Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học424572. PASKAN, K.V.
    Một số vấn đề về phân vùng kinh tế nông nghiệp/ K.V. Paskan, K.I. Ivanov, N. Moixenko.- H.: Khoa học kỹ thuật, 1972; 19cm.
    Tóm tắt: gồm một số bài báo và bài trích nghiên cứu về phân vùng kinh tế nông nghiệp: đặc điểm địa lí, hiệu quả kinh tế, phương pháp chuyên môn hoá sản xuất, ... do trường Đại học kinh kế - kế hoạch sưu tầm và dịch
{Kinh tế nông nghiệp; liên xô; phân vùng kinh tế; } |Kinh tế nông nghiệp; liên xô; phân vùng kinh tế; | [Vai trò: Galin, V.; Moixenko, N.; Ivanov, K.I; ]
DDC: 338.1 /Price: 1,40đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409804. NGUYỄN VĂN QUANG
    Phân vùng kinh tế/ Nguyễn Văn Quang.- H.: Giáo dục, 1981.- 142tr; 22cm.- (Sách đại học sư phạm)
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về phương pháp luận phân vùng kinh tế ở các nước xã hội chủ nghĩa. Vận dụng phương pháp luận kinh tế vào giảng dạy địa lý kinh tế
{Phân vùng kinh tế; nước xã hội chủ nghĩa; địa lý kinh tế; } |Phân vùng kinh tế; nước xã hội chủ nghĩa; địa lý kinh tế; |
DDC: 330.91 /Price: 3đ9 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học547220. Một số vấn đề về phân vùng kinh tế nông nghiệp: Tuyển tập/ K.V. Paskan, K.I. Ivanov, N. Moixenko.- H.: Khoa học kỹ thuật, 1972.- 407 tr.; 19cm.
    Tóm tắt: gồm một số bài báo và bài trích nghiên cứu về phân vùng kinh tế nông nghiệp: đặc điểm địa lí, hiệu quả kinh tế, phương pháp chuyên môn hóa sản xuất, ... do trường Đại học kinh kế - kế hoạch sưu tầm và dịch
{Kinh tế nông nghiệp; liên xô; phân vùng kinh tế; } |Kinh tế nông nghiệp; liên xô; phân vùng kinh tế; | [Vai trò: Galin, V.--Tác giả; Ivanov, K.I--Tác giả; Moixenko, N.--Tác giả; Paskan, K.V.--Tác giả; ]
/Price: 1,40đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học194453. NGUYỄN VĂN HUÂN
    Giáo trình phân vùng kinh tế/ Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị Hằng, Trần Thu Phương.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2010.- 170tr.: bảng; 23cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Thái Nguyên
    Thư mục: tr. 170
    Tóm tắt: Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu kinh tế vùng. Cơ sở lý luận các phân vùng kinh tế ở Việt Nam về tiềm năng, hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế. Định hướng phân vùng kinh tế ở Việt Nam thời kỳ 2010 - 2020
(Phân vùng kinh tế; ) [Vai trò: Trần Thu Phương; Nguyễn Thị Hằng; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.