Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 40157.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923945. Kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016)/ Lê Quốc Lý (ch.b.), Tạ Văn Nam, Lê Quốc....- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 326tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 319-322
    ISBN: 9786049623431
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về kinh tế tư nhân, thực trạng phát triển kinh tế tư nhân qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian tới
(1986-2016; Kinh tế tư nhân; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quốc; Lê Quốc Lý; Phan Thị Huê; Trịnh Đăng Cường; Tạ Văn Nam; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923918. ĐẶNG VĂN TIN
    Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay/ Đặng Văn Tin, Trần Khắc Việt.- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 245tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 227-240
    ISBN: 9786049624162
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; những yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu đề cao trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân về những quyết định của mình đến năm 2030
(Nhân dân; Trách nhiệm; ) [Vai trò: Trần Khắc Việt; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951405. PHAN THỊ HOA LÝ
    Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam: Khảo luận văn hoá/ Phan Thị Hoa Lý.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 667tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: 503-618. - Thư mục: tr. 619-660
    ISBN: 9786049724022
    Tóm tắt: Trình bày về tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam; quá trình hình thành, phát triển và lan toả của tín ngưỡng thờ Thiên Hậu; tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Huế, Phố Hiến, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác ở Nam Bộ; giao lưu, tiếp biến và hội nnhập văn hoá trong tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Việt Nam; ] {Thờ Thiên Hậu; } |Thờ Thiên Hậu; |
DDC: 398.4109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949573. ĐỖ THU HIỀN
    Điển phạm và vấn đề điển phạm hoá trong văn học Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông/ Đỗ Thu Hiền.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 515tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 397-422. - Phụ lục: tr. 423-506
    ISBN: 9786046249467
    Tóm tắt: Lý thuyết về điển phạm và điển phạm trong lịch sử văn học Việt Nam. Nghiên cứu giai đoạn khởi đầu của văn học nhà Nho qua trường hợp Trần Nhân Tông, giai đoạn định hình của văn học nhà Nho qua trường hợp Nguyễn trãi và giai đoạn điển phạm của văn học nhà Nho qua trường hợp Lê Thánh Tông
(Nghiên cứu văn học; Nhà Nho; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209001 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969189. TÔ NGỌC THANH
    Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc thiểu số Việt Nam/ Tô Ngọc Thanh.- Tái bản có sửa chữa.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 177tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 175-176
    ISBN: 9786047867363
    Tóm tắt: Giới thiệu một số nhạc cụ phổ biến nhất của một số dân tộc thiểu số Việt Nam như: Goong và goong-đe, bro, tính tảu, ta-in, ta-lư, đỉnh đơng, cò ke...
(Dân tộc thiểu số; Nhạc cụ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 784.19597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969223. VĨNH PHÚC
    Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam/ Vĩnh Phúc.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 543tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Tên thật tác giả: Bùi Ngọc Phúc
    ISBN: 9786047866892
    Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của âm nhạc truyền thống, nhạc lễ Phật giáo, yếu tố dân gian và bác học, chuyên nghiệp trong thể lý Huế...; lý luận, phê bình âm nhạc cổ truyền Việt Nam và sự bảo tồn, phát huy qua nhãn quan lý luận, phê bình của một số học giả xưa, hát ả đào, dẫn liệu từ báo chí xưa và nay...
(Nghiên cứu; Phê bình; Âm nhạc cổ truyển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 781.62009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013441. CHU QUANG TRỨ
    Di sản văn hoá dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam/ Chu Quang Trứ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 135tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028120
    Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị tinh thần của tôn giáo. Vai trò của lễ hội với văn hoá tâm linh người Việt. Kiến trúc và nghệ thuật tạo hình tôn giáo tại Việt Nam
(Di sản văn hoá; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 200.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1019572. Từ điển lịch sử Việt Nam: Từ khởi nguồn đến 938/ Vũ Văn Quân (ch.b.), Hà Duy Biển, Phạm Đức Anh....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 352tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 347-352
    ISBN: 9786046237181
    Tóm tắt: Tổng quan những sự kiện, địa danh, những nhân vật lịch sử từ buổi đầu đến chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và những thuật ngữ, khái niệm liên quan đến lịch sử Việt Nam giai đoạn này được trình bày theo trật tự chữ cái tiếng Việt
(Lịch sử cổ đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Duy Biển; Phạm Đức Anh; Vũ Văn Quân; Đặng Hồng Sơn; Đỗ Thuỳ Lan; ]
DDC: 959.70103 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1060463. LÊ TRUNG HOA
    Địa danh học Việt Nam/ Lê Trung Hoa.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 319tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 239-281. - Thư mục: tr. 283-305
    ISBN: 9786045003718
    Tóm tắt: Phân loại và định nghĩa địa danh. Lược sử địa danh học trên thế giới và ở Việt Nam. Tư liệu nghiên cứu địa danh. Quan hệ giữa địa danh và nhân danh. Các phương thức đặt địa danh Việt Nam. Cấu tạo của địa danh Việt Nam. Qui cách viết hoa địa danh Việt Nam...
(Địa danh học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1094216. TRIỀU NGUYÊN
    Tìm hiểu truyện cười Việt Nam/ Triều Nguyên.- H.: Lao động, 2011.- 428tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 421-426
    ISBN: 9786045900437
    Tóm tắt: Đề cập đến tình hình nghiên cứu truyện cười Việt Nam; cách xác định truyện cười, nghệ thuật, nội dung truyện cười; đồng thời so sánh truyện cười Việt Nam với truyện cười một số nước, cùng một số vấn đề khác
(Nghiên cứu văn học; Truyện cười; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học948398. Tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam/ Trần Thị Minh Ngọc (ch.b.), Phan Tiến Ngọc, Nguyễn Văn Kiều....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 463tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 441-460
    ISBN: 9786049564727
    Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong thúc đẩy trung lưu hoá xã hội và phát huy vai trò của tầng lớp trung lưu; tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới; quan điểm định hướng và giải pháp thúc đẩy trung lưu hoá và phát huy vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay
(Phát triển; Tầng lớp trung lưu; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Mai Ngọc Cường; Nguyễn Văn Kiều; Phan Tiến Ngọc; Trần Thị Minh Ngọc; ]
DDC: 305.5509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học961264. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo/ Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 763tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
    Thư mục: tr. 727-744
    ISBN: 9786045731475
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI
(Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] {Chủ thuyết phát triển; } |Chủ thuyết phát triển; | [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Phùng Hữu Phú; Phạm Xuân Nam; Tô Duy Hợp; Tô Huy Rứa; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970666. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam/ Hoàng Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 757tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
    Thư mục: tr. 747-750
    ISBN: 9786045736418
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
(Môi trường; Pháp luật; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thế Liên; Lê Hồng Hạnh; Phạm Văn Lợi; Vũ Duyên Thuỷ; Đặng Vũ Huân; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970711. NGUYỄN NHƯ Ý
    Từ điển văn hoá, lịch sử Việt Nam/ Nguyễn Như Ý (ch.b.), Nguyễn Thành Chương, Bùi Thiết.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 1367tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 1281-1288
    ISBN: 9786045733158
    Tóm tắt: Gồm khoảng 6000 mục từ về các di tích văn hoá, di tích lịch sử, di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống... của Việt Nam
(Lịch sử; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Thiết; Nguyễn Thành Chương; ]
DDC: 959.7003 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1520070. HOÀNG CHƯƠNG
    Văn hóa nghệ thuật dân tộc Việt Nam/ Hoàng Chương.- H.: Văn hóa thông tin, 2015.- 699tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045032824
    Tóm tắt: Nội dung quyển sách gồm 3 phần: Văn hóa những chặng đường phát triển; nghệ thuật dân tộc; sự giao lưu văn hóa nghệ thuật dân tộc
{Dân tộc Việt Nam; Nghệ thuật; Văn hóa nghệ thuật; } |Dân tộc Việt Nam; Nghệ thuật; Văn hóa nghệ thuật; |
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924037. NGUYỄN XUÂN KÍNH
    Trên đường tìm hiểu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 811tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047025640
    Tóm tắt: Trình bày về văn hoá, văn học dân gian các dân tộc thiểu số trong mối quan hệ với văn hoá, văn học dân gian người Việt. Một số thể loại văn học dân gian các dân tộc thiểu số. Một số tác giả viết về văn học dân gian các dân tộc thiểu số
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924471. LÊ HƯƠNG THUỶ
    Truyện ngắn Việt Nam đương đại: Diễn trình và động hướng/ Lê Hương Thuỷ.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 298tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049860089
    Tóm tắt: Tổng quan về truyện ngắn Việt Nam đương đại trong bước chuyển của đời sống xã hội và văn học. Ý thức đổi mới tư duy nghệ thuật và những thực hành đổi mới lối viết. Kết cấu truyện ngắn và các loại hình nhân vật. Những động hình ngôn ngữ và cách thiết tạo điểm nhìn trần thuật và những nhận diện ban đầu về truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại
(Nghiên cứu văn học; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223010904 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925716. VŨ QUANG DŨNG
    Địa danh Việt Nam qua truyện kể dân gian/ Vũ Quang Dũng b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 679tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    Phụ lục: tr. 643-670
    ISBN: 9786049838668
    Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện kể về các địa danh núi, đồi, đống, hang, sông, suối, thác, ghềnh, địa danh hành chính, di tích, văn hoá... của Việt Nam như: Núi Răng Cưa, hòn Trống Mái, sự tích suối Đá Bàn, địa danh Đồn Cọp, sự tích Dinh Bà, chùa Phật Đồng, sự tích Thành Cổ Loa...
(Địa danh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951342. Các vùng văn hoá Việt Nam/ Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận (ch.b.), Nông Chấn Quốc....- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 334tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047023813
    Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về các vùng văn hoá của Việt Nam: Đại cương về tiến trình văn hoá Việt Nam, vùng văn hoá Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, vùng văn hoá Việt Bắc và Tây Bắc, vùng văn hoá đồng bằng miền Bắc Việt Nam...
(Vùng văn hoá; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Cù Huy Cận; Hà Văn Thư; Nông Chấn Quốc; Tô Ngọc Thanh; Đinh Gia Khánh; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936565. PHAN HỮU DẬT
    Dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá/ Phan Hữu Dật.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 407tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 403-407
    ISBN: 9786046217817
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề dân tộc trong quốc gia Việt Nam đa dân tộc. Nhận diện tình hình các dân tộc nước ta: Sự ra đời, quá trình phát triển, các đặc điểm đặc trưng dân tộc. Vấn đề dân tộc trong xu thế toàn cầu hoá, nguy cơ tiềm ẩn đe doạ sự ổn định ở các vùng dân tộc và phương hướng giải quyết vấn đề này ở nước ta hiện nay
(Dân tộc học; Nhân học; Toàn cầu hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.