Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 26.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67750. Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Xuân Trung (ch.b.), Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Khánh Vân....- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 295tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á
    Thư mục: tr. 286-295
    ISBN: 9786049449819
    Tóm tắt: Phân tích những bước phát triển trong quá trình thay đổi và điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc cũng như quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ
(Chính sách; Quan hệ quốc tế; ) [Pakixtan; Mông Cổ; Triều Tiên; Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Khánh Vân; Nguyễn Thị Thắm; Nguyễn Lê Thy Thương; Nguyễn Xuân Trung--ch.b.; Huỳnh Thanh Loan; ]
DDC: 327.5105 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411354. Nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.- H.: Sự Thật, 1983.- 139tr : bản đồ; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử đất nước con người, cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và nhữngthành tựu trong những năm đầu xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội của nhân dân Lào
{Lào; Quốc chí; Lịch sử; } |Lào; Quốc chí; Lịch sử; |
DDC: 320.594 /Price: 4đ5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150033. Cộng hoà dân chủ nhân dân Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 2020: Sách tham khảo/ Nguyễn Thanh Hiền (ch.b.), Trần Thị Lan Hương, Kiều Thanh Nga....- H.: Khoa học xã hội, 2013.- 255tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
    Thư mục: tr. 249-255
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về Algeria và những vấn đề nổi bật trong quá trình phát triển của Algeria. Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Algeria, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh và khả năng tăng cường, mở rộng hợp tác giữa hai nước đến năm 2020
(Hợp tác; Quan hệ quốc tế; ) [Angiêri; Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Thái; Lê Bích Ngọc; Nguyễn Thanh Hiền--ch.b.; Trần Thị Lan Hương; Kiều Thanh Nga; ]
DDC: 327.650597 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học596895. TRƯƠNG DUY HÒA
    Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tế ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI/ Trương Duy Hoà (ch.b.), Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Hào Hùng....- H.: Khoa học xã hội, 2012.- 247tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi:Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
    Thư mục: tr. 241-247
    Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề và xu hướng chính trị ở Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào. Những vấn đề kinh tế nổi bật của Lào hiện nay và tầm nhìn đến năm 2010. Tác động của tình hình chính trị - kinh tế ở Lào tới Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
(Chính trị; Kinh tế; Thế kỉ 21; Lào; ) [Vai trò: Nguyễn Huy Quang; Nguyễn Hào Hùng; Nguyễn Thị Thi; Phạm Thị Mùi; Trần Thị Minh Giang; ]
DDC: 320.9594 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456976. Cộng hoà dân chủ nhân dân Yêmen trên con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.- Hà Nội: Sự thật, 1985.- 85tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu về: đất nước, con người, lịch sử đấu tranh giành độc lập của nhân dân nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Yê Mem
[Yêmen; ] {Chính trị; Cộng hoà dân chủ nhân dân; Kinh tế; } |Chính trị; Cộng hoà dân chủ nhân dân; Kinh tế; |
DDC: 320.533509 /Price: 6đ0 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học483844. Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên trong thập niên đầu thế kỷ XXI/ Chủ biên: Phạm Quý Long.- Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2009.- 230tr.: bảng, biểu đồ; 20cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
    Thư mục: tr. 227-230
    Tóm tắt: Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên trong bối cảnh thập niên đầu thế kỉ XXI. Tổng quan về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, ngoại giao của Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên
(Kinh tế; Lịch sử; Đất nước; Xã hội; Văn hoá; ) [Triều Tiên; ] [Vai trò: Phạm Quý Long; ]
DDC: 915.193 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413849. Cộng hoà dân chủ nhân dân Y-ê-men trên con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.- H.: Sự Thật, 1985.- 97tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những nét chính về đất nước con người lịch sử và cuộc đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập tự do cho tổ quốc, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ mới của nhân dân nước cộng hoà nhân dân Y-ê-men
{Cộng hoà dân chủ nhân dân Y-ê-men; địa chí; Cải tạo kinh tế; đấu tranh chống thực dân Anh; } |Cộng hoà dân chủ nhân dân Y-ê-men; địa chí; Cải tạo kinh tế; đấu tranh chống thực dân Anh; |
DDC: 953.3 /Price: 600đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học519886. XỈLỬA BUNKHĂM
    Xây dựng và phát triển nền văn hóa ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào: sách tham khảo/ Xỉlửa Bunkhăm.- H.: Chính trị quốc gia, 2004.- 212tr; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày vai trò của văn hoá thẩm mỹ trong sự nghiệp hiện nay ở nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, thực trạng quá trình xây dựng và phát triển nền văn hoá thẩm mỹ ở nước cộng hoà dân chủ nhân Lào từ 1986 đến nay và phương huớng, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng, phát triền nền văn hoá thẩm mỹ
(Thẩm mĩ; Tài liệu tham khảo; Văn hóa; ) [Lào; ]
/Price: 20500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học274462. XỈLỬA BUNKHĂM
    Xây dựng và phát triển nền văn hoá thẩm mỹ ở cộng hoà dân chủ nhân dân Lào: Sách tham khảo/ Xỉlửa Bunkhăm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2004.- 212tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 199
    Tóm tắt: Nêu vị trí, vai trò, thực trạng, đặc điểm của đời sống văn hoá thẩm mỹ; Phương hướng và giải pháp xây dựng, phát triển nền văn hoá thẩm mỹ tiên tiến, đậm đà bản sắc các bộ tộc Lào
(Thẩm mĩ; Văn hoá; ) [Lào; ]
DDC: 111 /Price: 20500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học653599. Hỏi đáp về hiệp định quy chế biên giới Quốc gia giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.- 109tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban biên giới của Chính phủ
    Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu nội dung chính của hiệp định đồng thời đề cập thêm khái niệm về một số vấn đề cơ bản trong công tác biên giới làm cơ sở thực hiện các điều khoản của hiệp định một cách thuận lợi và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng, cán bộ làm công tác biên giới cũng như nhân dân trong khu vực biên giới Việt Nam - Lào tham khảo thực hiện
(Công pháp; Luật pháp Quốc tế; Lào; Việt Nam; )
/Price: 15.000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37493. Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Cuốn sách này sử dụng cho cán bộ, giảng viên nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào... : Sách tham khảo/ B.s.: Trương Thế Côn, Bùi Thị Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Thoa... ; Biên dịch: Poumy Sinlatanathamatheva ; Dương Văn Tuyển h.đ..- H.: Tư pháp, 2019.- 515tr.: bảng; 29cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp
    Thư mục: tr. 272-273
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Lào
    ISBN: 9786048116583
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, kĩ năng cần thiết bao gồm phân tích tổng quan về xây dựng, ban hành văn bản qui phạm pháp luật và các kĩ năng xây dựng chính sách, phân tích, đánh giá tác động của chính sách và dự thảo văn bản qui phạm pháp luật; soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và góp ý dự án, dự thảo văn bản qui phạm pháp luật; thẩm định, kiểm tra, rà soát, hợp nhất, pháp điển văn bản qui phạm pháp luật
(Soạn thảo văn bản; Kĩ năng; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Văn bản qui phạm pháp luật; } |Văn bản qui phạm pháp luật; | [Vai trò: Nguyễn Thị Kim Thoa; Bùi Thị Hà; Trương Thế Côn; Nguyễn Văn Cương; Poumy Sinlatanathamatheva; Dương Văn Tuyển; Nguyễn Thị Hạnh; ]
DDC: 340.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68942. Hỏi - đáp về Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 128tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Biên giới Quốc gia
    Thư mục: tr. 112-114
    Tóm tắt: Khái niệm cơ bản về biên giới quốc gia, những vấn đề chung về biên giới Việt Nam - Lào và nội dung của Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp
(Pháp luật; Hiệp định; Qui chế; Biên giới quốc gia; ) [Việt Nam; Lào; ]
DDC: 341.4209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100836. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.- S.n: S.l, 2016.- 44tr.: bảng; 19cm.
    Phụ lục cuối chính văn
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về Hiệp định biên giới Việt Nam - Lào; quản lý, duy trì và bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới và đường thông tầm nhìn biên giới; quản lý và sử dụng vùng nước biên giới, quản lý hoạt động, sản xuất, xây dựng tại vùng biên giới; xuất nhập qua biên giới và cư trú trong khư vực biên giới, duy trì, bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội vùng biên giới...
(Pháp luật; Hiệp định; Biên giới quốc gia; ) [Việt Nam; Lào; ]
DDC: 341.4209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100797. Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.- H.: S.n, 2016.- 306tr.; 29cm.
    Phụ lục cuối chính văn
    Tóm tắt: Giới thiệu nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Mô tả vị trí mốc quốc giới, cọc dấu và hướng đi của đường biên giới
(Biên giới; ) [Việt Nam; Lào; ] {Mốc quốc giới; } |Mốc quốc giới; |
DDC: 341.42026 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150206. Các văn bản pháp lý về hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 127tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Biên giới Quốc gia
    Tóm tắt: Tập hợp một số các văn bản pháp lý về việc hoạch định, phân giới, cắm mốc biên giới quốc gia, xác định chính thức đường biên giữa 2 nước Việt Nam - Lào . Một số điều ước quốc tế xác định giao điểm đường biên được ký kết giữa 2 nước và các nước láng giềng có liên quan
(Biên giới quốc gia; Pháp luật; ) [Lào; Việt Nam; ] {Cắm mốc; Phân giới; } |Cắm mốc; Phân giới; |
DDC: 342.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150159. Các văn bản pháp lý về phân giới, cắm mốc biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 474tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Biên giới Quốc gia
    Tóm tắt: Tập hợp một số các văn bản pháp lý về phân giới, cắm mốc biên giới quốc gia giữa 2 nước Việt Nam - Lào
(Biên giới quốc gia; Pháp luật; ) [Lào; Việt Nam; ] {Cắm mốc; Phân giới; } |Cắm mốc; Phân giới; |
DDC: 342.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học151548. Các văn bản pháp lý về quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 47tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Biên giới Quốc gia
    Phụ lục: tr. 35-46
    Tóm tắt: Trình bày nội dung Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào về việc bảo vệ đường biên giới và các mốc quốc giới; việc qua lại biên giới, khai thác và sử dụng sông suối biên giới, bảo vệ rừng, săn bắn, khai khoáng và giữ gìn an ninh trong khu vực biên giới và tổ chức thực hiện Hiệp định
(Qui chế; Pháp luật; Biên giới quốc gia; ) [Việt Nam; Lào; ]
DDC: 341.4 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học151534. Hỏi - Đáp về Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 128tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Biên giới Quốc gia
    Thư mục: tr. 112-114
    Tóm tắt: Gồm 91 câu hỏi và đáp nội dung Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào: một số khái niệm cơ bản, những vấn đề chung và hiệp định về quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào
(Biên giới quốc gia; Pháp luật; Qui chế; Hiệp định; ) [Việt Nam; Lào; ]
DDC: 341.4 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học159711. Kinh tế - Xã hội Lào trước ngày thành lập nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào/ B.s.: Đào Văn Tiến (ch.b.), Nguyễn Hoài Nguyên, Phạm Nghệ....- H.: Thông tấn, 2013.- 395tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào
    ISBN: 9786049051012
    Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình phát triển kinh tế - xã hội Lào; đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội; quá trình giải quyết sự phân cách thành thị nông thôn qua các giai đoạn; trình bày những thành công, hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho tiến trình phát triển kinh tế - xã hội
(Kinh tế; Xã hội; ) [Lào; ] [Vai trò: Nguyễn Thành Doãn--b.s.; Trần Hoài Sơn--b.s.; Nguyễn Hoài Nguyên--b.s.; Đào Văn Tiến--ch.b.; Phạm Nghệ--b.s.; ]
DDC: 330.9594 /Price: 129000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học232423. Hệ thống văn bản pháp quy đầu tư vào cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.- H.: Thống kê, 2008.- 232tr.: bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
    Tóm tắt: Tập hợp các văn bản pháp qui hướng dẫn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Lào. Văn bản thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam, Lào. Văn bản đầu tư trực tiếp và nước ngoài của Việt Nam
(Đầu tư nước ngoài; ) [Việt Nam; Lào; ]
DDC: 346.59407 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.