Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 740.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83467. Văn hoá dân gian Đà Nẵng cổ truyền và đương đại. Q.2/ Võ Văn Hoè (ch.b.), Hồ Tấn Tuấn, Lê Hoàng Vinh....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 398tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369456
    Tóm tắt: Trình bày tri thức người Quảng về dự báo thời tiết; cây, con trong văn hoá dân gian người Quảng; sự vận động - biến đổi của tri thức dân gian xét qua mô hình tục ngữ; một số nghề thủ công truyền thống; biến đổi văn hoá tộc người; di sản âm nhạc...
(Văn hoá dân gian; ) [Đà Nẵng; ] [Vai trò: Đinh Thị Hựu; Lê Hoàng Vinh; Phạm Hữu Bốn; Hồ Tấn Tuấn; Võ Văn Hoè--ch.b.; ]
DDC: 390.0959751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99451. ĐINH THỊ TRANG
    Từ ngữ nghề biển của ngư dân Đà Nẵng/ Nghiên cứu, s.t.: Đinh Thị Trang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 351tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 193-334. - Thư mục: tr. 335-344
    ISBN: 9786045375174
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về từ và ngữ tiếng Việt. Lí thuyết về từ ngữ nghề nghiệp. Đặc điểm từ vựng, ngữ pháp của từ ngữ dân gian về nghề biển ở Đà Nẵng
(Tiếng Việt; Từ ngữ; ) [Đà Nẵng; ] {Nghề biển; } |Nghề biển; |
DDC: 495.922014 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83465. Văn hoá dân gian Đà Nẵng cổ truyền và đương đại. Q.1/ Võ Văn Hoè (ch.b.), Hồ Tấn Tuấn, Lê Hoàng Vinh....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 438tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369449
    Tóm tắt: Trình bày những giá trị lịch sử, văn hoá dân gian, truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc tại Đà Nẵng. Tìm hiểu văn hoá dân gian trong đời sống nơi đây qua những điệu hát dân ca, ca dao, hò vè, văn cúng, lễ hội...
(Văn hoá dân gian; ) [Đà Nẵng; ] [Vai trò: Võ Văn Hoè--ch.b.; Lê Hoàng Vinh; Đinh Thị Hựu; Hồ Tấn Tuấn; Phạm Hữu Bốn; ]
DDC: 390.0959751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83464. VÕ VĂN HOÈ
    Địa danh thành phố Đà Nẵng. Q.6/ Võ Văn Hoè s.t., b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 666tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 635-646. - Thư mục: tr. 647-662
    ISBN: 9786045373675
    Tóm tắt: Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp theo trật tự chữ cái từ N - Y
(Địa danh; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 915.9751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83462. VÕ VĂN HOÈ
    Địa danh thành phố Đà Nẵng. Q.5/ Võ Văn Hoè s.t., b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 759tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373668
    Tóm tắt: Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp theo trật tự chữ số từ 1 - 17 và trật tự chữ cái từ A - M
(Địa danh; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 915.9751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37586. NGUYỄN THỊ ANH TRÂM
    Tục thờ thiên hậu Thánh Mẫu của người Hoa ở Đà Nẵng/ Nguyễn Thị Anh Trâm.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 183tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 147-155. - Phụ lục: tr. 157-178
    ISBN: 9786049775925
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Đà Nẵng và cộng đồng người Hoa ở Đà Nẵng, sự phụng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, ý nghĩa và giá trị văn hoá tục thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu của người Hoa ở Đà Nẵng
(Tín ngưỡng dân gian; Thờ mẫu; Người Hoa; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 398.410959751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học22999. Đời sống xã hội và văn hoá của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà - Góc nhìn dân tộc học/ Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình (ch.b.), Lê Ngọc Huynh....- H.: Khoa học xã hội, 2019.- 378tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
    Phụ lục: tr. 308-360. - Thư mục: tr. 361-378
    ISBN: 9786049565687
    Tóm tắt: Nghiên cứu về đời sống xã hội và đời sống văn hoá của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà; thực trạng các vấn đề giáo dục và văn hoá của ngư dân; cơ hội, thách thức cho sự phát triển của các cộng đồng ngư dân ven biển
(Ngư dân; Đời sống xã hội; Văn hoá; Ven biển; ) [Miền Trung; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Ngọc; Tạ Thị Tâm; Lê Ngọc Huynh; Bùi Xuân Đính; Nguyễn Thị Thanh Bình; ]
DDC: 306.095975 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546395. Di sản Hán nôm tại Đà Nẵng: Sắc phong - báo thị - lệnh sai - chiếu chỉ - khoán ước - hương ước - bia ký/ Hồ Tấn Tuấn s.t. và b.s.; Nguyễn Đình Thảng dịch giả.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2015.- 376 tr: minh họa; 24cm.
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786048411763
    Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu về giá trị di sản Hán Nôm của Đà Nẵng như : phong, bia ký, địa bạ, gia phả, hoành phi, liễn đối, sắc phong, báo thị, lệnh sai, chiếu chỉ,...
(Chữ Hán; Chữ Nôm; Di sản Hán Nôm; ) [Đà Nẵng; ] [Vai trò: Hồ Tấn Tuấn--s.t. và b.s; Nguyễn Đình Thảng--dịch giả; ]
DDC: 495.9227 /Price: 150000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93683. ĐỖ VĂN NHÂN
    Đổi mới cơ chế quản lý tài chính ở Đại học Đà Nẵng: Sách chuyên khảo/ Đỗ Văn Nhân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 215tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 208-213
    ISBN: 9786045726532
    Tóm tắt: Khái quát chung về cơ chế quản lý tài chính ở các trường đại học, cơ chế quản lý tài chính ở một số trường đại học công lập trên thế giới; phân tích cơ chế quản lý tài chính tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở Đại học Đà Nẵng và những phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính ở trường đại học này
(Quản lí tài chính; )
DDC: 378.1060959751 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học72818. PHAN THỊ KIM
    Văn hoá duyên hải Đà Nẵng/ Phan Thị Kim.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 259tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 235-242. - Phụ lục: tr. 243-255
    ISBN: 9786047866977
    Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm tự nhiên, lịch sử, xã hội vùng duyên hải Đà Nẵng. Trình bày nền văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của vùng duyên hải Đà Nẵng
(Văn hoá tinh thần; Văn hoá vật chất; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 306.0959751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học177151. ĐINH THỊ HỰU
    Tiếng địa phương trong ca dao vùng Quảng Nam, Đà Nẵng/ Đinh Thị Hựu s.t., giới thiệu.- H.: Văn hoá dân tộc, 2011.- 194tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 194-198
    ISBN: 9786047000951
    Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về văn học dân gian, ca dao Quảng Nam, Đà Nẵng. Nghiên cứu, tìm hiểu những từ ngữ địa phương trong ca dao Quảng Nam, Đà Nẵng được nhìn từ bình diện từ loại, trong mối quan hệ âm - nghĩa, hay trên bình diện cấu tạo từ...
(Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Tiếng địa phương; Ca dao; ) [Quảng Nam; Đà Nẵng; ]
DDC: 398.80959751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học147657. VÕ VĂN HOÈ
    Địa danh thành phố Đà Nẵng. Q.2/ Võ Văn Hoè.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 545tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 533-543
    ISBN: 9786045003671
    Tóm tắt: Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp từ vần E đến M
(Địa danh; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 915.9751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học147659. VÕ VĂN HOÈ
    Địa danh thành phố Đà Nẵng. Q.3/ Võ Văn Hoè.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 518tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 507-517
    ISBN: 9786045003688
    Tóm tắt: Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp từ vần N đến S
(Địa danh; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 915.9751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học147660. VÕ VĂN HOÈ
    Địa danh thành phố Đà Nẵng. Q.4/ Võ Văn Hoè.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 647tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 403-631. - Thư mục: tr. 633-643
    ISBN: 9786045003695
    Tóm tắt: Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp từ vần T đến Y
(Địa danh; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 915.9751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115870. ĐINH THỊ HỰU
    Vè đấu tranh ở Đà Nẵng/ Đinh Thị Hựu.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 182tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 173-176
    ISBN: 9786049027963
    Tóm tắt: Khái quát về vè, tiếng nói, lời ca đấu tranh của vùng đất Đà Nẵng. Giới thiệu những bài vè về đấu tranh phong kiến, thực dân: Vè xin xâu chống thuế, vè chống sưu thuế, vè thuế nặng, vè đầy tớ, vè thừa văn, vè đói kém mất mùa...
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.8409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học54254. Đời sống xã hội và văn hoá của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà - Góc nhìn dân tộc học/ Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình (ch.b.), Lê Ngọc Huynh....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 378tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
    Phụ lục: tr. 308-360. - Thư mục: tr. 361-378
    ISBN: 9786049564697
    Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng một số khía cạnh cơ bản về đời sống xã hội và đời sống văn hoá của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà hiện nay; thực trạng các vấn đề giáo dục và văn hoá của ngư dân; cơ hội, thách thức cho sự phát triển của các cộng động ngư dân ven biển và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp về vấn đề xã hội và văn hoá của ngư dân
(Văn hoá; Đời sống xã hội; Ven biển; Ngư dân; ) [Việt Nam; Miền Trung; ] [Vai trò: Tạ Thị Tâm; Lê Ngọc Huynh; Nguyễn Thị Thanh Bình--ch.b.; Bùi Xuân Đính--ch.b.; Nguyễn Văn Ngọc; ]
DDC: 306.095975 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học147653. VÕ VĂN HOÈ
    Địa danh thành phố Đà Nẵng. Q.1/ Võ Văn Hoè.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 539tr.: bảng, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 525-535
    ISBN: 9786045003664
    Tóm tắt: Trình bày sơ lược về nghiên cứu địa danh ở thành phố Đà Nẵng. Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp từ vần A đến D
(Địa danh; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 915.9751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học149621. NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
    Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng: Hình thái, đặc trưng và giá trị/ Nguyễn Xuân Hương.- H.: Lao động, 2013.- 412tr.: minh hoạ; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 289-394. - Thư mục: tr. 395-410
    ISBN: 9786045900970
    Tóm tắt: Tìm hiểu hình thái tín ngưỡng và sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của cư dân ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng. Nhận diện các giá trị văn hoá, tài sản văn hoá của cư dân ven biển, bảo tồn và phát huy trong cuộc sống hiện nay
(Tín ngưỡng; Văn hoá dân gian; ) [Quảng Nam; Việt Nam; Đà Nẵng; ]
DDC: 398.095975 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học386197. PHẠM NGỌC CẢNH NAM
    Tuyển văn trẻ Quảng Nam - Đà Nẵng/ Phạm Ngọc Cảnh Nam, Đỗ Phước Tiến, Nguyễn Lộc An...- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1995.- 302tr; 19cm.
{văn học hiện đại; việt nam; } |văn học hiện đại; việt nam; | [Vai trò: Nguyễn Lộc An; Hồ Trung Tú; Lê Trâm; Vũ Thiên An; Đỗ Phước Tiến; ]
DDC: 895.9223 /Price: 16500d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học444411. LƯU ANH RÔ
    Đà Nẵng buổi đầu đánh Pháp (1858-1860)/ Lưu Anh Rô.- Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2019.- 377tr.: hình ảnh, sơ đồ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 340-365. - Thư mục: tr. 366-377
    ISBN: 9786048435783
    Tóm tắt: Phân tích vị trí chiến lược của Đà Nẵng lúc bấy giờ và công cuộc phòng thủ Đà Nẵng của các vua nhà Nguyễn. Giới thiệu những sự kiện chính trong buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược và vai trò của triều đình Huế và nhân dân Đà Nẵng trong công cuộc chống thực dân Pháp.
(Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử; Sự kiện; ) [Đà Nẵng; ]
DDC: 9597029 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.