Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 225.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78725. Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô/ Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Nguyễn Hoàng Bảo.- Tái bản lần thứ 12, có sửa chữa, bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 299tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
    Phụ lục trong chính văn. - Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786049225628
    Tóm tắt: Gồm các bài tập trắc nghiệm, câu hỏi ôn tập kiểm tra về các nội dung của kinh tế học vi mô: Những vấn đề cơ bản của kinh tế học; cầu, cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; sản xuất và chi phí; thị trường cạnh tranh và độc quyền hoàn toàn; thị trường các yếu tố sản xuất
(Trắc nghiệm; Bài tập; Câu hỏi; Kinh tế vi mô; ) [Vai trò: Nguyễn Như Ý; Trần Thị Bích Dung; Nguyễn Hoàng Bảo; Trần Bá Thọ; ]
DDC: 338.5076 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77739. Kinh tế vi mô/ Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ.- Tái bản lần thứ 10, có sửa chữa, bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 237tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786049225611
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về kinh tế học vi mô: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; cầu, cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; lý thuyết sản xuất và chi phí; thị trường cạnh tranh, thị trường độc quyền hoàn toàn và không hoàn toàn; vốn, đất đai và các yếu tố sản xuất
(Kinh tế vi mô; ) [Vai trò: Trần Bá Thọ; Nguyễn Như Ý; Lê Bảo Lâm; Trần Thị Bích Dung; ]
DDC: 338.50711 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77749. NGUYỄN NHƯ Ý
    Kinh tế vĩ mô/ Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung.- Tái bản lần thứ 6 có sửa chữa, bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 237tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786049225642
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia, tổng cầu, chính sách tài khoa, chính sách ngoại thương; các vấn đề về tiền tệ, ngân hàng, chính sách tiền tệ; mô hình IS-LM, mô hình tổng cung tổng cầu...
(Kinh tế vĩ mô; Lí thuyết; ) [Vai trò: Trần Thị Bích Dung; ]
DDC: 339.0711 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học46077. Câu hỏi - bài tập - trắc nghiệm kinh tế vi mô/ Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Nguyễn Hoàng Bảo.- Tái bản lần thứ 12 có sửa chữa, bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 299tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786049225628
    Tóm tắt: Gồm các bài tập trắc nghiệm, câu hỏi ôn tập kiểm tra về các nội dung của kinh tế học vi mô: Những vấn đề cơ bản của kinh tế học; cầu, cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; sản xuất và chi phí; thị trường cạnh tranh và độc quyền hoàn toàn; thị trường các yếu tố sản xuất
(Bài tập; Trắc nghiệm; Kinh tế vi mô; ) [Vai trò: Trần Bá Thọ; Trần Thị Bích Dung; Nguyễn Như Ý; Nguyễn Hoàng Bảo; ]
DDC: 388.5076 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64214. Báo cáo kinh tế vĩ mô quý IV năm 2016.- H.: Tài chính, 2017.- X, 110tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 99-109. - Thư mục: tr. 110
    ISBN: 9786047915750
    Tóm tắt: Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong quý IV năm 2016. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
(Kinh tế vĩ mô; ) [Việt Nam; ]
DDC: 339.3597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77750. Tóm tắt - bài tập - trắc nghiệm kinh tế vĩ mô/ Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà.- Tái bản lần thứ 12 có sửa chữa, bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 265tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786049225635
    Tóm tắt: Tóm tắt lý thuyết và hệ thống bài tập, câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của kinh tế học vĩ mô như: Cách tính sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng quốc gia, tổng cầu, chính sách tài khoá và ngoại thương, tiền tệ, ngân hàng, chính sách tiền tệ...
(Bài tập; Trắc nghiệm; Kinh tế vĩ mô; ) [Vai trò: Trần Bá Thọ; Trần Thị Bích Dung; Nguyễn Như Ý; Lâm Mạnh Hà; ]
DDC: 339.076 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122891. NGUYỄN MINH TUẤN
    Kinh tế vĩ mô= Macroeconomic/ Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Trần Nguyễn Minh Ái.- Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 282tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 277
    ISBN: 9786049222047
    Tóm tắt: Khái quát về kinh tế vĩ mô, hạch toán thu nhập quốc dân, lạm phát - thất nghiệp, chính sách tài chính, tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ, thương mại quốc tế, tăng trưởng kinh tế
(Kinh tế vĩ mô; ) [Vai trò: Trần Nguyễn Minh Ái; ]
DDC: 339 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121343. LÊ QUỐC HỘI
    Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bất động sản và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Lê Quốc Hội.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 159tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 154-159
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bất động sản và bất ổn kinh tế vĩ mô; tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bất động sản tới bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam và những giaỉi pháp thu hút, quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bất động sản nhằm ổn định kinh tế vĩ mô ở nước ta
(Kinh tế vĩ mô; Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Bất động sản; Bất ổn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 332.67309597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học384205. RIEDEL, JAMES
    Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở: Sách tham khảo/ James Riedel.- H.: Chính trị quốc gia, 1995.- 199tr : hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Phạm vi kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở. Cách tiếp cận linh hoạt đối với việc phân tích cán cân thanh toán, lãi suất, tỷ giá hối đoái của thị trường ngoại hối. Thu nhập quốc dân và cán cân thương mại. Tiền tệ, giá cả và cán cân thanh toán. Ôn định và điều chỉnh ở các nước đang phát triển.
{thu nhập quốc dân (GNP); ngoại hối; kinh tế mở; kinh tế vĩ mô; Quản lý kinh tế; tiền tệ; cán cân thương mại; giá cả; } |thu nhập quốc dân (GNP); ngoại hối; kinh tế mở; kinh tế vĩ mô; Quản lý kinh tế; tiền tệ; cán cân thương mại; giá cả; |
DDC: 339 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học298800. HOÀNG NGỌC HOÀ
    Phối hợp một số chính sách kinh tế vĩ mô nhằm thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay/ Hoàng Ngọc Hoà (ch.b).- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 152tr; 19cm.
    Thư mục: tr.143-147
    Tóm tắt: Sự cần thiết khách quan và khả năng phối hợp một số chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Thực trạng phối hợp một số chính sách kinh tế vĩ mô trong những năm đổi mới vừa qua - những tồn tại, nguyên nhân và những bài học. Khuyến nghị về phương hướng và giải pháp phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô trong những năm tới
{Công nghiệp hoá; Việt Nam; Hiện đại hoá; Chính sách kinh tế; Kinh tế vĩ mô; } |Công nghiệp hoá; Việt Nam; Hiện đại hoá; Chính sách kinh tế; Kinh tế vĩ mô; |
DDC: 339.5 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học285178. TRẦN QUANG LÂM
    Tập bài giảng kinh tế vĩ mô: Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh/ Trần Quang Lâm ch.b.- H.: Chính trị quốc gia, 2003.- 262tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia. Khoa Kinh tế chính trị. - Thư mục cuối sách
    Tóm tắt: Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu, các khái niệm cơ bản của môn Kinh tế vĩ mô
{Giáo trình; Kinh tế vĩ mô; } |Giáo trình; Kinh tế vĩ mô; |
DDC: 339.076 /Price: 26500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học304522. LÊ ĐĂNG DOANH
    Hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Sách tham khảo/ B.s: Lê Đăng Doanh (ch.b), Nguyễn Công Nghiệp, Đặng Đức Đạm...- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 303tr; 21cm.
    Tóm tắt: Phân tích những bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, thực tiễn công cuộc đổi mới. Định hướng các giải pháp chính sách kinh tế vĩ mô, các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách đó
{Kinh tế vĩ mô; Hiện đại hoá; Tài liệu tham khảo; Công nghiệp hoá; Chính sách kinh tế; } |Kinh tế vĩ mô; Hiện đại hoá; Tài liệu tham khảo; Công nghiệp hoá; Chính sách kinh tế; | [Vai trò: Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Công Nghiệp; Đặng Đức Đạm; Đặng Ngọc Phong; ]
DDC: 339 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học323968. ĐẶNG ĐỨC ĐẠM
    Kế hoạch hoá kinh tế vĩ mô: Sách tham khảo/ Đặng Đức Đạm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.- 353tr; 19cm.
    Thư mục: tr. 341-348
    Tóm tắt: Trình bày về vấn đề kế hoạch hoá kinh tế vĩ mô ở Việt Nam, nêu vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường; những mô hình về kế hoạch hoá vĩ mô ở Pháp, cộng hoà Liên bang Đức, Nhật Bản
{Tài liệu tham khảo; Kế hoạch hoá; Kinh tế học vĩ mô; Kinh tế thị trường; } |Tài liệu tham khảo; Kế hoạch hoá; Kinh tế học vĩ mô; Kinh tế thị trường; |
DDC: 339 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học375886. VŨ ĐÌNH BÁCH
    Cơ sở khoa học và vận dụng chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam/ Vũ Đình Bách, Nguyễn Đình Hương.- H.: Khoa học kỹ thuật, 1992.- 111tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những nguyên tắc xây dựng, cơ sở khoa học và mục đích của chính sách kinh tế vĩ mô. Quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam hiện nay và việc vận dụng chính sách kinh tế vĩ mô vào việc ổn định, tăng trưởng kinh tế. Sự phối hợp các chính sách và tổ chức quản lý vĩ mô
{Chính sách kinh tế vĩ mô; Kinh tế; Đổi mới kinh tế; } |Chính sách kinh tế vĩ mô; Kinh tế; Đổi mới kinh tế; | [Vai trò: Nguyễn Đình Hương; ]
DDC: 339.509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456388. MAURICE,S. CHARLES
    Kinh tế quản lý: ứng dụng trong kinh tế vi mô để ra quyết định/ S.C.Maurice,C.W.Smithson;Nguyễn Lê Vũ dịch.- Hà Nội: Trung tâm tư liệu-Thông tin Đại học KTQD, 1990.- 455tr; 19cm.
    Tóm tắt: Cẩm nang quản lý kinh doanh giúp cho các nhà kinh doanh sản xuât tiếp cận với những kiến thức và kinh nghiệm quản lý kinh doanh,quyết định sản xuất,lựa chọn thị trường,cơ cấu mặt hàng...
{Kinh doanh; Kinh tế; Quản lý; } |Kinh doanh; Kinh tế; Quản lý; | [Vai trò: Nguyễn Lê Vũ; Smithson,Charles W.; ]
DDC: 330 /Price: ?đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học599833. Bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Hạ Thị Thiều Dao (ch.b.), Lê Thị Mỹ Ngọc, Lai Văn Tài....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 234tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Giúp độc giả có thêm thông tin về tình hình bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam
(Kinh tế; Sách chuyên khảo; Việt Nam; ) [Vai trò: Hạ Thị Thiều Dao; Lai Văn Tài; Lê Thị Mỹ Ngọc; Nguyễn Thị Hồng Vinh; Phạm Thị Tuyết Trinh; ]
DDC: 339.5 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học543431. ĐINH PHI HỔ
    Kinh tế vi mô căn bản và nâng cao: Câu hỏi trắc nghiệm - Bài tập/ Đinh Phi Hổ.- H.: Tài chính, 2013.- 477tr: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục cuối chính văn
    Tóm tắt: q
(Câu hỏi; Bài tập; Kinh tế vi mô; Trắc nghiệm; )
DDC: 338.5076 /Price: 116000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học493593. Ổn định kinh tế vĩ mô cần một chiến lược dài hạn/ Biên soạn: Đặng Đức Thành (ch.b.),...[và những người khác].- Hà Nội: Thanh niên, 2011.- 212tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.- (Tủ sách Tri thức doanh nhân)
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề tư duy mới và tái cấu trúc kinh tế; những vấn đề liên quan đến chính sách ổn định kinh tế vĩ mô như: mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách, vay nợ, cung tiền, tăng trưởng, lạm phát; vấn đề nợ nước ngoài trong phát triển kinh tế ở Việt Nam,...
(Chiến lược; Kinh tế vĩ mô; Ổn định; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Cành; Nguyễn Văn Trình; Lương Văn Tự; Vũ Khoan; Đặng Đức Thành; ]
DDC: 339.509597 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482039. NGUYỄN VĂN NGỌC
    Bài giảng kinh tế vĩ mô/ Nguyễn Văn Ngọc.- Hà Nội: Đại học kinh tế Quốc dân, 2010.- 591tr.: hình vẽ; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu khoa học và số liệu kinh tế vĩ mô. Lý thuyết cổ điển: Các mô hình mô tả nền kinh tế trong dài hạn và ngắn hạn. Những cơ sở kinh tế vi mô nằm sau kinh tế vĩ mô: tiêu dùng, nợ chính phủ, đầu tư, cung và cầu
(Bài giảng; Chính sách kinh tế; Kinh tế vĩ mô; )
DDC: 339 /Price: 85000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học209876. ĐỖ ĐỨC LƯƠNG
    Nền kinh tế thị trường và chính sách hai đồng nội tệ: Một nhóm giải pháp mới nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và phòng ngừa khủng hoảng kinh tế/ Đỗ Đức Lương.- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009.- 215tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 213
    Tóm tắt: Trình bày những khái niệm kinh tế thị trường, điều tiết kinh tế vĩ mô, nút thắt trong nền kinh tế, chính sách hai đồng nội tệ. Phân tích và đưa ra những giải pháp mới nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, phòng ngừa khủng hoảng kinh tế
(Khủng hoảng kinh tế; Phòng chống; Giải pháp; Tiền tệ; Điều tiết; )
DDC: 339.5 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.