Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 44.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học430640. MÁC, C.
    Về nhà nước xã hội chủ nghĩa/ C. Mác, Ph. ừngghen, V. I. Lênin, I. V. Xtalin.- H.: Sự thật, 1978.- 346tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin viết về nguồn gốc, bản chất của nhà nước. Nhà nước là một công cụ đấu tranh giai cấp, nhà nước XHCN và nhà nước TBCN
{nhà nước; tư bản chủ nghĩa; Xã hội chủ nghĩa; đấu tranh giai cấp; Chủ nghĩa Mác-Lênin; học thuyết nhà nước; } |nhà nước; tư bản chủ nghĩa; Xã hội chủ nghĩa; đấu tranh giai cấp; Chủ nghĩa Mác-Lênin; học thuyết nhà nước; | [Vai trò: Lênin, V. I.; Xtalin, I. V.; ừngghen, Ph.; ]
DDC: 335.43 /Price: 1,15đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411633. Kinh tế và văn hoá các nước xã hội chủ nghĩa 1970-1980.- H.: Thống kê, 1983.- 215tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các chỉ số về kinh tế của các nước XHCN 10 năm (1970-1980) thông qua: Các chỉ tiêu tổng hợp, công nghiệp và xây dựng cơ bản, nông nghiệp, vận tải, bưu điện, nội thương và ngoại thương; Số liệu của các nước tiêu biểu: Ba Lan, Bungari, Cuba, Đức, Hungari, Liên Xô, Mông cổ, Rumani, Tiệp Khắc
{xã hội chủ nghĩa; Kinh tế; Ba Lan; Hungari; Mông Cổ; Rumani; Cuba; Tiệp Khắc; Liên Xô; } |xã hội chủ nghĩa; Kinh tế; Ba Lan; Hungari; Mông Cổ; Rumani; Cuba; Tiệp Khắc; Liên Xô; |
DDC: 330 /Price: 5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học412448. VÕ ĐẠI
    Những xu hướng đổi mới chủ yếu trong hệ thống quản lý kinh tế ở các nước xã hội chủ nghĩa/ Võ Đại, Bùi Huy Khoát, Nguyễn Văn Tâm.- H.: Khoa học và xã hội, 1984.- 263tr; 19cm.
    Đầu trang tên sách ghi: Uy ban khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế thế giới
    Tóm tắt: Những nghiên cứu về kinh nghiệm thực tiễn của các nước XHCN anh em ở châu Au. Phân tích làm rõ những xu hướng đổi mới trong hệ thống quản lý Ktế
{Quản lý kinh tế; kinh tế; đổi mới; châu Au; xã hội chủ nghĩa; } |Quản lý kinh tế; kinh tế; đổi mới; châu Au; xã hội chủ nghĩa; | [Vai trò: Nguyễn Văn Tâm; Bùi Huy Khoát; Phạm ngọc Diệp; Vân Anh; Huỳnh Ngọc Nhân; ]
DDC: 658 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411648. NGUYỄN NGỌC MINH
    Tăng cường hiệu lực nhà nước xã hội chủ nghĩa của ta: Phục vụ việc thi hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng/ Nguyễn Ngọc Minh ch.b.- H.: Khoa học xã hội, 1983.- 308tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam. Viện luật học
    Tóm tắt: Thời kỳ quá độ ở Việt Nam và vấn đề tăng cường hiệu lực nhà nước XHCN, tăng cường hiệu lực của hệ thống các cơ quan nhà nước, phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân và việc tăng cường pháp chế XHCn, nâng cao ý thức pháp luật và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm
{nhà nước; xã hội; pháp lý; quản lý; Chính trị; } |nhà nước; xã hội; pháp lý; quản lý; Chính trị; |
DDC: 351.597 /Price: 8đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413801. TRẦN PHÚ THUYẾT
    Vì an ninh ở châu A những sáng kiến hoà bình của các nước xã hội chủ nghĩa: Tập văn kiện/ Trần Phú Thuyết biên tập ; Đỗ Lai Thuý dịch.- H.: Hãng thông tấn Nôvôsti, 1985.- 74tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tình hình chính trị quốc tế, biện pháp giải quyết các vấn đề Đông Nam A, Những biện pháp chủ yếu giảm bớt nguy cơ thảm hoạ chiến tranh hạt nhân ở Viễn Đông
{Chính trị quốc tế; thảm hoạ hạt nhân; Thái Bình Dương; châu A; hoà bình; an ninh; } |Chính trị quốc tế; thảm hoạ hạt nhân; Thái Bình Dương; châu A; hoà bình; an ninh; | [Vai trò: Đỗ Lai Thuý; ]
DDC: 320 /Price: 300đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411661. Nữ diễn viên ba lê: Tập truyện ngắn một số nước xã hội chủ nghĩa/ Thái Bá Tân, Nguyễn Hào, Xuân Du,... dịch.- H.: Lao động, 1983.- 214tr; 19cm.
{Nước xã hội chủ nghĩa; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; } |Nước xã hội chủ nghĩa; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Đoàn Tử Huyến; Thuý Toàn; Đặng Chung; Xuân Du; Nguyễn Hào; Thái Bá Tân; ]
DDC: 891.73 /Price: 8,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học547354. Vài nét về việc đào tạo cán bộ chuyên môn ở các nước xã hội chủ nghĩa: Tài liệu tham khảo về cải cách giáo dục.- H.: Sự thật, 1980.- 140 tr.; 18cm.
    Thư mục tr. 138
    Tóm tắt: Xác định mục tiêu đào tạo của các trường đại học: Cải cách cơ cấu hệ thống đào tạo, giáo dục cộng sản chủ nghĩa, tổ chức khoa học quá trình giảng dạy, tuyển sinh và hướng nghiệp, đào tạo tại chức, bồi dưỡng cán bộ khoa học, kỹ thuật và quản lý,... (ở Liên Xô, Cộng hòa dân chủ Đức)
{cán bộ chuyên môn; giáo dục; xã hội chủ nghĩa; Đào tạo; } |cán bộ chuyên môn; giáo dục; xã hội chủ nghĩa; Đào tạo; |
DDC: 378 /Price: 0,95đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413086. PÔGIARỐP, A.I.
    Những cơ sở kinh tế của sức mạnh quốc phòng nhà nước xã hội chủ nghĩa/ A.I. Pôgiarốp ; Nguyễn Phú Cung dịch.- H.: Quân đội nhân dân, 1985.- 265tr; 19cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Nga
    Tóm tắt: Bàn về sự phát sinh, bản chất, các giai đoạn phát triển và những hình thức của kinh tế quân sự. Phương hướng cơ bản để bảo đảm kinh tế cho quốc phòng trong điều kiện hiện đại. Phân tích những biện pháp xây dựng tiềm lực kinh tế quân sự nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng của nhà nước XHCN
{liên xô; nhà nước xã hội chủ nghĩa; kinh tế quân sự; } |liên xô; nhà nước xã hội chủ nghĩa; kinh tế quân sự; | [Vai trò: Nguyễn Phú Cung; ]
DDC: 338.9597 /Price: 10,50d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học414782. TRẦN XUÂN TRƯỜNG
    Mấy vấn đề về chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Trần Xuân Trường.- H.: Quân đội nhân dân, 1981.- 202tr; 18cm.
    Tóm tắt: Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước XHCN ở Việt Nam: Nội dung, yêu cầu của chủ nghĩa yêu nước, xây dựng con người mới đối với nhân dân nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng....
{Xã hội chủ nghĩa; Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước; } |Xã hội chủ nghĩa; Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước; |
DDC: 320.597 /Price: 2,3đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học394807. Công tác vận động thanh niên ở các nước xã hội chủ nghĩa.- H.: Thông tin lý luận, 1986.- 254tr; 19cm.
    Tóm tắt: Phát biểu của các bí thư Trung ương Đảng các nước: Bungari, Liên xô, Lào, CHDC Đức, Cuba... và Việt Nam họp tại Xôfia tháng 5-1984 để thảo luận chuyên đề về công tác thanh niên và thanh vận
{thanh niên; xã hội chủ nghĩa; công tác thanh vận; } |thanh niên; xã hội chủ nghĩa; công tác thanh vận; |
DDC: 324 /Price: 9đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học449096. NGUYỄN VĂN QUYỀN
    Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ từ các nước xã hội chủ nghĩa những năm 1954-1968: Sách tham khảo/ Nguyễn Văn Quyền.- Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2020.- 195tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 186 - 196
    ISBN: 9786045166376
    Tóm tắt: Làm rõ những nỗ lực vận động về đối ngoại quân sự của Việt nam Dân chủ Cộng hoà cũng như kết quả của sự giúp đỡ vật chất, chính trị, tinh thần mà các nước xã hội chủ nghĩa dành cho nhân dân Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1968. Qua đó nêu lên những nguyên nhân, ý nghĩa và một số kinh nghiệm rút ra từ sự giúp đỡ đó
(Viện trợ; Nước XHCN; Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7043 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396533. Kinh tế và văn hoá các nước xã hội chủ nghĩa 1981-1985.- H.: Thống kê, 1987.- 201tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình phát triển kinh tế và văn hoá của các nước thành viên Hội đồng tương trợ kinh tế thời kỳ 1981-1985
{Văn hoá; Kinh tế; thống kê; nước xã hội chủ nghĩa; Hội đồng tương trợ kinh tế; } |Văn hoá; Kinh tế; thống kê; nước xã hội chủ nghĩa; Hội đồng tương trợ kinh tế; |
/Price: 35d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396947. Quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa/ Nguyễn Diệu Cơ (chủ biên), Đinh Ngọc Vượng, Nguyễn Quốc Việt.- H.: Viện Thông tin khoa học xã hội, 1987.- 122tr; 27cm.
    Trên đầu trang tên sách ghi: Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Thông tin khoa học xã hội
    Tóm tắt: Khái niệm về quản lý nhà nước; Phân tích các yếu tố có tác dụng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước: Sự lãnh đạo của Đảng, việc cải tiến cơ cấu-chức năng của hệ thống quản lý, vấn đề đào tạo cán bộ... Vai trò của pháp luật và pháp chế XHCN trong quản lý nhà nước
{Liên Xô; Quản lý nhà nước; pháp chế xã hội chủ nghĩa; pháp luật; } |Liên Xô; Quản lý nhà nước; pháp chế xã hội chủ nghĩa; pháp luật; |
DDC: 335 /Price: 0d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học550580. XÔLÔVIÊVA, V
    Trên bãi biển: Tập truyện ngắn các nước xã hội chủ nghĩa/ V. Xôlôviêva, V. Pêtơvôxiam, A. Alécxim... ; Vũ Khôi Phước... dịch.- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1985.- 159tr.; 19cm.
{Văn học hiện đại; các nước xã hội; truyện ngắn; } |Văn học hiện đại; các nước xã hội; truyện ngắn; | [Vai trò: Alécxim, A--Tác giả; Xôlôviêva, V--Tác giả; Vũ Khôi Phước--Dịch; Nguyễn Quân--Dịch; Pêtơvôxiam, V--Tác giả; Rứtkhêu, I. U.--Tác giả; Trần Dương--Dịch; ]
/Price: 7đ70 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học574309. Nữ diễn viên balê: Tập truyện ngắn một số nước xã hội chủ nghĩa/ V. Liđin, Êgiêbét Halama, X. Êrơđênê... ; Dịch: Thái Bá Tân....- H.: Lao động, 1983.- 214tr.; 19cm.
(Thế giới; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Halama, Êgiêbét; Bônđarép, Iuri; Liđin, V.; Êtixca, Êđupa; Êrơđênê, X.; Xuân Du; Thái Bá Tân; Rôtrigex, Phêlicpita...; Nguyễn Hào; ]
/Price: 8đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học432959. Vài nét về việc đào tạo cán bộ chuyên môn ở các nước xã hội chủ nghĩa.- H.: Sự thật, 1980.- 14tr; 18cm.
    Thư mục: tr. 138
    Tóm tắt: Xác định mục tiêu đào tạo của các trường đại học: Cải cách cơ cấu hệ thống đào tạo, giáo dục cộng sản chủ nghĩa, tổ chức khoa học quá trình giảng dạy, tuyển sinh và hướng nghiệp, đào tạo tại chức, bồi dưỡng cán bộ khoa học, kỹ thuật và quản lý,... (ở Liên Xô, Cộng hoà dân chủ Đức)
{Đào tạo; giáo dục; xã hội chủ nghĩa; cán bộ chuyên môn; } |Đào tạo; giáo dục; xã hội chủ nghĩa; cán bộ chuyên môn; |
DDC: 378 /Price: 0,95đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học510211. NGUYỄN VĂN QUYỀN
    Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ từ các nước xã hội chủ nghĩa những năm 1954-1968/ Nguyễn Văn Quyền.- H.: Nxb. Quân đội nhân dân, 2019.- 195tr.; 21 cm.
    Tóm tắt: Làm rõ những nỗ lực vận động về đối ngoại quân sự của Việt nam Dân chủ Cộng hoà cũng như kết quả của sự giúp đỡ vật chất, chính trị, tinh thần mà các nước xã hội chủ nghĩa dành cho nhân dân Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1968. Qua đó nêu lên những nguyên nhân, ý nghĩa và một số kinh nghiệm rút ra từ sự giúp đỡ đó
{1954 - 1968; Kháng chiến chống Mỹ; Việt Nam; Viện trợ; Nước XHCN; } |1954 - 1968; Kháng chiến chống Mỹ; Việt Nam; Viện trợ; Nước XHCN; |
DDC: 959.7043 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học543778. NGUYỄN THỊ MAI HOA
    Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975): Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Mai Hoa.- H.: Chính trị quốc gia, 2013.- 417tr: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 375-389. - Thư mục: tr. 390-415
    Tóm tắt: Phục dựng toàn cảnh bức tranh về sự ủng hộ giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến, trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự,... và gợi mở một số kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề và quan hệ quốc tế hiện nay.
(Chính trị; Chủ nghĩa xã hội; Kháng chiến chống Mỹ; Quan hệ quốc tế; Ủng hộ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 327.1 /Price: 67000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học615595. Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật của một số nước xã hội chủ nghĩa đối với hoạt động đầu tư nước ngoài: Thông tin chuyên đề.- H.: KNxb., 1990.- 60tr.; 27cm.
    TĐTS ghi: Viện Nhà nước và Pháp luật. Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam
    Tóm tắt: Những kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật hoạt động đầu tư nước ngoài của Liên Xô và Trung Quốc
(Pháp luật; Xã hội Chủ nghĩa; Đầu tư nướcngoài; )
/Price: 25đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456184. Kinh tế và văn hóa các nước xã hội chủ nghĩa.- Hà Nội: Thống kê, 1987.- 215tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các chỉ số về kinh tế của các nước XHCN 10 năm (1970-1980) thông qua: Các chỉ tiêu tổng hợp, công nghiệp và xây dựng cơ bản, nông nghiệp, vận tải, bưu điện, nội thương và ngoại thương; Số liệu của các nước tiêu biểu: Ba Lan, Bungari, Cuba, Đức, Hungari, Liên Xô, Mông cổ, Rumani, Tiệp Khắc
{Ba Lan; Cuba; Xã hội chủ nghĩa; Tiệp Khắc; Kinh tế; Liên Xô; Mông Cổ; Rumani; } |Ba Lan; Cuba; Xã hội chủ nghĩa; Tiệp Khắc; Kinh tế; Liên Xô; Mông Cổ; Rumani; |
DDC: 330 /Price: 35đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.