Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 7.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1527833. LÊ XUÂN VŨ
    Chủ nghĩa nhân đạo của chúng ta/ Lê Xuân Vũ.- H.: Sự thật, 1984.- 213tr; 20cm.
    Tóm tắt: Với nội dung quyển sách này tác giả đã chứng minh khái niệm chủ nghĩa nhân đạo được hình thành trong lịch sử
{chúng ta; chủ nghĩa nhân đạo; } |chúng ta; chủ nghĩa nhân đạo; |
/Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1351818. Chủ nghĩa nhân đạo trong văn học hiện đại: Những thành tựu lý luận về chủ nghĩa xã hội. Sưu tập chuyên đề.- H.: Knxb, 1989.- 82tr; 26cm.
    Trên đầu trang tên sách ghi: Uy ban KHXH Việt Nam. Viện Thông tin KHXH
    Tóm tắt: Những bộ mặt của văn học xét từ góc độ của chủ nghĩa nhân đạo: Khái quát về CN nhân đạo cộng sản, chủ nghĩa nhân đạo trong sáng tác của một số nền văn học trên thế giới
{Văn học hiện đại; chủ nghĩa nhân đạo; lí luận văn học; văn học thế giới; } |Văn học hiện đại; chủ nghĩa nhân đạo; lí luận văn học; văn học thế giới; |
/Price: 1000c /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1675230. VIỆN THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
    Cái mới trong khoa học xã hội: Chủ nghĩa nhân đạo của triết học và triết học của sự nhân đạo/ Viện Thông tin khoa học xã hội Việt Nam.- 1st.- Hà Nội: KHXH, 1989; 83tr..
    Tóm tắt: Những quan điểm được nêu trong sách này đã không còn mang tính thời sự.
(philosophy; social science; ) |Chủ nghĩa nhân đạo; Thông tin khoa học xã hội; |
DDC: 301 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1608398. Chủ nghĩa nhân đạo của triết học và triết học của chủ nghĩa nhân đạo: Đại hội triết học thế giới lần thứ XVIII cuốn sách giáo khoa mới về triết học ở liên xô.- H.: Khoa học xã hội, 1989
    ĐTTS ghi: Cái mới trong khoa học xã hội
|Triết học; Chủ nghĩa nhân đạo; |
DDC: 144 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1607571. NGUYỄN SỸ TỲ
    Chủ nghĩa nhân đạo Cộng sản với vấn đề giáo dục thế hệ trẻ/ Nguyễn Sỹ Tỳ, Vũ Khiêu, Hoàng Ngọc Hiến ...(Nhiều người khác ).- [Kđ]: Giáo dục, 1984.- 180 tr.; 20 cm..
(Giáo dục; ) |Chủ nghĩa nhân đạo; Cải cách giáo dục; Giáo dục; Thế hệ trẻ; Nhân đạo cộng sản; | [Vai trò: Hoàng Ngọc Hiến; Vũ khiêu; ]
DDC: 370.11 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1500350. Chủ nghĩa nhân đạo của triết học và triết học của chủ nghĩa nhân đạo.- H.: Viện thông tin khoa học xã hội, 1989.- 88tr.; 19cm..
    ĐTTS ghi: Cái mới trong khoa học xã hội
    Tóm tắt: Giới thiệu về đại hội triết học thế giới lần thứ XVIII ở Brighton (Anh) tháng 8 năm 1988, 1 sự kiện nổi bật trong đời sống triết học; về cuốn sách giáo khoa mới về triết học ở Liên xô-cuốn Nhập môn triết học
{Chủ nghĩa nhân đạo; Triết học; } |Chủ nghĩa nhân đạo; Triết học; |
/Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1302735. TỪ THÀNH TRÍ DŨNG
    Chủ nghĩa nhân đạo trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung/ Từ Thành Trí Dũng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002.- 195tr; 20cm.
    Phụ lục: tr. 161-195
    Tóm tắt: Nghiên cứu toàn diện sáng tác của Kim Dung, khảo sát mối liên quan giữa những hiện tượng và bản chất của vấn đề, mối quan hệ giữa ý thức hệ tư tưởng của thời đại và ý tưởng của tác giả. Một số cống hiến và đóng góp trong văn học của tác giả Kim Dung
{Chủ nghĩa nhân đạo; Kim Dung (1924-); Nghiên cứu văn học; Tiểu thuyết võ hiệp; Trung Quốc; Văn học hiện đại; } |Chủ nghĩa nhân đạo; Kim Dung (1924-); Nghiên cứu văn học; Tiểu thuyết võ hiệp; Trung Quốc; Văn học hiện đại; |
/Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.