Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 63.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44901. PHẠM VĂN DŨNG
    Giáo trình phân tích chính sách kinh tế - xã hội/ Phạm Văn Dũng (ch.b.), Hoàng Triều Hoa, Nguyễn Thị Thu Hoài.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 221tr.: bảng, sơ đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế
    Thư mục cuối mỗi chương
    ISBN: 9786049614224
    Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về phân tích chính sách kinh tế - xã hội như: chính sách kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường; hoạch định chính sách; thể chế hoá chính sách; tổ chức thực hiện chính sách; đánh giá, điều chỉnh và tổng kết chính sách
(Phân tích; Chính sách kinh tế; ) [Vai trò: Hoàng Triều Hoa; Phạm Văn Dũng--ch.b.; Nguyễn Thị Thu Hoài; ]
DDC: 338.90071 /Price: 119000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34224. Giáo trình Chính sách công: Chính sách kinh tế - xã hội/ B.s.: Nguyễn Thị Lệ Thuý, Bùi Thị Hồng Việt (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Huyền....- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019.- XII, 543tr.: bảng, sơ đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Khoa học quản lý
    Thư mục: tr. 535-543
    ISBN: 9786049465406
    Tóm tắt: Trình bày những nguyên lý cơ bản của chính sách công và một số chính sách công cơ bản như chính sách tài chính, chính sách tiền tệ - tín dụng, chính sách cơ cấu kinh tế, chính sách kinh tế đối ngoại, chính sách khoa học công nghệ, chính sách quản lý nguồn nhân lực và việc làm, chính sách giáo dục, chính sách văn hoá
(Chính sách công; ) [Vai trò: Bùi Thị Hồng Việt; Đoàn Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Hồng Minh; Nguyễn Thị Ngọc Huyền; Nguyễn Thị Lệ Thuý; ]
DDC: 320.60711 /Price: 137000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học432208. HÔNẾCHCƠ, ERÍCH
    Về chính sách kinh tế và chính sách xã hội của Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức/ Erích Hônếchcơ.- H.: Sự thật, 1979.- 399tr : ảnh chân dung; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm những bài diễn văn, báo cáo nói về chính sách kinh tế, chính sách xã hội và nhiệm vụ thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội ở cộng hoà dân chủ Đức của đồng chí Erích Hônếchcơ - tổng bí thư Đảng XHCN thống nhất Đức
{Đảng cộng sản; Đức; kinh tế; } |Đảng cộng sản; Đức; kinh tế; |
DDC: 338.943 /Price: 1,60đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học459360. Phương pháp phân tích chính sách kinh tế trong nông nghiệp/ M. Mazoyer, L. Somogyi, Dumufier, D. Laurence, P. Fabre, G. Olive.- Hà Nội: Tạp chí kinh tế và dự báo, 1993.- 200tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những hiểu biết và kinh nghiệm về phân tích các chính sách, sử dụng các công cụ, phương pháp hiện đại trong các hoạt động ở tầm vĩ mô và vi mô
{Phân tích; Nông nghiệp; Kinh tế; Phương pháp; } |Phân tích; Nông nghiệp; Kinh tế; Phương pháp; | [Vai trò: Dumufier; Fabre ,P.; Laurence, D.; Mazoyer, M.; Olive, G.; Somogy, L.; ]
DDC: 338.1 /Price: [...đ?] /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học349530. NGUYỄN VĂN BÍCH
    Chính sách kinh tế và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam/ Nguyễn Văn Bích, Chu Tiến Giang.- H.: Chính trị quốc gia, 1996.- 331tr; 21cm.
    Tóm tắt: Vai trò của chính phủ và chính sách kinh tế đối với nong nghiệp nông thôn Việt nam. Chính sách phát triển nông nghiệp VN thời kỳ đổi mới. Anh hưởng của chinh sách kinh tế đối với một số lĩnh vực cơ bản. Tiền măng và những vấn đề đặt ra đối với kinh tế nông thôn
{kinh tế nông nghiệp; việt nam; nông thôn; chính sách kinh tế; } |kinh tế nông nghiệp; việt nam; nông thôn; chính sách kinh tế; | [Vai trò: Chu Tiến Giang; ]
DDC: 338.9 /Price: 24500d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học395592. Đại hội VI những phương hướng cơ bản của chính sách kinh tế.- H.: Sự thật, 1987.- 235tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tập hợp những bài giảng về quan điểm kinh tế. Giúp việc nghiên cứu các văn kiện Đại hội lần thứ 6 của Đảng gồm: Bố trí lại cơ cấu kinh tế, thực hiện ba chương trình mục tiêu lớn; Xây dựng củng cố cơ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, sử ụng, cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế
{Đảng cộng sản Việt Nam; Kinh tế; Đại hội 6; chính sách; phương hướng; } |Đảng cộng sản Việt Nam; Kinh tế; Đại hội 6; chính sách; phương hướng; |
DDC: 324.2597071 /Price: 70d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học553218. PHẠM VĂN NGHIÊN
    Một số quan điểm về đổi mới chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế/ Phạm Văn Nghiên.- H.: Chính trị quốc gia, 1993.- 262tr.; 19cm..
{chính sách; cơ chế; Đổi mới; quản lý; kinh tế; } |chính sách; cơ chế; Đổi mới; quản lý; kinh tế; | [Vai trò: Phạm Văn Nghiên--Tác giả; ]
DDC: 338.9 /Price: 10.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học392043. PÔLIACÔP, IU. A.
    Chính sách kinh tế mới: Soạn thảo và thực hiện. T.1/ Iu. A. Pôliacôp, V. P. Dmitorenco, N. V. Seroban.- H.: Sự thật, 1987.- 194tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử chính sách kinh tế mới được nhà nước Xô Viết áp dụng vào năm 1922: nhpng nguyên nhân chính trị, kinh tế dẫn đến việc áp dụng chính sách này và cuộc đấu tranh giữa các quan điểm kinh tế khác nhau
{Liên Xô; lịch sử; Chính sách kinh tế mới; } |Liên Xô; lịch sử; Chính sách kinh tế mới; | [Vai trò: Dmitorenco, V. P.; Seroban, N. V.; ]
DDC: 947.084 /Price: 110d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học410965. XTÊPANỐP, X.V.
    Những bước ngoặt trong chính sách kinh tế của Bắc Kinh/ X.V. Xtêpanốp.- H.: Thông tin lý luận, 1983.- 92tr; 19cm.
    Tóm tắt: Chính sách kinh tế của những người lãnh đạo Bắc Kinh. Việc phục hồi và phát triển các hình thức kinh doanh không xã hội chủ nghĩa. Khôi phục các thành phần kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ và tư bản nhà nước. Mở rộng kinh doanh, đường lối kinh tế đối ngoại của Trung quốc đối với phương Tây
{Chính sách kinh tế; Trung Quốc; } |Chính sách kinh tế; Trung Quốc; |
DDC: 330.951 /Price: 3,50đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học425828. STALIN, J.
    Một số vấn đề về chính sách kinh tế tài chính và quản lý kinh tế tài chính/ J. Stalin.- H.: Sự thật, 1973.- 266tr; 19cm.
    Tóm tắt: Đường lối xây dựng kinh tế ở Liên Xô và tích luỹ XHCN. Những chính sách và biện pháp về thuế, giá cả, tín dụng, lưu thông tiền tệ, thương nghiệp. Phân phối thu nhập quốc dân và ngân sách nhà nước. Quản lí kinh tế, hạch toán kinh tế và bảo vệ tài sản XHCN
{quản lí kinh tế; tác phẩm kinh điển; kinh tế tài chính; Chính sách kinh tế; } |quản lí kinh tế; tác phẩm kinh điển; kinh tế tài chính; Chính sách kinh tế; |
DDC: 332.0947 /Price: 0,95đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học298800. HOÀNG NGỌC HOÀ
    Phối hợp một số chính sách kinh tế vĩ mô nhằm thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay/ Hoàng Ngọc Hoà (ch.b).- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 152tr; 19cm.
    Thư mục: tr.143-147
    Tóm tắt: Sự cần thiết khách quan và khả năng phối hợp một số chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Thực trạng phối hợp một số chính sách kinh tế vĩ mô trong những năm đổi mới vừa qua - những tồn tại, nguyên nhân và những bài học. Khuyến nghị về phương hướng và giải pháp phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô trong những năm tới
{Công nghiệp hoá; Việt Nam; Hiện đại hoá; Chính sách kinh tế; Kinh tế vĩ mô; } |Công nghiệp hoá; Việt Nam; Hiện đại hoá; Chính sách kinh tế; Kinh tế vĩ mô; |
DDC: 339.5 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học304522. LÊ ĐĂNG DOANH
    Hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Sách tham khảo/ B.s: Lê Đăng Doanh (ch.b), Nguyễn Công Nghiệp, Đặng Đức Đạm...- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 303tr; 21cm.
    Tóm tắt: Phân tích những bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, thực tiễn công cuộc đổi mới. Định hướng các giải pháp chính sách kinh tế vĩ mô, các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách đó
{Kinh tế vĩ mô; Hiện đại hoá; Tài liệu tham khảo; Công nghiệp hoá; Chính sách kinh tế; } |Kinh tế vĩ mô; Hiện đại hoá; Tài liệu tham khảo; Công nghiệp hoá; Chính sách kinh tế; | [Vai trò: Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Công Nghiệp; Đặng Đức Đạm; Đặng Ngọc Phong; ]
DDC: 339 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học375886. VŨ ĐÌNH BÁCH
    Cơ sở khoa học và vận dụng chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam/ Vũ Đình Bách, Nguyễn Đình Hương.- H.: Khoa học kỹ thuật, 1992.- 111tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những nguyên tắc xây dựng, cơ sở khoa học và mục đích của chính sách kinh tế vĩ mô. Quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam hiện nay và việc vận dụng chính sách kinh tế vĩ mô vào việc ổn định, tăng trưởng kinh tế. Sự phối hợp các chính sách và tổ chức quản lý vĩ mô
{Chính sách kinh tế vĩ mô; Kinh tế; Đổi mới kinh tế; } |Chính sách kinh tế vĩ mô; Kinh tế; Đổi mới kinh tế; | [Vai trò: Nguyễn Đình Hương; ]
DDC: 339.509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học400740. AMBARAXUMỐP, EPGHÊNHI
    Chính sách kinh tế mới qua lăng kính của thời đại hiện nay/ Epghênhi Ambaraxumốp.- H.: Nxb. Tiến bộ Mátxcơva, 1990.- 155tr; 21cm.
    Tóm tắt: Bao gồm những ý kiến, những giải đáp hết sức khách quan về các khía cạnh khác nhau của chính sách kinh tế ở Liên Xô trên cơ sở nghiên cứu chính sách kinh tế mới của Lênin
{chính sách kinh tế mới; Kinh tế; Liên Xô; } |chính sách kinh tế mới; Kinh tế; Liên Xô; |
DDC: 339.5 /Price: 3000c /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409770. BỘ NÔNG NGHIỆP. VỤ CHÍNH SÁCH-GIÁ CẢ
    Một số chính sách kinh tế khuyến khích sản xuất nông nghiệp/ Bộ Nông nghiệp. Vụ chính sách-giá cả.- H.: Nông nghiệp, 1981.- 95tr; 19cm.
    Tóm tắt: Bao gồm các văn bản pháp quy về chính sách giá cả thu mua nông sản phẩm nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp như: Hợp đồng kinh tế hai chiều, chính sách thu mua, khuyến khích chăn nuôi, quản lý thị trường, chính sách lương thực, sản xuất hàng xua khẩu...
{Văn bản pháp quy; chính sách kinh tế; nông nghiệp; sản xuất; } |Văn bản pháp quy; chính sách kinh tế; nông nghiệp; sản xuất; |
DDC: 338.1 /Price: 4đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học304507. DƯƠNG PHÚ HIỆP
    Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản: Sách tham khảo/ B.s: Dương Phú Hiệp, Nguyễn Huy Dũng (ch.b), Ngô Xuân Bình...- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 234tr : bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm KHXH và NVQG
    Tóm tắt: Trình bày những giải pháp điều chỉnh kinh tế chủ yếu của chính phủ Nhật Bản trong một loạt lĩnh vực: Công nghiệp; nông nghiệp; khoa học công nghệ; tài chính ngân hàng; kinh tế đối ngoại..
{Tài liệu tham khảo; Chính sách kinh tế; Nhật Bản; Kinh tế tư bản; Kinh tế vĩ mô; } |Tài liệu tham khảo; Chính sách kinh tế; Nhật Bản; Kinh tế tư bản; Kinh tế vĩ mô; | [Vai trò: Vũ Văn Hà; Ngô Xuân Bình; Nguyễn Huy Dũng; ]
DDC: 339.5 /Price: 22500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học513131. NGUYỄN XUÂN OÁNH
    Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam/ Nguyễn Xuân Oánh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 176tr.; 21cm..
{Kinh tế; Việt Nam; } |Kinh tế; Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn Xuân Oánh--Tác giả; ]
DDC: 330.9597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học644915. ĐINH THỊ NGA
    Chính sách kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Sách tham khảo/ Đinh Thị Nga.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 324tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về tác động của hệ thống chính sách kinh tế đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực trạng, quan điểm giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập
(Nông nghiệp; Kinh tế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.7 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482535. LÊ QUỐC LÝ
    Chính sách kinh tế, tài chính và tiền tệ ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Sách chuyên khảo/ Lê Quốc Lý.- Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2010.- 454tr.; 21cm.
    Thư mục tr.445-452
    Tóm tắt: Một số chính sách về: Kinh tế vĩ mô; Đầu tư phát triển, tài chính và ngân sách nhà nước; Tiền tệ, tín dụng và ngân hàng; An ninh tài chính
(Chính sách; Tài chính; Tiền tệ; Kinh tế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 332.09597 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học563632. NGUYỄN TIẾN HÙNG
    Các chính sách kinh tế trên thế giới/ Nguyễn Tiến Hùng.- H.: Thống kê, 1997.- 502tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản của kinh tế học, cách hành xử của những trường phái kinh tế và những lập luận khoa học với những dẫn chứng mang tính không gian và thời gian trong việc đề ra các chính sách kinh tế
{Chính sách; Kinh tế; thế giới; } |Chính sách; Kinh tế; thế giới; | [Vai trò: Nguyễn Tiến Hùng--Tác giả; ]
DDC: 338.9 /Price: 37.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.