Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1174.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121220. HÀ ANH
    Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn/ Hà Anh.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 164-165. - Thư mục: tr. 166-167
    ISBN: 9786045721872
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề chung về đào tạo nghề và việc làm; đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm đối với lao động nông thôn; tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ở cấp xã
(Việc làm; Đào tạo nghề; Nông thôn; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.1109597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97855. TRẦN NHẬT LAM
    Một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới/ Trần Nhật Lam s.t., b.s..- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2016.- 220tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728468
    Tóm tắt: Tập hợp một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn theo từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn từng địa phương trong cả nước
(Mô hình; Xây dựng; Nông thôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140717. DƯƠNG TRUNG Ý
    Nâng cao chất lượng Đảng bộ xã trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn/ Dương Trung Ý.- Xuất bản lần thứ 2 có bổ sung điều chỉnh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 302tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045704189
    Tóm tắt: Trình bày vị trí, vai trò của xã và Đảng bộ xã; vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các Đảng bộ xã hiện nay; chất lượng Đảng bộ xã với những quan niệm, tiêu chí đánh giá, thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn cùng một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng các Đảng bộ xã trong giai đoạn hiện nay
(Hiện đại hoá; Nông nghiệp; Nông thôn; Thời kì công nghiệp hoá; Đảng bộ xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98359. Hướng dẫn tham gia giao thông an toàn khu vực nông thôn.- H.: Giao thông Vận tải, 2016.- 172tr.: minh hoạ; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    Thư mục: tr. 169
    ISBN: 9786047611782
    Tóm tắt: Trình bày một số hành vi nguy hiểm ở khu vực nông thôn cần phòng tránh khi tham gia giao thông. Hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn khu vực nông thôn. Giới thiệu pháp luật về trật tự giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa mà người tham gia giao thông khu vực nông thôn cần biết
(An toàn giao thông; Nông thôn; )
DDC: 363.1209597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98426. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật và quản lý đường giao thông nông thôn.- H.: Giao thông Vận tải, 2016.- 407tr.: minh hoạ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    Phụ lục: tr. 273-400. - Thư mục: tr. 401-403
    ISBN: 9786047611720
    Tóm tắt: Trình bày chỉ dẫn về thiết kế xây dựng, thi công xây dựng đường giao thông nông thôn; chỉ dẫn quản lý xây dựng, công tác quản lý bảo trì khai thác và kỹ thuật bảo trì đường giao thông nông thôn
(Đường giao thông; Nông thôn; Kĩ thuật; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 625.70597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120798. Quản lý, bảo trì và khai thác đường giao thông nông thôn.- H.: Giao thông Vận tải, 2015.- 260tr.: minh hoạ; 28cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    Phụ lục: tr. 122-258
    ISBN: 9786047606719
    Tóm tắt: Hướng dẫn quản lý xây dựng, quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình đường giao thông nông thôn. Công tác quản lý, bảo trì và khai thác đường giao thông nông thôn
(Khai thác; Quản lí; Đường giao thông; Nông thôn; Bảo dưỡng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 625.709597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học448860. Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử/ Chủ biên: Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc,...[và những người khác].- Hà Nội: Hồng Đức, 2020.- 290tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048908676
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về lịch sử quản lý nông thôn, cách nhìn nhận, đánh giá về thiết chế chính trị xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay. Những kinh nghiệm cụ thể về quản lý nông thôn trong lịch sử Việt Nam dưới nhiều góc độ khác nhau: so sánh làng ấp Bắc Bộ với Nam Bộ, quản lý các làng bản miền rừng núi, làng công giáo
(Nông thôn; Lịch sử; Quản lí; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thừa Hỷ; Nguyễn Quang Ngọc; Chu Hữu Quý; Phan Đại Doãn; Vũ Hồng Quân; ]
DDC: 959.7 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70748. 70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia/ Lê Quốc Lý, Thào Xuân Sùng, Nguyễn Văn Hùng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 656tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
    ISBN: 9786045733745
    Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về hoàn cảnh ra đời, nội dung của tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác phẩm đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay
(Đô thị; Nông thôn; Đời sống mới; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quốc Lý; Lê Thị Thu Hồng; Thào Xuân Sùng; Nguyễn Văn Hùng; Đào Tuấn Anh; ]
DDC: 307.709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121082. Bảo đảm an toàn giao thông nông thôn.- H.: Giao thông Vận tải, 2015.- 264tr.: minh họa; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    ISBN: 9786047606702
    Tóm tắt: Hướng dẫn các công việc nhằm bảo đảm an toàn giao thông nông thôn như: thiết kế, thi công đường, bảo trì, sửa chữa nhỏ công trình; quản lí, vận hành, khai thác cầu đường và nêu một số hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông thường xảy ra, các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn giao thông cũng như công tác tuyên truyền an toàn giao thông ở nông thôn
(An toàn giao thông; Nông thôn; )
DDC: 363.1207 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86818. Bảo đảm an toàn giao thông nông thôn.- H.: Giao thông Vận tải, 2016.- 264tr.: minh hoạ; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    ISBN: 9786047606702
    Tóm tắt: Hướng dẫn các công việc nhằm bảo đảm an toàn giao thông nông thôn như: Thiết kế, thi công đường, bảo trì, sửa chữa nhỏ công trình; quản lí, vận hành, khai thác cầu đường và nêu một số hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông thường xảy ra, các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn giao thông cũng như công tác tuyên truyền an toàn giao thông ở nông thôn
(Nông thôn; An toàn giao thông; )
DDC: 363.1207 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63341. ANNE NGUYÊN LÊ
    Đã thi là phải giật giải: Câu chuyện về một học sinh nông thôn...bước vào trường quốc tế/ Anne Nguyên Lê.- H.: Thê giới ; Công ty Văn hoá Sách Sài Gòn, 2017.- 164tr.: ảnh; 24cm.
    Tên thật của tác giả: Lê Nguyễn Thảo Nguyên
    ISBN: 9786047729913
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình xin học bổng của tác giả và gợi ý thông tin, kỹ năng cần thiết để hoàn thiện Bộ hồ sơ ứng tuyển học bổng vào trường đại học quốc tế
(Hồ sơ; Học bổng; Giáo dục đại học; )
DDC: 378.34 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55020. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020/ B.s.: Phạm Huy Giang, Nguyễn Thị Phương Lan, Trịnh Thị Dung....- H.: Dân trí, 2018.- 251tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
    ISBN: 9786048861742
    Tóm tắt: Trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Tập hợp các bài viết tuyên truyền, phổ biến nhân rộng những mô hình cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện Phong trào thi đua
(Nông thôn; Xây dựng; Phong trào thi đua; 2016-2020; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Thanh Hải--b.s.; Trịnh Thị Dung--b.s.; Nguyễn Thị Phương Lan--b.s.; Phạm Huy Giang--b.s.; Nguyễn Thế Huân--b.s.; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118506. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long - 30 năm đổi mới/ Vũ Văn Phúc, Phạm Việt Dũng, Nguyễn Minh Tuấn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 550tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Tạp chí Cộng sản; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Thành uỷ Cần Thơ
    ISBN: 9786045711507
    Tóm tắt: Gồm các bài viết nêu bật những vấn đề lý luận và thực tiễn về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long sau 30 năm đổi mới. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thông vùng đồng bằng sông Cửu Long
(Hiện đại hoá; Công nghiệp hoá; Nông thôn; Kinh tế nông nghiệp; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; ] [Vai trò: Vũ Văn Phúc; Nguyễn Thị Vy; Phạm Việt Dũng; Nguyễn Minh Tuấn; Phùng Ngọc Bảo; ]
DDC: 338.1095978 /Price: 155000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55651. Chuột thành phố và chuột nông thôn: Truyện song ngữ/ Alexis Konate ; Nhóm Athena dịch.- H. ; Tp. Hồ Chí Minh: Thông tin và Truyền thông ; Nhà Sách Thị Nghè, 2018.- 24tr.: tranh màu; 28cm.
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
    ISBN: 9786048031763
(Văn học thiếu nhi; ) [Pháp; ] [Vai trò: Konate, Alexis; ]
DDC: 843 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699296. TRẦN NHẬT LAM
    Một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới/ Trần Nhật Lam s.t., b.s..- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2017.- 220tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728468
    Tóm tắt: Tập hợp một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn theo từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn từng địa phương trong cả nước
(Mô hình; Xây dựng; Nông thôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451998. Luật quy hoạch những vấn đề cần thiết trong công tác quản lý quy hoạch về xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường, thủy lợi, nông thôn mới và quy hoạch rừng/ Hệ thống: Tiến Phát, Tiến Đạt.- H.: Lao động, 2017.- 391 tr.: bảng; 28 cm.
    ISBN: 9786045990452
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về quy hoạch tại Việt Nam hiện nay; luật quy hoạch năm 2017; luật xây dựng và các quy định về quy hoạch xây dựng; hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch rừng, quy hoạch thủy lợi; điều chỉnh quy hoạch, lập kể hoạch sử dụng đất; hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch, thu và nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch...
(Luật quy hoạch; Pháp luật; Đô thị; Quy hoạch; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tiến Phát--hệ thống; Tiến Đạt--hệ thống; ]
DDC: 346.59704502632 /Price: 350000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451883. Sổ tay xây dựng nông thôn mới 2017 - Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn/ Nguyễn Hữu Đại hệ thống.- H.: Nông nghiệp, 2017.- 415 tr: bảng; 28 cm.
    ISBN: 9786046024941
    Tóm tắt: Bao gồm sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về xã & huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ; bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới & nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ; phương pháp đánh giá thực hiện một số tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới ; quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã & cơ chế quản lý đặc thù trong xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 ; quy định xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...
(Nông thôn; Xây dựng; Đổi mới; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Đại--hệ thống; ]
DDC: 338.109597 /Price: 350000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88815. PHẠM ĐI
    Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay: Nghiên cứu vùng duyên hải Nam Trung Bộ/ Phạm Đi.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 339tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 309-311. - Phụ lục: tr. 312-334
    ISBN: 9786045722855
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận - thực tiễn về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Quan điểm định hướng và những giải pháp chủ yếu về xây dựng nông thôn mới
(Nông thôn; Vùng duyên hải; Xây dựng; ) [Nam Trung Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 307.72095975 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121195. Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế= Planning of rural - Design standard.- Xuất bản lần 2.- H.: Xây dựng, 2015.- 51tr.: bảng; 31cm.- (Tiêu chuẩn Quốc gia)
    Phụ lục: tr. 44-50. - Thư mục: tr. 51
    ISBN: 9786048217198
    Tóm tắt: Trình bày các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn đối với phạm vi ranh giới hành chính xã, gồm các đối tượng quy hoạch: Xây dựng xã, trung tâm xã, khu dân cư mới, khu tái định cư...
(Tiêu chuẩn nhà nước; Tiêu chuẩn kĩ thuật; Xây dựng; Qui hoạch; Nông thôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.12120218597 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44324. Luật quy hoạch - Những vấn đề cần thiết trong công tác quản lý quy hoạch về xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường, thuỷ lợi, nông thôn mới và quy hoạch rừng.- H.: Lao động, 2018.- 391tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045990452
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật quy hoạch năm 2017 và một số vấn đề quy hoạch tại Việt Nam hiện nay; luật xây dựng và các quy định về quy hoạch xây dựng; hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn, rừng, thuỷ lợi; điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, quản lý chi phí quy hoạch và thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch...
(Qui hoạch; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59704502632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.