Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2028.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87035. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/ Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 372tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 356-367
    ISBN: 9786045720806
    Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Kinh tế thị trường; Thực tiễn; Lí luận; Thời kì đổi mới; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--ch.b.; Nguyễn Xuân Thắng; Đinh Quang Ty--ch.b.; Nguyễn Viết Thông--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hùng; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91852. Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn nghệ Việt Nam/ Đinh Xuân Dũng (ch.b.), Đoàn Đức Phương, Hữu Thỉnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 538tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 515-533
    ISBN: 9786045725771
    Tóm tắt: Trình bày định hướng xây dựng lý luận văn nghệ ở Việt Nam. Những nội dung cơ bản trong hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam
(Định hướng; Văn nghệ; Lí luận văn học; Nội dung; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Khánh Thành; Phạm Xuân Thạch; Hữu Thỉnh; Đinh Xuân Dũng--ch.b.; Đoàn Đức Phương; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118469. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn/ Đinh Thế Huynh, Kikẹo Khẳykhămphithun, Vương Đình Huệ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 175tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045720257
    Tóm tắt: Giới thiệu 10 chuyên đề cốt yếu nhất của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bao gồm các vấn đề: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường...
(Thực tiễn; Lí luận; Định hướng XHCN; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; Lào; ] [Vai trò: Đinh Thế Huynh; Trần Quốc Toản; Kikẹo Khẳykhămphithun; Vương Đình Huệ; Bunthi Khưamixay; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64862. Bí quyết viết đoạn nghị luận xã hội theo định hướng đề thi mới/ Phan Danh Hiếu, Nguyễn Phước Bảo Khôi (ch.b.), Đặng Hoàng Ngọc Thy, Trần Ngọc Thuận.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 174tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049477812
(Văn nghị luận; Đề thi; Đoạn văn; Tập làm văn; ) [Vai trò: Nguyễn Phước Bảo Khôi--ch.b.; Đặng Hoàng Ngọc Thy; Phan Danh Hiếu--ch.b.; Trần Ngọc Thuận; ]
DDC: 807.12 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76222. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Thực trạng và định hướng đến năm 2030/ Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Quỳnh Hoa (ch.b.), Trần Thị Vân Hoa....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 304tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 291-298
    ISBN: 9786045736159
    Tóm tắt: Trình bày hệ thống cơ sở các khung lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế; mục tiêu, phương thức thực hiện và những tác động của tăng trưởng đến đối tượng hưởng lợi; thực trạng tăng trưởng kinh tế hiện nay ở Việt Nam và những giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta đến năm 2030
(Tăng trưởng kinh tế; Mô hình; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Đức Tuân; Nguyễn Ngọc Sơn; Nguyễn Quỳnh Hoa--ch.b.; Ngô Thắng Lợi--ch.b.; Trần Thị Vân Hoa; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90366. PHẠM MẬU TUYỂN
    Con người mới trong quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta/ Phạm Mậu Tuyển.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 210tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 201-207
    ISBN: 9786045714416
    Tóm tắt: Trình bày lý luận về con người và sự hình thành con người mới. Những nhân tố ảnh hưởng và thực trạng quá trình hình thành con người mới. Quan điểm, phương hướng và một số giải pháp có tính định hướng nhằm thúc đẩy sự hình thành con người mới ở nước ta hiện nay
(Con người mới XHCN; ) [Việt Nam; ]
DDC: 301.09597 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99330. PHẠM HỒNG TUNG
    Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định hướng phát triển/ Phạm Hồng Tung.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 247tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 163-170. - Phụ lục: tr. 171-247
    ISBN: 9786046266389
    Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về Hà Nội. Yêu cầu đặt ra đối với ngành Hà Nội học từ thực tiễn phát triển bền vững của thủ đô. Nền tảng học thuật của ngành Hà Nội học và định hướng phát triển ngành Hà Nội học
(Xã hội học; Định hướng phát triển; ) [Hà Nội; ]
DDC: 301.0959731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92664. Tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi mới: Thực trạng, bài học và định hướng/ Lê Hữu Nghĩa (ch.b.), Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Trọng Chuẩn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 315tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 269-306. - Thư mục: tr. 307-312
    ISBN: 9786045725283
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Thực trạng, nguyên nhân, bài học và những vấn đề đặt ra về tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Những định hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong tình hình mới
(Lí luận; Thực tiễn; Đổi mới; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Hữu Nghĩa--ch.b.; Vũ Văn Hiền; Hoàng Chí Bảo; Nguyễn Trọng Chuẩn; Trần Ngọc Hiên; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502698. NGÔ THẮNG LỢI
    Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng và định hướng đến năm 2030/ Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Quỳnh Hoa đồng chủ biên.- Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, 2017.- 304 tr.; 21 cm..
    ISBN: 9786045736159
{Kinh tế; Tăng trưởng; Việt Nam; } |Kinh tế; Tăng trưởng; Việt Nam; |
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68118. Luật trẻ em năm 2016 và nghị định hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 187tr.: bảng; 19cm.
    ISBN: 9786045732793
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật trẻ em với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em và nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của luật trẻ em
(Pháp luật; Luật trẻ em; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970877202632 /Price: 27000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98414. Các nghị định hướng dẫn thi hành luật thống kê năm 2015.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 391tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045727416
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê, qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê và qui định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
(Pháp luật; Luật thống kê; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.597002638 /Price: 77000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502538. PHẠM HỒNG TUNG
    Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định hướng phát triển/ Phạm Hồng Tung.- Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 247 tr.; 24 cm..
    ISBN: 9786046266389
{Hà Nội; Khu vực học; Xã hội học; Định hướng phát triển; } |Hà Nội; Khu vực học; Xã hội học; Định hướng phát triển; |
DDC: 301.0959731 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96071. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010 và nghị định hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 215tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045727034
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật kinh doanh bảo hiểm với những quy định chung và quy định cụ thể về hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm; đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính; quản lí nhà nước về kinh doanh bảo hiểm... và nghị định hướng dẫn thi hành
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật kinh doanh bảo hiểm; } |Luật kinh doanh bảo hiểm; |
DDC: 346.5970860002632 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120231. PHẠM VĂN LINH
    Định hướng chiến lược, giải pháp đột phá nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam/ Phạm Văn Linh ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 371tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 366-368
    ISBN: 9786045720288
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực trạng giáo dục Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện. Định hướng chiến lược và giải pháp đột phá phát triển giáo dục Việt Nam trong thời gian tới
(Giáo dục; Đào tạo; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 370.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87237. Luật nhà ở năm 2014 và nghị định hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 311tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045724545
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung liên quan đến quy định của luật nhà ở năm 2014, về sở hữu, phát triển, quản lí, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở
(Pháp luật; Luật nhà ở; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59704302632 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học670753. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào lý luận và thực tiễn.- Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015.- 175 tr.; 21 cm..
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045720257
{Kinh tế thị trường; Lào; Việt Nam; Xã hội chủ nghĩa; } |Kinh tế thị trường; Lào; Việt Nam; Xã hội chủ nghĩa; |
DDC: 330.12 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70202. ĐÀO THỊ THANH THUỶ
    Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam/ Đào Thị Thanh Thuỷ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 167tr.: hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: tr. 158-163
    ISBN: 9786045733073
    Tóm tắt: Tổng quan các vấn đề lý luận về tuyển dụng công chức và các mô hình tuyển dụng công chức điển hình trên thế giới. Phân tích thực tiễn các mô hình này theo hệ thống chức nghiệp, theo vị trí việc làm, tuyển dụng hỗn hợp. Tuyển dụng công chức ở Việt Nam theo luật cán bộ, công chức năm 2008 và định hướng ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào nền công vụ nước ta nhằm nâng cao chất lượng đầu vào và gia tăng kết quả thực thi công vụ, phục vụ yêu cầu hội nhập hiện nay
(Công chức; Mô hình; Tuyển dụng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 352.6509597 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70362. Chính sách tài khoá và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Nguyệt (ch.b.), Nguyễn Hà Thanh, Nghiêm Thị Vân....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 219tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
    Thư mục: tr. 207-216
    ISBN: 9786045733370
    Tóm tắt: Khái quát chung về chính sách tài khoá và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường, thực trạng, quan điểm và giải pháp định hướng điều hành chính sách tài khoá ổn định chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
(Chính sách tài chính; Chu kì kinh tế; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Tùng; Nguyễn Hà Thanh; Nghiêm Thị Vân; Chu Minh Hội; Nguyễn Thị Nguyệt--ch.b.; ]
DDC: 336.309597 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học69461. Giáo dục nghệ thuật tạo hình giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Bậc trung học phổ thông/ Đinh Gia Lê, Vương Trọng Đức, Phạm Minh Phong, Phạm Duy Anh.- H.: Giáo dục, 2017.- 121tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 119-120. - Phụ lục cuối chính văn
    ISBN: 9786040105097
    Tóm tắt: Trình bày sự cần thiết của giáo dục nghệ thuật tạo hình và cách thức triển khai chương trình giáo dục nghệ thuật theo định hướng nghề nghiệp trong thực tiễn
(Trung học phổ thông; Nghệ thuật tạo hình; Giáo dục; Hướng nghiệp; ) [Vai trò: Phạm Duy Anh; Phạm Minh Phong; Đinh Gia Lê; Vương Trọng Đức; ]
DDC: 373.0113 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65912. Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và nghị định hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 151tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045731048
    Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật ngân sách nhà nước với những quy định chung và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về ngân sách nhà nước; nguồn thu, chi của ngân sách các cấp; lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước...; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21-15-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật ngân sách nhà nước; } |Luật ngân sách nhà nước; |
DDC: 343.59703402632 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.