Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1184.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81322. Văn kiện Đảng toàn tập. T.60: 2001.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- VI, 981tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 917-969
    ISBN: 9786045723432
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2001, gồm: Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81319. Văn kiện Đảng toàn tập. T.62: 2003.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- VI, 670tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 615-656
    ISBN: 9786045723531
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2003, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81314. Văn kiện Đảng toàn tập. T.63: 2004.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- VIII, 884tr.: bảng; 22cm.
    Phụ lục: tr. 817-832
    ISBN: 9786045723548
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2004, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81310. Văn kiện Đảng toàn tập. T.64: 2005.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- VII, 460tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 419-450
    ISBN: 9786045723555
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2005, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, quy định, báo cáo, thông báo... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104341. Văn kiện Đảng toàn tập. T.59: 2000.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 325tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 261-316
    ISBN: 9786045716359
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2000: gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, báo cáo, thông báo... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62513. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Dũng (ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 248tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 239-244
    ISBN: 9786045729069
    Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 30 năm đổi mới. Quan điểm của Đảng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong văn kiện đại hội XII. Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
(Hoàn thiện; Xây dựng; Xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Dương--ch.b.; Tạ Việt Hùng--b.s.; Nguyễn Văn Dũng--ch.b.; Đỗ Mạnh Hoà--b.s.; Nguyễn Văn Quang--b.s.; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104323. Văn kiện Đảng toàn tập. T.55: 1996.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 825tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 793-813
    ISBN: 9786045716311
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1996: tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. Công bố các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, thông báo, báo cáo, công văn của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ chính trị, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104329. Văn kiện Đảng toàn tập. T.56: 1997.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 685tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 649-673
    ISBN: 9786045716328
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1997 về: chính trị, kinh tế, an ninh, trật tự, tư tưởng, văn hoá, công tác tổ chức - cán bộ...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104337. Văn kiện Đảng toàn tập. T.57: 1998.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 641tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 579-629
    ISBN: 9786045716335
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1998: xây dựng và phát triển nền văn hoá, phát triển kinh tế, nông nghiệp và nông thôn, hệ thống pháp luật, xây dựng thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, chủ trương hội nhập quốc tế về kinh tế, chỉ đạo về lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104340. Văn kiện Đảng toàn tập. T.58: 1999.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 671tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 567-659
    ISBN: 9786045716342
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1999: tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65765. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Một số vấn đề lý luận nhà nước và pháp luật: Theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII/ B.s.: Nguyễn Minh Đoan, Lưu Văn Tuấn.- H.: Hồng Đức, 2017.- 551tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049511837
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật. Định nghĩa, đặc điểm, nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức và các mối quan hệ của nhà nước và pháp luật. Tìm hiểu một vài hình thái nhà nước và pháp luật như: Nhà nước và pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu về nhà nước và pháp luật trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, hành vi, ý thức pháp luật...
(Lí luận; Pháp luật; Nhà nước; ) [Vai trò: Lưu Văn Tuấn--b.s.; ]
DDC: 320.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65729. Văn kiện Đại hội XII và việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- H.: Hồng Đức, 2017.- 263tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049511820
    Tóm tắt: Khái quát lịch sử hình thành nhà nước. Phân tích tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phương hướng, giải pháp hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học496010. Vấn đề tăng cường quốc phòng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng/ B.s: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Đức Độ (Đồng ch.b), Nguyễn Văn Tài....- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2017.- 251tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    ISBN: 9786045727874
    Tóm tắt: Trình bày cụ thể, hệ thống vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện đại hội XII của Đảng, so sánh điểm mới và phát triển so với thời kỳ trước; định hướng học tập, quan triệt và thực hiện nghị quyết đại hội trong tình hình mới
{Quốc phòng; Việt Nam; Văn kiện Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; } |Quốc phòng; Việt Nam; Văn kiện Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; |
DDC: 355.009597 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87592. Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 140tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045723371
    Tóm tắt: Nghiên cứu nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội XI. Trình bày những điểm mới trong văn kiện đại hội XII của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; về văn hoá - xã hội; về quốc phòng, an ninh; đối ngoại...
(Đại hội Đại biểu toàn quốc; )
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85684. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 447tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045723586
    Tóm tắt: Gồm các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
(Đại hội đại biểu toàn quốc; Đại hội 12; )
DDC: 324.2597075 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97828. Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện Đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Đức Độ (ch.b.), Nguyễn Văn Tài....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 251tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 239-246
    ISBN: 9786045727874
    Tóm tắt: Trình bày cụ thể, hệ thống vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện đại hội XII của Đảng, so sánh điểm mới và phát triển so với thời kỳ trước; định hướng học tập, quan triệt và thực hiện nghị quyết đại hội trong tình hình mới
(Tăng cường; Quốc phòng; Văn kiện đại hội; ) [Vai trò: Nguyễn Bá Dương--ch.b.; Trần Đăng Thanh--b.s.; Nguyễn Đức Độ--ch.b.; Nguyễn Văn Tài--b.s.; Dương Quốc Dũng--b.s.; ]
DDC: 355.009597 /Price: 49000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học499831. Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Đặng Văn Sánh (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng,....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 263tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 253-260
    ISBN: 9786045729205
    Tóm tắt: Trình bày cụ thể, hệ thống vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng, so sánh điểm mới và phát triển so với thời kỳ trước. Định hướng học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội trong tình hình mới
(Phát triển; Con người; Văn hóa; Đảng cộng sản Việt Nam; Xây dựng; ) [Vai trò: Nguyễn Mạnh Hưởng--b.s.; Nguyễn Bá Dương--ch.b.; Nguyễn Văn Hữu--b.s.; Nguyễn Văn Thanh--b.s.; Đặng Văn Sánh--ch.b.; ]
DDC: 306.09597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440813. Vấn đề xây dựng, phát triển văn hoá và con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng/ Biên soạn: Nguyễn Bá Dương (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017.- 263tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
    Thư mục: tr. 253-260
    ISBN: 9786045729205
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn; nội dung quan điểm và những vấn đề mới về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam; đề xuất định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong tình hình mới hiện nay
(Văn hoá; Con người; Văn kiện đại hội; Đại hội 7; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Mạnh Hưởng; Nguyễn Văn Hữu; Nguyễn Văn Thanh; Nguyễn Bá Dương; Đặng Văn Sánh; ]
DDC: 306.09597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679506. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Dũng (ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 248tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 239-244
    ISBN: 9786045729069
    Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 30 năm đổi mới. Quan điểm của Đảng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong văn kiện đại hội XII. Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
(Hoàn thiện; Xây dựng; Xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Dương; Tạ Việt Hùng; Nguyễn Văn Dũng; Đỗ Mạnh Hoà; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học507445. Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 192tr.; 19cm..
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045723395
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại đại hội XII của Đảng, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020...
(Việt Nam; Tài liệu học tập; Văn kiện Đại hội; Đại hội đại biểu; Đảng bộ; )
DDC: 324.25970755 /Price: 22000 /Nguồn thư mục: [THO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.