Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1633.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87035. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/ Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 372tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 356-367
    ISBN: 9786045720806
    Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Kinh tế thị trường; Thực tiễn; Lí luận; Thời kì đổi mới; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--ch.b.; Nguyễn Xuân Thắng; Đinh Quang Ty--ch.b.; Nguyễn Viết Thông--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hùng; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118469. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn/ Đinh Thế Huynh, Kikẹo Khẳykhămphithun, Vương Đình Huệ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 175tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045720257
    Tóm tắt: Giới thiệu 10 chuyên đề cốt yếu nhất của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bao gồm các vấn đề: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường...
(Thực tiễn; Lí luận; Định hướng XHCN; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; Lào; ] [Vai trò: Đinh Thế Huynh; Trần Quốc Toản; Kikẹo Khẳykhămphithun; Vương Đình Huệ; Bunthi Khưamixay; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học52826. Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Vũ Thư, Vũ Thu Hạnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 351tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 348-350
    ISBN: 9786045739914
    Tóm tắt: Phân tích quyền lực nhà nước và cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; xây dựng Nhà pháp quyền với việc tổ chức thực hiện và kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam; các cơ quan nhà nước, nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội khác trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện hiện nay
(Cơ chế; Kiểm soát; Pháp luật; Quyền lực nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thư; Tô Văn Hoà; Hoàng Minh Hiếu; Vũ Thu Hạnh; Nguyễn Minh Đoan--ch.b.; ]
DDC: 342.59704 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62513. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Dũng (ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 248tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 239-244
    ISBN: 9786045729069
    Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 30 năm đổi mới. Quan điểm của Đảng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong văn kiện đại hội XII. Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
(Hoàn thiện; Xây dựng; Xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Dương--ch.b.; Tạ Việt Hùng--b.s.; Nguyễn Văn Dũng--ch.b.; Đỗ Mạnh Hoà--b.s.; Nguyễn Văn Quang--b.s.; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86887. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII/ B.s.: Uông Chu Lưu, Phan Trung Lý, Hà Hùng Cường (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 572tr., 8tr. ảnh; 27cm.
    Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Viện Nghiên cứu lập pháp
    Phụ lục: tr. 511-554. - Thư mục: tr. 555-565
    ISBN: 9786045724132
    Tóm tắt: Khái quát bối cảnh ra đời, quan điểm chỉ đạo và những giá trị cốt lõi của Hiến pháp năm 2013. Giới thiệu nội dung Hiến pháp gồm: Chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; bộ máy nhà nước và tổ chức thi hành Hiến pháp...
(Pháp luật; Hiến pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đinh Xuân Thảo--ch.b.; Hà Hùng Cường--ch.b.; Phan Trung Lý--ch.b.; Uông Chu Lưu--ch.b.; Nguyễn Hạnh Phúc--b.s.; ]
DDC: 342.597023 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65729. Văn kiện Đại hội XII và việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- H.: Hồng Đức, 2017.- 263tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049511820
    Tóm tắt: Khái quát lịch sử hình thành nhà nước. Phân tích tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phương hướng, giải pháp hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545536. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Tổ chức bộ máy nhà nước theo hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013/ Nguyễn Minh Đoan.- H.: Hồng Đức, 2015.- 571tr; 21cm.
    Phụ lục : tr. 437 - 568
    ISBN: 9786048678074
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và bộ máy nhà nước của Việt Nam, quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước ở nước ta
(Hiến pháp; Tổ chức; Bộ máy nhà nước; ) [Việt Nam; ]
DDC: 321.009597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95417. Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - kế thừa, đổi mới và phát triển/ B.s.: Uông Chu Lưu (ch.b.), Nguyễn Đình Quyền, Nguyễn Hạnh Phúc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 576tr., 9tr. ảnh màu: bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Viện Nghiên cứu Lập pháp
    Phụ lục: tr. 513-570
    ISBN: 9786045727409
    Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương, khái lược những kết quả quan trọng của 13 nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam và những hoạt động đang được tiếp tục kế thừa ở Quốc hội khoá XIV. Những bài học kinh nghiệm, những vấn đề Quốc hội cần nghiên cứu và tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển
(Phát triển; Đổi mới; Kế thừa; Quốc hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Uông Chu Lưu--ch.b.; Đinh Xuân Thảo--b.s.; Nguyễn Đình Quyền--b.s.; Nguyễn Hạnh Phúc--b.s.; Phan Trung Lý--b.s.; ]
DDC: 328.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679506. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Dũng (ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 248tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 239-244
    ISBN: 9786045729069
    Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 30 năm đổi mới. Quan điểm của Đảng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong văn kiện đại hội XII. Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
(Hoàn thiện; Xây dựng; Xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Dương; Tạ Việt Hùng; Nguyễn Văn Dũng; Đỗ Mạnh Hoà; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84561. Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016/ Minh Ngọc s.t., giới thiệu.- H.: Lao động, 2016.- 467tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045953426
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật Hình sự bao gồm: Điều khoản cơ bản, hiệu lực của Bộ luật Hình sự, tội phạm, trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự...
(Pháp luật; Bộ luật hình sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Minh Ngọc--s.t., giới thiệu; ]
DDC: 345.597002632 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545537. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Tổ chức chính quyền địa phương theo hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013/ Nguyễn Minh Đoan.- H.: Hồng Đức, 2015.- 471tr; 21cm.
    Phụ lục: tr. 335-467
    ISBN: 9786048678067
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tổ chức chính quyền địa phương của Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013 cùng một số câu hỏi đáp và một số luật liên quan đến chính quyền địa phương
(Chính trị; Hiến pháp; Chính quyền địa phương; ) [Việt Nam; ]
DDC: 352.1409597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học479874. Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- Hà Nội: Lao động, 2008.- 191tr.; 24cm.
    Tên sách ngoài bìa ghi: Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    ISBN: 9786047722013
    Tóm tắt: Những qui định chung của bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam như: qui định phạm vi quan hệ dân sự; quy định nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu, các loại tài sản; quyền thừa kế; quyền sử dụng đất; sở hữu trí tuệ..
(Luật; Luật dân sự; Văn bản pháp luật; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Price: 32000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học507597. Quốc hội nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kế thừa, đổi mới và phát triển/ Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Sinh Hùng.- H.: Chính trị quốc gia, 2016.- 576tr.; 27cm..
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Viện nghiên cứu lập pháp
    ISBN: 9786045727409
    Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương, khái lược những kết quả quan trọng của 13 nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam và những hoạt động đang được tiếp tục kế thừa ở Quốc hội khoá XIV. Những bài học kinh nghiệm, những vấn đề Quốc hội cần nghiên cứu và tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển
(Quốc hội; Việt Nam; Xã hội chủ nghĩa; ) [Vai trò: Nguyễn Sinh Hùng; Nguyễn Thị Kim Ngân; ]
DDC: 328.597 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64191. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015/ Trần Anh Tuấn (ch.b.), Phan Hữu Thư, Trần Phương Thảo....- H.: Tư pháp, 2017.- 1150tr.: bảng; 24cm.
    ISBN: 9786048110550
    Tóm tắt: Tìm hiểu các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 nhằm làm rõ các điểm mới, cơ sở lý luận của các quy định, mối liên hệ giữa chúng với các văn bản pháp luật có liên quan, góp phần cho việc nhận thức và áp dụng pháp luật tố tụng dân sự được đúng đắn và thống nhất
(Pháp luật; Bình luận; Luật tố tụng dân sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Hữu Thư; Trần Anh Tuấn--ch.b.; Trần Phương Thảo; Nguyễn Triều Dương; Nguyễn Văn Cường; ]
DDC: 347.597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76579. VŨ TRỌNG LÂM
    Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Vũ Trọng Lâm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 348tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 326-340
    ISBN: 9786045737118
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Phân tích thực trạng cùng quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
(Lãnh đạo; Đổi mới; )
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90366. PHẠM MẬU TUYỂN
    Con người mới trong quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta/ Phạm Mậu Tuyển.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 210tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 201-207
    ISBN: 9786045714416
    Tóm tắt: Trình bày lý luận về con người và sự hình thành con người mới. Những nhân tố ảnh hưởng và thực trạng quá trình hình thành con người mới. Quan điểm, phương hướng và một số giải pháp có tính định hướng nhằm thúc đẩy sự hình thành con người mới ở nước ta hiện nay
(Con người mới XHCN; ) [Việt Nam; ]
DDC: 301.09597 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88287. Tìm hiểu 70 năm Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Cao Thiểm tuyển chọn.- H.: Thế giới, 2016.- 395tr.: ảnh, bảng; 28cm.
    Phụ lục: tr. 292-392
    ISBN: 9786047719426
    Tóm tắt: Tìm hiểu sự hình thành Quốc hội Việt Nam. Mốc son lịch sử và những hồi ức về Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh với bầu cử Quốc hội. Tóm tắt quá trình phát triển cũng như các kỳ họp của Quốc hội Việt Nam
(Lịch sử; Quốc hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Cao Thiểm--tuyển chọn; ]
DDC: 328.597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86509. Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Ch.b: Nguyễn Đăng Dung, Trịnh Quốc Toản, Đặng Minh Tuấn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 500tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
    Phụ lục: tr. 431-490. - Thư mục: tr. 491-499
    ISBN: 9786045723265
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm, vị trí, vai trò, lý do sửa đổi, những điểm mới cơ bản và bình luận các vấn đề, điều khoản của Hiến pháp năm 2013 như: chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc...
(Hiến pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Minh Tuấn; Trịnh Quốc Toản; Nguyễn Đăng Dung--ch.b.; Phạm Hồng Thái--b.s.; Đào Trí Úc--b.s.; ]
DDC: 342.597023 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84598. Bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017/ Minh Ngọc s.t., giới thiệu.- H.: Lao động, 2016.- 327tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045953419
    Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật dân sự với những qui định chung; xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; cá nhân; pháp nhân; nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương trong quan hệ dân sự...
(Pháp luật; Bộ luật dân sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Minh Ngọc--s.t., giới thiệu; ]
DDC: 349.597 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85836. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- H.: Thế giới, 2016.- 403tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047722006
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật hình sự gồm các điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật, tội phạm, trường hợp loại trừ - truy cứu - miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội...
(Pháp luật; Bộ luật hình sự; ) [Việt Nam; ]
DDC: 345.597002632 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.