Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 9419.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87035. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/ Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 372tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 356-367
    ISBN: 9786045720806
    Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Kinh tế thị trường; Thực tiễn; Lí luận; Thời kì đổi mới; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--ch.b.; Nguyễn Xuân Thắng; Đinh Quang Ty--ch.b.; Nguyễn Viết Thông--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hùng; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92678. Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế/ Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình (ch.b.), Đào Hữu Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 323tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 313-318
    ISBN: 9786045725214
    Tóm tắt: Trình bày các luận cứ khoa học cho việc đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1986-2014; quy chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực sản xuất trong tăng trưởng kinh tế; cách thức phân bổ sản lượng tạo ra tổng cầu trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1986-2014...
(1986-2014; Đổi mới; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đào Hữu Hoà; Bùi Quang Bình--ch.b.; Nguyễn Thanh Trúc; Trương Bá Thanh--ch.b.; Nguyễn Hiệp; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86814. Phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế/ B.s.: Hoàng Văn Long (ch.b.), Nguyễn Minh, Lê Thị Thu Mai....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 280tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
    Phụ lục: tr. 177-273
    ISBN: 9786045714096
    Tóm tắt: Trình bày tình hình phát triển kinh tế tập thể qua các thời kỳ. Một số kết quả nổi bật cũng như tồn tại và nguyên nhân. Những kinh nghiệm quốc tế, từ đó định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta
(Đổi mới; Kinh tế tập thể; Hội nhập quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Văn Long--ch.b.; Trần Thị Thu Hà--b.s.; Nguyễn Minh--b.s.; Lê Thị Thu Mai--b.s.; Đỗ Phương Mai--b.s.; ]
DDC: 334.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75703. JANEWAY, WILLIAM H.
    Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới: Thị trường, đầu cơ và vai trò của nhà nước: Sách tham khảo/ William H. Janeway ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- XVIII, 489tr.; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: Doing capitalism in the innovation economy: Markets, speculation and the state
    Thư mục: tr. 467-489
    ISBN: 9786045734803
    Tóm tắt: Mô tả những thay đổi mà tác giả đã chứng kiến trong suốt 40 năm làm nghề đầu tư mạo hiểm, đó là sự thay đổi trên thị trường chứng khoán phố Wall. Tìm hiểu vai trò của bong bóng kinh tế và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà nước đối với sự phát triển của nền kinh tế đổi mới
(Chủ nghĩa tư bản; ) {Vốn mạo hiểm; } |Vốn mạo hiểm; | [Vai trò: Đỗ Đức Thọ--biên dịch, h.đ.; Nguyễn Thị Lan Anh--biên dịch, h.đ.; Dương Văn Đoan--biên dịch, h.đ.; ]
DDC: 332.04154 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118873. Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 259tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 257
    ISBN: 9786045708729
    Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức, các kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự, có kèm 1 số mẫu minh hoạ
(Soạn thảo văn bản; Hợp đồng kinh tế; Hợp đồng thương mại; Hợp đồng dân sự; ) [Việt Nam; ]
DDC: 351.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150663. NGUYỄN DŨNG SINH
    Đảng uỷ cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Tài liệu dành cho cấp uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn/ Nguyễn Dũng Sinh (ch.b.), Lâm Quốc Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 291tr.: sơ đồ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 285-288
    ISBN: 8935211124080
    Tóm tắt: Trang bị kiến thức và kỹ năng cho đảng uỷ viên cấp cơ sở xã, phường, thị trấn: các kỹ năng cơ bản, xử lý thông tin, yêu cầu tự học, quan hệ với các cấp và tổ chức, quy trình ra quyết định và xây dựng kế hoạch hoạt động lãnh đạo, giải quyết các vấn đề xã hội
(Phát triển; Kinh tế; Xã hội; Đảng uỷ; Cơ sở; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Quốc Tuấn; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118469. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn/ Đinh Thế Huynh, Kikẹo Khẳykhămphithun, Vương Đình Huệ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 175tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045720257
    Tóm tắt: Giới thiệu 10 chuyên đề cốt yếu nhất của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bao gồm các vấn đề: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường...
(Thực tiễn; Lí luận; Định hướng XHCN; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; Lào; ] [Vai trò: Đinh Thế Huynh; Trần Quốc Toản; Kikẹo Khẳykhămphithun; Vương Đình Huệ; Bunthi Khưamixay; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108094. Vai trò của Đảng trong cập nhật hoá mô hình kinh tế - Xã hội tại Cuba và đổi mới tại Việt Nam: Lý luận và thực tiễn/ Trần Quốc Vượng, Hoàng Chí Bảo, Lê Minh Nghĩa....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 219tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hồi đồng Lý luận trung ương
    ISBN: 9786045712818
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận về vai trò khởi xướng và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hoá và thực hiện an sinh xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...; quá trình cập nhật hoá mô hình kinh tế - xã hội và tăng cường công tác xây dựng Đảng ở Cuba
(Đổi mới; Đảng Cộng sản; Xã hội; Kinh tế; ) [Cuba; Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Lê Hữu Nghĩa; Aise Sotolongo, Jesus; Lê Minh Nghĩa; Trần Quốc Vượng; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488359. SACHS, JEFFEREY D.
    Thịnh vượng chung - kinh tế học cho hành tinh đông đúc: Sách tham khảo/ Jefferey D. Sachs ; Người dịch: Đức Tuệ, ...[và những người khác] ; Hiệu đính: Kim Thoa, Minh Long.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012.- 591tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045715963
    Tóm tắt: Phác họa bức tranh hiện thực về thế giới ngày nay: vấn đề phát triển bền vững và nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt đói nghèo; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp hợp lí cũng như các dự đoán xác thực dựa trên vô số dữ liệu minh hoạ cụ thể
(Chính sách kinh tế; Phát triển bền vững; ) [Vai trò: Kim Thoa; Minh Long; My Hoàng; Thu Hường; Vạn Bảo; Đức Tuệ; ]
DDC: 338.9 /Price: 60000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115865. ĐỖ ĐỨC HIỆP
    Kinh tế châu Phi - Cải cách, tăng trưởng, hội nhập và hợp tác với Việt Nam: Sách tham khảo/ Đỗ Đức Hiệp.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 243tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 222-231. - Thư mục: tr. 232-242
    ISBN: 9786045712832
    Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế Châu Phi trong những thập niên cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI; những yếu tố cơ bản chi phối tiến trình tăng trưởng kinh tế khu vực; những thành tựu, hạn chế, triển vọng trong việc mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Châu Phi
(Hợp tác kinh tế; Cải cách; Hội nhập kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; ) [Châu Phi; Việt Nam; ]
DDC: 338.96 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84885. Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Triển vọng đến năm 2020/ Ngô Thắng Lợi, Trần Thị Vân Hoa (ch.b.), Bùi Đức Tuân....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 226tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 219-222
    ISBN: 9786045722732
    Tóm tắt: Đánh giá thực trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2014 và các động lực của tăng trưởng trong giai đoạn này theo khu vực kinh tế, theo ngành và theo các yếu tố đầu vào. Quan điểm, định hướng và giải pháp điều chỉnh các động lực kinh tế trong giai đoạn từ nay đến năm 2020
(Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phí Thị Hồng Linh; Ngô Thắng Lợi--ch.b.; Bùi Thị Thanh Huyền; Trần Thị Vân Hoa--ch.b.; Bùi Đức Tuân; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113492. Việt Nam - Truyền thống kinh tế - văn hoá biển: Sách tham khảo/ Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Mạnh Dũng (ch.b.), Nguyễn Thừa Hỷ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 575tr.: ảnh, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 567-575
    ISBN: 9786045710364
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về không gian văn hoá, xã hội biển Việt Nam, tiềm năng kinh tế, hoạt động thương mại của người Việt qua các thời kì lịch sử, tầm nhìn và tư duy hướng biển của một số triều đại và nhân vật lịch sử Việt Nam
(Kinh tế biển; Văn hoá; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Văn Thuỷ; Hoàng Anh Tuấn; Nguyễn Thừa Hỷ; Nguyễn Văn Kim--ch.b.; Nguyễn Mạnh Dũng--ch.b.; ]
DDC: 959.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98603. VŨ QUANG
    Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế: Sách tham khảo/ Vũ Quang (ch.b.), Nguyễn Văn Lâm.- H.: Bách khoa Hà Nội, 2016.- 319tr.; 27cm.
    Thư mục: tr. 311-319
    ISBN: 9786049501098
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về pháp luật hợp đồng và hợp đồng thương mại. Thực trạng pháp luật hợp đồng thương mại ở Việt Nam hiện nay. Pháp luật về hợp đồng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và một số khuyến nghị. Một số hợp đồng thương mại thông dụng trong điều kiện hội nhập
(Pháp luật; Hợp đồng thương mại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Lâm; ]
DDC: 346.59707 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học111806. NGUYỄN VĂN PHÚC
    Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Văn Phúc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 399tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786045710678
    Tóm tắt: Cơ sở lí luận xác định các đột phá cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Sự cần thiết phải thực hiện các đột phá chiến lược cùng những thách thức và giải pháp đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược ở Việt Nam từ nay tới năm 2020
(Giải pháp; Thực trạng; Phát triển; Chiến lược; Xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học491850. Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam có giá trị kinh tế/ Biên soạn: Lê Thị Diên (ch.b.),...[ và những người khác ].- Hà Nội: Nông nghiệp, 2014.- 152tr.: ảnh; 21cm.
    Thư mục: tr. 147-148
    ISBN: 9786046011446
    Tóm tắt: Trình bày mục tiêu, các nguyên tắc và biện pháp bảo tồn phát triển cây dược liệu. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc nam. Một số mô hình trồng cây thuốc nam theo phương thức nông lâm kết hợp...
(Cây thuốc nam; Bảo tồn; Kĩ thuật trồng trọt; ) [Vai trò: Lê Thái Hùng; Lê Thị Diên; Nguyễn Hợi; Trần Minh Đức; Võ Thị Minh Phương; ]
DDC: 633.88 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68930. PERKINS, JOHN
    Lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế/ John Perkins ; Dịch: Lê Đồng Tâm, Vũ Thị Thanh Tâm ; H.đ.: Mai Quỳnh Nga, Diệu Hương.- H.: Thông tấn, 2017.- 473tr.; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: The new confessions of an economic hit man
    ISBN: 9786049531538
    Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện có thật của tác giả từ 1963 đến nay về sát thủ kinh tế - những chuyên gia được trả lương hậu hĩnh để đi khắp thế giới và lừa đảo các quốc gia hàng tỷ đô la. Công cụ của những kẻ sát thủ này là những báo cáo tài chính méo mó, những dự báo được thổi phồng, những cuộc bầu cử gian lận, những khoản tiền thưởng béo bở...
(Tiểu sử; Tài chính quốc tế; Sự nghiệp; ) {John Perkins, 1945- , Nhà kinh tế, Mỹ; } |John Perkins, 1945- , Nhà kinh tế, Mỹ; | [Vai trò: Diệu Hương--h.đ.; Vũ Thị Thanh Tâm--dịch; Lê Đồng Tâm--dịch; Mai Quỳnh Nga--h.đ.; ]
DDC: 332.042092 /Price: 190000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91101. Hỏi đáp về cộng đồng kinh tế ASEAN/ Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu (ch.b.), Hà Văn Hội....- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 190tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 171-175
    ISBN: 9786048015404
    Tóm tắt: Trình bày thực tiễn hội nhập kinh tế khu vực trên thế giới; hội nhập AEC và kinh nghiệm của một số nước Asean; AEC và bối cảnh quốc tế mới
(Cộng đồng kinh tế; ) [Vai trò: Nguyễn Hồng Sơn--ch.b.; Nguyễn Thị Kim Chi; Nguyễn Anh Thu--ch.b.; Hà Văn Hội; Nguyễn Thị Kim Anh; ]
DDC: 337.59 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94613. NGUYỄN THỊ THU TRANG
    Sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam thực thi các FTA và cộng đồng kinh tế ASEAN/ B.s.: Nguyễn Thị Thu Trang (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Phùng Thị Lan Phương.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 154tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 115-154. - Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786048014797
    Tóm tắt: Tổng quan tình hình và hiệu quả sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại của doanh nghiệp Việt Nam từ trước tới nay; đánh giá thực chất về nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh của hàng nhập khẩp từ FTA và AEC tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Nguyên nhân, hạn chế và các giải pháp sử dụng hiệu quả công cụ phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam
(Thương mại quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phùng Thị Lan Phương--b.s.; Nguyễn Thị Thuỳ Dung--b.s.; ]
DDC: 382.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34436. Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 228tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045751824
    Tóm tắt: Những thông tin cơ bản về bối cảnh thế giới và khu vực Biển Đông. Phân tích tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội và thách thức đối với phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam dựa trên nền tảng của kinh tế biển xanh. Bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông cũng như các nhóm giải pháp thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030
(Biển; Đảo; Chủ quyền; Kinh tế biển; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ]
DDC: 333.916409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100034. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ/ Trương Thị Mỹ Nhân, Lê Thị Thục (ch.b.), Nguyễn Ngọc Toàn....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 395tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 382-395
    ISBN: 9786049448843
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế; tác động cảu biến đổi khí hậu; thực trạng, phương hướng và giải pháp tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ
(Ven biển; Biến đổi khí hậu; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ) [Nam Trung Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Trương Thị Mỹ Nhân--ch.b.; Hoàng Ngọc Hải; Lê Thị Thục--ch.b.; Nguyễn Ngọc Toàn; Hoàng Anh Huy; ]
DDC: 338.959750914607 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.