Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 22129.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1019572. Từ điển lịch sử Việt Nam: Từ khởi nguồn đến 938/ Vũ Văn Quân (ch.b.), Hà Duy Biển, Phạm Đức Anh....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 352tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 347-352
    ISBN: 9786046237181
    Tóm tắt: Tổng quan những sự kiện, địa danh, những nhân vật lịch sử từ buổi đầu đến chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và những thuật ngữ, khái niệm liên quan đến lịch sử Việt Nam giai đoạn này được trình bày theo trật tự chữ cái tiếng Việt
(Lịch sử cổ đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Duy Biển; Phạm Đức Anh; Vũ Văn Quân; Đặng Hồng Sơn; Đỗ Thuỳ Lan; ]
DDC: 959.70103 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040742. NGÔ VĂN PHÚ
    Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ: Tiểu thuyết lịch sử/ Ngô Văn Phú.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 371tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045326619
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970711. NGUYỄN NHƯ Ý
    Từ điển văn hoá, lịch sử Việt Nam/ Nguyễn Như Ý (ch.b.), Nguyễn Thành Chương, Bùi Thiết.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 1367tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 1281-1288
    ISBN: 9786045733158
    Tóm tắt: Gồm khoảng 6000 mục từ về các di tích văn hoá, di tích lịch sử, di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống... của Việt Nam
(Lịch sử; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Thiết; Nguyễn Thành Chương; ]
DDC: 959.7003 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học898554. Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam/ Nguyễn Tài Thư, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Văn Tấn....- H.: Đại học Sư phạm, 2020.- 599tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học
    ISBN: 9786045470251
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam: những vấn đề chung, đặc điểm tư tưởng, ảnh hưởng của tư tưởng Nho, Phật và tư tưởng dân gian, vấn đề phân kì, tính chất của Phật giáo và Phật giáo Việt Nam, Phật giáo và văn hoá dân tộc, một số tông phái Phật giáo, Nho giáo và Phật giáo trong lịch sử...
(Lịch sử tư tưởng; Phật giáo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Văn Tấn; Lê Hữu Tầng; Nguyễn Khánh Toàn; Nguyễn Tài Thư; Nguyễn Đức Sự; ]
DDC: 181.197 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936519. Việt Nam trong lịch sử thế giới/ Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, Lâm Mỹ Dung....- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 658tr.: minh hoạ; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Lịch sử
    Thư mục: tr. 647-658
    ISBN: 9786049611735
    Tóm tắt: Gồm các bài viết về các chủ đề: Việt Nam trong tảng nền lịch sử - văn hoá khu vực; Việt Nam và thế giới: Những tương đồng và dị biệt; Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và thế giới
(Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Văn Tấn; Hán Văn Khẩn; Lâm Mỹ Dung; Trần Quốc Vượng; Đặng Hồng Sơn; ]
DDC: 959.7 /Price: 360000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018805. ĐINH VĂN MINH
    Khiếu nại hành chính lịch sử phát triển và những vấn đề thực tiễn: So sánh với Pháp, Trung Quốc và một số nước trên thế giới/ Đinh Văn Minh.- H.: Hồng Đức, 2015.- 375tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678036
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về khiếu kiện hành chính. Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính. Việc xem xét và giải quyết khiếu nại hành chính nói chung, tại toà án nhân dân nói riêng
(Hành chính công; Khiếu nại; Pháp luật; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học986922. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
    Chiến tranh và hoà bình trong lịch sử và đương đại: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Đình Chiến, Văn Đức Thanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 527tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 515-522
    ISBN: 9786045719947
    Tóm tắt: Luận giải những vấn đề lý luận về chiến tranh và hoà bình. Lược khảo quá trình nhận thức và giải quyết vấn đề chiến tranh và hoà bình trong lịch sử thế giới và Việt Nam. Phân tích vấn đề chiến tranh và hoà bình trong thế giới đương đại. Khái quát những khía cạnh cơ bản về xây dựng quốc phòng Việt Nam gắn với nhận thức, giải quyết vấn đề chiến tranh và hoà bình
(Chiến tranh; Hoà bình; Lịch sử; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Văn Đức Thanh; ]
DDC: 909 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1095903. LÊ HỒNG LÝ
    Lễ hội lịch sử ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ/ Lê Hồng Lý (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Liên.- H.: Văn hoá dân tộc, 2011.- 216tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047000821
    Tóm tắt: Trình bày nội dung và ý nghĩa của lễ hội lịch sử. Giới thiệu một số lễ hội lịch sử ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ như: Lễ hội thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ, lễ hội Đền Hùng, Hội Gióng, Hội làng Đồng Kỵ...
(Lễ hội; ) [Bắc Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Hương Liên; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950249. NGUYỄN ĐỨC MẬU
    Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học Việt Nam/ Nguyễn Đức Mậu.- Vinh: Đại học Vinh, 2018.- 399tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 239-366. - Thư mục: tr. 378-395
    ISBN: 9786049234248
    Tóm tắt: Trình bày sự ra đời của hát nói như một thể loại văn học, tiến trình phát triển của hát nói. Phân tích hát nói như một hiện tượng nghệ thuật độc đáo của thơ ca dân tộc, mối quan hệ giữa hát nói và thơ mới. Đồng thời, giới thiệu một số tác giả, tác phẩm hát nói tiêu biểu
(Hát nói; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013778. HÀ XUÂN HƯƠNG
    Mối quan hệ giữa truyền thuyết và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc/ Hà Xuân Hương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 190tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 159-164. - Phụ lục: tr. 165-187
    ISBN: 9786049027840
    Tóm tắt: Khái quát về dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc. Truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc. Vai trò qua lại và sự biến đổi của mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và lễ hội về người anh hùng lịch sử của dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc
(Dân tộc Tày; Lễ hội truyền thống; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; Đông Bắc Bộ; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1119340. NGUYỄN NGHĨA DÂN
    Lịch sử Việt Nam trong tục ngữ - ca dao/ Nguyễn Nghĩa Dân.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 249tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 213-239.- Thư mục: tr. 243-245
    ISBN: 9786046203452
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát tục ngữ ca dao về lịch sử. Nghiên cứu các tiêu chí để xác định tục ngữ ca dao về lịch sử, nội dung của tục ngữ ca dao về lịch sử dựa theo tiến trình của lịch sử dân tộc qua các thời kỳ và nghiên cứu một số đặc điểm nghệ thuật của tục ngữ ca dao về lịch sử
(Ca dao; Lịch sử; Tục ngữ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927797. 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam/ Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Văn Sự....- H.: Lao động, 2019.- 400tr.: ảnh; 27cm.
    ISBN: 9786049871795
    Tóm tắt: Giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tập hợp các bài viết theo các chủ đề: Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thắng lợi vẻ vang; Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong quá trình đổi mới; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
(Lịch sử; ) [Vai trò: Nguyễn Minh Tuấn; Nguyễn Trọng Phúc; Nguyễn Văn Sự; Trần Thị Vui; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 415000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970076. Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga/ B.s.: Nguyễn Bá Dương (ch.b.), Trần Đăng Bộ, Bùi Quang Cường....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 520tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 506-511
    ISBN: 9786045735602
    Tóm tắt: Khái quát vấn đề hiện thực hoá lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Tìm hiểu về Cách mạng tháng Mười Nga với sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người; xây dựng chế độ kinh tế mới từ thực tiễn cách mạng tháng Mười Nga; vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa và xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền
(Cách mạng tháng Mười Nga; Giá trị; Lịch sử; Ý nghĩa; ) [Nga; ] [Vai trò: Bùi Quang Cường; Nguyễn Bá Dương; Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Văn Quang; Trần Đăng Bộ; ]
DDC: 947.0841 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học980930. NGUYỄN VĂN KHÁNH
    Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc/ Nguyễn Văn Khánh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 559tr., 34tr. ảnh; 24cm.
    Thư mục: tr. 503-516
    ISBN: 9786045706527
    Tóm tắt: Trình bày các quan điểm khác nhau về trí thức, sự hình thành và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ trung đại và cận, hiện đại; giới thiệu tóm tắt thân thế và sự nghiệp các gương mặt trí thức tiêu biểu có những đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...
(Lịch sử; Trí thức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.55209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018903. Trận đánh ba mươi năm: Ký sự lịch sử/ Lê Kinh Lịch (ch.b.), Vũ Bách, Đỗ Chí...- In lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sung.- H.: Quân đội nhân dân, 2015.- 1159tr.; 27cm.
    ISBN: 9786045117156
    Tóm tắt: Tập kí sự lịch sử viết về những sự kiện nổi bật và diễn biến của cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt ba mươi năm (1945-1975)
(1945-1975; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Dũng Hà; Hoàng Kim Chung; Lê Kinh Lịch; Vũ Bách; Đỗ Chí; ]
DDC: 959.704 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1546440. PHAN HUY LÊ
    Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận/ Phan Huy Lê; Phan Phương Thảo tuyển chọn.- Tái bản lần thứ 4.- H.: Nxb.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 1050tr; 24cm.
    ISBN: 9786046238508
    Tóm tắt: Tuyển chọn những bài viết, báo cáo về bước ngoặt lịch sử, ý nghĩa của những cuộc khởi nghĩa, sự kiện và nhân vật lịch sử Việt Nam
{Lịch sử Việt Nam; Văn hóa; } |Lịch sử Việt Nam; Văn hóa; | [Vai trò: Phan Phương Thảo; ]
DDC: 959.7 /Price: 580000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1433233. TẠ THỊ THÚY
    Lịch sử Việt Nam. T.9: Từ năm 1930 đến năm 1945/ Tạ Thị Thúy chủ biên, Nguyễn Ngọc Mão, Võ Kim Cương.- Tái bản lần thứ 1 có bổ sung, sửa chữa.- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 759 tr: ảnh, bảng; 24 cm.
    ĐTTS ghi: Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện sử học
    Thư mục : tr. 731 - 752
    ISBN: 9786049449321
    Tóm tắt: Trình bày chính sách thuộc địa của Pháp tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng (1930 - 1945); phong trào cách mạng của nhân dân Việt Nam thời kỳ 1930 - 1945; tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 1936- 1939; phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ thời kỳ 1936 - 1939....
(1930 - 1945; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Mão; Võ Kim Cương; ]
DDC: 959.703 /Price: 360000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học958406. Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ/ Huỳnh Lứa (ch.b.), Lê Quang Minh, Lê Văn Năm, Đỗ Hữu Nghiêm.- Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 355tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 336-345. - Thư mục: tr. 346-355
    ISBN: 9786045838389
    Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về môi trường tự nhiên vùng đất Nam Bộ. Trình bày tiến trình nhân dân ta khai khẩn và mở mang vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX; sự biến đổi xã hội qua quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ
(Khai hoang; Lịch sử; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Huỳnh Lứa; Lê Quang Minh; Lê Văn Năm; Đỗ Hữu Nghiêm; ]
DDC: 959.77 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1522671. LÊ THÁI DŨNG
    Những Bảng nhãn trong lịch sử Việt Nam/ Lê Thái Dũng.- H.: Hồng Đức, 2017.- 214tr.; 21cm.- (Việt Nam Đất nước - Con người)
    ISBN: 9786049510595
    Tóm tắt: Khái quát về cuộc đời và những điều lý thú khác lạ của một số vị bảng nhãn trong lịch sử Việt Nam
{Bảng nhãn; Lịch sử Việt Nam; } |Bảng nhãn; Lịch sử Việt Nam; |
DDC: 959.7009 /Price: 56000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936737. Nguồn lực trí tuệ Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng/ Nguyễn Văn Khánh (ch.b.), Nguyễn Vũ Hảo, Lâm Bá Nam....- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 377tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    Phụ lục: tr. 345-377
    ISBN: 9786049611742
    Tóm tắt: Đánh giá nguồn lực trí tuệ Việt Nam từ lịch sử cho đến hiện tại. Nghiên cứu quá trình xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ, những yếu tố thúc đẩy hoặc cản trở. Từ đó, đề xuất những giải pháp và khuyến nghị về mặt chính sách đối với Đảng và Nhà nước để phát triển nguồn lực trí tuệ Việt Nam
(Nguồn lực trí tuệ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thu Hương; Lâm Bá Nam; Lại Quốc Khánh; Nguyễn Văn Khánh; Nguyễn Vũ Hảo; ]
DDC: 338.9597 /Price: 240000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.