Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3853.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học898554. Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam/ Nguyễn Tài Thư, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Văn Tấn....- H.: Đại học Sư phạm, 2020.- 599tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học
    ISBN: 9786045470251
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam: những vấn đề chung, đặc điểm tư tưởng, ảnh hưởng của tư tưởng Nho, Phật và tư tưởng dân gian, vấn đề phân kì, tính chất của Phật giáo và Phật giáo Việt Nam, Phật giáo và văn hoá dân tộc, một số tông phái Phật giáo, Nho giáo và Phật giáo trong lịch sử...
(Lịch sử tư tưởng; Phật giáo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Văn Tấn; Lê Hữu Tầng; Nguyễn Khánh Toàn; Nguyễn Tài Thư; Nguyễn Đức Sự; ]
DDC: 181.197 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927983. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá/ Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thị Khương (ch.b.), Vũ Thị Thuỷ, Phạm Thị Huyền.- Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2019.- 199tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 196-199
    ISBN: 9786049158988
    Tóm tắt: Gồm những vấn đề chung về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá. Trình bày nội dung, nguyên tắc và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá
(Giáo dục; Thanh niên; Đạo đức cách mạng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Toàn; Nguyễn Thị Khương; Phạm Thị Huyền; Vũ Thị Thuỷ; ]
DDC: 172.1071 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học939885. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ/ Lê Văn Lợi, Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn Thị Kim Dung....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 512tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
    ISBN: 9786045738283
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Tập hợp các bài viết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cũng như việc vận dụng tư tưởng của Người trong giai đoạn hiện nay như: Tư tưởng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát triển nguồn nhân lực cán bộ chất lượng cao; nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hiện nay...
(Cán bộ; Công tác cán bộ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Đình Phong; Lê Văn Lợi; Nguyễn Thế Thắng; Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Văn Công; ]
DDC: 352.609597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học959558. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường/ Bùi Văn Dũng, Đỗ Trọng Hưng (ch.b.), Nguyễn Hoài Sanh....- Nghệ An: Đại học Vinh, 2017.- 431tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049232732
    Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường. Vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh để bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
(Bảo vệ môi trường; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Văn Dũng; Dương Văn Mạnh; Mai Thị Quý; Nguyễn Hoài Sanh; Đỗ Trọng Hưng; ]
DDC: 363.7 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1435727. Nhiếp ảnh Nông Tú Tường các tác phẩm chọn lọc.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 121 tr.: ảnh màu; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049729256
    Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm của nhiếp ảnh Nông Tú Tường theo chủ đề: Quê hương yêu dấu, đất nước con người trên nẻo đường quê hương, những năm tháng không quên
(Nhiếp ảnh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 770.92 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học920326. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay/ Lê Khả Phiêu (ch.b.), Nguyễn Văn Thành, Vũ Trọng Lâm....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 367tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 358-363
    ISBN: 9786045750285
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; nhiệm vụ và giải pháp vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Đạo đức; ) [Vai trò: Lê Khả Phiêu; Lê Văn Thắng; Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Văn Tuân; Vũ Trọng Lâm; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970107. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ Phạm Ngọc Anh, Trương Văn Bắc, Bùi Hồng Cẩn... ; Lý Việt Quang ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 303tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
    Thư mục: tr. 291-300
    ISBN: 9786045735282
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - những nội dung cơ bản; vấn đề đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay và yêu cầu phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
(Giáo dục; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Hồng Cẩn; Lý Việt Quang; Nguyễn Thị Kim Dung; Phạm Hồng Chương; Phạm Ngọc Anh; Trương Văn Bắc; ]
DDC: 370.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994317. TÔ LÂM
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh/ Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 260tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 249-254
    ISBN: 9786045727775
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tư tưởng của Người trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay
(An ninh quốc gia; Bảo vệ Tổ quốc; Nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Vai trò; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Việt Hùng; ]
DDC: 355.0330597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1006941. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp/ Hồ Sĩ Vịnh, Lê Ngọc Thắng, Phạm Hồng Chương....- H.: Nxb. Hà Nội, 2015.- 335tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ
    ISBN: 9786045513606
    Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện
(Thủ đô; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Hồ Sĩ Vịnh; Lê Ngọc Thắng; Lê Thị Bích Hồng; Phạm Hồng Chương; Trịnh Thị Hồng Hạnh; ]
DDC: 959.731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1004485. Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo/ Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Trọng Chuẩn, Hà Minh Đức....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 495tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội
    ISBN: 9786045700846
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời và những cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nhà tri thức, triết học Trần Đức Thảo
(Cuộc đời; Sự nghiệp; Tư tưởng triết học; ) [Việt Nam; ] {Trần Đức Thảo, 1917-1993, Triết gia, Việt Nam; } |Trần Đức Thảo, 1917-1993, Triết gia, Việt Nam; | [Vai trò: Hà Minh Đức; Nguyễn Trọng Chuẩn; Nguyễn Tuấn Khang; Nguyễn Đình Chú; Phạm Thành Hưng; ]
DDC: 181.197 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040093. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Giao thông Vận tải, 2014.- 267tr.; 21cm.
    ĐTTS: Bộ Giao thông Vận tải
    ISBN: 9786047601738
    Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành giao thông vận tải, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành giao thông vận tải
(Giao thông vận tải; Tư tưởng Hồ Chí Minh; )
DDC: 388 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học874034. PHẠM VĂN MINH
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự: Sách chuyên khảo/ Phạm Văn Minh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 251tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 241-249
    ISBN: 9786045173534
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự. Giá trị và định hướng vận dụng tư tưởng trên về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay
(Con người; Hoạt động; Quân sự; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Vũ khí; )
DDC: 355.4 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923519. Xây dựng tiết mục múa rối có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao/ Lê Tiến Thọ, Phạm Duy Khuê, Nguyễn Hoàng Tuấn....- H.: Sân khấu, 2019.- 331tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786049072451
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, những ý kiến tâm huyết của các tác giả, nhà nghiên cứu, đạo diễn, nghệ sĩ... gắn bó với nghệ thuật múa rối góp phần khẳng định nghệ thuật múa rối Việt Nam phong phú, tinh tế và đưa ra những giải pháp bảo tồn và phát triển
(Múa rối; Nghệ thuật truyền thống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Chương; Lê Tiến Thọ; Nguyễn Hoàng Tuấn; Phạm Duy Khuê; Trần Trí Trắc; ]
DDC: 791.5309597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969264. VĂN MINH
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo Việt Nam/ Văn Minh b.s..- H.: Dân trí, 2017.- 118tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786048839277
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, thư gửi, bài phát biểu, bài nói chuyện, thư khen... của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân, địa phương vùng biển đảo, các đơn vị, lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảo Tổ Quốc; thể hiện sự quan tâm của Người về vấn đề biển đảo, xây dựng biên giới lãnh hải hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng để đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; )
DDC: 335.4346 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học971692. Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh/ Vũ Văn Hiền, Vũ Văn Phúc, Nguyễn Văn Oánh... ; B.s.: Trương Giang Long (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 543tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Học viện Chính trị Công an nhân dân
    ISBN: 9786045736432
    Tóm tắt: Các bài viết tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên...
(Cán bộ; Giáo dục tư tưởng; Đảng viên; ) [Vai trò: Bùi Quảng Bạ; Nguyễn Trọng Phúc; Nguyễn Vĩnh Thắng; Nguyễn Văn Oánh; Trương Giang Long; Vũ Văn Hiền; Vũ Văn Phúc; Đinh Ngọc Hoa; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1009603. ĐÀO DUY TÙNG
    Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới/ Đào Duy Tùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 399tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 267-395
    ISBN: 9786045711255
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của đồng chí Đào Duy Tùng trong công tác tư tưởng - lí luận chính trị, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam...
(Công tác tư tưởng; Lí luận chính trị; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1046830. LÊ ĐÌNH SỸ
    Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. T.1: Từ thế kỷ III Tr.CN đến thế kỷ XV/ Lê Đình Sỹ (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Danh Phiệt.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 503tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
    Thư mục: tr. 494-500
    ISBN: 9786045711835
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng quân sự Việt Nam từ thế kỷ III Tr.CN đến đầu thế kỷ XV: Sự hình thành và phát triển tư tưởng quân sự Việt Nam thời kỳ đầu giữ nước và chống Bắc thuộc; tư tưởng quân sự thời Ngô, Đinh, Tiền, Lê, Lý; tư tưởng quân sự thời Trần; tư tưởng quân sự trong chiến tranh chống Minh
(Lịch sử tư tưởng; Quân sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Danh Phiệt; Nguyễn Minh Đức; ]
DDC: 355.009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1046811. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. T.2: Từ năm 1428 đến năm1858/ Nguyễn Huy Thục (ch.b.), Hoàng Thị Thảo, Tạ Ngọc Liễn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 535tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
    Thư mục: tr. 521-533
    ISBN: 9786045711842
    Tóm tắt: Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1428 đến năm 1858: Tình hình Đại Việt thời Lê Sơ; những hoạt động quân sự thời Lê - Mạc và Trịnh - Nguyễn phân tranh; những hoạt động quân sự của vương Triều Tây Sơn; sự ra đời của Triều Nguyễn và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước
(1428-1858; Lịch sử tư tưởng; Quân sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Đình Lập; Hoàng Thị Thảo; Lê Văn Tô; Nguyễn Huy Thục; Tạ Ngọc Liễn; ]
DDC: 355.009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1046962. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. T.3: Từ năm 1858 đến năm 1945/ Lê Văn Thái (ch.b.), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Hàm Giá, Trần Anh Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 471tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
    Thư mục: tr. 444-468
    ISBN: 9786045711859
    Tóm tắt: Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1858 - 1945: Những yếu tố tác động đến tư tưởng quân sự; các quan điểm quân sự theo xu hướng dân chủ tư sản; các quan điểm quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam
(1858-1945; Lịch sử tư tưởng; Quân sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Văn Thái; Nguyễn Hàm Giá; Nguyễn Văn Khánh; Trần Anh Tuấn; ]
DDC: 355.009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1046963. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. T.4: Từ năm 1945 đến năm 1975/ Hồ Khang (ch.b.), Trịnh Vương Hồng, Phạm Văn Thạch....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 575tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
    Thư mục: tr. 567-573
    ISBN: 9786045711866
    Tóm tắt: Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975: Quá trình phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; kháng chiến vì hoà bình, độc lập, tự do, thực hiện đoàn kết dân tộc; chiến tranh quân sự và nghệ thuật quân sự; vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, xây dựng căn cứ địa - hậu phương và nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
(1945-1975; Lịch sử tư tưởng; Quân sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hồ Khang; Nguyễn Mạnh Hà; Phạm Văn Thạch; Trần Ngọc Long; Trịnh Vương Hồng; ]
DDC: 355.009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.