Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 19.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học425014. PARAMÔNỐP, I.V.
    Học tập quản lý: Suy nghĩ và kinh nghiệm của một cán bộ quản lí kinh tế lão thành/ I.V. Paramônốp.- H.: Lao động, 1973.- 244tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những lí luận cơ bản thông qua thực nghiệm về quản lý xí nghiệp, tác phong lề lối làm việc của giám đốc, những phương hướng để nâng cao năng lực quản lý và cải tiến chế độ quản lý. Bài học rút ra từ những kinh nghiệm trên trong quản lý công nghiệp XHCN
{Quản lí kinh tế; Liên Xô; } |Quản lí kinh tế; Liên Xô; |
DDC: 658 /Price: 0,95đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học612008. Nghệ thuật thành công của người quản lí kinh tế: Tâm lí học dành riêng cho nhà quản lí. Tham khảo - ứng dụng/ Hồ Sĩ Hiệp b.s., giới thiệu.- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1998.- 129tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những đặc điểm, nguyên tắc yếu tố để quản lí kinh tế thành công như: Bí quyết thăng tiến của người làm việc, bản pháp thành công của người quản lý, kế hoạch và phương pháp áp đảo để chiến thắng của giám đốc, kim chỉ nam cho xí nghiệp kinh doanh thành công...
(Quản lí kinh tế; Tài liệu tham khảo; Tâm lí học; Ứng dụng; ) [Vai trò: Hồ Sĩ Hiệp; ]
/Price: 9500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học605928. Nghệ thuật thành công của người quản lí kinh tế: (Tâm lí học dành riêng cho nhà quản lý)/ Hồ Sĩ Hiệp b.s và giới thiệu.- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1997.- 129tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Bí quyết thăng tiến của người làm việc. Bảo pháp thành công của người quản lí kế hoạch và phương pháp áp đảo để hiếu thắng của giám đốc. Chỉ nam xí nghiệp kinh doanh thành công
(Quản lí; Quản lí kinh tế; )
/Price: 9500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học459292. LÂM QUÝ
    Những điều cần biết về chế độ quản lí kinh tế tài chính các doanh nghiệp/ Lê Thụ, Lâm Quý.- Hà Nội: Tạp chí Thống kê, 1992.- 212tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các chính sách, chế độ quản lí kinh tế tài chính có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trườngđược tác giả sắp xếp một cách có hệ thống, giúp người đọc dễ tra cứu
{Chế độ; Tài chính; Quản lí; Kinh tế; Doanh nghiệp; } |Chế độ; Tài chính; Quản lí; Kinh tế; Doanh nghiệp; | [Vai trò: Lê Thụ; ]
DDC: 335 /Price: [...đ?] /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học640613. NGUYỄN VĂN QUỲ
    Vận dụng quan điểm hệ thống trong quản lí kinh tế/ Nguyễn Văn Quỳ.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1987.- 150tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử nghiên cứu về hệ thống, phân loại, tiếp cận và phân tích hệ thống. Vận dụng các quan điểm của lý thuyết hệ thống và điều khiển học trong quá trình quản lý kinh tế, trong nghiên cứu các chương trình phát triển và kế hoạch hoá ở Việt Nam
(Hệ thống kinh tế XHCN; Quản lí kinh tế; )
DDC: 658 /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học640534. TRÍ VIỆT
    Các công cụ trong quản lí kinh tế. T.3/ Trí Việt.- H: Lao động, 1984.- 107tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Một số công cụ trong quản lý kinh tế như: hợp đồng kinh tế, đo lường và đơn vị đo lường, thị trường và quan hệ thị trường, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và việc vận dụng đồng bộ các công cụ đó trong việc quản lý nền sản xuất lớn XHCN
(Công cụ; Thị trường; Quản lý kinh tế; Hợp đồng kinh tế; Giám sát; )
DDC: 658.15 /Price: 5100b /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học550501. Một số vấn đề tài chính - tín dụng, giá cả: Tập bài giảng của giáo sư Liên Xô tại trường quản lí kinh tế trung ương. T.6/ V. K. Xentragốp, V. S. Pascốpxki, L. E. Babaxkin....- H.: Trường quản lý kinh tế trung ương xuất bản, 1984.- 306 tr; 19cm.
    Dịch từ tiếng Nga
    Tóm tắt: Tập bài giảng của các giáo sư Liên Xô cho cán bộ cao cấp và trung cấp do Ban Bí thư trungương Đảng triệu tập về các vấn đề tài chính, tín dụng, ngân hàng trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa; giá trị và chính sách giá cả trong nền kinh tế kế hoạch hóa (thu mua và buôn bán).
{Giáo trình; Giá cả; Chính sách; Kinh tế xã hội chủ nghĩa; Tín dụng; Tài chính; Ngân hàng; Liên Xô; } |Giáo trình; Giá cả; Chính sách; Kinh tế xã hội chủ nghĩa; Tín dụng; Tài chính; Ngân hàng; Liên Xô; | [Vai trò: Babaxkin, L. E.--Tác giả; Lêpốp, V. A.--Tác giả; Pascốpxki, V. S.--Tác giả; Xentragốp, V. K.--Tác giả; Vikhơlaép, A. A.--Tác giả; ]
/Price: 3100đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học639831. Một số vấn đề về tổ chức sản xuất và quản lí kinh tế ở huyện/ B. s.: Mai Hữu Khuê ch. b.,....- H.: Khoa học xã hội, 1981.- 364tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Tổ chức sản xuất, quản lý nông nghiệp huyện; Kế hoạch hoá, hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh, quản lý trạm máy móc nông nghiệp... ở huyện
(Kinh tế; Tổ chức sản xuất; Quản lí kinh tế; ) [Huyện; ] [Vai trò: Mai Hữu Khuê; Nguyễn Đình Nam; Tôn Tích Thạch; ]
DDC: 658 /Price: 15.50đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học639122. LÊNIN, V.I.
    Về vai trò làm chủ của quần chúng lao động trong sự nghiệp quản lí kinh tế, quản lí nhà nước/ V.I. Lênin.- H.: Sự thật, 1975.- 221tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Tập hợp toàn bộ hay từng phần những bài viết của V.I. Lênin bàn về vai trò của nhân dân lao động trong việc quản lí kinh tế, quản lí Nhà nước, coi đó là yếu tố cần thiết để giữ vững chính quyền Xô Viết và tạo những điều kiện để cho nhân dân thực hiện vai trò này, đặc biệt đảm bảo quyền lợi cho họ
Lênin, V.I.; (Chính quyền Xô Viết; Quản lí kinh tế; Quản lí nhà nước; )
DDC: 352.4 /Price: 0đ70 /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học317805. NGUYỄN VĂN SÁU
    Giáo trình quản lí kinh tế: Hệ cử nhân chính trị/ B.s: Nguyễn Văn Sáu (ch.b), Ngô Quang Minh, Hồ Văn Vĩnh...- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 369tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Học viện CTQG Hồ Chí Minh. Khoa quản lí kinh tế
    Tóm tắt: Các phạm trù cơ bản của hệ thống kinh tế, quản lí kinh tế. Một số chính sách kinh tế vĩ mô chủ yếu và mối quan hệ giữa nhà nước với quản lí doanh nghiệp
{Kinh tế; Giáo trình; Quản lí; Doanh nghiệp; } |Kinh tế; Giáo trình; Quản lí; Doanh nghiệp; | [Vai trò: Hồ Văn Vĩnh; Ngô Quang Minh; Đặng Ngọc Lợi; Nguyễn Cúc; ]
/Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học312483. NGUYỄN MINH TÚ
    Một số vấn đề cơ bản về đổi mới quản lí kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách tham khảo/ Nguyễn Minh Tú.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 241tr; 19cm.
    Tóm tắt: Phân tích một số lĩnh vực chủ yếu trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam như: chính sách kinh tế nhiều thành phần, hệ thống thị trường, các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước, hội nhập kinh tế quốc tế, hiệu lực bộ máy quản lý kinh tế, chính sách hỗ trợ, bảo trợ cho đổi mới nền kinh tế Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa
{Việt Nam; Kinh tế thị trường; Quản lí; Kinh tế vĩ mô; Chính sách kinh tế; } |Việt Nam; Kinh tế thị trường; Quản lí; Kinh tế vĩ mô; Chính sách kinh tế; |
/Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học320918. NGUYỄN CẢNH HOAN
    Bài tập bài giảng về quản lí kinh tế. T.1/ Nguyễn Cảnh Hoan (ch.b.), Đỗ Hoàng Toàn, Đào Viết Hiền, ...- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.- 283tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phân viện Hà Nội. Khoa Quản lí kinh tế
    Tóm tắt: Giới thiệu 10 bài giảng đề cập đến những vấn đề về lý luận cơ bản và mang tính hệ thống của khoa học quản lí: Đối tượng và phương pháp, lịch sử và phát triển, vận dụng lí thuyết hệ thống ..
{Quản lí kinh tế; Giáo trình; } |Quản lí kinh tế; Giáo trình; | [Vai trò: Nguyễn Hồng Phong; Đào Viết Hiền; Đỗ Hoàng Toàn; Nguyễn Văn Thuỳ; ]
/Price: 19.500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học325996. ĐỖ HOÀNG TOÀN
    Giáo trình các phương pháp lượng trong quản lí kinh tế/ Đỗ Hoàng Toàn, Phan Kim Chiến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2000.- 251tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế quốc dân. Khoa Khoa học quản lý
    Tóm tắt: Tổng quan về phương pháp lượng trong quản lí kinh tế; Phương pháp lượng trong kế hoạch hoá, xây dựng cơ cấu kinh tế, ra quyết định quản lí kinh tế và việc vận dụng phương pháp lượng trong công tác kiểm tra
{Quản lí kinh tế; ứng dụng; Phương pháp lượng; } |Quản lí kinh tế; ứng dụng; Phương pháp lượng; | [Vai trò: Nguyễn Thị Ngọc Huyền; Phan Kim Chiến; ]
/Price: 18.000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học324696. PHẠM KHẮC HỒNG
    Quản lí kinh tế/ B.s.: Phạm Khắc Hồng.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Nông nghiệp, 2000.- 61tr; 19cm.- (Kinh tế hộ gia đình ở miền núi)
    ĐTTS ghi: Chương trình 327 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt: Kinh tế hộ gia đình và đặc điểm kinh tế hộ gia đình miền núi; Lập những phương án sản xuất của hộ gia đình; Một số vấn đề thường xuyên phải quan tâm trong quản lí kinh tế hộ gia đình
{Quản lí kinh tế; Kinh tế lâm nghiệp; Hộ gia đình; Trồng rừng; } |Quản lí kinh tế; Kinh tế lâm nghiệp; Hộ gia đình; Trồng rừng; |
/Price: 5.000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học332801. ĐỖ HOÀNG TOÀN
    Quản lí kinh tế: Giáo trình. T.1/ Ch.b: Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu, Đoàn Thị Thu Hà...- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1999.- 303tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Khoa học quản lý. -
    Tóm tắt: Tổng quan về kinh tế và quản lý kinh tế. Vận dụng các quy luật trong quản lý kinh tế - các nguyên tắc quản lý kinh tế. Chức năng quản lí kinh tế. Thông tin và quyết định trong quản lý kinh tế. Các phương pháp quản lý kinh tế
{giáo trình; Quản lí kinh tế; } |giáo trình; Quản lí kinh tế; | [Vai trò: Phạm Ngọc Côn; Phan Kim Chiến; Đoàn Thị Thu Hà; Nguyễn Thế Bình; Mai Văn Bưu; ]
/Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học359360. HỒ SĨ HIỆP
    Nghệ thuật thành công của người quản lí kinh tế: Tâm lí học dành riêng cho nhà quản lí : Tham khảo, ứng dụng/ Hồ Sĩ Hiệp b.s và giới thiệu.- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1998.- 129tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những đặc điểm, nguyên tắc yếu tố để quản lí kinh tế thành công như: Bí quyết thăng tiến của người làm việc, bản pháp thành công của người quản lý, kế hoạch và phương pháp áp đảo để chiến thắng của giám đốc, kim chỉ nam cho xí nghiệp kinh doanh thành công...
{ứng dụng; tài liệu tham khảo; quản lí kinh tế; Tâm lí học; } |ứng dụng; tài liệu tham khảo; quản lí kinh tế; Tâm lí học; |
/Price: 9500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học395719. Hướng dẫn thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lí kinh tế nông nghiệp.- Kđ: Knxb, 1988.- 68tr; 19cm.
    Trên đầu trang tên sách ghi: Sở Nông lâm nghiệp Hà Nam Ninh
    Tóm tắt: Các văn bản thông báo, nghị quyết của bộ chính trị và tỉnh uỷ Hà Nam Ninh về đổi mới quản lý nông nghiệp, tập trung vào việc quản lý nông nghiệp, tập trung vào việc cải tiến cơ chế khoán sản phẩm trong hợp tác xã nông nghiệp ở Hà Nam Ninh
{nghị quyết 10; Kinh tế; Bộ Chính trị; Hà Nam Ninh; quản lí; nông nghiệp; } |nghị quyết 10; Kinh tế; Bộ Chính trị; Hà Nam Ninh; quản lí; nông nghiệp; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học407916. XENTRAGỐP, V.K.
    Một số vấn đề về tài chính - tín dụng, giá cả: Tập bài giảng của giáo sư Liên Xô tại trường quản lí kinh tế trung ương. T.6/ V.K. Xentragốp, V.S. Pascốpxki, L.E. Babaxkin...- In lần 2.- H.: Trường quản lý kinh tế trung ương xuất bản, 1984.- 306tr; 19cm.
    Dịch từ tiếng Nga
    Tóm tắt: Tập bài giảng của các giáo sư Liên Xô cho cán bộ cao cấp và trung cấp do Ban Bí thư trungương Đảng triệu tập về các vấn đề tài chính, tín dụng, ngân hàng trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa; giá trị và chính sách giá cả trong nền kinh tế kế hoạch hoá (thu mua và buôn bán)
{Tín dụng; Chính sách; Giáo trình; Tài chính; Kinh tế xã hội chủ nghĩa; Ngân hàng; Liên Xô; Giá cả; } |Tín dụng; Chính sách; Giáo trình; Tài chính; Kinh tế xã hội chủ nghĩa; Ngân hàng; Liên Xô; Giá cả; | [Vai trò: Lêpốp, V.A.; Vikhơlaép, A.A; Pascốpxki, V.S.; Babaxkin, L.E.; ]
/Price: 3100đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học435908. NGUYỄN LAN ĐỒNG
    Quản lí kinh tế: Thư mục chuyên đề/ B.s: Nguyễn Lan Đồng, Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Kim Dung...- H.: Thư viện quốc gia, 1976.- 175tr; 34cm.
    Tóm tắt: Các sách báo của thư viện quốc gia nói về những vấn đề chung trong quản lí kinh tế, nội dung chính, quản lí trong một số ngành, thông tin quản lí kinh tế
{Quản lí kinh tế; thư mục chuyên đề; } |Quản lí kinh tế; thư mục chuyên đề; | [Vai trò: Nguyễn Phương Loan; Đinh Kim Dung; Bùi Thị Thảo; Nguyễn Ngọc Anh; ]
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.