Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học961264. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo/ Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 763tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
    Thư mục: tr. 727-744
    ISBN: 9786045731475
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI
(Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] {Chủ thuyết phát triển; } |Chủ thuyết phát triển; | [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Phùng Hữu Phú; Phạm Xuân Nam; Tô Duy Hợp; Tô Huy Rứa; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học882773. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh/ Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú....- H.: Nxb. Hà Nội, 2021.- 276 tr.; 24 cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045595572
    Tóm tắt: Trình bày tổng luận về chủ thuyết phát triển của Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI, hướng tầm nhìn tời năm 2020, 2045
(Thời đại Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] {Chủ thuyết phát triển; } |Chủ thuyết phát triển; | [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Phùng Hữu Phú; Phạm Xuân Nam; Tô Duy Hợp; Tô Huy Rứa; ]
DDC: 335.4346 /Price: 140000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.