Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học410624. ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG
    Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng/ Đảng cộng sản Đông dương.- H.: Sự thật, 1983.- 30tr; 19cm.
    Tóm tắt: Toàn bộ luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đông dương; Dự án đã thảo luận trong Đảng bao gồm: Tình hình thế giới và cách mạng Đông dương, tính chất nhiệm vụ cách mạng Đông dương trong năm 1930 của Đảng
{Luận cương chính trị; Đảng cộng sản Đông dương; } |Luận cương chính trị; Đảng cộng sản Đông dương; |
DDC: 324.259707 /Price: 1đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409659. HỒNG QUẢNG
    Luận cương chính trị năm 1930 - ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng/ Hồng Quảng.- H.: Sự thật, 1982.- 126tr: chân dung; 19cm.
    Tóm tắt: Nhấn mạnh những luận điểm đúng đắn của luận cương chính trị được dùng làm cơ sở để đảng ta tiếp tục vạch ra các chủ trương, chính sách trong các thời kỳ cách mạng sau, đồng thời nêu lên ý nghĩa và lý giải thoả đáng một số vấn đề còn bị hạn chế trong luận cương
{luận cương chính trị; Việt nam; Đảng cộng sản Việt Nam; Trần Phú; } |luận cương chính trị; Việt nam; Đảng cộng sản Việt Nam; Trần Phú; |
DDC: 324.25970751 /Price: 4,9đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456694. HỒNG QUẢNG
    Luận cương chính trị năm 1930 ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng/ Hồng Quảng.- Hà Nội: Sự thật, 1982.- 126tr; 15cm.
    Tóm tắt: Sự ra đời của Luận cương chính trị năm 1930 và ý nghĩa, tác dụng...đối với phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam lúc bấy giờ.
[Việt Nam; ] {Luận cương chính trị; Lịch sử; Đảng Cộng sản Việt Nam; } |Luận cương chính trị; Lịch sử; Đảng Cộng sản Việt Nam; |
DDC: 335.4346 /Price: ?đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học643953. Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng.- H.: Sự thật, 1993.- 438tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Toàn bộ luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đông dương; Dự án đã thảo luận trong Đảng bao gồm: Tình hình thế giới và cách mạng Đông dương, tính chất nhiệm vụ cách mạng Đông dương trong năm 1930 của Đảng
(Luận cương chính trị; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 1đ00 /Nguồn thư mục: [TBI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.