Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 12047.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học948398. Tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam/ Trần Thị Minh Ngọc (ch.b.), Phan Tiến Ngọc, Nguyễn Văn Kiều....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 463tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 441-460
    ISBN: 9786049564727
    Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong thúc đẩy trung lưu hoá xã hội và phát huy vai trò của tầng lớp trung lưu; tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới; quan điểm định hướng và giải pháp thúc đẩy trung lưu hoá và phát huy vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay
(Phát triển; Tầng lớp trung lưu; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Mai Ngọc Cường; Nguyễn Văn Kiều; Phan Tiến Ngọc; Trần Thị Minh Ngọc; ]
DDC: 305.5509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951752. ĐỖ HỒNG KỲ
    Văn hoá cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 559tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047023622
    Tóm tắt: Tổng quan về tộc người Mơ Nông và việc nghiên cứu văn hoá cổ truyền Mơ Nông như: Vũ trụ quan, tín ngưỡng, nghi lễ, lễ hội, lời nói vần, sử thi, truyện cổ, luật tục cùng một số đặc điểm của văn hoá cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại
(Dân tộc Mnông; Văn hoá cổ truyền; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ]
DDC: 390.095976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018595. VŨ TRỌNG LỢI
    Quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội và dịch vụ thể dục thể thao/ Vũ Trọng Lợi.- H.: Thể dục Thể thao, 2015.- 180tr.; 19cm.
    ISBN: 9786048504533
    Tóm tắt: Nêu một số vấn đề quản lí nhà nước đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ về thể dục thể thao
(Dịch vụ; Quản lí nhà nước; Thể dục thể thao; Tổ chức xã hội; )
DDC: 353.7809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học946840. Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Vũ Thư, Vũ Thu Hạnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 351tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 348-350
    ISBN: 9786045739914
    Tóm tắt: Phân tích quyền lực nhà nước và cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; xây dựng Nhà pháp quyền với việc tổ chức thực hiện và kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam; các cơ quan nhà nước, nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội khác trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện hiện nay
(Cơ chế; Kiểm soát; Pháp luật; Quyền lực nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Minh Hiếu; Nguyễn Minh Đoan; Tô Văn Hoà; Vũ Thu Hạnh; Vũ Thư; ]
DDC: 342.59704 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học948872. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- H.: Hồng Đức, 2018.- 319tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048960025
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và mối quan hệ giữa Đảng và nhà nước ở Việt Nam
(Bộ máy nhà nước; Hoàn thiện; Xây dựng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 321.009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991815. LÊ THỊ THUỲ LY
    Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại/ Lê Thị Thuỳ Ly.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 312tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 239-283. - Phụ lục: tr. 285-306
    ISBN: 9786047846276
    Tóm tắt: Vài nét về tộc người và tình hình nghiên cứu sử thi Ba Na. Nội dung, hình thức của và vai trò xã hội của sử thi. Sử thi trong quá khứ đến hiện tại và phương thức bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản sử thi Ba Na
(Bảo tồn; Dân tộc Ba Na; Khai thác; Sử thi; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996232. TRẦN THỊ TRÂM
    Văn học dân gian trong xã hội hiện đại/ Trần Thị Trâm chuyên luận, s.t., tuyển chọn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 312tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 299-304
    ISBN: 9786045366837
    Tóm tắt: Khái quát về văn học dân gian trong xã hội hiện đại. Tìm hiểu đặc điểm phát triển và sự hoá thân của văn học dân gian trong các hình thức văn hoá dân tộc. Giới thiệu một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam hiện đại chọn lọc
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học938542. Cẩm nang pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.- H.: Lao động Xã hội, 2018.- 239tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 181-239
    ISBN: 9786046532088
    Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời về chế độ, chính sách của nhà nước dành cho đối tượng bảo trợ xã hội, cụ thể là nhóm người cao tuổi và người khuyết tật
(Bảo trợ xã hội; Chính sách; Pháp luật; Đối tượng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.597032 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học983743. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII/ B.s.: Uông Chu Lưu, Phan Trung Lý, Hà Hùng Cường (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 572tr., 8tr. ảnh; 27cm.
    Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Viện Nghiên cứu lập pháp
    Phụ lục: tr. 511-554. - Thư mục: tr. 555-565
    ISBN: 9786045724132
    Tóm tắt: Khái quát bối cảnh ra đời, quan điểm chỉ đạo và những giá trị cốt lõi của Hiến pháp năm 2013. Giới thiệu nội dung Hiến pháp gồm: Chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; bộ máy nhà nước và tổ chức thi hành Hiến pháp...
(Hiến pháp; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Hùng Cường; Nguyễn Hạnh Phúc; Phan Trung Lý; Uông Chu Lưu; Đinh Xuân Thảo; ]
DDC: 342.597023 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996138. ĐẶNG THỊ HOA
    Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội: Sách chuyên khảo/ Đặng Thị Hoa ch.b..- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 455tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
    Thư mục: tr. 442-455
    ISBN: 9786049448898
    Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận, thực trạng, đặc điểm và xu hướng, vấn đề xã hội, thực trạng, giải pháp quản lý hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở các tỉnh miền núi trong bối cảnh phát triển và hội nhập
(Hôn nhân; Yếu tố nước ngoài; ) {Phát triển xã hội; } |Phát triển xã hội; |
DDC: 306.845 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013823. Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Hồng Vinh, Đinh Xuân Dũng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 887tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045718803
    Tóm tắt: Giới thiệu gần 80 bài tham luận của các nhà nghiên cứu phân tích, đánh giá về thực trạng các sáng tác về vấn đề đạo đức xã hội trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật hiện nay, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng sáng tạo văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới và hội nhập sâu rộng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Đạo đức xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Đăng; Lê Khả Phiêu; Nguyễn Hồng Vinh; Võ Văn Thưởng; Đinh Xuân Dũng; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1057272. NGUYỄN HỮU PHÚ
    Chì và ô nhiễm chì đối với sức khoẻ và đời sống xã hội ở Việt Nam/ Nguyễn Hữu Phú.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2013.- 175tr.: minh hoạ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 145-175
    ISBN: 9786046700401
    Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề chung về chì và các nguồn ô nhiễm chì; ảnh hưởng của ô nhiễm chì đến sức khoẻ con người; các phương pháp chữa trị và ngăn ngừa nhiễm độc chì; tình trạng ô nhiễm chì ở Việt Nam
(Chì; Sức khoẻ; Ô nhiễm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 363.738492 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học961584. Văn kiện Đại hội XII và việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- H.: Hồng Đức, 2017.- 263tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049511820
    Tóm tắt: Khái quát lịch sử hình thành nhà nước. Phân tích tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phương hướng, giải pháp hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Nhà nước pháp quyền; Xã hội chủ nghĩa; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học898712. ADLER, PAUL S.
    Nền kinh tế 99%: Cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản: Sách tham khảo/ Paul S. Adler ; An Khánh dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2020.- 407tr.; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: The 99 percent economy: How democratic socialism can overcome the crises of capitalism
    Thư mục: tr. 355-407
    ISBN: 9786045763483
    Tóm tắt: Phân tích các khía cạnh của 6 cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản về: nguyên nhân sâu xa, căng thẳng gia tăng, sự hứa hẹn và những giới hạn của cải cách... cùng những cách khắc phục hạn chế của chủ nghĩa tư bản, hướng tới xây dựng một mô hình dân chủ xã hội
(Chủ nghĩa tư bản; Chủ nghĩa xã hội; Kinh tế; ) [Vai trò: An Khánh; ]
DDC: 330.122 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học938526. Phát triển kinh tế và những chính sách về an sinh xã hội ở Việt Nam.- H.: Lao động Xã hội, 2018.- 198tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Thư mục: tr. 198
    ISBN: 9786046532071
    Tóm tắt: Giới thiệu chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; những nội dung cơ bản của chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua và một số chính sách an sinh xã hội mới nhất
(An sinh xã hội; Chính sách; ) [Việt Nam; ]
DDC: 362.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học962129. VŨ VĂN PHÚC
    Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Sách tham khảo/ Ch.b.: Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 443tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 432-439
    ISBN: 9786045731109
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về sở hữu, quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường. Thực trạng, tác động và những vấn đề đặt ra trong vấn đề sở hữu, sử dụng cùng một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn lực này ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
(Quản lí nhà nước; Sử dụng; Sở hữu; Việt Nam; Đất; ) [Vai trò: Trần Thị Minh Châu; ]
DDC: 354.3409597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học962107. Tội phạm vị thành niên và những phân tích xã hội học/ Đặng Cảnh Khanh (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Đỗ Đình Hoà....- H.: Dân trí, 2017.- 351tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 346-351
    ISBN: 9786048834746
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu vị thành niên và tội phạm vị thành niên; phân tích thực trạng tội phạm vị thành niên ở nước ta hiện nay; hiện trạng công tác đấu tranh phòng chống và định hướng chính sách phòng chống tội phạm; giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm vị thành niên trong quản lý phát triển xã hội ở nước ta
(Tuổi vị thành niên; Tội phạm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Đức; Trần Đức Châm; Đặng Cảnh Khanh; Đặng Minh Châu; Đỗ Đình Hoà; ]
DDC: 364.3609597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018068. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 159tr.; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046522850
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp
(Bạo lực gia đình; Bảo trợ xã hội; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970802638 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1006361. Xã hội hoá hoạt động xuất bản: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Linh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 367tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 301-355. - Thư mục: tr. 356-362
    ISBN: 9786045710838
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về xã hội hoá hoạt động xuất bản. Thực trạng quá trình thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động xuất bản ở nước ta. Bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản của một số quốc gia trên thế giới. Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động xuất bản, in, phát hành sách ở nước ta
(Lí luận; Thực tiễn; Xuất bản; Xã hội hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn An Tiêm; Nguyễn Nguyên; Nguyễn Quỳnh Lê; Nguyễn Thị Mỹ Linh; Nguyễn Văn Minh; ]
DDC: 070.509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học981576. Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII/ Alexandre de Rhodes, Cristoforo Borri, Baldinotti... ; Nguyễn Trọng Phấn biên dịch ; S.t., giới thiệu: Kiều Mai Sơn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 188tr.: ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 169-188
    ISBN: 9786045848210
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết mô tả về: Chính trị, đời sống, xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII qua sự quan sát, ghi chép của những người phương Tây đến Việt Nam thời gian này
(Lịch sử; Thế kỉ 17; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Baldinotti; Borri, Cristoforo; Kiều Mai Sơn; Marini, Giovanni Filippo de; Nguyễn Mạnh Sơn; Nguyễn Trung Thành; Nguyễn Trọng Phấn; Rhodes, Alexandre de; Tavernier, Jean Baptiste; ]
DDC: 959.7027 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.