Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học514236. DƯƠNG THỊ LIỄU
    Tác động của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan đối với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách tham khảo/ Dương Thị Liễu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 214tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Lí luận chung về điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan, tác động của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong những năm qua và một số phương hướng giải pháp nâng cao vai trò nhân tố chủ quan nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
{Kinh tế thị trường; Điều kiện khách quan; Việt Nam; Nhân tố chủ quan; } |Kinh tế thị trường; Điều kiện khách quan; Việt Nam; Nhân tố chủ quan; | [Vai trò: Dương Thị Liễu--Tác giả; ]
/Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học655196. DƯƠNG THỊ LIỄU
    Tác động của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan đối với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Dương Thị Liễu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 216tr; 19cm.
    Tóm tắt: Làm rõ một số vấn đề về sự tác động của các điều kiện khách quan đối với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta từ đó kiến nghị nhÔng phương hướng, biện pháp cơ bản góp phần nâng cao vai trò của nhân tố chủ quan nhằm thực hiện công cuộc đổi mới trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
(Kinh tế; Xây dựng đất nước; Xây dựng CNXH; Việt Nam; Kinh tế thị trường; ) [Vai trò: Dương Thị Liễu; ]
DDC: 330.12 /Price: 19.000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học317115. DƯƠNG THỊ LIỄU
    Tác động của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan đối với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Sách tham khảo/ Dương Thị Liễu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 214tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lí luận chung về điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan, tác động của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong những năm qua và một số phương hướng giải pháp nâng cao vai trò nhân tố chủ quan nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
{Điều kiện khách quan; Nhân tố chủ quan; Việt Nam; Kinh tế thị trường; } |Điều kiện khách quan; Nhân tố chủ quan; Việt Nam; Kinh tế thị trường; |
/Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.