Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 68.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434066. PHÙNG VĂN TỬU
    Cách tân nghệ thuật văn học phương Tây/ Phùng Văn Tửu.- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 654 tr.: ảnh; 21 cm.
    ISBN: 9786049560231
    Tóm tắt: Nghiên cứu những trăn trở khám phá nghệ thuật thử nghiệm đổi mới nghệ thuật của các nhà văn tiêu biểu phương Tây và sự tiếp nhận văn học phương tây thế kỷ XIX – XX ở Việt Nam trên các lĩnh vực nghiên cứu, dịch thuật
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học phương Tây; )
DDC: 809 /Price: 265000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1638914. AUERBACH, ERICH
    Mimésis: Phương thức biểu hiện thực tại trong văn học phương Tây/ Erich Aurebach ; Phùng Ngọc Kiên (dịch và giới thiệu).- Tái bản lần thứ nhất.- Hà Nội: Tri thức, 2015.- 705 tr.; 24 cm.- (Tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới)
    ISBN: 9786049087226
    Tóm tắt: Tìm hiểu về phương thức thể hiện thực tại trong văn học phương Tây
(Reality in literature; Literature; Thực tại trong văn chương; Văn học; ) |Biểu hiện thực tại; Văn học phương Tây; History and criticism; Lịch sử và phê bình; | [Vai trò: Phùng, Ngọc Kiên; ]
DDC: 809 /Price: 195000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1743654. AUERBACH, ERICH
    Mimésis - Phương thức biểu hiện thực tại trong văn học phương Tây/ Erich Auerbach; Phùng Kiên dịch, giới thiệu.- Hà Nội: Tri thức, 2015.- 707 tr.; 24 cm.- (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế gới)
    ISBN: 9786049087226
    Tóm tắt: Tác phẩm là chuyên luận nghiên cứu văn bản so sánh được giới nghiên cứu phương Tây đánh giá như một trong những cuốn sách phê bình văn học kinh điển của nghiên cứu văn học phương Tây trong thế kỷ XX. Cho tới nay, hầu như không có nhà nghiên cứu phương Tây nào một mình “dám” vạch lại con đường phát triển của lịch sử văn chương phương Tây dưới một chủ thuyết nhất định...
(Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; ) |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thế kỷ 20; Phương Tây; | [Vai trò: Phùng Kiên; ]
DDC: 809 /Price: 195000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1038501. AUERBACH, ERICH
    Mimésis - Phương thức biểu hiện thực tại trong văn học phương Tây/ Erich Auerbach ; Phùng Kiên dịch, giới thiệu.- H.: Tri thức, 2014.- 707tr.: ảnh; 24cm.- (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới)
    ISBN: 9786049087226
    Tóm tắt: Nghiên cứu, phê bình về lí thuyết, lịch sử, nghệ thuật, hiện tượng, trào lưu, trường phái các tác phẩm văn học kinh điển của văn học phương Tây thế kỉ XX
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thế kỉ 20; Văn học phương Tây; ) [Vai trò: Phùng Kiên; ]
DDC: 809.04 /Price: 195000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1482503. PHƯƠNG LỰU
    Tìm hiểu lý luận văn học phương Tây hiện đại/ Phương Lựu.- H.: Văn học, 1995.- 284tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu tình hình lý luận văn học phương Tây hiện đại trong mấy thập kỷ qua. Các trường phái văn học phương Tây
{Nghiên cứu văn học; hiện đại; phương Tây; } |Nghiên cứu văn học; hiện đại; phương Tây; | [Vai trò: Phương Lựu; ]
DDC: 801 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1499305. ĐỖ ĐỨC DỤC
    Chủ nghĩa hiện thực phê phán trong văn học phương Tây/ Đỗ Đức Dục.- H.: Khoa học xã hội, 1981.- 255tr; 18cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu văn học Phương Tây: Hoàn cảnh ra đời, đặc điểm và các thành tựu của văn học hiện thực phê phán từ TK 19 tới giữa TK 20. Vài nét về sự tiến triển của chủ nghĩa hiện thực phê phán hiện đại trong văn học Phương Tây và văn học thế giới
{Nghiên cứu văn học; chủ nghĩa hiện thực phê phán; phương tây; văn học hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; chủ nghĩa hiện thực phê phán; phương tây; văn học hiện đại; | [Vai trò: Đỗ Đức Dục; ]
DDC: 895.92209 /Price: 4,5đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1565358. PHÙNG VĂN TỬU
    Văn học phương tây thế kỷ XVIII/ Phùng Văn Tửu, Đỗ Ngoạn.- In lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1985.- 544tr; 19cm.
    Văn học nước ngoài
    Tóm tắt: Giáo trình về văn học phương tây thế kỷ XVIII
{Anh; Pháp; Văn học; giáo trình; lý luận; lịch sử; nghiên cứu; phê bình; phương tây; thế kỷ XVIII; văn học nước ngoài; Đức; } |Anh; Pháp; Văn học; giáo trình; lý luận; lịch sử; nghiên cứu; phê bình; phương tây; thế kỷ XVIII; văn học nước ngoài; Đức; | [Vai trò: Phùng Văn Tửu; Đỗ Ngoạn; ]
DDC: 809.894 /Price: _ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1501998. PHÙNG VĂN TỬU
    Văn học phương Tây thế kỷ XVIII/ Phùng Văn Tửu, Đỗ Ngoạn.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983.- 539tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những nét cơ bả chung và riêng trong nền văn học của mỗi nước. Đại diện tiêu biểu nhất của phương Tây thế kỷ 18: nền văn học Anh, Pháp, Đức
{Anh Pháp; Nghiên cứu văn học; Thế kỉ 18; Đức; } |Anh Pháp; Nghiên cứu văn học; Thế kỉ 18; Đức; | [Vai trò: Phùng Văn Tửu; Đỗ Ngoạn; ]
/Price: 1750đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1535044. PHƯƠNG LỰU
    Mười trường phái lý luận phê bình văn học phương tây đương đại/ Phương Lựu.- H.: Giáo dục, 1999.- 279tr.; 21cm.

DDC: 809 /Price: 20000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1125879. Văn học phương Tây/ Đặng Anh Đào, Hoàng Nhân, Lương Duy Trung...- Tái bản lần thứ 12.- H.: Giáo dục, 2009.- 895tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử văn học của các tác giả, tác phẩm của nền văn học phương Tây qua văn học cổ đại Hy Lạp, văn học Pháp, Anh, Mỹ... văn học thời kỳ Phục Hưng, văn học thế kỷ XVII, XVIII, XIX, XX...
(Lịch sử; Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học cổ đại; ) [Vai trò: Hoàng Nhân; Lương Duy Trung; Nguyễn Thị Hoàng; Nguyễn Đức Nam; Đặng Anh Đào; ]
DDC: 809 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1237035. ĐẶNG ANH ĐÀO
    Văn học phương Tây/ Đặng Anh Đào, Hoàng Nhân, Lương Duy Trung...- Tái bản lần thứ 3.- H.: Giáo dục, 1999.- 896tr : ảnh chân dung; 24cm.
{Anh; Giáo trình; Hi Lạp; Mỹ; Pháp; Văn học cận đại; Văn học cổ đại; Văn học hiện đại; Đức; } |Anh; Giáo trình; Hi Lạp; Mỹ; Pháp; Văn học cận đại; Văn học cổ đại; Văn học hiện đại; Đức; | [Vai trò: Hoàng Nhân; Lương Duy Trung; Nguyễn Thị Hoàng; Nguyễn Văn Chính; Nguyễn Đức Nam; ]
DDC: 809 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1268985. ĐẶNG ANH ĐÀO
    Văn học phương Tây/ Đặng Anh Đào, Hoàng Nhân, Lương Duy Trung...- Tái bản lần 1, có chỉnh lý, bổ sung.- H.: Giáo dục, 1997.- 896tr; 24cm.
    Tóm tắt: Lịch sử văn học, các nhà văn và tác phẩm của nền văn học phương Tây: Văn học cổ đại Hylạp, văn học thời Phục hưng, văn học Pháp thế kỷ 17, văn học thế kỷ 18 - 20
{Hy Lạp; Pháp; Văn học; nghiên cứu văn học; thế giới; thời Phục hưng; } |Hy Lạp; Pháp; Văn học; nghiên cứu văn học; thế giới; thời Phục hưng; | [Vai trò: Hoàng Nhân; Lương Duy Trung; Nguyễn Thị Hoàng; Nguyễn Văn Chính; Nguyễn Đức Nam; ]
DDC: 809.894 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1527251. Lịch sử văn học phương tây/ Trần Duy Châu, Nguyễn Văn Khóa, Lương Duy Trung....- H.: Giáo dục, 1979.- 2tập; 19cm.

/Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1364294. TRẦN DUY CHÂU
    Lịch sử văn học phương Tây. T.1/ Trần Duy Châu, Nguyễn Văn Khoả, Lương Duy Trung.- In lần 2 có sửa chữa và bổ sung.- H.: Giáo dục, 1979.- 198tr; 19cm.- (Sách đại học sư phạm)
    Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu lịch sử phảt triển và giá trị nhân văn của nền văn học phương Tây. Một số tác phẩm tiêu biểu của văn học Hy lạp cổ đại; Thân thế sự nghiệp của một số nhà văn thời Phục Hưng
{Phục hưng; Văn học phương Tây; cổ đại; lịch sử; } |Phục hưng; Văn học phương Tây; cổ đại; lịch sử; | [Vai trò: Lương Duy Trung; Nguyễn Trung Hiếu; Nguyễn Văn Khoả; Phùng Văn Tửu; ]
DDC: 809 /Price: 0đ7 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1364760. HOÀNG NHÂN
    Lịch sử văn học phương Tây. T.2/ Hoàng Nhân, Nguyễn Ngọc Ban, Đỗ Đức Hiển.- In lần 3, có sửa chữa bổ sung.- H.: Giáo dục, 1979.- 279tr; 19cm.- (Sách đại học sư phạm)
    Tóm tắt: Giới thiệu nền văn học Pháp từ TK 19 đến đầu thế kỷ 20: Văn học lãng mạn, văn học hiện thực phê phán, văn học Pháp từ công xã pari đến đại chiến thứ nhất và cho đến nay. Một số nhà văn tiêu biểu của từng thời kỳ
{Lịch sử văn học; Pháp; giáo trình; văn học phương Tây; } |Lịch sử văn học; Pháp; giáo trình; văn học phương Tây; | [Vai trò: Nguyễn Ngọc Ban; Đỗ Đức Hiển; ]
DDC: 809 /Price: 0,67đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học937434. LÊ NGUYÊN CẨN
    Diện mạo phê bình văn học phương Tây thế kỉ XX/ Lê Nguyên Cẩn.- H.: Đại học Sư phạm, 2018.- 404tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 396-399
    ISBN: 9786045441152
    Tóm tắt: Giới thiệu các trường phái lý luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX; phê bình ngữ văn học Đức và phê bình xã hội học thể kỉ XX, phê bình phân tâm học, phê bình luận đề và phê bình ý thức...
(Phê bình văn học; Phương Tây; Thế kỉ 20; )
DDC: 809 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1614146. ĐẶNG, ANH ĐÀO
    Văn học phương tây/ Đặng Anh Đào, Hoàng Nhân, Lương Duy Trung,..[và nh. ng. khác].- Tái bản lần thứ tám.- H.: Giáo dục, 2005.- 895 tr.; 24 cm..
|Phương tây; Văn học Châu Âu; Văn học cổ đại; | [Vai trò: Hoàng, Nhân; Lương, Duy Trung; Nguyễn, Thị Hoàng; Nguyễn, Văn Chính; Nguyễn, Đức Nam; Phùng, Văn Tửu; ]
DDC: 809 /Price: 70000 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1012299. LÊ HUY BẮC
    Giáo trình văn học phương Tây/ Lê Huy Bắc, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Linh Chi.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Giáo dục, 2015.- 247tr.: bảng, sơ đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Khoa Ngữ văn
    Thư mục: tr. 245-246
    ISBN: 9786040079008
    Tóm tắt: Nghiên cứu nền văn học châu Âu từ thời kỳ Hi Lạp cổ đại, thời kỳ Phục hưng thế kỷ 15-16, văn học cổ điển, thời kỳ văn học ánh sáng thế kỷ 17-18, văn học lãng mạn và hiện thực thế kỷ 19 đến văn học hiện đại thế kỷ 20, cùng một số tác giả tiêu biểu của mỗi giai đoạn
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học Phương Tây; ) [Vai trò: Lê Nguyên Cẩn; Nguyễn Linh Chi; ]
DDC: 809 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1181856. Văn học phương Tây/ Đặng Anh Đào, Hoàng Nhân, Lương Duy Trung...- Tái bản lần thứ 9.- H.: Giáo dục, 2006.- 895tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử văn học của các tác giả, tác phẩm của nền văn học phương Tây qua văn học cổ đại Hy Lạp, văn học Pháp, Anh, Mỹ... văn học thời kỳ phục hưng, văn học thế kỉ XVII, văn học thế kỉ XVIII, XIX, XX...
(Lịch sử; Nghiên cứu văn học; Phương Tây; Tác giả; Tác phẩm; ) [Vai trò: Hoàng Nhân; Lương Duy Trung; Nguyễn Thị Hoàng; Đặng Anh Đào; ]
DDC: 809 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1263050. Văn học phương Tây/ Đặng Anh Đào, Hoàng Nhân, Lương Duy Trung....- Tái bản lần thứ 7.- H.: Giáo dục, 2004.- 895tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Lịch sử văn học, các nhà văn và tác phẩm của nền văn học phương Tây: văn học cổ Hy Lạp, văn học thời Phục Hưng, văn học Pháp thế kỉ 17, 18, 19, 20
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học phương Tây; ) [Vai trò: Hoàng Nhân; Lương Duy Trung; Nguyễn Thị Hoàng; Nguyễn Đức Nam; Đặng Anh Đào; ]
DDC: 809 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.