Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 153.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62933. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".- Tái bản.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 118tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045727768
    Tóm tắt: Giới thiệu, tập trung quán triệt và thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách; )
DDC: 335.4346 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96642. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 119tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045727768
    Tóm tắt: Giới thiệu, tập trung quán triệt và thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách; )
DDC: 335.4346 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học452037. Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị/ Nguyễn Văn Thắng tuyển chọn và hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2017.- 382 tr; 27 cm.
    ISBN: 9786049499531
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung và tinh thần của chỉ thị số 05-CT/TW. Những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc của Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW.
(Học tập; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Thắng--tuyển chọn và hệ thống; ]
DDC: 335.4346 /Price: 365000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học604175. Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị/ Nguyễn Văn Thắng tuyển chọn và hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2016.- 382tr.; 27cm.
    ISBN: 9786049499531
(Phong cách; Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Thắng; ]
DDC: 335.4346 /Price: 365000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36076. Hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Các văn kiện, quyết định mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.- H.: Thế giới, 2019.- 366tr.; 28cm.
    ISBN: 9786047769124
    Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trình bày quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên; các văn kiện, nghị quyết mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị
(Công tác Đảng; Giám sát; Kỉ luật Đảng; )
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học149659. Sổ tay các văn bản triển khai chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 227tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - phường - thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    Tóm tắt: Trình bày mục đích, yêu cầu, các nội dung thực hiện, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị kèm theo các văn bản triển khai thực hiện chỉ thị như: Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-07-2011, Quyết định số 21-QĐ/TW ngày 14-07-2011, Quyết định số 21-QĐ/TW ngày 09/08/2011...
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Học tập; Văn bản; )
DDC: 170 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học395740. Nghị quyết Bộ chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.- H.: Sự thật, 1988.- 43tr; 19cm.
    Trên đầu trang tên sách ghi: Đảng cộng sản Việt Nam
    Tóm tắt: Nghị quyết số 10-NQ/TW. Ngày 5-4-1988 của Bộ chính trị ban chấp hành trung ương. Đảng về những đổi mới sâu sắc trong chính sách kinh tế đối với nông nghiệp và nông thôn ở nước ta
{cơ chế quản lý; Đảng cộng sản Việt Nam; Bộ chính trị; nghị quyết; văn kiện; Nông nghiệp; Kinh tế; } |cơ chế quản lý; Đảng cộng sản Việt Nam; Bộ chính trị; nghị quyết; văn kiện; Nông nghiệp; Kinh tế; |
DDC: 338.1 /Price: 70d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431191. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch nhà nước 5 năm 1976-1980 và nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch nhà nước năm 1978: Báo cáo của Hội đồng chính phủ, do đồng chí Lê Thanh Nghị, uỷ viên Bộ chính trị Trung ương Đảng, phó thủ tướng chính phủ, trình bày tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá VI.- H.: Sự thật, 1978.- 122tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nhận định về tình hình kinh tế của nước ta qua hai năm 1976-1977; Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch nhà nước 5 năm 1976-1980; Nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch nhà nước năm 1978; Những biện pháp chính về lãnh đạo và quản lý để bảo đảm thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1978
{kinh tế; Kế hoạch nhà nước; kế hoạch 5 năm; } |kinh tế; Kế hoạch nhà nước; kế hoạch 5 năm; |
DDC: 338.9597 /Price: 0,3517900 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học425958. ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
    Nghị quyết của Bộ chính trị về công tác cán bộ trong giai đoạn mới.- In lần 2.- H.: Sự thật, 1973.- 29tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nội dung nghị quyết số 225-NQ/Tự ngày 20-2-1973 của Bộ chính trị nêu lên những nhiệm vụ của công tác cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ và những biệnpháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ trong giai đoạn đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ và xây dựng CNXH ở miền Bắc
{Công tác cán bộ; Đảng cộng sản Việt Nam; bộ chính trị; nghị quyết; } |Công tác cán bộ; Đảng cộng sản Việt Nam; bộ chính trị; nghị quyết; |
DDC: 324.2597 /Price: 0,1đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học325990. LÊ ĐÌNH THẮNG
    Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn sau nghị quyết 10 của Bộ chính trị: Sách tham khảo/ Lê Đình Thắng (ch.b), Ngô Đức Cát, Vũ Thị Thảo, Hoàng Tố Lan.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.- 250tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục: tr. 240-248
    Tóm tắt: Phân tích và xác định vị trí, tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn từ sau nghị quyết 10 và giải pháp để tiếp tục đổi mới
{Nông thôn; Kinh tế nông nghiệp; Việt Nam; Chính sách phát triển; } |Nông thôn; Kinh tế nông nghiệp; Việt Nam; Chính sách phát triển; | [Vai trò: Vũ Thị Thảo; Ngô Đức Cát; Hoàng Tố Lan; ]
DDC: 338.109597 /Price: 20500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học32937. NGUYỄN QUỐC BÌNH
    Cẩm nang tra cứu và áp dụng khi xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm: Theo Quy định số 102/QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị/ Nguyễn Quốc Bình.- H.: Hồng Đức, 2019.- 279tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048699499
    Tóm tắt: Giới thiệu điều lệ Đảng và quy định số 29-QĐ/TW và hướng dẫn số 01-HĐ/TW hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng; quy định số 102-QĐ /TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và hướng dẫn số 04-HĐ/UBKTTW, quy định số 30-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
(Kỉ luật Đảng; Đảng viên; Vi phạm; )
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134825. Giá trị lý luận và thực tiễn của Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp/ Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 586tr.; 22cm.
    ISBN: 9786045706459
    Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa lịch sử của Nghị quyết 10 và những tác tác động tích cực của Nghị quyết 10 đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong hơn 25 năm qua, đồng thời nêu lên những vấn đề đã và đang đặt ra đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Đổi mới; Nghị quyết 10; Quản lí; Kinh tế nông nghiệp; ) [Vai trò: Nguyễn Đức Bình; Hồ Tố Lương; Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn Thị Thanh; Vũ Quang Vinh; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456213. 30 câu hỏi và trả lời về nghị quyết 26 của Bộ Chính trị: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên.- Hà Nội: Thanh niên, 1986.- 42tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên huấn Trung ương đoàn
    Tóm tắt: Câu hỏi và trả lời về nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác thanh niên về tất cả các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội. Nội dung, phương thức hoạt động, vai trò của thanh niên trên mặt trận an ninh, quốc phòng. Trách nhiệm của Đảng, của các tổ chức xã hội đối với công tác thanh niên
[Việt Nam; ] {Công tác đoàn; Nghị quyết; Thanh niên; } |Công tác đoàn; Nghị quyết; Thanh niên; |
DDC: 324.09597 /Price: 20đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học27572. Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khoá XII/ B.s.: Nguyễn Viết Thông (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa, Mai Yến Nga.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 295tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
    Phụ lục: tr. 277-290
    ISBN: 9786045748923
    Tóm tắt: Nêu rõ những nội dung cơ bản và điểm mới trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khoá XII về: xây dựng Đảng, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại
(Nghị quyết; ) [Vai trò: Đào Mai Phương; Nguyễn Viết Thông; Vũ Hữu Phê; Mai Yến Nga; Nguyễn Thị Phương Hoa; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học22450. 9 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và một số bài dự thi đoạt giải/ Quang Lân tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2019.- 387tr.; 27cm.
    ISBN: 9786048871963
    Tóm tắt: Tập hợp Chỉ thị 3-CT/TW, 05-CT/TW, một số câu chuyện kể về Bác Hồ và các bài đoạt giải trong cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách; ) [Vai trò: Quang Lân; ]
DDC: 335.4346 /Price: 365000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442080. Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị/ Tuyển chọn, hệ thống: Nguyễn Văn Thắng.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 382tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW
(Phong cách; Đạo đức Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Thắng; ]
DDC: 335.4346 /Price: 365000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135473. Tổng kết thực hiện nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Thế Nghĩa, Đinh Ngọc Thạch, Thái Thị Thu Hương....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 554tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Lý luận Chính trị
    ISBN: 9786045709276
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về lí luận và công tác lí luận, cùng một số vấn đề về đào tạo lí luận chính trị trong những năm đổi mới vừa qua
(Lí luận chính trị; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thái Thị Thu Hương; Đinh Ngọc Thạch; Trần Quang Thái; Vũ Quang Hiển; Nguyễn Thế Nghĩa; ]
DDC: 320.9597 /Price: 87000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học616697. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
    Nghị quyết của Bộ chính trị về khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới.- H: Nxb.Hà Nội, 1991.- 11tr.; 19cm.
(Khoa học công nghệ; Đảng cộng sản; Nghị quyết; )
DDC: 600 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học574402. Nghị quyết của bộ chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên/ Đảng cộng sản Việt Nam.- H.: Thanh niên, 1985.- 16tr.; 19cm.
(Bộ chính trị; Nghị quyết; Thanh niên; Đảng cộng sản Việt nam; )
/Price: 0.30đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431506. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng: Báo cáo của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4, do đồng chí Lê Đức Thọ, uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, trình bày/ Đảng cộng sản Việt Nam.- H.: Sự thật, 1978.- 183tr; 19cm.
    Tóm tắt: Công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội lần thứ 3 đến nay và một số bài học kinh nghiệm. Những nhiệm vụ, chủ trương về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới và một số đề nghị về sửa đổi Điều lệ Đảng
{báo cáo; đại hội 4; Đảng cộng sản Việt Nam; xây dựng Đảng; } |báo cáo; đại hội 4; Đảng cộng sản Việt Nam; xây dựng Đảng; |
/Price: 0,45đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.