Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4103.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949815. HỮU CHỈNH
    Cảm nhận bạn bè: Tuyển tập lý luận và phê bình/ Hữu Chỉnh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 191tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721397
    Tóm tắt: Giới thiệu 17 bài phân tích, phê bình của tác giả về các tác phẩm văn xuôi, thơ của một số nhà văn, nhà thơ như: Hành trình của mụ Xoại (qua đọc tác phẩm của Kim Nhất), góp thêm vào bài ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trên quê hương Đăk Lăk (đọc hồi ức mùa xuân của Nguyễn Hữu Trí), nhọc nhằn câu chữ với Tây Nguyên (đọc Mùa bỏ mả - tập truyện ngắn của Đỗ Trọng Phụng)...
(Lí luận văn học; Phê bình văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040766. PHƯƠNG LỰU
    Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam: Lý luận phê bình/ Phương Lựu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 451tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Bùi Văn Ba
    ISBN: 9786045326787
    Tóm tắt: Gồm những bài lý luận phê bình của tác giả về hệ thống các quan niệm văn học cơ bản, các chỉnh thể của văn học và mối liên hệ lịch sử của hệ thống văn học
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040777. HÀ MINH ĐỨC
    Hiện thực cách mạng và sáng tạo thi ca: Lý luận phê bình/ Hà Minh Đức.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 331tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045326770
    Tóm tắt: Gồm nhiều bài lý luận phê bình của tác giả Hà Minh Đức về những nét đặc sắc trong thơ Bác, thơ Lê Đức Thọ, thơ Xuân Thuỷ...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thơ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92213409 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1027293. Lý luận và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận/ Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 240tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045704172
    Tóm tắt: Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ban, ngành... đưa ra những phân tích sâu sắc, toàn diện, làm nổi bật cơ sở lí luận, thực tiễn và kinh nghiệm của công tác dân vận trong thời gian qua
(Công tác dân vận; Kinh nghiệm; Lí luận; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hồ Chí Minh; Lê Khả Phiêu; Nguyễn Văn Linh; Nông Đức Mạnh; Đỗ Mười; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học971747. HÀ BỈNH MẠNH
    Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc/ Hà Bỉnh Mạnh ch.b. ; Lê Văn Toan dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 291tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Trung: 理论热点: 百家争鸣11题
    ISBN: 9786045734759
    Tóm tắt: Làm nổi bật những vấn đề nóng đang diễn ra trong đời sống tư tưởng lý luận, kinh tế, xã hội, chính trị Trung Quốc: Quan điểm và ý kiến của giới lý luận tư tưởng Trung Quốc hiện nay đối với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác; tranh luận lý luận về quan hệ giữa chủ nghĩa Mác với "chủ nghĩa Mác phương Tây"; những cách nhìn khác nhau về cơ cấu giai cấp, giai tầng xã hội Trung Quốc đương đại...
(Chính trị; Kinh tế; Lí luận; Xã hội; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Lê Văn Toan; ]
DDC: 300.951 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969867. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp - Cơ sở lý luận và thực tiễn/ B.s.: Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (ch.b.), Phan Xuân Sơn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 446tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 430-441
    ISBN: 9786045735657
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp
(Dân chủ; Nhà nước; Nhân dân; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Việt Hương; Phan Trung Lý; Phan Xuân Sơn; Tường Duy Kiên; Đặng Xuân Phương; ]
DDC: 320.1 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học980882. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới/ B.s.: Giàng Seo Phử (ch.b.), Đỗ Văn Chiến, Phan Văn Hùng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 263tr.: minh họa; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ủy ban Dân tộc
    Phụ lục: tr. 244-260
    ISBN: 9786045722800
    Tóm tắt: Trình bày lý luận về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc; tổng kết những thành tựu và hạn chế trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc (1986 - 2016), từ đó nêu ra những quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong thời gian tới
(Chính sách dân tộc; Quản lí nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Giàng Seo Phử; Ngô Quang Sơn; Phan Văn Hùng; Trịnh Quang Cảnh; Đỗ Văn Chiến; ]
DDC: 353.533909597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017359. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật/ Nguyễn Tất Viễn (ch.b.), Nguyễn Duy Quý, Dương Thị Thanh Mai....- H.: Tư pháp, 2015.- 303tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 295-301
    ISBN: 9786048107185
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, chính sách, pháp luật và một số văn bản liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
(Giáo dục; Pháp luật; Phổ biến; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Thị Thanh Mai; Nguyễn Duy Quý; Nguyễn Tất Viễn; Nguyễn Văn Quyền; Phạm Hữu Nghị; ]
DDC: 349.597 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1006361. Xã hội hoá hoạt động xuất bản: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Linh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 367tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 301-355. - Thư mục: tr. 356-362
    ISBN: 9786045710838
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về xã hội hoá hoạt động xuất bản. Thực trạng quá trình thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động xuất bản ở nước ta. Bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản của một số quốc gia trên thế giới. Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động xuất bản, in, phát hành sách ở nước ta
(Lí luận; Thực tiễn; Xuất bản; Xã hội hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn An Tiêm; Nguyễn Nguyên; Nguyễn Quỳnh Lê; Nguyễn Thị Mỹ Linh; Nguyễn Văn Minh; ]
DDC: 070.509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1033083. Giá trị lý luận và thực tiễn của Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp/ Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 586tr.; 22cm.
    ISBN: 9786045706459
    Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa lịch sử của Nghị quyết 10 và những tác tác động tích cực của Nghị quyết 10 đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong hơn 25 năm qua, đồng thời nêu lên những vấn đề đã và đang đặt ra đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Kinh tế nông nghiệp; Nghị quyết 10; Quản lí; Đổi mới; ) [Vai trò: Hồ Tố Lương; Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn Thị Thanh; Nguyễn Đức Bình; Vũ Quang Vinh; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học961563. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Một số vấn đề lý luận nhà nước và pháp luật: Theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII/ B.s.: Nguyễn Minh Đoan, Lưu Văn Tuấn.- H.: Hồng Đức, 2017.- 551tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049511837
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật. Định nghĩa, đặc điểm, nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức và các mối quan hệ của nhà nước và pháp luật. Tìm hiểu một vài hình thái nhà nước và pháp luật như: Nhà nước và pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu về nhà nước và pháp luật trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, hành vi, ý thức pháp luật...
(Lí luận; Nhà nước; Pháp luật; ) [Vai trò: Lưu Văn Tuấn; ]
DDC: 320.1 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432407. VŨ MINH TIẾN
    Lý luận về sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam/ Vũ Minh Tiến, Hoàng Thanh Xuân biên soạn.- H.: Lao động, 2016.- 172tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 168-169
    ISBN: 9786045971413
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm, đặc trưng xã hội, vị thế và nhu cầu của lao động yếu thế; phân tích khung sinh kế bền vững, trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sinh kế bền vững,...
(Sinh kế bền vững; ) [Việt Nam; ] {Lao động yếu thế; } |Lao động yếu thế; | [Vai trò: Hoàng Thanh Xuân; ]
DDC: 305.5609597 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017799. LÊ ĐÌNH SƠN
    Đường thi từ góc nhìn vòng đời tác phẩm: Lý luận phê bình văn học/ Lê Đình Sơn.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 154tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046237129
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thơ Đường luật. Phân tích thơ Đường luật từ góc nhìn vòng đời tác phẩm và các thi phẩm Đường luật Hồ Chí Minh nối xưa và nay. Thẩm bình một số bài thơ Đường luật đặc sắc
(Lí luận văn học; Phê bình văn học; Thơ Đường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học892694. Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Hùng Oanh (ch.b.), Lê Trọng Tuyến, Phạm Đình Nhịn....- H.: Quân đội nhân dân, 2020.- 215tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 208-213
    ISBN: 9786045163146
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn, yêu cầu và giải pháp cơ bản xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới
(Xây dựng Đảng; Đạo đức; ) [Vai trò: Lê Trọng Tuyến; Nguyễn Hoàng Lan; Nguyễn Hùng Oanh; Phạm Đình Nhịn; Vũ Quang Tạo; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học983777. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/ Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 372tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 356-367
    ISBN: 9786045720806
    Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Kinh tế thị trường; Lí luận; Thời kì đổi mới; Thực tiễn; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Nghĩa; Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Viết Thông; Nguyễn Xuân Thắng; Đinh Quang Ty; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học986766. Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn nghệ Việt Nam/ Đinh Xuân Dũng (ch.b.), Đoàn Đức Phương, Hữu Thỉnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 538tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 515-533
    ISBN: 9786045725771
    Tóm tắt: Trình bày định hướng xây dựng lý luận văn nghệ ở Việt Nam. Những nội dung cơ bản trong hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam
(Lí luận văn học; Nội dung; Văn nghệ; Định hướng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hữu Thỉnh; Phạm Xuân Thạch; Trần Khánh Thành; Đinh Xuân Dũng; Đoàn Đức Phương; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016651. Xây dựng lối sống văn hoá của công nhân Việt Nam - Lý luận và thực tiễn/ B.s.: Vũ Quang Thọ (ch.b.), Lê Thanh Hà, Mạc Văn Tiến....- H.: Lao động, 2015.- 259tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn
    Thư mục: tr. 252-256
    ISBN: 9786045948736
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về lối sống công nhân. Thực trạng lối sống công nhân Việt Nam hiện nay. Quan điểm định hướng và giải pháp xây dựng lối sống văn hoá của công nhân Việt Nam
(Công nhân; Lối sống; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thanh Hà; Mạc Văn Tiến; Nguyễn Bá Ngọc; Vũ Minh Tiến; Vũ Quang Thọ; ]
DDC: 305.56209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1520207. LÊ ĐÌNH KỴ
    Đường vào thơ. Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực: Lý luận phê bình/ Lê Đình Kỵ.- H.: Hội nhà văn, 2015.- 819tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045336953
{Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; lý luận phê bình; } |Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; lý luận phê bình; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950577. SỸ TIẾN
    Sức sống đời nghệ sĩ: Nghiên cứu, lý luận, phê bình, ghi chép/ Sỹ Tiến.- H.: Sân khấu, 2018.- 340tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 211-256
    ISBN: 9786049071867
    Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, tác phẩm tiêu biểu của nghệ sĩ Sỹ Tiến và những bài nghiên cứu, phê bình, ghi chép của ông về hoạt động sân khấu cải lương cùng nhiều câu chuyện xoay quanh các nghệ sĩ trong loại hình sân khấu này
(Cuộc đời; Sự nghiệp; ) {Sỹ Tiến, 1916-1982, Nghệ sĩ cải lương, Việt Nam; } |Sỹ Tiến, 1916-1982, Nghệ sĩ cải lương, Việt Nam; |
DDC: 781.620092 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học959517. An ninh văn hoá ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị Phương Hậu (ch.b.), Nguyễn Việt Anh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 363tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.
    Thư mục: tr. 353-360
    ISBN: 9786045723630
    Tóm tắt: Khái niệm về an ninh văn hoá và vai trò của an ninh văn hoá trong quá trình xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam. Vị trí của an ninh văn hoá trong mối quan hệ với an ninh con người, an ninh chính trị và an ninh kinh tế, đồng thời đánh giá thực trạng an ninh văn hoá trong thời kì đổi mới, và đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh văn hoá ở Việt Nam hiện nay
(An ninh; Lí luận; Thực tiễn; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Quảng Bạ; Nguyễn Duy Bắc; Nguyễn Việt Anh; Trần Văn Bính; Vũ Thị Phương Hậu; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.