Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2614.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113135. Thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc - Những điều chỉnh chính sách với Mỹ và các tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Sách tham khảo nội bộ/ Nguyễn Thái Yên Hương (ch.b.), Trần Thọ Quang, Vũ Duy Thành....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 350tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 335-336. - Thư mục: tr. 337-346
    ISBN: 9786045716571
    Tóm tắt: Đánh giá, phân tích về các nhân tố quốc tế, trong nước tác động tới chính sách đối với Mỹ; đưa ra một số dự báo về chính sách của Trung Quốc với Mỹ và quan hệ Trung - Mỹ trong thời gian tới, một số tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương...
(Chính sách đối ngoại; Quan hệ quốc tế; ) [Mỹ; Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thái Yên Hương--ch.b.; Trần Huy Hùng; Trần Thọ Quang; Vũ Duy Thành; Đỗ Thành Trung; ]
DDC: 327.51073 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học152808. SỞ THỤ LONG
    Chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc: Sách tham khảo nội bộ/ Ch.b.: Sở Thụ Long, Kim Uy ; Dịch: Hoàng Như Lý....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 622tr.; 24cm.
    ISBN: 8935211126572
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về cơ sở và căn cứ của nền ngoại giao Trung Quốc. Truyền thống văn hoá, triết học và ngoại giao Trung Quốc. Cơ sở lý luận về tư tưởng chính trị của ngoại giao Trung Quốc. Chiến lược ngoại giao Trung Quốc. Chiến lược và chính sách của Trung Quốc đối với các nước và khu vực. Ngoại giao đa phương và lập trường chính sách của Trung Quốc về các vấn đề quốc tế
(Chiến lược; Chính sách đối ngoại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Hoàng Như Lý--dịch; Kim Uy--ch.b.; Nguyễn Hoà Khánh--dịch; Nguyễn Trí Hiệp--dịch; ]
DDC: 327.51 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75634. HÀ BỈNH MẠNH
    Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc/ Hà Bỉnh Mạnh ch.b. ; Lê Văn Toan dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 291tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Trung: 理论热点: 百家争鸣11题
    ISBN: 9786045734759
    Tóm tắt: Làm nổi bật những vấn đề nóng đang diễn ra trong đời sống tư tưởng lý luận, kinh tế, xã hội, chính trị Trung Quốc: Quan điểm và ý kiến của giới lý luận tư tưởng Trung Quốc hiện nay đối với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác; tranh luận lý luận về quan hệ giữa chủ nghĩa Mác với "chủ nghĩa Mác phương Tây"; những cách nhìn khác nhau về cơ cấu giai cấp, giai tầng xã hội Trung Quốc đương đại...
(Kinh tế; Lí luận; Xã hội; Chính trị; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Lê Văn Toan--dịch; ]
DDC: 300.951 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93400. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM
    Văn hoá cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo: Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc/ Nguyễn Thị Phương Châm.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 464tr.: ảnh, bản đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 351-440. - Thư mục: tr. 441-454
    ISBN: 9786047010622
    Tóm tắt: Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm du lịch và dân cư, hoạt động kinh tế của Kinh Đảo (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc). Giới thiệu những sự thể hiện văn hoá vật chất, văn hoá xã hội và tinh thần của cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo; văn hoá của cộng đồng tộc người này trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay
(Người Kinh; Văn hoá; ) [Trung Quốc; ]
DDC: 305.89592205128 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115636. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 223tr.: ảnh; 24x24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương...
    Thư mục: tr. 221
    ISBN: 9786045707401
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về quê hương, gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động của Người cùng những người bạn Trung Quốc tại Pháp và Liên Xô (1919-1924), Trung Quốc (1924-1931), cùng nhân dân Trung Quốc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít tại Trung Quốc (1938-1944) và những mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân và đế quốc, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng đất nước (1950-1969)
Hồ Chí Minh; (Lịch sử; Quan hệ hữu nghị; ) [Việt Nam; Trung Quốc; ]
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121998. ĐINH VĂN MINH
    Khiếu nại hành chính lịch sử phát triển và những vấn đề thực tiễn: So sánh với Pháp, Trung Quốc và một số nước trên thế giới/ Đinh Văn Minh.- H.: Hồng Đức, 2015.- 375tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678036
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về khiếu kiện hành chính. Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính. Việc xem xét và giải quyết khiếu nại hành chính nói chung, tại toà án nhân dân nói riêng
(Pháp luật; Hành chính công; Khiếu nại; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119123. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM
    Những lời ca của người Kinh: Sưu tầm ở Kinh Đảo, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc/ S.t., b.s.: Nguyễn Thị Phương Châm, Tô Duy Phương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 523tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 101-103. - Phụ lục: tr. 505-520
    ISBN: 9786049440748
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Kinh; ) [Việt Nam; ] {Lời ca; Lời hát; } |Lời ca; Lời hát; | [Vai trò: Tô Duy Phương--s.t., b.s; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75487. Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập/ B.s.: Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Anh Sơn (ch.b.), Vũ Thuý Vinh....- H.: Công thương, 2017.- 243tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Công thương
    Thư mục: tr. 227-233. - Phụ lục: tr. 234-241
    ISBN: 9786049313103
    Tóm tắt: Giới thiệu tình hình phát triển kinh tế, thương mại của Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2001-2016: Phát triển kinh tế, hoạt động đầu tư, phát triển thương mại. Trình bày thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc: Nhân tố khách quan ảnh hưởng, xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Trung Quốc, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giữa hai nước, cán cân thương mại, đánh giá chung và xu hướng, giải pháp phát triển quan hệ này
(2001-2016; Hội nhập; Quan hệ thương mại; ) [Trung Quốc; Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thuý Vinh--b.s.; Nguyễn Anh Sơn--ch.b.; Trịnh Thị Thanh Thuỷ--ch.b.; Vũ Thị Lộc--b.s.; Đặng Thanh Phương--b.s.; ]
DDC: 382.09597051 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68642. Xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế: Thách thức, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc/ Phạm Minh Chính, Lưu Kỳ Bảo, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 232tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045732694
    Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về những thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp phải trong vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế. Giới thiệu những kết quả quan trọng đã đạt được trong quá trình xây dựng Đảng tại Việt Nam cũng như tại Trung Quốc hiện nay
(Kinh nghiệm; Thách thức; Xây dựng Đảng; ) [Vai trò: Phạm Minh Chính; Tạ Ngọc Tấn; Lưu Kỳ Bảo; Vũ Văn Hiền; Quý Chính Tụ; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440193. Chủ quyền biển đảo và biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tiến tới vì hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển/ Tuyển chọn: Quí Lâm.- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 419tr.: bản đồ; 27cm.
    Phụ lục: tr. 400-418
    ISBN: 9786048697525
    Tóm tắt: Tìm hiểu Luật Biển Việt Nam và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển và tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); Tìm hiểu lịch sử xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và công tác tuyên truyền kết quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc
(Biển; Chủ quyền; Lãnh hải; Vùng biển; Đảo; ) [Trung Quốc; Việt Nam; ] [Vai trò: Quí Lâm; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84939. Sức mạnh mềm văn hoá Trung Quốc tác động tới Việt Nam và một số nước Đông Á: Sách tham khảo/ Nguyễn Thị Thu Phương (ch.b.), Phạm Hồng Thái, Lương Văn Kế....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 323tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 300-323
    ISBN: 9786045719091
    Tóm tắt: Giới thiệu lý luận sức mạnh mềm, sức mạnh mềm văn hoá và mục tiêu gia tăng sức mạnh mềm văn hoá của Trung Quốc; các kênh tác động của sức mạnh mềm văn hoá Trung Quốc tại một số nước Đông Á và Việt Nam; phản ứng của một số nước Đông Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam
(Văn hoá; Tác động; ) [Việt Nam; Đông Á; Trung Quốc; ] [Vai trò: Lương Văn Kế; Phạm Hồng Thái; Nguyễn Thị Thu Phương--ch.b.; Phạm Hồng Yến; Trần Lê Minh Trang; ]
DDC: 306.40951 /Price: 81000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539392. DOÃN TRUNG KHANH
    Chế độ chính trị Trung Quốc/ Doãn Trung Khanh ; Nguyễn Mạnh Sơn dịch ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Trung Quốc: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 143tr: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045802762
    Tóm tắt: Giới thiệu bộ máy nhà nước, chế độ bầu cử, chế độ đại hội đại biểu nhân dân; chế độ Chủ tịch nước, chế độ hành chính, tư pháp, quân sự, chế độ hợp tác đa Đảng và hệp thương chính trị, chế độ dân chủ cơ sở... của Trung Quốc
(Chế độ chính trị; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng--h.đ., giới thiệu; Nguyễn Mạnh Sơn--dịch; ]
DDC: 320.951 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539437. TỊCH XẢO QUYÊN
    Khoa học kỹ thuật và giáo dục Trung Quốc/ Tịch Xảo Quyên, Trương Ái Tú ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Truyền bá Ngũ Châu, 2012.- 127tr: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045802830
    Tóm tắt: Giới thiệu chiến lược khoa giáo hưng quốc, hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục, dự trữ nguồn tài nguyên khoa học kỹ thuật và nhân tài, những tiến bộ và sáng tạo trong khoa học kỹ thuật cùng những thành quả của công nghiệp hoá kỹ thuật cao, việc phổ cập giáo dục khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế trong khoa học kỹ thuật và giáo dục của Trung Quốc
(Giáo dục; Khoa học kĩ thuật; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng--h.đ., giới thiệu; Nguyễn Thị Thu Hằng--dịch; Trương Ái Tú; ]
DDC: 600 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539439. LƯU QUÂN HỘI
    Môi trường Trung Quốc/ Lưu Quân Hội, Vương Giai ; Trương Gia Quyền dịch ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 131tr: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045802793
    Tóm tắt: Giới thiệu sự phát triển của sự nghiệp bảo vệ môi trường Trung Quốc; hệ sinh thái tự nhiên; tính đa dạng sinh học; hạn chế ô nhiễm và cách xử lý; môi trường nông thôn và thành thị...
(Môi trường; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng--h.đ., giới thiệu; Trương Gia Quyền--dịch; Vương Giai; ]
DDC: 333.70951 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539484. TRƯƠNG THANH MẪN
    Ngoại giao Trung Quốc/ Trương Thanh Mẫn ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 131tr: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045802816
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản trong hoạt động ngoại giao của Trung Quốc, từ việc kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đến việc tích cực tham gia hoạt động ngoại giao đa phương, tuân thủ nguyên tắc chung sống hoà bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện và thích nghi với sự phát triển toàn cầu hoá
(Ngoại giao; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng--h.đ., giới thiệu; Nguyễn Thị Thu Hằng--dịch; ]
DDC: 327.51 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539395. Xã hội Trung Quốc/ Đường Quân, Trương Dực, Vương Xuân Quang, Phùng Lăng; Dịch: Nguyễn Thị Thu Hằng ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Trung Quốc: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 127tr: minh họa; 24cm.
    ISBN: 9786045802434
    Tóm tắt: Giới thiệu về sự bùng nổ kinh tế và những ảnh hưởng đối với xã hội Trung Quốc; dân số và tình trạng gia đình, tình hình đô thị hóa và vấn đề di dân. Những thành tựu nổi bật trong công cuộc xoá đói giảm nghèo và những cải cách y tế của Trung Quốc,...
(Dân số; Xã hội; Gia đình; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thu Hằng--dịch; Phùng Lăng; Dương Ngọc Dũng--h.đ., giới thiệu; Trương Dực; Đường Quân; Vương Xuân Quang; ]
DDC: 303.40951 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539440. TRỊNH BÌNH
    Địa lý Trung Quốc/ Trịnh Bình ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 127tr: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045802809
    Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về địa lý Trung Quốc nói chung cũng như những đặc điểm địa lý của từng khu vực gió mùa Đông Bắc, vùng lục địa Tây Bắc, khu vực cao nguyên Thanh Tạng...
(Địa lí; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng--h.đ., giới thiệu; Nguyễn Thị Thu Hằng--dịch; ]
DDC: 915.1 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học73838. Chuyện tình ma nữ trong truyền kỳ Đông Á: Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản/ Phan Thị Thu Hiền (ch.b.), Lý Xuân Chung, Nguyễn Hữu Sơn....- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 303tr.; 14cm.
    ISBN: 9786046836865
(Văn học hiện đại; ) [Đông Á; ] [Vai trò: Đoàn Lê Giang; Nguyễn Hữu Sơn; Lý Xuân Chung; Phan Thị Thu Hiền; Nguyễn Thị Diệu Linh; ]
DDC: 895 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học48890. An Nam truyện: Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa/ Châu Hải Đường dịch, b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 327tr.; 24cm.- (Hiểu Việt Nam)
    Tên thật tác giả: Lê Tiến Đạt
    Phụ lục: tr. 244-322. - Thư mục: tr. 323-327
    ISBN: 9786049606816
    Tóm tắt: Trích dẫn những thông tin về tiến trình lịch sử các nhân vật và vùng đất Việt Nam được ghi chép trong những tài liệu gốc chính sử Trung Quốc xưa như: Tống sử, nguyên sử, sử ký...
(Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Châu Hải Đường--dịch, b.s.; ]
DDC: 959.7 /Price: 158000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66850. REIN, SHAUN
    Chấm dứt thời đại Trung Quốc giá rẻ: Những xu hướng kinh tế và văn hoá sẽ làm đảo lộn thế giới/ Shaun Rein ; Trần Trọng Hải Minh dịch.- H.: Tri thức ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017.- 279tr.; 21cm.
    Tên sách nguyên bản: The end of cheap China, revised and updated : Economic and cultural trends that will disrupt the world
    ISBN: 9786049435003
    Tóm tắt: Chỉ ra các xu hướng lớn đang thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc; giải thích những xu hướng này tác động như thế nào đến phần còn lại của thế giới; đưa ra những lời khuyên hữu ích để các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể thích ứng với một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của một siêu cường kinh tế mới nổi
(Khuynh hướng; Kinh tế; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Trần Trọng Hải Minh--dịch; ]
DDC: 330.951 /Price: 82000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.