Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 749.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học986634. NGUYỄN THỊ THU TRANG
    Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên/ Nguyễn Thị Thu Trang.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 166tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 107-160. - Thư mục: tr. 161-162
    ISBN: 9786047010806
    Tóm tắt: Khái quát về sử thi Tây Nguyên. Phân tích vẻ đẹp và vai trò của người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên
(Nghiên cứu văn học; Phụ nữ; Sử thi; Văn học dân gian; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 398.2095976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996222. NGUYỄN HỮU ĐỨC
    Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên/ Nguyễn Hữu Đức nghiên cứu, giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 135tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 121-129
    ISBN: 9786045369302
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở xã hội, lịch sử, văn hoá góp phần hình thành kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Tìm hiểu hình tượng dũng sĩ chống áp bức và giá trị thẩm mỹ của hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên
(Dân tộc thiểu số; Dũng sĩ; Hình tượng; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học990125. Giá trị văn hoá truyền thống Tây Nguyên với phát triển bền vững/ Trần Đại Quang, Vũ Ngọc Hoàng, Trình Quang Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 407tr.: sơ đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông
    ISBN: 9786045726211
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu phân tích về văn hoá Tây Nguyên; thực trạng của việc bảo tồn các giá trị văn hoá và giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hoá truyền thống Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay
(Phát triển bền vững; Văn hoá truyền thống; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Lương Quỳnh Khuê; Phạm Quỳnh Phương; Trình Quang Phú; Trần Đại Quang; Vũ Ngọc Hoàng; ]
DDC: 306.095976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951915. NGÔ VĂN DOANH
    Bơ thi cái chết được hồi sinh: Lễ bỏ mả và nhà mồ Bắc Tây Nguyên/ Ngô Văn Doanh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 321tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721533
    Tóm tắt: Nghiên cứu về lễ bỏ mả, nhà mồ và tượng nhà mồ của hai dân tộc Giarai và Bana ở Bắc Tây Nguyên
(Dân tộc Ba Na; Dân tộc Gia Rai; Lễ tục; Tang lễ; Văn hoá truyền thống; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 393.095976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994314. LÝ SOL
    Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Tây Nguyên/ Lý Sol, Linh Nga Niê Kdam.- H.: Sân khấu, 2016.- 230tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 177-215. - Thư mục: tr. 217-219
    ISBN: 9786049070853
    Tóm tắt: Khái quát về nghệ thuật diễn xướng Tây Nguyên và nghệ thuật múa dân gian Tây Nguyên
(Dân tộc thiểu số; Múa dân gian; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Linh Nga Niê Kdam; ]
DDC: 793.3195976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925626. VĂN CÔNG HÙNG
    Tây Nguyên trôi: Những ghi chép về Tây Nguyên/ Văn Công Hùng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 411tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049773419
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92283403 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924555. Văn hoá các tộc người thiểu số tại chỗ Tây Nguyên: Truyền thống, biến đổi và các vấn đề đặt ra/ Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm....- H.: Khoa học xã hội, 2019.- 474tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Văn hoá
    Thư mục: tr. 421-474
    ISBN: 9786049568060
    Tóm tắt: Tổng quan về Tây Nguyên và tình hình nghiên cứu văn hoá các tộc người thiểu số tại chỗ Tây Nguyên. Xem xét văn hoá truyền thống và hiện trạng văn hoá Tây Nguyên. Phân tích những biến đổi văn hoá và vấn đề phát triển bền vững Tây Nguyên
(Dân tộc thiểu số; Văn hoá; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Cầm; Lê Hồng Lý; Nguyễn Thị Phương Châm; Phạm Quỳnh Phương; Trần Hoài; ]
DDC: 305.0890095976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1547761. Tiếng sấm Tây Nguyên.- H.: Nxb.Hồng Đức, 2018.- 298tr; 19cm.
    ISBN: 9786048940140
    Tóm tắt: Ghi chép lại quá trình kháng chiến chống đế quốc Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên của quân và dân ta
{Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử Việt Nam; Tây Nguyên; } |Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử Việt Nam; Tây Nguyên; |
DDC: 959.7043 /Price: 84000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học952534. Đặc trưng văn hoá vùng Tây Nguyên/ B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương Văn Cường, Nguyễn Thẩm Thu Hà....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 295 tr.; 23 cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hoá các dân tộc
    Thư mục: tr. 281-295
    ISBN: 9786049561856
    Tóm tắt: Tìm hiểu đặc trưng văn hoá vùng Tây Nguyên biểu hiện đa dạng trên toàn bộ các mặt đời sống văn hoá vật chất và tinh thần của cư dân như: Nếp ăn mặc, đi lại giao tiếp, nếp vui chơi giải trí, phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội; các hoạt động văn hoá - nghệ thuật, nhất là văn hoá nghệ thuật dân gian như văn học dân gian, âm nhạc, dân ca, kiến trúc, trang trí dân gian và còn thấy ở phong cách và tâm lý của con người
(Văn hoá; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Hồ Sỹ Lập; Nguyễn Ngọc Thanh; Nguyễn Thẩm Thu Hà; Sa Thị Thanh Nga; Trương Văn Cường; ]
DDC: 390.095976 /Price: 142000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1548866. Văn hóa các tộc người thiểu số tại chỗ Tây Nguyên: Truyền thống, biến đổi và các vấn đề đặt ra/ Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm....- H.: Nxb.Khoa học xã hội, 2019.- 474tr; 20cm.
    Viện Nghiên cứu văn hóa
    ISBN: 9786049568060
    Tóm tắt: Giới thiệu những đặc điểm tự nhiên, dân cư, tộc người và các nét văn hóa truyền thống, vấn đề phát triển bền vững Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam hiện nay
{Các nhóm xã hội; Dân tộc thiểu số; Khoa học xã hội; Tây Nguyên; Việt Nam; Văn hóa; } |Các nhóm xã hội; Dân tộc thiểu số; Khoa học xã hội; Tây Nguyên; Việt Nam; Văn hóa; | [Vai trò: Hoàng Cầm; Lê Hồng Lý; Nguyễn Thị Phương Châm; ]
DDC: 305.80095976 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học987802. Phát triển bền vững lãnh thổ Tây Nguyên: Đánh giá và giải pháp/ Trần Văn Ý, Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), Nguyễn Thanh Tuấn....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.- 309tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 213-223. - Phụ lục: tr. 225-309
    ISBN: 9786049134548
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về bộ chỉ thị phát triển bền vững và phương pháp xây dựng bộ chỉ thị, đánh giá hiện trạng phát triển, đề xuất các giải pháp hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên
(Phát triển bền vững; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Nguyễn Thanh Tuấn; Nguyễn Viết Thịnh; Ngô Đăng Trí; Trần Thuỳ Chi; Trần Văn Ý; ]
DDC: 338.9597607 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924220. ĐỖ HỒNG KỲ
    Vai trò của văn hoá truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên đối với sự phát triển bền vững vùng/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Sân khấu, 2019.- 299tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 287-291
    ISBN: 9786049072369
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các tộc người bản địa Tây Nguyên và quan điểm về vai trò của văn hoá đối với phát triển bền vững, văn hoá truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên và vai trò của nó trong xã hội cổ truyền, thực trạng và vai trò của văn hoá truyền thống các tộc người bản địa trong phát triển
(Phát triển bền vững; Văn hoá truyền thống; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ]
DDC: 390.095976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1014232. Văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên (1975-2010)/ Linh Nga Niê Kdam (tuyển chọn, b.s), Y Điêng Kpă Hô Dí, Miô Y Choi....- H.: Văn hoá dân tộc, 2015.- 503tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786047008155
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên. Giới thiệu các tác giả, tác phẩm sáng tác từ sau năm 1975 cho đến năm 2010
(1975-2010; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Linh Nga Niê Kdam; Miô Y Choi; Nay Nô; Y Điêng Kpă Hô Dí; Đinh Xăng Hiền; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học952679. LÊ CAO ĐÀI
    Tây Nguyên ngày ấy: Hồi ký/ Lê Cao Đài.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 589 tr.; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049727962
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92283403 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học981682. NGUYỄN HỒNG HÀ
    Buôn làng trong đô thị Tây Nguyên/ Nguyễn Hồng Hà.- H.: Xây dựng, 2016.- 103tr.: minh hoạ; 25cm.
    Thư mục. tr 103
    ISBN: 9786048216887
    Tóm tắt: Tổng quan về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội với tư cách là cơ sở cho sự hình thành và phát triển buôn làng truyền thống vùng Tây Nguyên, đặc biệt là buôn làng truyền thống và buôn làng trong các đô thị vùng Tây Nguyên dưới góc độ đánh giá tiềm năng di sản đô thị và vấn đề phát huy giá trị buôn làng truyền thống trong quá trình phát triển đô thị vùng Tây Nguyên
(Qui hoạch đô thị; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 307.1216095976 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học982251. TRƯƠNG MINH DỤC
    Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới: Sách chuyên khảo/ Trương Minh Dục.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 459tr.: bảng; 22cm.
    Phụ lục: tr. 434-445. - Thư mục: tr. 446-455
    ISBN: 9786045710883
    Tóm tắt: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quan hệ tộc người; trình bày các nhân tố tác động đến quan hệ tộc người ở Tây Nguyên về không gian sinh tồn và trong lĩnh vực văn hoá, chính trị an ninh; quá trình tộc người và một số kinh nghiệm xây dựng quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới
(Quan hệ sắc tộc; Thời kì đổi mới; )
DDC: 305.80095976 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học962439. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cà phê vùng Tây Nguyên - Nghiên cứu trường hợp tại Đắk Lắk: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Đạt (ch.b.), Phước Minh Hiệp, Lê Thế Phiệt....- Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2017.- 130tr.: bảng, sơ đồ; 24cm.
    Thư mục: tr. 119-130
    ISBN: 9786049198878
    Tóm tắt: Nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cà phê vùng Tây Nguyên, cụ thể tại Đắk Lắk gồm: Cơ sở khoa học và mô hình nghiên cứu, thiết kế và phân tích kết quả nghiên cứu, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp kinh doanh cà phê tại Đắk Lắk
(Cà phê; Cạnh tranh; Doanh nghiệp; Kinh doanh; ) [Đắk Lắk; ] [Vai trò: Ao Xuân Hoà; Bùi Ngọc Tân; Lê Thế Phiệt; Nguyễn Văn Đạt; Phước Minh Hiệp; ]
DDC: 338.7633730959765 /Price: 74800đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995851. Tài nguyên đất Tây Nguyên: Hiện trạng và thách thức/ Lưu Thế Anh (ch.b.), Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Thị Thuỷ....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.- 405tr.: minh họa; 24cm.- (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 339-352. - Phụ lục: tr. 353-405
    ISBN: 9786049134555
    Tóm tắt: Trình bày đặc điểm tài nguyên đất vùng Tây Nguyên như: Điều kiện địa lý phát sinh, thoái hoá đất; hiện trạng, đặc điểm và các thách thức; giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất nhằm ngăn ngừa thoái hoá đất và hoang mạc hoá vùng Tây Nguyên
(Tài nguyên đất; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Lưu Thế Anh; Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Thị Thuỷ; Nguyễn Đình Kỳ; Nguyễn Đức Thành; ]
DDC: 333.73095976 /Price: 210000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1433308. HÀ HUY THÀNH
    Đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền vững vùng Tây Nguyên: Lý luận & thực tiễn/ Hà Huy Thành, Nguyễn Hồng Quang (ch.b.); Nguyễn Tử Siêm....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 491tr: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi:Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển
    Thư mục: tr. 469-491
    ISBN: 9786049440281
    Tóm tắt: Phân tích các vấn đề về thể chế kinh tế, văn hoá - xã hội và tài nguyên môi trường ở Tây Nguyên. Từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp đối với vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030
(Phát triển bền vững; Thể chế; Đổi mới; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Hà Hữu Nga; Nguyễn Hồng Quang; Nguyễn Tử Siêm; Tô Văn Hòa; Vũ Hùng Cường; ]
DDC: 338.95976 /Price: 125000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1447710. Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia/ Nguyễn Quang Thuấn (ch.b.), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Xuân Trung....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 391 tr: bản đồ, bảng; 21 cm.
    ĐTTS ghi:Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
    Phụ lục : tr. 371 - 376 .- Thư mục : tr. 377 - 391
    ISBN: 9786049444319
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn, thực trạng phát triển, định hướng và giải pháp trong hợp tác phát triển kinh tế, xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia
(Hợp tác phát triển; Kinh tế; Xã hội; ) [Campuchia; Lào; Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Duy Dũng; Nguyễn Quang Thuấn; Nguyễn Văn Hà; Nguyễn Xuân Trung; Đặng Minh Đức; ]
DDC: 338.9597 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.