Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 140.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1448423. Giáo trình lí luận văn học: Tác phẩm và thể loại văn học/ Trần Đình Sử chủ biên, Phan Huy Dũng, La Khắc Hòa, Phùng Ngọc Kiếm....- In lần thứ 4.- H.: Đại học Sư phạm, 2015.- 232tr; 24cm.
    ISBN: 9786045406946
    Tóm tắt: Trình bày văn bản, tác phẩm văn học, ngôn từ văn học, sự kiện, cốt truyện và trần thuật, nhân vật văn học, kết cấu văn bản văn học, nội dung ý nghĩa tác phẩm văn học, thể loại văn học thơ ca, tiểu thuyết, kí văn học và một số thể loại văn học trung đại
(Lí luận văn học; Thể loại; Tác phẩm; ) [Vai trò: La Khắc Hòa; Lê Lưu Oanh; Phan Huy Dũng; Phùng Ngọc Kiếm; Trần Đình Sử; ]
DDC: 801 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1640370. Lí luận văn học: Những vấn đề hiện đại/ Lã Nguyên (Tuyển dịch).- Hà Nội: Nxb. Đại học Sư Phạm, 2017.- 456 tr.; 24 cm.
    ISBN: 9786045434000
    Tóm tắt: Nội dung sách gồm: Tiến trình văn học; thời đại, trào lưu, phương pháp sáng tác, phong cách văn học; phương pháp sáng tác trong văn học; chủ nghĩa hiện thực thế kỉ XX; chủ nghĩa hậu hiện đại.
(Literature; Văn học; ) |Lý luận văn học; History and criticism; Lý luận và phê bình; | [Vai trò: Lã, Nguyên; ]
DDC: 801.95 /Price: 129000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học989902. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Trên đường biên của lí luận văn học/ Trần Đình Sử.- H.: Phụ nữ, 2016.- 499tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045632697
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề của lí luận văn học Marxist và lí thuyết hiện đại; thực tiễn lí luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam và các khía cạnh của thi pháp học
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 130000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1268107. HÀ MINH ĐỨC
    Lí luận văn học/ Ch.b: Hà Minh Đức.- In lần 4.- H.: Giáo dục, 1997.- 326tr; 21cm.
    Tóm tắt: Đặc điểm xã hội, chức năng, thế giới quan sáng tác văn học. Lí luận về tác phẩm, thể loại văn học. Phương pháp sáng tác, trào lưu, trường phái văn học. Thi pháp học
{Lí luận văn học; thi pháp học; thể loại; trường phái văn học; tác phẩm; } |Lí luận văn học; thi pháp học; thể loại; trường phái văn học; tác phẩm; | [Vai trò: Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Long; Phạm Thành Hưng; Đoàn Đức Phương; Đỗ Văn Khang; ]
DDC: 801 /Price: 23400đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1037890. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Trên đường biên của lí luận văn học/ Trần Đình Sử.- H.: Văn học, 2014.- 462tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046934431
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề của lí luận văn học Marxist và lí thuyết hiện đại; thực tiễn lí luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam và các khía cạnh của thi pháp học
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1183844. Lí luận văn học/ B.s.: Phương Lựu (ch.b.), Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Nam...- Tái bản lần thứ 5.- H.: Giáo dục, 2006.- 723tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Trình bày nguyên lí tổng quát của lí luận văn học và giới thiệu, nghiên cứu chung về tác phẩm văn học, phương pháp sáng tác, phương pháp nghiên cứu văn học
(Lí luận văn học; Sáng tác; Tác phẩm; ) [Vai trò: La Khắc Hoà; Lê Ngọc Trà; Nguyễn Xuân Nam; Phương Lựu; Trần Đình Sử; ]
DDC: 807 /Price: 67000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1104332. Lí luận văn học. T.1: Văn học, nhà văn, bạn đọc/ Phương Lựu (ch.b.), Nguyễn Nghĩa Trọng, La Khắc Hoà, Lê Lưu Oanh.- Tái bản lần thứ 4.- H.: Đại học Sư phạm, 2010.- 399tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về bộ môn Lí luận văn học. Trình bày đối tượng đặc trưng của văn học, văn học và hình thái ý thức xã hội thẩm mỹ, văn học với hiện thực, ý thức xã hội trong văn học, vị trí của văn học trong văn hoá, nghệ thuật ngôn từ trong văn học, chức năng của văn học, sáng tác, phê bình văn học...
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; ) [Vai trò: La Khắc Hoà; Lê Lưu Oanh; Nguyễn Nghĩa Trọng; Phương Lựu; ]
DDC: 801 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1157559. Lí luận văn học. T.1: Văn học, nhà văn, bạn đọc/ B.s.: Phương Lựu (ch.b.), Nguyễn Nghĩa Trọng, La Khắc Hoà...- In lần thứ 2.- H.: Đại học Sư phạm, 2008.- 399tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về bộ môn Lí luận văn học, Trình bày đối tượng đặc trưng của văn học, văn học và hình thái ý thức xã hội thẩm mỹ, văn học với hiện thực, ý thức xã hội trong văn học, vị trí của văn học trong văn hoá, nghệ thuật ngôn từ trong văn học, chức năng của văn học, sáng tác, phê bình văn học...
(Lí luận văn học; ) [Vai trò: Phương Lựu; La Khắc Hoà; Lê Lưu Oanh; Nguyễn Nghĩa Trọng; ]
DDC: 801 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1158712. PHƯƠNG LỰU
    Lí luận văn học. T.3: Tiến trình văn học/ B.s.: Phương Lựu (ch.b.), La Khắc Hoà, Trần Mạnh Tiến.- In lần thứ 2.- H.: Đại học Sư phạm, 2008.- 334tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về tiến trình văn học; thời đại, trào lưu, phương pháp sáng tác, phong cách văn học; phương pháp sáng tác trong văn học cận đại phương Tây và văn học cổ đại phương Đông; chủ nghĩa hiện thực thế kỷ XX và chủ nghĩa hiện đại
(Lí luận văn học; Sáng tác; Văn học; ) [Phương Tây; Phương Đông; ] {Phương pháp sáng tác; } |Phương pháp sáng tác; | [Vai trò: La Khắc Hoà; Trần Mạnh Tiến; ]
DDC: 801 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học881923. Bồi dưỡng học sinh giỏi phát triển kĩ năng làm bài văn trung học phổ thông: Lí luận văn học và nghị luận xã hội/ Nguyễn Thành Huân s.t., tuyển chọn, b.s..- H.: Thanh niên, 2021.- 479 tr.: bảng; 24 cm.
    ISBN: 9786043348224
(Trung học phổ thông; Tập làm văn; ) [Vai trò: Nguyễn Thành Huân; ]
DDC: 807.12 /Price: 148000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1603567. TRẦN, ĐÌNH SỬ
    Một nền lí luận văn học hiện đại: Nhìn qua thực tiễn Trung Quốc/ Trần Đình Sử.- Hà Nội: Đại học sư phạm, 2012.- 255 tr.; 21 cm..
|Lý luận văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.1 /Price: 43000 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1001803. Lí luận văn học. T.1: Văn học, nhà văn, bạn đọc/ Phương Lựu (ch.b.), Nguyễn Nghĩa Trọng, La Khắc Hoà, Lê Lưu Oanh.- In lần thứ 7, có bổ sung, sửa chữa.- H.: Đại học Sư phạm, 2016.- 395tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045428009
    Tóm tắt: Trình bày một số nội dung cơ bản của bộ môn lí luận văn học: văn nghệ, hình thái ý thức xã hội thẩm mỹ, văn học với hiện thực đời sống, ý thức xã hội trong văn học, văn học gương mặt của văn hóa dân tộc, văn học nghệ thuật ngôn từ, chức năng của văn học, nhà văn chủ thể sáng tác văn học, tư duy nghệ thuật của nhà văn...
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; ) [Vai trò: La Khắc Hoà; Lê Lưu Oanh; Nguyễn Nghĩa Trọng; Phương Lựu; ]
DDC: 801 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học999886. Lí luận văn học. T.2: Tác phẩm và thể loại văn học/ Trần Đình Sử (ch.b.), La Khắc Hòa, Phùng Ngọc Kiếm, Nguyễn Xuân Nam.- In lần thứ 6, có bổ sung, sửa chữa.- H.: Đại học Sư phạm, 2016.- 439tr.; 21cm.
    Thư mục cuối mỗi chương
    ISBN: 9786045428016
    Tóm tắt: Nghiên cứu chung về văn học. Phương thức tồn tại của văn học, văn bản, tác phẩm và một số đặc trưng của văn học như: Ngôn từ, nghệ thuật, sự kiện, cốt truyện, trần thuật, nhân vật, kết cấu, nội dung, ý nghĩa cùng những thể loại tác phẩm văn học gồm thơ, truyện, tiểu thuyết, kịch, kí, chính luận...
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Thể loại; Tác phẩm; ) [Vai trò: La Khắc Hoà; Nguyễn Xuân Nam; Phùng Ngọc Kiếm; Trần Đình Sử; ]
DDC: 801 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995546. NGUYỄN VĂN TÙNG
    Lí luận văn học và đổi mới đọc hiểu tác phẩm/ Nguyễn Văn Tùng.- In lần thứ 2.- H.: Giáo dục, 2016.- 263tr.; 24cm.
    ISBN: 9786040093288
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về lí luận văn học và cách vận dụng vào việc cắt nghĩa, lí giải các tác phẩm văn học đang được giảng dạy trong nhà trường
(Lí luận văn học; Tác phẩm văn học; Đọc hiểu; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1099852. PHƯƠNG LỰU
    Lí luận văn học. T.3: Tiến trình văn học/ Phương Lựu (ch.b.), La Khắc Hoà, Trần Mạnh Tiến.- In lần thứ 4.- H.: Đại học Sư phạm, 2011.- 334tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình văn học và thời đại, trào lưu, phương pháp sáng tác, phong cách văn học. Giới thiệu một số phương pháp sáng tác trong văn học cận đại phương Tây, văn học cổ phương Đông, cùng khuynh hướng văn học chủ nghĩa hiện thực thế kỉ XX và chủ nghĩa hiện đại
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Phương pháp sáng tác; )
DDC: 801 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1139070. PHƯƠNG LỰU
    Lí luận văn học. T.3: Tiến trình văn học/ B.s.: Phương Lựu (ch.b.), La Khắc Hoà, Trần Mạnh Tiến.- In lần thứ 3.- H.: Đại học Sư phạm, 2009.- 334tr.; 20cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình văn học, trào lưu, phương pháp, phong cách. Các phương pháp sáng tác trong văn học cận đại phương Tây, văn học phương Đông. Các loại chủ nghĩa hiện đại. Các loại chủ nghĩa hiện thực thế kỉ XX
(Lí luận văn học; Văn học; ) {Phương pháp sáng tác; } |Phương pháp sáng tác; | [Vai trò: La Khắc Hoà; Trần Mạnh Tiến; ]
DDC: 801 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1157287. Giáo trình lí luận văn học. T.2: Tác phẩm và thể loại văn học/ B.s.: Trần Đình Sử (ch.b.), La Khắc Hòa, Phùng Ngọc Kiếm...- H.: Đại học Sư phạm, 2008.- 440tr.; 21cm.
    Thư mục sau mỗi bài
    Tóm tắt: Nghiên cứu chung về văn học. Phương thức tồn tại của văn học, văn bản, tác phẩm và một số đặc trưng của văn học như: ngôn từ, nghệ thuật, cốt truyện, nhân vật, kết cấu, nội dung, ý nghĩa cùng những thể loại tác phẩm văn học gồm thơ, truyện, tiểu thuyết, kịch, kí, chính luận...
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Thể loại; Tác phẩm; ) [Vai trò: La Khắc Hoà; Nguyễn Xuân Nam; Phùng Ngọc Kiếm; Trần Đình Sử; ]
DDC: 801 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1167552. Lí luận văn học/ B.s.: Hà Minh Đức (ch.b.), Đỗ Văn Khang, Phạm Quang Long...- Tái bản lần thứ 11.- H.: Giáo dục, 2007.- 327tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày lí luận về tác phẩm văn học, thể loại văn học, phương tác, trào lưu và trường phái văn học
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; ) [Vai trò: Hà Minh Đức; Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Long; Phạm Thành Hưng; Đỗ Văn Khang; ]
DDC: 807 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1246568. Giáo trình lí luận văn học: Giáo trình cao đẳng Sư phạm. T.1: Bản chất và đặc trưng văn học/ B.s.: Trần Đình Sử (ch.b.), Phan Huy Dũng, La Khắc Hoa...- H.: Đại học Sư phạm, 2004.- 227tr.; 24cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo Giáo viên THCS
    Thư mục: tr.227
    Tóm tắt: Khái quát chung về lí luận văn học và nghiên cứu văn học ở các khía cạnh như: hình thái, ý thức thẩm mỹ, quan hệ cuộc sống con người và văn học, nghệ thuật ngôn từ, nghệ sĩ và quá trình sáng tạo, tiếp nhận, thưởng thức và phê bình, quan niệm về chức năng của văn học.
(Lí luận văn học; Phê bình văn học; ) [Vai trò: La Khắc Hòa; Lê Lưu Oanh; Phan Huy Dũng; Trần Đình Sử; ]
DDC: 801 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1326417. HÀ MINH ĐỨC
    Lí luận văn học/ Hà Minh Đức chủ biên.- In lần 2 có sửa chữa, bổ sung.- H.: Giáo dục, 1995.- 320tr; 20cm.
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận chung của văn học. Đề tài, chủ đề, tư tưởng, nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ trong tác phẩm văn học. Các thể loại văn học như thơ, tiểu thuyết, kịch, các thể ký. Phương pháp sáng tác, trào lưu và trường phái văn học
{Lý luận văn học; phương pháp sáng tác; thi pháp; thể loại văn học; trường phái văn học; tác phẩm văn học; văn học; } |Lý luận văn học; phương pháp sáng tác; thi pháp; thể loại văn học; trường phái văn học; tác phẩm văn học; văn học; | [Vai trò: Lý Hoài Thu; Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Long; Phạm Thành Hưng; Trần Khánh Thành; Đoàn Đức Phương; Đỗ Văn Khang; ]
DDC: 801 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.