuẩn--Dịch; ]
/Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học372589. Tìm hiểu một số khái niệm trong dự thảo cương lĩnh xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ và dự thảo chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của nước ta đến năm 2000.- H.: Tư tưởng văn hoá, 1991.- 103tr; 19cm.
    Trên đầu trang tên sách ghi: Viện Mác-Lênin. Viện Thông tin khoa học
    Tóm tắt: Một số khái niệm cơ bản nhất trong "Dự thảo cương lĩnh và dự thảo chiến lược kinh tế-xã hội" của Đảng đến năm 2000; Bao gồm các nội dung: Kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và chính sách đối ngoại, văn hoá, khoa học giáo dục...
{Đảng cộng sản Việt Nam; Việt Nam; xã hội; Cương lĩnh; dự thảo; chiến lược; kinh tế; } |Đảng cộng sản Việt Nam; Việt Nam; xã hội; Cương lĩnh; dự thảo; chiến lược; kinh tế; |
DDC: 324.2597071 /Price: 3000c /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học399684. Chủ nghĩa Lênin và công cuộc đổi mới trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta.- H.: Thông tin lý luận, 1990.- 187tr; 19cm.
    Trên đầu trang tên sách ghi: Viện Mác-Lênin
    Tóm tắt: Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin về CNXH vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta; Vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ của V.I.Lênin; Học thuyết Mác-Lênin; Nghiên cứu di sản của Lênin; Mối liên hệ giữa Đảng cộng sản với tri thức trong CM XHCN...
{Chủ nghĩa xã hội; Chủ nghĩa Mác Lênin; } |Chủ nghĩa xã hội; Chủ nghĩa Mác Lênin; |
/Price: 500c /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học398486. Dự thảo cương lĩnh xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ.- H.: Sự thật, 1990.- 34tr; 19cm.
    Tóm tắt: Hướng dẫn góp ý kiến vào dự thảo cương lĩnh xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ về: Thắng lợi vĩ đại và những bài học của CM Việt Nam; Quá độ lên CNXH ở nước ta; Phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và chính sách đối ngoại; Hệ thống chính trị, Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng CNXH
{dự thảo; xây dựng chủ nghĩa xã hội; Cương lĩnh; thời kỳ quá độ; } |dự thảo; xây dựng chủ nghĩa xã hội; Cương lĩnh; thời kỳ quá độ; |
/Price: 300d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học399377. HỒ VĂN THÔNG
    Quy luật xã hội và những quan điểm chỉ đạo thực tiễn xây dựng CNXH hiện nay ở nước ta/ Hồ Văn Thông.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1989.- 115tr; 19cm.
    Tóm tắt: Phân tích một số đặc điểm của quy luật xã hội hiện nay ở nước ta: Qui luật kết cấu chức năng phát triển, đinamic, xác suất thống kê, phổ biến đặc thù...
{quy luật xã hội; Triết học Mác - Lênin; quan hệ sản xuất; Chủ nghĩa xã hội; } |quy luật xã hội; Triết học Mác - Lênin; quan hệ sản xuất; Chủ nghĩa xã hội; |
/Price: 1000c /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học395604. LÊ XUÂN VŨ
    Tìm hiểu nghị quyết Đại hội VI về chính sách xã hội và nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng CNXH/ Lê Xuân Vũ.- TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1987.- 130tr; 19cm.
    Tóm tắt: Khái quát về nội dung, chiến lược của chính sách xã hội, phương hướng nhiệm vụ của chính sách xã hội của Việt Nam hiện nay và trong những năm tới, nêu lên năm điểm lớn về chính sách xã hội trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ và biện pháp thực hiện
{Đại hội 6; Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách xã hội; nghị quyết; } |Đại hội 6; Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách xã hội; nghị quyết; |
/Price: 80d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học424127. Tài liệu trích một số đoạn trong bài nói chuyện của đồng chí bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng tại đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ III: Để sử dụng trong đặt sinh hoạt chính trị phát động công nhân viên chức thủ đô đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, cần, kiệm, xây dựng CNXH.- H.: Knxb, 1974.- 27tr; 19cm.
    Chỉ lưu hành nội bộ cơ quan, xí nghiệp
    Tóm tắt: Bài nói của đồng chí Lê Duẩn tại đại hội công đoàn Việt Nam lần 3 về các vấn đề: tình hình kinh tế-chính trị-xã hội cả nước nói chung, miền Bắc nói riêng; Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Phát động phong trào cách mạng, thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm trong công nhân viên chức làm động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá XHCN.
{Tài liệu chỉ đạo; Việt Nam; xây dựng CNXH; bài nói chuyện; đại hội công đoàn; phong trào thi đua XHCN; } |Tài liệu chỉ đạo; Việt Nam; xây dựng CNXH; bài nói chuyện; đại hội công đoàn; phong trào thi đua XHCN; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.