Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 683.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135878. LINH NGA NIÊ KDAM
    Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên/ Linh Nga Niê KDam.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 283tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 277-280
    ISBN: 9786045015353
    Tóm tắt: Giới thiệu một số nghề thủ công truyền thống ở Tây Nguyên: nghề dựng nhà, trang trí nóc nhà & đan lát mây tre, nghề dệt, nghề rèn, nghề làm gốm, nghề chế tác đá... Trình bày vai trò của nghề thủ công trong đời sống cộng đồng quá khứ và hiện đại
(Nghề thủ công truyền thống; Dân tộc thiểu số; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 680.95976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97733. LÝ SOL
    Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Tây Nguyên/ Lý Sol, Linh Nga Niê Kdam.- H.: Sân khấu, 2016.- 230tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 177-215. - Thư mục: tr. 217-219
    ISBN: 9786049070853
    Tóm tắt: Khái quát về nghệ thuật diễn xướng Tây Nguyên và nghệ thuật múa dân gian Tây Nguyên
(Dân tộc thiểu số; Múa dân gian; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Linh Nga Niê Kdam; ]
DDC: 793.3195976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92033. NGUYỄN THỊ THU TRANG
    Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên/ Nguyễn Thị Thu Trang.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 166tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 107-160. - Thư mục: tr. 161-162
    ISBN: 9786047010806
    Tóm tắt: Khái quát về sử thi Tây Nguyên. Phân tích vẻ đẹp và vai trò của người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên
(Phụ nữ; Sử thi; Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 398.2095976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99614. NGUYỄN HỮU ĐỨC
    Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên/ Nguyễn Hữu Đức nghiên cứu, giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 135tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 121-129
    ISBN: 9786045369302
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở xã hội, lịch sử, văn hoá góp phần hình thành kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Tìm hiểu hình tượng dũng sĩ chống áp bức và giá trị thẩm mỹ của hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên
(Dân tộc thiểu số; Dũng sĩ; Hình tượng; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35364. VĂN CÔNG HÙNG
    Tây Nguyên trôi: Những ghi chép về Tây Nguyên/ Văn Công Hùng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 411tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049773419
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92283403 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33286. ĐỖ HỒNG KỲ
    Vai trò của văn hoá truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên đối với sự phát triển bền vững vùng/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Sân khấu, 2019.- 299tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 287-291
    ISBN: 9786049072369
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các tộc người bản địa Tây Nguyên và quan điểm về vai trò của văn hoá đối với phát triển bền vững, văn hoá truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên và vai trò của nó trong xã hội cổ truyền, thực trạng và vai trò của văn hoá truyền thống các tộc người bản địa trong phát triển
(Văn hoá truyền thống; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; Tây Nguyên; ]
DDC: 390.095976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117714. Văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên (1975-2010)/ Linh Nga Niê Kdam (tuyển chọn, b.s), Y Điêng Kpă Hô Dí, Miô Y Choi....- H.: Văn hoá dân tộc, 2015.- 503tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786047008155
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên. Giới thiệu các tác giả, tác phẩm sáng tác từ sau năm 1975 cho đến năm 2010
(1975-2010; Dân tộc thiểu số; Tác phẩm; Tác giả; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Linh Nga Niê Kdam--tuyển chọn, b.s; Đinh Xăng Hiền; Y Điêng Kpă Hô Dí; Miô Y Choi; Nay Nô; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93092. Giá trị văn hoá truyền thống Tây Nguyên với phát triển bền vững/ Trần Đại Quang, Vũ Ngọc Hoàng, Trình Quang Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 407tr.: sơ đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông
    ISBN: 9786045726211
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu phân tích về văn hoá Tây Nguyên; thực trạng của việc bảo tồn các giá trị văn hoá và giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hoá truyền thống Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay
(Phát triển bền vững; Văn hoá truyền thống; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Quỳnh Phương; Lương Quỳnh Khuê; Trần Đại Quang; Vũ Ngọc Hoàng; Trình Quang Phú; ]
DDC: 306.095976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87165. TRƯƠNG MINH DỤC
    Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới: Sách chuyên khảo/ Trương Minh Dục.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 459tr.: bảng; 22cm.
    Phụ lục: tr. 434-445. - Thư mục: tr. 446-455
    ISBN: 9786045710883
    Tóm tắt: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quan hệ tộc người; trình bày các nhân tố tác động đến quan hệ tộc người ở Tây Nguyên về không gian sinh tồn và trong lĩnh vực văn hoá, chính trị an ninh; quá trình tộc người và một số kinh nghiệm xây dựng quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới
(Quan hệ sắc tộc; Thời kì đổi mới; )
DDC: 305.80095976 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443267. Đặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên/ Biên soạn: Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2018.- 295tr.: bảng; 23cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc
    Thư mục: tr. 281-295
    ISBN: 9786049561856
(Văn hóa; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Thanh; Nguyễn Thẩm Thu Hà; Sa Thị Thanh Nga; Trương Văn Cường; Hồ Sỹ Lập; ]
DDC: 390.095976 /Price: 142000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học505929. NGÔ VĂN DOANH
    Bơ Thi cái chết được hồi sinh: Lễ bỏ mả và nhà mồ Bắc Tây Nguyên/ Ngô Văn Oanh.- Hà Nội: Hội Nhà văn, 2018.- 321tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721533
(Dân tộc Ba Na; Dân tộc Gia Rai; Nghiên cứu; Văn hoá dân gian; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 393.095976 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100032. Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam: Nghiên cứu tại vùng Tây Nguyên/ Trần Minh Hằng, Nguyễn Công Thảo (ch.b.), Hoàng Thị Lê Thảo....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 214tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
    Thư mục: tr. 199-214
    ISBN: 9786049448348
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về Tây Nguyên và các điểm nghiên cứu. Thực trạng quan hệ dân tộc xuyên quốc gia và những yếu tố tác động đến quan hệ dân tộc; những tác động của quan hệ dân tộc xuyên quốc gia đến phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên
(Quan hệ dân tộc; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Minh Hằng--ch.b.; Nguyễn Thị Huệ; Nguyễn Công Thảo--ch.b.; Hoàng Thị Lê Thảo; Nguyễn Thẩm Thu Hà; ]
DDC: 305.80095976 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học138157. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hiện nay/ Lê Văn Đính, Vũ Anh Tuấn (ch.b.), Trần Thị Minh An....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 254tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 242-252
    ISBN: 9786045707708
    Tóm tắt: Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phân tích thực trạng công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở Tây Nguyên trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra. Một số giải pháp trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm bảo đảm phát triển vùng Tây Nguyên theo hướng toàn diện, bền vững, ổn định chính trị - xã hội
(Quốc phòng toàn dân; An ninh nhân dân; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Hoà; Vũ Anh Tuấn--ch.b.; Trần Thị Minh An; Hồ Tấn Sáng; Lê Văn Đính--ch.b.; ]
DDC: 355.033095976 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699121. Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên/ Nguyễn Thị Thu Trang; 21 cm.
    ISBN: 9786047010806
(Phụ nữ; Văn hóa dân gian; Văn học sử thi Việt Nam; Việt Nam; Việt Nam; )
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453116. NGÔ VĂN OANH
    Bơ thi cái chết được hồi sinh: Lễ bỏ mả và nhà mồ Bắc Tây Nguyên: Nghiên cứu/ Ngô Văn Oanh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 321 tr.: bảng; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721533
    Tóm tắt: Lễ bỏ mả và nhà mồ Bắc Tây Nguyên của dân tộc Giarai và Bana
(Dân tộc Giarai; Dân tộc Bana; Nghiên cứu; Văn hóa cổ truyền; Tiếng Việt; ) [Bắc Tây Nguyên; Tây Nguyên; Việt Nam; ] {Lễ bỏ mả; } |Lễ bỏ mả; |
DDC: 393.095976 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85015. NGUYỄN HỒNG HÀ
    Buôn làng trong đô thị Tây Nguyên/ Nguyễn Hồng Hà.- H.: Xây dựng, 2016.- 103tr.: minh hoạ; 25cm.
    Thư mục. tr 103
    ISBN: 9786048216887
    Tóm tắt: Tổng quan về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội với tư cách là cơ sở cho sự hình thành và phát triển buôn làng truyền thống vùng Tây Nguyên, đặc biệt là buôn làng truyền thống và buôn làng trong các đô thị vùng Tây Nguyên dưới góc độ đánh giá tiềm năng di sản đô thị và vấn đề phát huy giá trị buôn làng truyền thống trong quá trình phát triển đô thị vùng Tây Nguyên
(Qui hoạch đô thị; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 307.1216095976 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90513. Phát triển bền vững lãnh thổ Tây Nguyên: Đánh giá và giải pháp/ Trần Văn Ý, Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), Nguyễn Thanh Tuấn....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.- 309tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 213-223. - Phụ lục: tr. 225-309
    ISBN: 9786049134548
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về bộ chỉ thị phát triển bền vững và phương pháp xây dựng bộ chỉ thị, đánh giá hiện trạng phát triển, đề xuất các giải pháp hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên
(Phát triển bền vững; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Trần Văn Ý--ch.b.; Trần Thuỳ Chi; Nguyễn Viết Thịnh--ch.b.; Nguyễn Thanh Tuấn; Ngô Đăng Trí; ]
DDC: 338.9597607 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546043. Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia/ Nguyễn Quang Thuấn (ch.b.), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Xuân Trung....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 391 tr: bản đồ, bảng; 21 cm.
    ĐTTS ghi:Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
    Phụ lục : tr. 371 - 376 .- Thư mục : tr. 377 - 391
    ISBN: 9786049444319
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn, thực trạng phát triển, định hướng và giải pháp trong hợp tác phát triển kinh tế, xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia
(Hợp tác phát triển; Xã hội; Kinh tế; ) [Campuchia; Lào; Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Duy Dũng; Nguyễn Quang Thuấn--ch.b.; Đặng Minh Đức; Nguyễn Văn Hà; Nguyễn Xuân Trung; ]
DDC: 338.9597 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99202. Tài nguyên đất Tây Nguyên: Hiện trạng và thách thức/ Lưu Thế Anh (ch.b.), Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Thị Thuỷ....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.- 405tr.: minh họa; 24cm.- (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 339-352. - Phụ lục: tr. 353-405
    ISBN: 9786049134555
    Tóm tắt: Trình bày đặc điểm tài nguyên đất vùng Tây Nguyên như: Điều kiện địa lý phát sinh, thoái hoá đất; hiện trạng, đặc điểm và các thách thức; giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất nhằm ngăn ngừa thoái hoá đất và hoang mạc hoá vùng Tây Nguyên
(Tài nguyên đất; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Lưu Thế Anh--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Đình Kỳ; Nguyễn Thị Thuỷ; Nguyễn Đức Thành; ]
DDC: 333.73095976 /Price: 210000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469654. Tiếng sấm Tây Nguyên/ Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Phương Tuý.- Hà Nội: Nxb: Từ điển bách khoa, 2005.- 308tr.; 19cm.
    Đại thắng mùa xuân 1975 qua những trang hồi ức
[Việt Nam; ] {Lịch sử; ; Truyện; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; } |Lịch sử; ; Truyện; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn Phương Tuý; Nguyễn Đăng Vinh; ]
DDC: 959.7044 /Price: 32.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.